Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12667/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Dévaványa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5510 Dévaványa Hunyadi János u. 17. 1752/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épcenter Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dévaványa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01791
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Dévaványa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5510
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 66/483-100
E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu
Fax: +36 66484100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.devavanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú pályázati forrás felhasználásával”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú pályázati forrás felhasználásával”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 206000020 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a Gólyahír bölcsőde építésére Dévaványán a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009 kódszámú pályázati forrás felhasználásával”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5510 Dévaványa Hunyadi János u. 17. 1752/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rövidített műszaki leírás

Az építtető Dévaványa Város Önkormányzata 3-csoportos bölcsődét kíván létrehozni a településen, mely létesítményt Dévaványa, Hunyadi utca 17. szám (1752/2 hrsz.) alatti ingatlanon tervezi kialakítani. A fejlesztéssel érintett telek nagysága 2647 m2, melyre egy új földszintes, magas tetős 3-csoportos bölcsőde épület kialakítását tervezzük. Az új bölcsődeépület hagyományos építési móddal, földszintes, magas tetős kialakítással készül. A kialakítandó helyiségeket „B” fokozatú bölcsödére és 3 csoportra vonatkozóan határoztuk meg, az MSZ 24210-1 szabvány iránymutatásai, valamint Megbízói igény szerint. Az épület személyi bejárata, megközelíthetősége közvetlenül az utcáról egy fedett, nyitott előtéren, illetve az előkertben kialakított akadálymentes rámpán keresztül biztosított. Az előkertben kapott helyet a kerékpártároló is. Az épületben egy keresztirányú folyosóra lettek felfűzve az egyes helyiségek. A bejárattól balra, utca felé tájolva kerültek elhelyezésre az igazgatási és szociális helyiségek. Az udvar felé tájolva került elhelyezésre a nevelési-gondozási egység, 2 csoportszobával és a kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel. A bejárattól jobbra, az utcai blokkban található a babakocsi tároló, valamint az üzemeltetési-kiszolgáló helyiségek, úgymint kazánház és tálaló konyha. Utóbbi helyiségek megközelítésére szolgál a gazdasági bejárat. Az udvar felé 1 foglalkoztató kerül kialakításra a szükséges kiegészítő helységekkel. A telket személy,- és járműforgalom biztosítására alkalmas kapukkal ellátott kerítéssel le kell határolni. A telek területét füvesítéssel, növénytelepítéssel, kerti játékokkal és tárolóval, valamint térburkolattal rendezni szükséges.

A kivitelezés során komplex akadálymentesítést kell megvalósítani, az akadálymentes tervfejezet melléklet szerint. Az ingatlan előtt valamennyi közművezeték megtalálható.
A méretezett bekötővezetékeket ki kell építeni. A teljekörű funkcióhoz biztosítandó OTÉK szerinti parkoló szám az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően az épület előtt, közterületen biztosítható. A területen 9 férőhelyes merőleges felállású parkoló és 35,21 fm járda építése valósul meg. Az akadálymentes parkoló Önkormányzattal egyeztetett közterületi helyen, a főbejárattal szemben kerül elhelyezésre. A tervezés során az érvényben lévő hő technikai szabvány valamennyi pontját betartottuk. Napelemek, napkollektorok elhelyezése, valamint a hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása épület villamos és épületgépész tervfejezet szerint. A kivitelezési munkákat csak felelős műszaki vezető irányításával szabad végezni.
A munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat, törekedni kell a biztonságos, szakszerű munkavégzésre. A villamos tervezési feladat két részből áll. Az egyik rész a tervezett bölcsőde épület villamos szakági része, a másik a tervezett épületre telepítendő háztartási méreti napelemes kiserőmű (HMKE). A tervezett létesítmény nem rendelkezik villamos csatlakozással, azt E.on partnerszerelő tervezi es kivitelezi.

A tárgyi projektre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság 201700063198 ÉTDR azonosítóval (iratazonosító: IR-000460772/2017) építési engedélyt adott. Ezen határozat 2017.11. 30-án emelkedett jogerőre. A létesítendő épület előtt 9 férőhelyes parkoló és járda építését a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hivatalvezetője BE/UO/11/6/2018. ügyiratszámú határozatával engedélyezte. A határozat 2018. február 10-én vált jogerőssé.

Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő a dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (elő 30
  Költség szempont –
  Ár szempont – nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00009
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: kivtelezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épcenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabai út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 188903164
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 206000020
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Békés-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György utca 3.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12739545-2-04

Hivatalos név: Épcenter Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csabai út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5553
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854-2-04

Hivatalos név: Hartmann Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Berényi út 73.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13134084-2-04

Hivatalos név: HUNÚT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kodály u. 16.
Város: Hunya
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5555
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25174245-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges