Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.12.
Iktatószám:12268/2018
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Kőszeg Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kőszeg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.07.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84180931
Postai cím: Jurisics Tér 8
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Huber László
Telefon: +36 94562511
E-mail: titkarsag@koszeg.hu
Fax: +36 94562535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195962018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Biró Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Biró Judit
Telefon: +36 17800164
E-mail: drbirojudit@t-online.hu
Fax: +36 17995270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000195962018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle munkák megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000195962018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kőszeg, Déli városrész közlekedés fejlesztése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőszeg, Déli városrész közlekedés fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111290-7
További tárgyak:45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: Kőszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A munkák tartalmazzák különösképpen, de nem kizárólagosan:
Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése
Tervezett hossz: 578,9 m
A Gábor Áron utca kiépítése, új burkolat készítése, teljes pályaszerkezet cserével, szintsüllyesztéssel, csapadékvíz elvezetés megoldásával. A kerékpáros forgalom biztosítása.
Tervezett hossz: 307,65 m
Forintos Mátyás u. teljes keresztmetszetű felújítása vegyes használatú útként A Gábor Áron és Rákóczi Ferenc u. (8719 sz. országos Kőszeg-Kőszegszerdahely ök. út) út között. A gépjármű közlekedés egyirányú a Gábor Áron út irányába, kerékpáros forgalom kétirányú.
Tervezett hossz: 119,17 m
Rákóczi Ferenc u. (8719 sz. országos Kőszeg-Kőszegszerdahely ök. út) Forintos Mátyás u.-Szt Lénárd utca közti szakasza
Átépítéssel érintett szakasz hossza: 64 m
Építendő csapadékcsatornák
POGÁNYI U.
GY-8-1
Gerinc hossza: 131,50 fm
GY-4-1/M
Gerinc hossza: 192,50 fm
GY-8-2
ZÁRT SZAKASZ
Gerinc hossza: 293 fm
GÁBOR ÁRON U.
Út árok hossza: 305 fm
FORINTOS MÁTYÁS U.
Gerinc hossza: 101,0 fm
RÁKÓCZI FERENC UTCA
A Rákóczi Ferenc utcában megmarad a kiépített 50/b csapadékcsatorna, az átépítéssel érintett szakaszon 42,0 m hosszban tisztítandó, az átépítés során a vápa eltolódik, az új vápába rácsos folyóka kerül.
Köz-, és térvilágítás
Az útkategóriára előírt megvilágítása biztosítandó! A közvilágítási terv a kiviteli tervdokumentáció része.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a tervek, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap, előny a több) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15VS1-2016-00001
II.2.13) További információ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott „kezdés időpontja” jelen közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával a gazdasági szereplőnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében kell szerepelnie.
Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésébe csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a részvételre jelentkező a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénz
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P. Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 200.000.000- Ft-ot.
Ha a részvételre jelentkező később kezdte meg a működését a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 200.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ/1. A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (2) bekezdése a) pontja alapján részvételi jelentkezésében csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, melyből a követelménynek való megfelelés megállapítható.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap bontásban),
- a teljesítés helye
- a szerződést kötő másik fél,
- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. számú rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, mely szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkezők az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelményt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján részvételre jelentkezőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az előírt, referenciára vonatkozó követelmény, teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ/1. az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített, útépítésre és/vagy felújításra vonatkozó referencia, aminek a hossza elérte a 400 m-t, és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkálatok elvégzését is tartalmazta.
A minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Vállalkozási Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) a nettó szerződéses ár 0,5 %-ának megfelelő naptári napi késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A Vállalkozó késedelembe esik, ha a beruházás műszaki átadás-átvétele a szerződésben előírt határnapra a Vállalkozó hibájából nem kezdődik meg. A beruházás műszaki átadás-átvétele határnapjának elmulasztása esetén a késedelem maximális időtartama 30 nap.
A nyertes ajánlattevő késedelem vagy késedelem bekövetkezésének veszélye esetén haladéktalanul köteles írásban nyilatkozni a késedelem következményeinek elhárítása tekintetében. Az ajánlatkérő Megrendelő ezen nyilatkozat ismeretében dönt az elállásról, a felmondásról vagy a késedelmes teljesítés elfogadásáról. A késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegés következményeinek alkalmazásáról.
A nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegést követ el, amennyiben a késedelem időtartama túlnyúlik a maximális időtartamon.
A nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése esetén az ajánlatkérő Megrendelő jogosult megtagadni – a jogszerűen elvégzett munkák ellenértékének kiegyenlítésén túl – a nyertes ajánlattevő számlájának kiegyenlítését, a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesítheti a szerződésben kikötöttek szerinti kötbért, valamint a késedelemből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ÁFA nélküli vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit, különösen a Vállalkozási Szerződés XI. pontjában vállalt kötelezettségeit megszegi, a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő érvényesítheti az ebből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.
A nyertes ajánlattevőt a végteljesítés napjától, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek kötelező időtartama a végteljesítés napjától számított 36 hónap. Az ajánlatkérő a kötelezőn (36 hónap) túl vállalt jótállási időt értékelni kívánja. Ajánlatkérő végteljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását érti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája utófinanszírozás. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a.
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Vállalkozó a teljesítés során az esetleges előlegszámla benyújtásán túlmenően négy darab részszámlát (beleértve a végszámlát is) nyújthat be, az alábbiak szerint:
1. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 25 %-os mértékű megvalósult teljesítés esetén, a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről.
2. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 50 %-os mértékű megvalósult teljesítés esetén.
3. részszámla: A Vállalkozási Szerződés 75 %-os mértékű megvalósult teljesítés esetén.
végszámla: A Vállalkozási Szerződés 100 %-os mértékű megvalósult teljesítés esetén.
A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat. Az Ajánlatkérő a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdéseire is figyelemmel - amennyiben alvállalkozót vesz igénybe a vállalkozó - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően teljesíti, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § és 32/A. §. és a 32/B. §-ára.
Ha a vállalkozó a teljesítéshez nem fog igénybe venni alvállalkozót, akkor a számla kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a Műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül kerül sor.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján előleget biztosít az alábbiak szerint:
Az ajánlattevő a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti.
Az előleg igénybevételekor a Vállalkozó köteles biztosítékot nyújtani a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás (ajánlati ár) és a szerződéses feltételek vonatkozásában fog tárgyalni. Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tart.
Ajánlattevőnként külön-külön tárgyal, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében.
Ajánlattevők egy alkalommal módosíthatják ajánlatukat, melyet a tárgyaláson az ajánlatkérő a jegyzőkönyvben rögzít.
Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban, ha módosítani kívánja az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlat tehető.
Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került, ha nem módosítja, vagy a tárgyaláson nem jelenik meg ajánlattevő, akkor a benyújtott ajánlatra.
Ajánlatkérő a tárgyalást az utolsó ajánlattevővel folytatott tárgyalás befejezését követően zárja le.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlattevők a végleges ajánlatukat – amennyiben a tárgyaláson arról nyilatkoztak, hogy a benyújtott ajánlatukat módosítani kívánják – írásban és zártan nyújtják be, az azt alátámasztó árazott költségvetéssel együtt legkésőbb a tárgyalást követő 2. nap 12 óra 00 percig.
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tesz ajánlatot, a végleges ajánlatát a tárgyaláson jegyzőkönyvbe is rögzítheti/közölheti.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: 2018/08/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/09/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az EKR-ben történik.
Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikációnem kötelező:
Kőszeg Város Önkormányzata 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben az EKR rendelet 15. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.
Amennyiben az elektronikus úton történő kommunikáció nem kötelező:
A Kbt. 68.§ (1)-(3) és (5) bekezdése az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:Ajánlatkérő az ajánlati ár tekintetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, mely során a legkedvezőbb megajánlás a legalacsonyabb érték kapja a legmagasabb pontszámot, a többi megajánlás ehhez viszonyítva (fordított arányosan) kevesebbet.
Ajánlatkérő a minőségi részszempont tekintetében a pontszámot az egyenes arányosítás módszerével határozza meg, ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EKR rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az EKR használatához (így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges
2) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
3. Az ajánlatkérő a részvételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi részvételre jelentkezőnek már a részvételi jelentkezésében az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkező részvételi jelentkezését teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
4) A nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a kivitelezés teljes időtartamára összkockázatú (contractors' all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a tárgyi projektre (vagyis a tárgyi projekt megnevezése szerepeljen a kötvényben). Mértéke: min. 30.000.000, Ft / káresemény, és min. 120.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.
5) Ajánlatérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárás részvételi és ajánlattételi szakaszában is alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Biró Judit (lajstromszám: 00270)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges