Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:12809/2018
CPV Kód:50711000-2
Ajánlatkérő:ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FUTURE FM Létesítménygazdálkodási Zrt.;FUTURE SERVICE Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK10460
Postai cím: Budapesti út 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jakus Péter
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont erősáramú rendszereinek karbantartása és hibaelhárítási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50711000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont erősáramú rendszereinek karbantartása és hibaelhárítási szolgáltatás nyújtása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 77500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont erősáramú rendszereinek karbantartása és hibaelhárítási szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50711000-2
További tárgyak:50532000-3
50532200-5
50532100-4
50532300-6
50532400-7
50710000-5
50800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: H-6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatevő feladata, a 25.000 m2 hasznos alapterületű ELI-ALPS kutatóközpont (létesítmény) erősáramú tervfejezetében szereplő berendezések, eszközök teljeskörű karbantartása és hibaelhárítása, 24 órás személyes ügyelet biztosítása mellett. A szerződés tárgya a Vállalkozó által készített, a műszaki irányelvek, szabványok által megkövetelt műszaki tartalmú karbantartási utasításnak és ütemtervnek megfelelő, a létesítmény teljes erősáramú villamos rendszerét lefedő karbantartás, amely tartalmazza a hibaelhárítást is.
Az ajánlattevő feladatainak fizikai határa a középfeszültségű 22kV-os betáplálás kábel csatlakozásától a végberendezések sorkapcsáig terjedő 0,4kV-os hálózatrész, amely magában foglalja középfeszültségű kábelezést és kapcsoló berendezéseket a transzformátorokat, és szekunder kapcsai felöl érkező toksíneket a fő elosztókat és abban elhelyezett kapcsoló elemeket és egyéb berendezéseket (mérő, jelző, vezérlési berendezések stb.) a főelosztókból táplált alelosztókat és az abban foglalt berendezéseket az al-elosztókból táplált végponti elosztókat és a bekötött vég-berendezések befutó sorkapcsáig terjedő kábelezést. A karbantartási feladat kiterjed a fázisjavító berendezésre, szünetmentes áramforrás teljes rendszerére, napelemes kiserőművek teljes rend-szerére, aggregátor generátor egységére és szinkronizáló berendezésére az addig terjedő kábele-zésére, a sprinkler rendszer vezérlő szekrényének befutó sorkapcsáig terjedő hálózati rendszerre, valamint a teljes épület komplexum világítási és vészvilágítási rendszerére, villámvédelmi és földelési és EPH rendszerére és gépészeti fagy mentesítő fűtésekre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A hibaelhárítás megkezdésének határideje (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 4 óra, a legkedvezőtlenebb szintje 48 óra) 5
2 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében vállalt hibaelhárítási idő (ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 8 óra, a legkedvezőtlenebb szintje 72 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont "Ár" szempont részletezése:
1. A karbantartási és általános hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött (nettó) vállalkozói díj (75),
2. Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött (nettó) mérnöki óradíj (5),
3. Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött (nettó) technikusi óradíj (5),
4. Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött (nettó) kiszállási díj (5)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 025 - 054017
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés karbantartási és hibaelhárítási feladatokra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTURE FM Létesítménygazdálkodási Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogarasi út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FUTURE SERVICE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogarasi út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 77500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamossági szakterület (2 fő villamosmérnök végzettségű szakember bevonásával)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kd), a II.1.7. és az V.2.4 pontban megjelenő értékek nem a becsült értéket illetve a beszerzés/szerződés végleges összértékét jelöli, az egy technikai adat, ami a hirdetmény kitöltésének érdekében történt meghatározásra.
Nyertes közös ajánlattevő adószáma: FUTURE FM Létesítménygazdálkodási Zrt. (11942548-2-42) FUTURE SERVICE Kft. (13400792-2-42)
Megajánlott értékek:
A karbantartási és általános hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül számított összege: 77 500 000 Ft. + áfa
Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - mérnöki óradíj: 9 000 Ft./emberóra + áfa
Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - technikusi óradíj: 3 000 Ft./emberóra + áfa
Az eseti hibaelhárítási szolgáltatásért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - kiszállási díj: 3 000 Ft. + áfa
Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének határideje: 4 óra
Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a bejelentéstől számított, vállalt hibaelhárítási idő: 8 óra
Ajánlattevők neve, címe, adószáma: SOLVELECTRIC Technologies Kft. (6728 Szeged, Budapesti út 8., 10653331-2-06); Közös ajánlattevő VILL-PRO Kft. (6750 Algyő, JURA ipari park 01748/51., 11703738-2-06) és ATYS-CO Kft. (1107 Budapest, Fertő u. 14., 12060991-2-42); B+N Referencia Zrt. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1., 23480874-2-05)
Az ajánlatkérő az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem alkalmazott.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)