Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13293/2018
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:Mezőhegyes 805/8. hrsz.;Mezőhegyes 805/8. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 68566567
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446082018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000446082018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állami tulajdonú gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipartelep kivitelezési munkái 2.
Hivatkozási szám: EKR000446082018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mezőgazdasági terményfeldolgozó és tároló üzem kivitelezési munkái 2.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tisztító szárító technológia szerelése.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
További tárgyak:45351000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőhegyes 805/8. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2db 30t/óra szárítókapacitású tisztító-szárító üzem technológiájának kivitelezése: Termények elő- és utótisztítása, ill. a szemes termények szárítása gázüzemű berendezéssel.
Toronysilók kivitelezése: Horganyzott acéllemez, sík aljú terménytároló siló, 6 x 2.500 tonna/db, 6 x 1.200 tonna/db, alternatív garat
Tranzit tartály siló kivitelezése: Áthajtásos rendszerű, tüzihorganyzott kivitelű 3 db összesen 61m3 tárolókapacitású toronysiló, termények átmeneti tárolása szállítóeszközökre történő kijuttatása előtt.
Felsőpályás szállító rendszer kivitelezése 12 db toronysiló, takarmánykeverő és síktárolók összekötésére 980,4 méter hosszban (saját tartószerkezettel a csatlakozási pontokhoz adatszolgáltatással a szükséges csatlakozó elemek biztosításával, a vezérlés kiépítése szintén a beszállító feladata, ha kell védőcsövezés az épületnél)
A Tisztító – Szárító – Tároló Üzem Technológiai műszaki – és folyamatleírásban található.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama (hónap) 10
2 3. Jótállási biztosíték mértéke (%) 5
3 4. Előteljesített napok száma (naptári nap) 10
4 5. Késedelmi kötbér mértéke (%) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban foglalt határidőt az alábbiak szerint részletezi: a teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számított 240 naptári nap. Munkaterület átadása: a szerződés megkötésétől számított 150 naptári napon belül.

II.2.1)
Elnevezés: Vetőmagüzemi technológia szerelése.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
További tárgyak:45351000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Mezőhegyes 805/8. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vetőmag előtisztító és tároló silók: terményfogadó garat, tisztító, 9 x 350 tonna/db horganyzott acéllemez siló. A garatból a terményt serleges felvonó juttatja a síkrostás előtisztítóba, onnan az alapanyag tároló silókba vagy Big Bag töltő állásra kerül eljuttatásra.
10t/óra kapacitású vetőmag előállító üzem technológiájának kivitelezése: Vetőmag utótisztítása, szeparálása, zsákolóba illetve csávázóhoz történő eljuttatása.
Vetőmag szárítása ládás rendszerű, alacsony hőmérsékletű szárító berendezéssel.
A Vetőmag tisztító üzem Technológiai műszaki leírásában található.
A részletes mennyiséget és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (így különösen a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetések) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás időtartama (hónap) 10
2 3. Jótállási biztosíték mértéke (%) 5
3 4. Előteljesített napok száma (naptári nap) 10
4 5. Késedelmi kötbér mértéke (%) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban foglalt határidőt az alábbiak szerint részletezi: a teljesítés határideje a szerződés megkötésétől számított 240 naptári nap. Munkaterület átadása: a szerződés megkötésétől számított 150 naptári napon belül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Alkalmazott kizáró okok: Kbt. 62. § (1) és (2) bek. Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia azon ajánlattevőt (AT), alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. §-a értelmében az AT-nek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-nek hatálya alá. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Kr. 4. § (1) bek.-t köteles figyelembe venni.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §)
Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is).
Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1–16. §-ai.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a és a Kr. 26. § (1) bek. a) pontja alapján AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Igazolási mód:
SZ.1. Az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén a megkövetelt igazolási mód:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. AT csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi összesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (mezőgazdasági technológiai kivitelezési munkák) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (mezőgazdasági technológiai kivitelezési munkák) nettó árbevétele nem éri el valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában a(z) 1.000.000.000,- Ft-ot.
Irányadó a Kr. 19. § (6) bek. is.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1.
Irányadó a Kr. 19. § (3) bek., valamint a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. AT a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján köteles csatolni a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a felhívás III.1.3) pont M.1. alpontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciái vonatkozásában a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (3) bek.] legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgya és mennyisége
— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével),
— a teljesítés helye,
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is, amelyre tekintettel AT nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A Kr. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.
Irányadók még a Kr. 24. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján közös AT-k együttesen is megfelelhetnek az M.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
M.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciát, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- az 1. közbeszerzési rész vonatkozásában legalább 45 tonna/óra szárítókapacitású gabonaszárító technológia kivitelezése;
- a 2. közbeszerzési rész vonatkozásában legalább 7 tonna/óra vetőmag-szárítókapacitású gabonafeldolgozó technológia kivitelezése.
Fenti feltételeknek több referenciával is meg lehet felelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
A Kbt. 135. § vonatkozó bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alkalmazandók.
Előleg: a teljes áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj 30%-a.
Részszámlázás: 5db részszámla és 1db végszámla.
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (2) bek. szerint történik. Ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-től eltérően ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A-32/B. § szerint teljesíti az ellenszolgáltatást.
Kötbérek:
• Késedelmi: min. 0,5%/nap, max 20%.
• Meghiúsulási: 20%.
• Bejelentési: 200.000,- Ft/alkalom.
Jótállás: min. 24 hónap.
Tartalékkeret: 3%.
Biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint:
• Teljesítési: 5%.
• Jótállási: min. 1%.
• Előleg-visszafizetési: az igényelt előleg összegével megegyező mértékben azzal, hogy a teljes nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
Részletes információk a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában:
1. Az ajánlatba csatolni kell
• Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap;
• Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
• Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat;
• Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat;
• egységes európai közbeszerzési dokumentum;
• árazott költségvetés.
2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.
4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.
6. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
7. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01000
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), arányosítás (2-5. értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt AK az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
• 2. értékelési szempont: 60 hónap;
• 3. értékelési szempont: 5%;
• 4. értékelési szempont: 60 naptári nap;
• 5. értékelési szempont: 1%.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:
• 2. értékelési szempont: 24 hónap;
• 3. értékelési szempont: 1%;
• 4. értékelési szempont: 0 naptári nap;
• 5. értékelési szempont: 0,5%.
Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
10. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (EKR rendelet) 2. §-a és a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
11. A hirdetmény I.1) pontjában az AK internetcíme került feltüntetésre.
12. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.
13. AK helyszíni bejárást nem tart.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A VI.3) pont folytatása:
14. AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles teljes körű építési-szerelési biztosítást (CAR) kötni a Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a Szerződéses cél elérése céljából az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre, továbbá a harmadik személyeknek vagy a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben, növényzetben és zöldfelületekben okozott kárra, valamint az AK-nek okozott minden vagyoni kárra, az építési munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásától számított + 12 hónapig, valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában min. 1.000.000.000,- Ft/év és min. 600.000.000,- Ft/káresemény biztosítási összeg erejéig.
15. Ajánlati biztosíték:
AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összegszerűen meghatározott értéke valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában 10.000.000,- Ft.
Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az AK rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartamára [a Kbt. 131. § (5) bek.-ben foglaltakra tekintettel az ajánlati kötöttség a felhívás VI.3) pont 6. alpontjában foglalt lejártát követő 60. naptári napig] kell érvényesnek kell lennie.
AK az ajánlati kötöttség időtartama vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 48. § (3) és (5) bek.-re!
A Kbt. 35. § (5) bek.-re tekintettel a közös AT-knek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bek.] esetén a biztosíték az AK-t illeti meg.
Az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733003-21355824-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték – Ipartelep 2. … közbeszerzési rész”).
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az AT választása szerint az alábbi módok egyikén:
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
• biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
• fizetési számlára történő befizetés esetén a banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példányával,
• biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példányával.
A garanciáról szóló igazolásnak vagy a kötelezvénynek, mint elektronikus okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az AK a Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon AT ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi felhívásban előírt határidőre nem, vagy a felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák