Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13229/2018
CPV Kód:31213400-6
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310772018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310772018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kisfeszültségű elosztóberendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000310772018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kisfeszültségű elosztóberendezés Az NKM Áramhálózati Kft. szolgáltatási
területén létesítendő, vagy már működő 1000 kVA-es névleges teljesítményű előre gyártott
betonházas és építettházas elosztóhálózati transzformátor állomásaiban alkalmazandó
kisfeszültségű elosztóberendezés beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 202147000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kisfeszültségű elosztóberendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31213400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6724 Szeged, Pulz u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás az alábbi elemekből összeépített kisfeszültségű elosztóberendezések beszerzésére vonatkozik: Alapelosztó BHTR 165 db, alapelosztó EHTR 15 db, Jobb oldali bővítő modul 15 db, Bal oldali bővítő modul 15 db, 6 áramkörös közvilágítási modul 60 db, 12 áramkörös közvilágítási modul 30 db, NH00 méretű függőleges szakaszolható biztosító aljzat 90 db, NH2 méretű függőleges szakaszolható biztosító aljzat 1050 db, NH3 méretű függőleges szakaszolható biztosító aljzat 30 db, NH00 méretű szimpla adapter 90 db, NH00 méretű dupla adapter 1 db, NH00 méretű átlátszó plexi burkolat 90 db, NH2 méretű átlátszó plexi burkolat 450 db, Nem ipari tevékenység miatt poros, beltéri környezetben alkalmazható legyen. Az elosztó berendezés üzemeltethető legyen kültéri elhelyezésű betonházas, előre gyártott transzformátor állomásokban. A -25 - +40 °C környezeti levegő hőmérséklet tartományban a névleges paraméterei szerint alkalmazható legyen, valamit a +40 °C feletti is legyen teljes körűen működőképes meghatározott terhelőáram csökkentési feltételek mellett. Az elosztó berendezésnek – a megadott határértékek szerint - károsodás nélkül el kell viselnie a villamos elosztóhálózat rendkívüli üzemviteli állapotait (fáziszárlatok, földzárlatok, túlfeszültségek). A kisfeszültségű elosztókat modul rendszerben kell elkészíteni úgy, hogy felszerelhető legyen a belső kezelőterű 1 MVA-es Galaxy BHTR állomás transzformátor-, és kezelőtér közötti tűzihorganyzott acélszerkezetére. Ajánlatkérő az összeállított elosztó modulokat beépítésre készen kéri, a csatlakozó vezetékek és kábelek végső bekötése, a különböző modulok összeszerelése, a biztosító lécek és plexi burkolatok felszerelése, valamint az állomásokba való beszerelés nélkül. A szekunder elosztó közvetlen érintés elleni védettsége önmagában, valamint bővítő modullal és közvilágítási modullal is legalább IP2x legyen, amelyet szükség esetén (ha ezt nem biztosítanák a készülékek önállóan) átlátszó plexi burkolatokkal kell biztosítani. Ajánlatkérő nem kér kalapsínre sorolható, önmagukban is közvetlen érintés ellen védett készülékeket, külön védőburkolat biztosítást. Az alapelosztó, bővítő modul és közvilágítási modul vasszerkezetein lévő csavarok a KIF kezelőtérből legyenek szerelhetők.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) és 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok állnak fenn. A megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. Fejezete, illetve a 424/2017. Korm. rend. (különösen 13. §) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § és 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt.69.§ (4)-(6)bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.§ (kiv (1) bek. ib) pont), 9.§, 10.§ (kiv (1) bek. gb) pont), 11-12.§, 14.§-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról. Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§ (3)bek-re, valamint a 424/2017. Korm rend. 10.§-13.§-raA Kr. 1. § (7) bek. irányadó az igazolások keltezése kapcsán.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (RJ, közös RJ, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. P.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményénél volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban. P.2) előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétel P.3) az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az RJ a szerződés teljesítésére, ha valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő. P.2) Alkalmatlan az RJ a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a nettó árbevétele nem érte el a 150.000.000,- Ft-ot. P3.) Alkalmatlan az RJ a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt. A P.2) alkalmassági követelménynek a RJ-k együttesen is megfelelhetnek. A P1) és P3) alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös RJ-k közül egy felel meg. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: Igazolási mód: P.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján RJ (közös RJ esetén bármelyik RJ) csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló vmennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy RJ mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: • pénzforgalmi számlaszám megadása, • volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban. „ Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyilatkozat benyújtását. P2.) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján RJ csatolja az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a RJ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P3.) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek b) pontja alapján RJ (közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik RJ) csatolja saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazd szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a céginf szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az RJ a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kisfeszültségű elosztóberendezés szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. AK köteles az RJ pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt aközbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az 150.000.000,- Ft-ot. AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-ére. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és 67. § (3) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság igazolás a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
M/1) Részvételi jelentkezőnek csatolnia kell a Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember (műszaki és kereskedelmi kérdésekben szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó) megnevezését és végzettségét bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatot. A nyilatkozaton felül csatolni kell a megnevezett szakember szakmai önéletrajzát a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakembertől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan RJ, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel:
minimum 1 fő villamosipari technikusi, vagy magasabb műszaki végzettséggel rendelkező műszaki és kereskedelmi kérdésekben kompentens kapcsolattartóval
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmes teljesítés okán késedelmi kötbér 2. Hibás teljesítés okán hibás teljesítési kötbér 3. Garanciális javításból adódó
késedelmes teljesítés okán késedelmes teljesítési kötbér 4. Meghiúsulási kötbér: ha a Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Ajánlattevő felelős. 5. Jótállás: Az Ajánlattevő az elosztóberendezésre a 2013. évi V. törvény alapján 24 havi jótállást vállal, amelynek kezdete a berendezés leszállítási időpontja. Az ajánlattételi dokumentumokban részletesen meghatározott mértékben és feltételekkel.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., a Ptk. 6: 130.§ (1)-(2) bek. szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF A részletek a közbesz. dok.-ban.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Amennyiben az egyedi megrendelés az alábbiak közül bármelyiket tartalmazza: alapelosztó biztosító lécek nélkül Bővítő modul, az alapelosztó jobb oldalához történő csatlakoztathatósággal, biztosító lécek nélkül Bővítő modul, az alapelosztó bal oldalához történő csatlakoztathatósággal, biztosító lécek nélkül 6 áramkörös közvilágítási modul, 12 áramkörös közvilágítási modul, úgy szállítás előtt, a gyártó üzemében el kell végezni a termékekre vonatkozó darabvizsgálatot, és jegyzőkönyvben rögzíteni az MSZ EN 61439-1:2012 szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési dokumentumot készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen - az érdeklődés jelzését követően. Amennyiben egy regisztrált felhasználó a megjelent részvételi felhívás alapján a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat meg szeretné tekinteni, azt az „Érdeklődés jelzése” funkció indításával teheti meg az EKR publikus felületén történő bejelentkezést követően. 2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 3. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezéseket a jelen részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően elektronikus úton, az EKR-ben kell benyújtani. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000310772018) Részvételi határidő:
2018.09.10, 10:00 óra. 4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, helye: 2018.09.10. 12:00 óra; A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek)ről a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi. 5. A részvételi szakasz eredményéről Ajánlatkérő, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján - a részvételi szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi. 6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
7. Tárgyalásos eljárás jogcíme: a 307/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. alapján. Ajánlatkérő a tárgyalások során nem kíván élni az ajánlattevők létszámának csökkentésével. 8. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 75. § (2) e)-ben foglaltakkal. 9. FAKSZ: Mikle-Baráth Miklós 00653
10. A részvételi jelentkezésnek a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét).
11. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezésében megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/09/10 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák