Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12569/2018
CPV Kód:65400000-7
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:Országos Onkológiai Intézet Budapest, Ráth György u. 7-9. hrsz:6998/13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komáromi Gábor
Telefon: +36 12248670
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000118352018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000118352018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hosszú távú hőszolgáltatási szerződés
Hivatkozási szám: EKR000118352018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Országos Onkológiai Intézet megújuló - szennyvíz hő –energia bázisra épülő hideg-melegenergia ellátása és részleges villamosenergia szolgáltatás hosszútávú energiaszolgáltatási szerződés keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hosszú távú hőszolgáltatási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 65400000-7
További tárgyak:45331000-6
50720000-8
71314200-4
71314310-8
90000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet Budapest, Ráth György u. 7-9. hrsz:6998/13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Onkológiai Intézet megújuló - szennyvíz hő – energia bázisra épülő hideg-melegenergia ellátása és részleges villamosenergia szolgáltatás hosszútávú energiaszolgáltatási szerződés keretében. A szerződés az Országos Onkológiai Intézet energiafelhasználásának racionalizálására irányul, megújuló energiaforrás bevonásával. A nyertes ajánlattevő feladata, saját beruházásában történő 3 MW névleges fűtési és legalább 2 MW hűtési teljesítményű szennyvíz-hőszivattyús rendszer teljes körű megvalósítása, majd azt követően ebből 19.157 GJ/év fűtési célú melegenergia és 7.905 GJ/év hűtési célú hidegenergia, a meglévő-megmaradó energiatermelő berendezésekkel 1.686 GJ/év HMV célú és 4.575 GJ/év technológiai gőz, valamint 2.599.806 kWh/év villamosenergia előállítása és szolgáltatása, valamint összesen 107.000 m3/h összlégszállítású légtechnikai rendszer karbantartása és üzemeltetése [továbbiakban: Szennyvízhő Projekt], a Közbeszerzési Dokumentációban részletezettek, továbbá az eljárás második szakaszában, tárgyalások során pontosított, és véglegesített feltételek szerint.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
1. A hőszivattyús beruházás megvalósítása
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége egy legalább 3 MW névleges fűtési (35°C-os előremenő fűtési víz esetén) és legalább 2 MW hűtési teljesítményű szennyvíz-hőszivattyús rendszer teljes körű megvalósítása, annak tervezése, engedélyeztetése és kiépítése, valamint sikeres próbaüzem lefolytatásával.
2. Az elkészült hőszivattyús rendszer üzemeltetése
Nyertes ajánlattevő feladata a kiépített szennyvízhő energia bázisra épülő hideg és meleg energia szolgáltató rendszer üzemeltetése, az energia szolgáltatás fenntartása és a rendszer állagának megóvása. A rendszer üzemeltetését és karbantartását úgy kell végezni, hogy a Szennyvíz-hő Bázisú Hőszolgáltató Rendszer és Hagyományos Hőszolgáltató Rendszer együttes rendelkezésre állása legalább 99,5%-os mértékben biztosított legyen.
3. A meglévő hőellátó rendszerek üzemeltetése
A meglévő kazánházi energia termelést, tárolást és elosztást végző rendszereket nyertes Ajánlattevőnek üzemeltetnie kell, valamint el kell végezni rajtuk a szükséges karbantartásokat, vizsgálatokat, az üzemi engedélyekhez szükséges méréseket, és minden egyéb dokumentációs és hatósági kötelezettséget. Ajánlattevő ezeket a rendszereket nem tulajdonolja, azonban a Kórház teljes hőellátásához kapcsolódó feladatokat el kell lássa.
4. A gázmotoros kiserőmű üzemeltetése
A kazánházban, külön hő és hangszigetelt fülkében elhelyezett Jenbacher JMS 208 típusú gázmotor üzemel, amely a villamosenergia termelés mellett részt vesz HMV, gőz és fűtési meleg víz előállításában is. A gázmotor teljesítménye 361 kWt és 330 kWe. A gázmotor az intézet minimális a villamosenergia fogyasztására méretezetten került kiválasztásra a telepítésének évében, ugyanakkor az elmúlt időszakban megvalósított energiahatékonysági beruházások keretében létesített napelemes kiserőművek prioritást élvező villamosenergia termelésének következtében visszaszabályozása válik szükségessé.
Ajánlattevőnek a gázmotor karbantartását és üzemeltetését a gyártóművi előírások szerinti gyakorisággal és módon kell ellátnia.
5. Légtechnikai rendszerek üzemeltetése
Ajánlattevő feladat a meglévő hűtési és légtechnikai berendezések üzemeltetése, időszakos karbantartása és hibaelhárítási tevékenység végzése.
6. Helyszíni üzemeltető személyzet biztosítása
Ajánlattevőnek üzemeltető szakember helyszíni jelenlétét kell biztosítani hétköznapokon 06-18:00 óra közötti időtartamban, valamint 24 órás telefonos ügyeletet kell biztosítani szakképzett személyzettel. Garantálnia kell Ajánlattevőnek, hogy 2 órán belül a hibaelhárítás megkezdéséről intézkedik a hiba észlelését vagy a hibabejelentést követően.
A részletes információkat a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírása, valamint a Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt CO2 megtakarítás mértéke (Tonna/év CO2) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 168 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Módszer:
Az Ár vonatkozásában fordított arányosítás
A Minőségi kritériumok vonatkozásában arányosítás.
Az ajánlat értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100.
Az értékelés és a pontkiosztás részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg ajánlatkérő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód: részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlattételi szakaszban kerül sor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján.

Az igazolásokat:
— a részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania;
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A részvételre jelentkezőnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:
— Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani.
— Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani.
Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ahol jelen pont részvételre jelentkezőt említ, azon a közös részvételre jelentkezőket is érteni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a részvételi jelentkezésben benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „B: Gazdasági és pénzügyi helyzet” fejezet megfelelő szakaszainak kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Az ajánlattételi szakaszban kerül sor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján.
Nem magyar nyelvű okiratok benyújtása esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását.
P.1 Közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (5) bekezdése alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgya szerinti (hideg és/vagy melegenergia előállító rendszerek üzemeltetéséből, illetve hideg és/vagy melegenergia szolgáltatásból származó ) árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései valamint a „321-es Kr.” 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas a Részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen az általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 750 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.3. esetében:
Alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
Részvételre jelentkezőnek (RJ)– Kbt.65.§ (7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek (KRBSZ)–a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)„IV.rész”,„C:Technikai és szakmai alkalmasság” 1b) szakaszának, v.mint a„D.Minőségbiztosítási rendszerek (…) szabványok” fejezet kitöltésével kell nyilatkoznia arról,hogy az előírt műszaki,ill.szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Az ajánlattételi szakaszban kerül sor az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján.
Nem magyar nyelvű okiratok benyújtása esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását. Nem magyar nyelvű okiratok benyújtása esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását.
M/1.-M/2.) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell, a 22. § (2) szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben végzett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciái ismertetését megadva:
- a szerződést kötő másik fél nevét és hivatalos címét;
- a teljesítés helyét,
- a szolgáltatás tárgyának leírását
- a teljesítés idejét (legalább év/hó,mettől-meddig)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
- a referenciát megerősíteni tudó személy nevét, beosztását, elérhetőségét.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint:
- ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve a 2014/24/EU irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást,
- ha egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
Az alkalmasság vizsgálata során ajánlatkérő csak részvételi jelentkező,Kbt.65.§(6)-(7)bek. szerinti esetben a külső erőforrást biztosító szervezet által teljesített részt veszi figyelembe!
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magába foglalja, ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített szerződéses feladatok adatait veszi figyelembe.
Ajánlatkérő közös ajánlattevőkre vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdését alkalmazza.

M.3)
A 321-es Kr.21.§(3 ) bek.c) és g) pontjára figyelemmel részvételi jelentkezőnek csatolni kell az alábbi szabványoknak megfelelő érvényes tanúsítvány, v. a 321-es Kr.24.§(3)bek. szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot:
- minőségirányítási rendszerére vonatkozó MSZ EN ISO 50001 és
- MSZ EN ISO 14001
Részvételi jelentkezőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt.65.§(6),(7),(9),(11)bek. alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő a 321-es Kr. 21/A §. és 24.§(1) bek.-nek megfelelő igazolási módot is elfogad az alkalmasság igazolás során. Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmasnak minősül a részvételi jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben rendelkezik legalább egy darab megvalósult (működő) minimum 1,5 MWt -ot elérő beépített fűtési és/vagy hűtési teljesítményű a szennyvíz-hőszivattyús rendszer teljeskörű kivitelezéséhez szükséges tervezési- engedélyeztetési referenciával;
M.2. Alkalmasnak minősül a részvételi jelentkező, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben rendelkezik legalább egy darab, minimum két éves időtartamon keresztül folyamatosan, és szerződésszerűen teljesített olyan hő-szolgáltatási referenciával, amely alapján kereskedelmi-szolgáltatási célú építmény részére (amely tartalmaz közhasználatú funkciójú épületrészt is) az építmény hőtermelő, hőelosztó rendszereinek, a légtechnikai és hűtési rendszereinek üzemeltetésével minimum 15.000 GJ/év volumenű hő-szolgáltatást biztosított a megrendelő részére. Kereskedelmi – szolgáltatási célú építmény alatt ajánlatkérő az ipari célú (gyártási, szerelési vagy más technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására, nagybani raktározásra szolgáló alaprendeltetésű létesítmények, logisztikai központok) kivételével minden egyéb építménytípusokat érti, beleértve a nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda funkciójú, illetve sport rendeltetésű építményeket is. Közhasználatú funkciójú építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontban meghatározott fogalom.
Amennyiben az M.2. szerinti referencia magába foglalja az M.1. szerinti referenciát is, úgy az alkalmasság egy db referencia bemutatásával is igazolható, továbbá a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is alkalmazható. Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján a hat év teljesítéseinek az igazolásához a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.3. Részvételi jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szabványoknak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, vagy a 321-es Kr. 24. § (3) bek. szerinti, ezzel egyenértékű minősítésirányítási rendszerrel: a beszerzés tárgyát lefedő MSZ EN ISO 50001 és MSZ EN ISO 14001 rendszerrel.
Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdésére is. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a tárgyalási alapot képező szerződéstervezet 8. pontja tartalmazza.
Szerződésbiztosító mellékkötelmek: Hibás teljesítési- és Meghiúsulási kötbérek. A részletes kötbér-fizetési feltételeket a tárgyalási alapot képező szerződéstervezet 13. pontja tartalmazza.
Biztosítások: Építési-, szerelési biztosítás a korszerűsítési beruházásra vonatkozóan, a korszerűsített elemekre kötött vagyonbiztosítás a szerződés időtartama alatt, továbbá Szakmai felelősségbiztosítás a szerződés teljes időtartamára, a szolgáltató tevékenységére vonatkozóan.
A részletes biztosítási feltételeket a tárgyalási alapot képező szerződéstervezet 10. pontja tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele ajánlati biztosíték adása, a Kbt. 54.§-ában foglaltak szerint, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig (az eljárás második szakaszában, tárgyalások lezárást követően, az ajánlati kötöttséggel terhelt végleges ajánlatok leadására megadott határidőig) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték összege: 25.000.000 Ft. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti formában teljesíthető. A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
2. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme és indoka: a Kbt. 85. § (2) bekezdés a) b) és d) pontja. Ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül; továbbá az eljárás tárgya tervezést és innovatív megoldásokat is tartalmaz. A feladatokat Ajánlatkérő a rendelkezésre álló információk alapján koncepcionális szinten meghatározta, azonban a fejlesztés bizonyos elemei tekintetében a feladatok pontosításához Ajánlattevői kompetencia is szükséges. Annak érdekében, hogy az elvégzendő fejlesztések a leghatékonyabban legyenek képesek Ajánlatkérő igényeit teljesíteni, a műszaki tartalom egyeztetése, és végleges formájának kialakítása tárgyalás(ok) útján indokolt. Ajánlatkérő ezen okok miatt a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással;
3. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton - az EKR rendszeren keresztül - el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.
4. A Részvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatmintákat a Részvételi Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás nyelve magyar.
5. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt. A kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatását az EKR-rendszer küldi meg valamennyi olyan Ajánlattevőknek, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérőnek kiegészítő tájékoztatást nem áll módjában nyújtani.
6. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő ajánlattevők esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság).
7. A III.1.2. és III.1.3. pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlati kötöttséggel terhelt végső ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Hámos István, lajstromszáma: 00052
11. A részvételi jelentkezésben benyújtandó nyilatkozatokat, a részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit részletesen a Részvételi Dokumentáció tartalmazza.
12. A szerződéskötés feltétele a rendszer megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet és/vagy finanszírozási dokumentumok megléte, melyet nyertes ajánlattevőnek igazolnia kell.
13. Részajánlat kizárásának részl. indokolását a dokumentáció tartalmazza. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/09/04 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák