Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13224/2018
CPV Kód:50530000-9
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:1054 Budapest Hold u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák Melinda
Telefon: +36 13273664
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422422018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000422422018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: rendszerelemek üzemeltetése,javítása,karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000422422018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – Számítógéptermekben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása 36 hónapos vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendszerelemek üzemeltetése, javítása, karbantart
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50530000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest Hold u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest, Hold u. 7. sz. alatti épület I. emeletén lévő 4 db számítógépteremben üzemelő 1-es prioritású informatikai infrastruktúra, a rack szekrények és eszközeik biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, az azokat kiszolgáló, ellátó berendezések (az erősáramú elosztók, alelosztók, szünetmentes berendezések, diesel aggregátorok, a gépészeti berendezések, klíma, tűzjelző és tűzoltó, és üzemfelügyeleti rendszerelemek) üzemeltetési és karbantartási, javítási munkáinak magas színvonalú elvégzése, a rendszerek felügyelete, készenlét biztosítása 24 órában.
• Erősáramú berendezések (szünetmentes rendszerek, elektromos elosztórendszer, diesel aggregátor, lámpatestek, konnektorok): 96 db
• Gépészeti berendezések (klíma rendszer): 32 db
• Üzemfelügyeleti rendszerelemek (felügyeleti rendszer): 5
• Tűzvédelmi rendszer (tűzjelző rendszer, tűzoltó rendszer): 17 db
A részletes követelményrendszert és leírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2 a) alkalmassági szempont szerinti egyik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap)  15
2 Az M.2.a) alkalmassági szempont szerinti másik szakember többlettapasztalata (legalább további 0, legfeljebb további 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az 1. értékelési szempont esetében AK egyösszegű ajánlati árat értékel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást. Az EEKD-t a megfelelő képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva kell az ajánlathoz csatoltan benyújtani.
A Kr. 3. § (2) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a külön EEKD-t az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőnek külön-külön kell benyújtania.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A 321/2015, (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. A közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése fennállása esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ATnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont ált jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghat alki minköv.nek való megfelelést.
Az alki köv.eknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69. § rend.einek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajtétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ism.:
M/1.AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 év (az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolg megrendeléseket veszi figyelembe) szolgainak ismertetését, a közbesz tárgyára (erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése, karbantartása, javítása) vonzó referenciáit a 321/2015.(X. 30.) Kr 22. § (1) bekezdésében meghat formában és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (2) bekezdésben meghat tartalommal igazolva.
A ref.nyilatkozatnak vagy refer.igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
a)teljesítés idejét (kezdés és befejezési dátum, év/hónap/nap),
b)a szerződést kötő, referenciát adó másik fél adatait, elérhetőségei,
c)a teljesített szolg megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, h az M/1. alki követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen
d)nyilatkozatot arra vonzóan, h a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
e)a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha AK három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alki követelményeknek az ATk bármely más szervezet v személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcs jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonzó pontjának megjelölésével azon alki követelményt (köv.eket), melynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására v arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alki feltételnek történő megfelelést.
Az előírt alki követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja ATk figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
M/2.AT igazolja alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b)pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük v képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dok.ok:
— szakemberek bevonására, ismertetésére vonzó nyilatkozat, amelyből kiderül, h mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő;
— szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, h abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alk. feltétel(ek) teljesülése;
— végzettséget v képzettséget igazoló dok.ok egyszerű másolata; kamarai nyilvántartási szám megjelölése, v nyilatkozat arról, hogy legkésőbb szerzkötéskor rendelkezni fog kamarai nyilvántartási számmal
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, számítógépterem erősáramú-és gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetési és/vagy karbantartási és/vagy javítási tárgyú referenciával,amely esetében az üzemeltetett és/vagy karbantartott és/vagy javított eszközök száma összesen elérte az alábbiakat:
-legalább 67db erősáramú berendezés,és
-legalább 22db gépészeti berendezés,és
-legalább 3db üzemfelügyeleti rendszerelem,
és ahol az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt a teljesítés.
A referencia több szerződéssel is teljesíthető azzal,hogy az egyes szerződéseknek le kell fedniük mindhárom fenti elemet.
AK erősáramú berendezések alatt érti a köv.: Minden olyan erősáramú berendezés,annak működését biztosító alkatrész, elem, amely a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál, továbbá mindaz a villamos berendezés, amely a villamos energiát e berendezések céljára más energiafajtából előállítja, átalakítja,szállítja,illetve elosztja. AK gépészeti berendezések alatt érti a következőt: Minden olyan berendezés, annak működését biztosító alkatrész,elem,mely biztosítja az épületben a megfelelő hőmérsékletet,a megfelelő minőségű és paraméterű levegőt és a keletkező üzemi szennyvíz,folyadék elvezetését.AK üzemfelügyeleti rendszerelem alatt érti a köv.:Minden olyan az üzemfelügyeleti rendszer részét képező elem, melyek létfontosságúak és elengedhetetlen feltétele az üzemfelügyeleti szolgáltatások folyamatos üzemszerű biztosításához. Kiesésük esetén jelentős hátrányt és kárt okozna az üzemfelügyelettel ellátott helyiség, helyiségben elhelyezett eszközök és a benne végzett fdok folyamatos,zavartalan működésében.
M/2.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
a)2 fő klíma karbantartó-szerelő,akik külön-külön rendelkeznek legalább középfokú végzettséggel,és akik együttesen rendelkeznek a 14/2015. (II.10.) Kr 4. sz. mellékletében felsoroltak közül a H-I jelű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal,ill a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal és személyenként 24-24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkeznek számítógépterem klímarendszer karbantartása és/vagy javítása és/vagy üzemeltetése terén;
b)1 fő szakember,aki rendelkezik
-felsőfokú gépésztechnikusi végzettséggel és legalább 3 éves, számítógéptermek gépészeti rendszerek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal,vagy
-felsőfokú okleveles gépészmérnöki végzettséggel és legalább 2 éves, számítógéptermek gépészeti rendszereinek karbantartási és/vagy javítási és/vagy üzemeltetési szakmai gyakorlattal(AK gépészeti rendszer alatt minden olyan rendszert ért, mely a működéshez szükséges gépészeti feltételeket biztosítja);
c)1 fő szakember, aki rendelkezik
- felsőfokú erősáramú technikusi végzettséggel és legalább 3 éves, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal (AK felügyeletii rendszer alatt a következőket érti:gépészeti,elektromos,tűzvédelmi),vagy
- felsőfokú okleveles villamosmérnöki végzettséggel és legalább 2 éves, számítógéptermek felügyeleti rendszer üzemeltetése szakmai gyakorlattal.
d)1 fő szakember,aki rendelkezik középfokú végzettséggel és beépített tűzoltó berendezések kivitelezését,karbantartását,javítását,telepítését,felülvizsgálatának elvégzésére feljogosító 45/2011.(XII.7.) BM rendelet szerinti v azzal egyenértékű tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal és legalább 3 éves beépített tűzoltó berendezések karbantartására és/vagy javítására és üzemeltetésére vonatkozó szakmai gyakorlattal.Egy szakember több pozícióra is jelölhető. AK egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogad.
AK Számítógépterem alatt a következőket érti:Servert,vagy az IT-infrastruktúra szempontjából kiemelkedő fontosságú berendezést is tartalmazó, de nem kizárólag ezek tárolására használt terem.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 14/2015. (II.10.) Kr, 45/2011. (XII. 7.) BM rend
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bek.. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Díjfizetés: havonta.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
- Késedelmi kötbér
- Meghiúsulási kötbér
- Teljesítési Biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján
- Jótállási Biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja, illetve a Kbt. 134.§ (7) bekezdés alapján
Az ellenszolgáltatás kifizetésének szabályait, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (Rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket csak az EKR-en kívül, egyéb módon (pl. e-mail-ben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettség alól.
2. A közbeszerzés tárgya az AF II.1.1 és II.2.1) pontjában karakterkorlát miatt röviden került meghatározásra:
A közbeszerzés tárgya: A Magyar Államkincstár Budapest, Hold u. 7. sz. épület számítógéptermeiben üzemelő erősáramú-, gépészeti berendezések és üzemfelügyeleti rendszerelemek üzemeltetése és javítása és karbantartása
3. AK nem járul hozzá projekttársaság létrehozásához.
4. Jelen eljárásban AK a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.
5. Részajánlattétel kizárásának indoka: a szerverpark egységes működésének biztosítása érdekében egységes üzemeltetési környezet szükséges.
6. A KDban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
7. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás kérés lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.
8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a KDban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
9. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat) vonatkozóan.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi „gyártói nyilatkozatot”: Az AT vagy alvállalkozója rendelkezik a karbantartásra kerülő termékek (Klíma berendezések (kivétel a DF-10, DF-30, DF-40 Fan Coil klímák), Szünetmentes berendezések, Tűzoltó berendezés, Diesel aggregát berendezés és Felügyeleti berendezések) karbantartásához szükséges, a gyártó, illetve magyarországi képviseletének jelen eljárásra vonatkozó teljes körű támogatásával (Gyártói nyilatkozat I.)
12. Nyertes ATnek rendelkeznie kell a Schneider Electric, Uniflair, APC, AEG hivatalos szakszerviz minősítésével, azaz jogosult és akkreditált szakszervize rendelkezzen teljes körű gyártói háttértámogatással. Az ezt igazoló gyártói nyilatkozatot („Gyártói nyilatkozat II.) nyertes ATnek szerződéskötésig be kell nyújtani AKak. Amennyiben a nyertes AT ezt nem teljesíti, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Ennek elfogadásáról ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. (Gyártói nyilatkozat II.)
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató HelpDesk rendszerrel, amely elérhetősége webes felületen és telefonon 7*24 óra.
14. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya szerinti ISO 9001 minőségbiztosítási szabványnak megfelelő, és ISO 27001 Információbiztonsági szabványnak vagy ezekkel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával rendelkeznie
15. AK felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy nyertes AT-nek a szerződéskötést követő 20 napon belül részletes karbantartási ütemtervet kell készítenie a Ajánlatkérővel egyeztetett műszaki tartalommal.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Karakterkorlát miatt a VI.3) További információk folytatása:
16. Helyszíni bejárás: 1 alkalommal. A bejárás tervezett időpontja 2018. 08. 02. nap (nap) Ajánlatkérő az Ajánlattevővel a következő címen és időpontban találkozik: 1054 Budapest, Hold u. 4. Találkozó időpontja: 10:00 Részletesen a KD-ban.
17. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10.000.000.-Ft/káresemény és 50.000.000 Ft/év.
18. AK az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. (AF III.1.3.) M1, M2)
19. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték. Módszer: 1.fordított arányosítás, 2-3.egyenesarányosítás, Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A részszempontok értékelésének leírását a KD tartalmazza.
20. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók, figyelemmel az e-Kr. 13. § (2) bekezdésében foglaltakra.
21. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a KD-ban meghat. egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.
22. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
23. AK nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
24. FAKSZ az eljárásban: Makranczi Ádám (lajstromszám 00638)
25. A felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 2 hónap alatt AK 60 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák