Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13395/2018
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:SALVUS Gyógy-, Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: SALVUS Gyógy-, Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99574125
Postai cím: Szabadság Utca 16.
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyergesi Ferenc
Telefon: +36 705820925
E-mail: nyergesi@nyergesi.hu
Fax: +36 26367499
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salvus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Salvus Kft. termelési kapacitásainak bővítése
Hivatkozási szám: EKR000338042018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Salvus Kft. termelési kapacitásainak bővítése a GINOP-1.2.1-16-2017-00365 pályázat keretében
1 db Kútfúrógép
1 db Dugattyús kompresszor
1 db Vízpalackozó gépsor
1 db Elektromos, homlokvillás targonca
1 db Sűrített levegőt előállító berendezés palackfúváshoz
1 db 50 kWp napelemes rendszer telepítése
1 készlet Labor berendezések

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 293626 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 129 - 293626
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, ill. tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt (rész)számla ellenében utófinanszírozással, átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint.
Ajánlattevő jogosult kiállítani számlát az alábbi ütemezésekben:
- előlegszámla a teljes szerződéses összeg 30 %-ra
- az egyes gépek, eszközök gyártásának befejezésekor részenként a teljes szerződéses összeg 30 %-ra
- a telepítés helyszínére történő szállítást, beüzemelést és betanítást követően a teljes szerződéses összeg 70 %-ra, amely összegből történik az előleg elszámolása
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték.
A fenti feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak!
Helyesen:
Az ajánlat, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, ill. tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt (rész)számla ellenében utófinanszírozással, átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint.
Ajánlattevő jogosult kiállítani számlát az alábbi ütemezésekben:
- előlegszámla a teljes szerződéses összeg 50 %-ra
- az egyes gépek, eszközök gyártásának befejezésekor részenként a teljes szerződéses összeg 45 %-ra
- a telepítés helyszínére történő szállítást, beüzemelést és betanítást követően a teljes szerződéses összeg 55 %-ra, amely összegből történik az előleg elszámolása
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték, előleg-visszafizetési biztosíték.
A fenti feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítással, a 2. (többletjótállás) szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
10. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. A jótállás kezdő időpontja az egyes berendezések leszállítását követő beüzemelés befejezésétől számítódik.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
15. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
Helyesen:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítással, a 2. (többletjótállás) szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
10. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. A jótállás kezdő időpontja az egyes berendezések leszállítását követő beüzemelés befejezésétől számítódik.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
15. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította jelen módosításban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2018/08/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítással, a 2. (többletjótállás) szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
10. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. A jótállás kezdő időpontja az egyes berendezések leszállítását követő beüzemelés befejezésétől számítódik.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
15. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
Helyesen:
1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. §. (4) bek.).
2. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
3. A hiánypótlásra az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §. szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy a (4) bekezdés szerint a hiánypótlás során bevont új gazdasági szereplőre is vonatkozik a hiánypótlási kötelezettség nem megfelelősség esetében.
4. Az ajánlat benyújtására, a benyújtandó dokumentumok körére, az ajánlatok értékelésére vonatkozó részletes információkat, valamint egyéb további információkat a Dokumentáció tartalmazza, melyet ajánlatonként egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie (Kbt. 57. § (2) bekezdés)
5. Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot. A többi ajánlat pontszáma az 1. (nettó ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítással, a 2. (többletjótállás) szempont esetében egyenes arányosítással (a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint, amely a KÉ 2016. évi 147. számában, 2016. december 21-én jelent meg). A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot tartalmazó ajánlatot adó a nyertes.
Minden egyes részszempontra adható pontszám: 0-10 pont.
6. A szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra vagy műszaki ajánlásra hivatkozással meghatározott minőségi követelmények tekintetében az azokkal egyenértékű megajánlás is elfogadható, ezeknél a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés mindig hozzáértendő a leíráshoz.
7. Idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén a Kbt. 47. (2) bekezdése alapján annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
8. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő által megajánlott gép, berendezés, illetve kiegészítés és tartozék terméklapját, a dokumentációban részletezettek szerint.
10. Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Nyergesi Ferenc (lajstromszám: 00870)
11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
12. A jótállás kezdő időpontja az egyes berendezések leszállítását követő beüzemelés befejezésétől számítódik.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő kizárja jelen eljárásban gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
15. A II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend, valamint a II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend megnevezésű pontokban meghatározott 1 Ft érték csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre.
16. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet és az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította jelen módosításban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ