Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:12256/2018
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085272018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085272018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085272018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útfenntartás, fejlesztés, tervezés
Hivatkozási szám: EKR000085272018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik építési jellegű fenntartására, fejlesztésére és tervezésére (legalább 12 hónapra, de legfeljebb 48 hónapra).
A szerződés hatályba lépésének várható időpontja: 2019.01.01.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Útfenntartás, fejlesztés, tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34992000-7
További tárgyak:34993000-4
45233120-6
45233141-9
45233142-6
45233161-5
45233162-2
45233220-7
45233290-8
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó közutak és tartozékaik fenntartása, fejlesztése és tervezése, az alábbiak szerint.
A Budapest, XIII. kerület közigazgatási területén meglévő út-, kerékpárút-, járda-, padkafelületek, terek építési jellegű fenntartása, felújítása, valamint új út, kerékpárút, járda építése, meglévő felújítása összesen:
– közterületi burkolt útfelületek: 957.979 m2 (115,3 km.)
– közterületi kerékpárutak felületei: 26.757 m2 (12,2 km.)
– közterületi burkolt gyalogutak, járdák felületei: 512.651 m2 (198,6 km.)
– közterületi burkolatlan felületek: 643.427 m2
– közterületi pollerek, korlátok: 1.800 db.
– forgalomlassító elem csomópont (műanyag aszfalt, térkő): 362 db
– forgalomtechnikai elemek (KRESZ táblák és oszlopok valamint burkolati jelek) javítása, létesítése: 800-1000 db
– sebességmérő berendezések: 12 db
– forgalomtechnikai, és kiskorrekciós tervek készítése, jóváhagyás beszerzése: 20 db
– útvíztelenítéssel kapcsolatos fenntartási javítási munkák: 20-30 alkalom
– gyalogátkelőhely tervezése, jóváhagyás beszerzése, kivitelezése: 5-10 db
– térkő burkolatú kiemelt csomópontok építése, javítása: 5 db
– burkolati jelek felülvizsgálata, tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése: 2-3 helyszínen
– térkő és gyeprács burkolatú parkolók tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése: 4-7 helyszínen
– aszfaltbetonos kopórétegű kátyúzási, vagy felújítási munkák: összesen kb. 8-10 ezer m2-en.
Tételes feladatjegyzéket a dokumentáció melléklete tartalmazza.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel keretszerződést köt, a becsült értékként meghatározott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg kimerítésére. Amennyiben a szerződés hatálya alatt a szerződéses keretösszeg kimerül, akkor a szerződés összege maximum az eredeti összeg 50 %-ának megfelelő mértékben növelhető, annak hiányában a keretszerződés automatikusan megszűnik.
Ajánlatkérő továbbá fenntartja a jogot arra, hogy egyes tervezési vagy beruházási feladatokra külön közbeszerzési vagy a beszerzési értékhatár szerinti versenyeztetési eljárást folytat le.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakemberek alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 Reagálási idő (élet- és/vagy balesetveszély elhárításnál (percben megadva, a megrendeléstől/értesítéstől számítva) 10
3 Jótállás az 50 nm feletti egybefüggő kopóréteg és/vagy szegélyezés kivitelezési munkákra, valamint a térkövezésre (hónapban megadva, minimum 6 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés határozott időre, az aláírásától számított legalább 12 és legfeljebb 48 hónapos időszakra kerül megkötésre, 12 havonta történő hosszabbítással (12 + [12+12+12] hónapos szerződéses időszakra). A szerződéskötéstől számított minden 12. hónap letelte előtt 90 nappal a szerződésszerű teljesítés esetén Felek nyilatkoznak a szerződés további 12 hónapra történő meghosszabbítási szándékukról.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tételes ajánlatban szereplő tervezési-felmérési feladatok (tételes egységár-jegyzék 217-223. tételei) vételi opciónak minősülnek. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy ezen feladatokat – a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás, valamint a felmerülő tervezési feladatok időigénye ismeretében – külön szerződés alapján rendelje meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti (ideértve a vállalt jótállás időszaka alatti) késedelmes vagy hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 50 M Ft teljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Igazolás módja:
Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
P.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolati példányát. (Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlathoz nem szükséges.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Ajánlattevő alkalmas, ha az előző három lezárt üzleti évben az üzemi/üzleti tevékenység eredménye egy évnél több évben nem volt negatív.
Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás P1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közutak és tartozékaik fenntartása, fejlesztése és tervezése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 400 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
M.1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ajánlathoz a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás/nyilatkozat másolati példányát kell csatolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
M.2. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, végzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
M.3. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevő azon környezetvédelemi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvány másolatát.
M.4. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását.
A géppark tulajdonának igazolása saját tulajdonú gépek esetén:
- tárgyi eszköz leltár, vagy könyvvizsgálói záradékkal ellátott lista a gépek felsorolásával,
- nem saját tulajdonú gépek esetén: a használati jogosultságot megalapozó szerződés üzleti
titokkal nem érintett releváns részének másolati példánya.
A forgalmi engedélyhez kötött gépek esetén szükséges ajánlathoz csatolni a forgalmi engedély másolati példányát.
M.5. a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek a 17 01 07 EWC kódszámú beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladékra, a 17 03 02 EWC bitumenkeverék hulladékra, a 17 05 04 EWC kódszámú föld és kövek hulladékra, és a 17 09 04 EWC kódszámú építési-bontási hulladékra vonatkozó, a fenntartási területre is érvényes szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedélyét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban műszaki–szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 éves időszakban befejezett vagy folyamatban lévő, de min. 9 hónapon keresztül folyamatosan fennálló szerződés keretében teljesített, minimum 30%-ban a 253/1997. Korm.r. szerinti „nagyvárosias lakóterületen” és/vagy "településközpont területen" (vagy azzal egyenértékű besorolású területen) részben vagy egészben átvezető, vagy azzal részben vagy egészben határos közúton vagy járdán végzett referenciával, amely az következő feladatok mindegyikét tartalmazza:
• min. 50 km-es úthálózaton napi rendszerességgel végzett fenntartás jellegű munkák (aszfalt, térkő, egyéb burkolatok, szegélyek, közműaknák környezetének javítása, táblák, burkolati jelek pótlása parkolásgátló eszközök javítása, pótlása)
• min. 25 000 m2 aszfalt burkolatú út és járda felújítása, építése
• min. 8000 m2 burkolt gyalogút és járda felújítása, építése
• min. 500 db poller, korlát, kerékpártároló javítása, cseréje, telepítése
• min. 500 db forgalomtechnikai elemek (KRESZ táblák és oszlopok valamint burkolati jelek) javítása, létesítése
• min. 8 db sebességmérő berendezések javítása, karbantartása
• min. 15 db forgalomtechnikai, és kiskorrekciós tervek készítése, jóváhagyás beszerzése
• min. 10 db útvíztelenítéssel kapcsolatos fenntartási, javítási munkák
• min. 3 db gyalogátkelőhely tervezése, jóváhagyás beszerzése, kivitelezése
• min. 3 db - nagyvárosias környezetben megvalósított - térkő burkolatú kiemelt csomópontok építése, javítása
• min. 1 db - nagyvárosias környezetben övezetben megvalósított - burkolati jelek felülvizsgálata, tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése
• min. 1 db térkő és gyeprács burkolatú parkolók tervezése, engedély beszerzése, kivitelezése
• min. 5.000 m2 aszfaltbetonos kopórétegű kátyúzási, vagy felújítási munka, amely legalább 10 különböző helyszínen készült.
Az előírt referencia-követelmények több szerződésből is teljesíthetőek, azonban az egyes sorokon lévő referencia-követelmények tovább nem bonthatók (azokat egy-egy szerződés teljesítésével kell igazolni).
M.2. az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2a) 1 fő 266/2013 Korm.r. 1. sz. mell. IV. fejezet 3. rész. 3. pont szerinti MV-KÉ-R kategóriás felelős műszaki vezetői szakterületi jogosultsággal;
M2b) 1 fő 266/2013. Korm.r. 1. sz. mell. I. fejezet 2. rész. 8. pont szerinti KÉ-K kategóriás építészeti-műszaki tervezési szakterületi jogosultsággal;
és ezek megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel, valamint kamarai regisztrációval vagy azzal egyenértékű más tagállamból származó jogosultsággal, valamint minimum 1 év szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M.3. érvényes, általa működtetett, a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítési vagy útfelújítási vagy útjavítási) tevékenységre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer (pl. ISO 140001) működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 Korm.r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal.
M.4. az alábbiak szerinti, üzemképes eszközzel, berendezéssel illetőleg műszaki felszereltséggel, amelyeket nyertessége esetén bevonni képes a teljesítésbe:
2 db aszfalt szélvágó
2 db téglavágó, (térkő vágó)
2 db bontókalapács kézi
2 db univerzális kompakt rakodógép, törőfejjel
4 db minimum 10 t raksúlyú billenős tehergépkocsi
1 db önrakodós, darus tehergépkocsi
4 db 3,5 tonna alatti megengedett legnagyobb össztömegű, platós kistehergépkocsi
1 db min 2,5 t vibrohenger
1 db öntöttaszfalt szállító- és aszfaltkeverő felépítményű tehergépkocsi (reiser jellegű)
M.5. a szerződés teljesítéséhez 17 01 07 EWC, 17 03 02 EWC, 17 05 04 EWC, és 17 09 04 EWC kódszámú hulladékra vonatkozó szállítási és gyűjtési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a megrendelt és elvégzett fenntartási jellegű munkák vonatkozásában havonta, míg az egyéb beruházási (fejlesztési, építési) jellegű munkák esetén az önálló megrendelési és elszámolási egységet képező munkák teljesítését követően fogad be részszámlát.
A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt (rész)számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 napos határidővel történik, magyar forintban (HUF). Amennyiben a beruházási (fejlesztési, építési) jellegű munkák teljesítési időszaka a 6 hónapot, és az értéke a nettó 45 M Ft-ot meghaladja, akkor Ajánlatkérő havi rész-számlázási lehetőséget biztosít a 322/2015. Korm.r. 32. §-a szerint.
Ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A megajánlott egységdíjakat a szerződéskötést követő 12 hónapig kell kötelezően tartani. Áremelés az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén lehetséges.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085272018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. Korm.r. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. július
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert – alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani).
2. Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085272018/reszletek oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton történő benyújtása nem lehetséges.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.
4. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.2. és III.1.3. pontok).
5. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amelynek mértéke 3.000.000 Ft. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
• Az ajánlatkérő Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett 14100471-68749249-01000002 számú fizetési számlájára történő befizetéssel / átutalással,
• bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
• biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása a dokumentációban szerepel.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” szempont esetén: fordított arányosítás; az 1. és 2. „minőségi szempontok” (szakemberek tapasztalata, reagálási idő) esetén pontozás a dokumentációban megadott pontkiosztási módszer szerint, a 3. „minőségi szempont” (jótállás) esetén egyenes arányosítás.
7. Amennyiben valamely részben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
8. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
10. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 26. §-a szerint köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építőipari felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amely így megfelel az alábbi követelményeknek: a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló min. 100.000.000,- Ft/év és min. 20.000.000,- Ft/káresemény összegű építőipari felelősségbiztosítás, amely kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A megfelelő felelősségbiztosítás meglétét a szerződéskötéskor igazolni kell (felelősségbiztosítási kötvénnyel, vagy a biztosító igazolásával).
11. Ajánlatkérő részére az eljárás megindításakor a szerződés időtartama alatt megvalósítandó munkákra vonatkozó információk még nem álltak teljeskörűen rendelkezésre, illetve a konkrét munkákra vonatkozó műszaki tartalom, érték, ütem, nagyságrend előzetesen nem meghatározható, így az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy akár egyetlen tétel/munkanem vonatkozásában is történhessen lehívás, azaz rendelés.
12. Részajánlat tétel kizárásának indoka: a fenntartási és fejlesztési munkákat azonos teljesítési területen és azonos időben, folyamatosan és összehangoltan kell végezni (lásd: II.1.6. pont).
13. Bevont FAKSZ: Murvai László (00026).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.
Kiegészítés a III.1.3. pontban szereplő M.1. alkalmassági feltételhez: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák