Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13411/2018
CPV Kód:85147000-1
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000022222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000022222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000022222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt.-nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen (fix mennyiség).
Ajánlatkérő munkavállalóinak száma jelenleg 32 146 fő, az Ajánlati Dokumentációban kiadott Műszaki leírás 1. számú melléklete szolgáltatói hely szerinti bontásban tartalmazza az ellátandó munkavállaló létszámot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen adat kizárólag tájékoztató jellegű, a közbeszerzés fix mennyiségét nem érinti, azaz a nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást a megbízási szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő mindenkor aktuális létszámú munkavállalói részére köteles nyújtani.
Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt. -nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen. Az 51 helyszín közül 37 darab teljesítési helyet (rendelőt) az Ajánlatkérő, 14 darab teljesítési helyet (rendelőt) pedig a nyertes Ajánlattevő biztosít.
Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül saját döntése szerint, egyoldalú, Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatában (együttesen, vagy külön-külön) módosítsa a teljesítés helyét és/vagy helyeket az alábbiak szerint:
- Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.36. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni, és/vagy
- Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.37. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni.
A teljesítési hely fentiek szerinti módosítására vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.
Az ajánlatok értékelésére vonatkozó rendelkezések:
Az 1. (SZEMPONT) a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj fix mennyiségre (nettó Ft/ 1 hónap)” - Súlyszám: 160.
Az ajánlatkérő a „2. (SZEMPONT) Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” - Súlyszám: 3, szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott ellenérték nem haladhatja meg a nettó 5.000 Ft/ 1 vizsgálat összeget (az ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).
Az ajánlatkérő a „3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” - Súlyszám: 37, értékelési szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott szolgáltatási hely távolsága megadott postai helytől nem haladhatja meg az 50,00 km távolságot.
Az értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere és részszempont megadásának szabálya az alábbi:
Az 1. értékelési és 2. értékelési szempont értékelése a fordított arányosítás módszerével történik. Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.
A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik. Az Ajánlatkérő a megajánlott szolgáltatási hely és a megadott postai hely távolságára vonatkozó megajánlásait alszempontokként értékeli, mind a 37 db kötelezően megajánlott alszempont tekintetében.
Az értékelés részletes leírását az ajánlatkérési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108. §-a alapján. A vonatkozó szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az árlejtést Ajánlatkérő kizárólag a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj (nettó Ft/ 1 hónap)” és a „Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” vonatkozásában folytatja le, a 3. szempontra adott megajánlást ún. fix tételnek tekinti az árlejtés során.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3.(SZEMPONT) Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől (km) 37
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 163
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/03/19 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/03/19 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot megrendelni. Az opció lehívására vonatkozó részletes szabályokat a megbízási szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16. § szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr.1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr.3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben– azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.
Azon esetekben, amikor az Ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, Ajánlatkérő az Akr.12. § alapján jár el.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá, hogy a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján benyújtott igazolásoknak a jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlatkérési Dokumentáció I. fejezet – Eljárási útmutató – 4. pontja tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő előírja a 321/2015. Kormányrendelet 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmények.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja és 22.§ (1) bekezdése alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben elvégzett foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ismertetése, az alábbiak szerint:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást köteles csatolni;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát köteles csatolni.
Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább
- a szolgáltatás tárgyát,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége
- az adott szerződés alapján az ajánlattevő által összesen ellátott „B” és „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységet végző munkavállalók létszámát, 12 hónapos időtartamok szerinti bontásban (fő) valamint a konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevőnek a teljesített szolgáltatásokat úgy kell bemutatnia, hogy az ajánlati felhívás jelen III.1.3) M/1. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés valamennyi eleme egyértelműen megállapítható legyen.
A nyilatkozat elkészítéséhez Ajánlatkérő mintát készített, amely a Dokumentáció 12. sz. mellékletében található
M/2: Az ajánlatban csatolni szükséges a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az Ajánlattevőnek és/vagy kapacitást nyújtó szervezetnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel kapcsolatos nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell:
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisában nyilvántartott, nyilvántartásban szereplő nevét;
- a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisában nyilvántartott, orvosi nyilvántartási számát (amely nyilvántartási szám az adatbázisból történő lekérdezés útján a szakember szakorvosi szakképesítésének ellenőrzését is lehetővé teszi);
A nyilatkozat elkészítéséhez Ajánlatkérő mintát készített, amely a Dokumentáció 13. sz. mellékletében található.
Csatolni szükséges továbbá:
- a szakembertől származó rendelkezésre állási nyilatkozatot (a szakember aláírásával ellátva)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 éven belül, évente legalább 20.000 fő „B” és/vagy „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységet végző munkavállaló részére nyújtott szerződésszerűen teljesített foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával.
Teljesített (befejezett) szerződésnek a szerződésszerű teljesítést rögzítő, teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő. A teljesítés időpontja tekintetében az szolgáltatás nyújtásának tényleges időpontja, nem pedig a teljesítésigazolás kiállításának időpontja irányadó. Az ellátott személyek számára vonatkozó, „évente” teljesítendő alkalmassági minimumkövetelmény esetében „év” alatt a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamokat kell érteni (azaz nem naptári éveket).
M/2: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 53 fő olyan orvossal, aki az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisa alapján foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesítéshez kötött, engedélyhez kötött tevékenységet érvényesen folytathat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésekben, valamint (11) bekezdésben meghatározott módon támaszkodhat. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdésre tekintettel a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő az M1 és M2 pontban meghatározott alkalmassági követelményeket a fentebb megjelölt minősítési szempontoknál szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
I. Kötbér (késedelmi, hibás vagy késedelmes teljesítési, meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
II. Ajánlatkérő kötbér- és/vagy kárigényének biztosítására Ajánlattevőként szerződő félnek összesen a szerződés éves nettó ellenértéke 5%-nak megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 134. (2) - (3) bekezdései szerint.
A biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja alapján.
A biztosítéknak szerződés lejártát/megszűnését követő 60 napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően, havonta utólagosan, a nyertes ajánlattevő által kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint az igazolt kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket a Kbt. 135.§ (5) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ld. AD I. fejezetében hivatkozott jogszabályokat
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135.§-ának rendelkezései irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR Rendelet) foglalt elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlatkérési dokumentáció I.14.2 pontja tartalmazza.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet (EKR Rendelet) szabályai szerint.
2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 10-13. §-ai vonatkoznak.
3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető.
Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma:10918001-00000003-00330225
Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya benyújtandó.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő szolgáltatás esetében az ajánlatkérési dokumentáció I.3.10 pontjában felsorolt helyszínek (14 darab) tekintetében azok kötelező bérbevételét írja elő ajánlattevő(k) részére (azaz kötelező teljesítési helynek minősülnek). A kötelezően bérlendő helyszínek (mint teljesítési helyek) felsorolását valamint az ezzel kapcsolatos további feltételeket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
5. Tekintettel arra, hogy a 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6. szám alatti, az Ajánlatkérő által a II.2.4. pont szerint – adott esetben, döntése szerint – biztosítandó teljesítési helyet az Ajánlatkérő maga is bérli, így Ajánlattevőnek ajánlata részeként kitöltve és cégszerűen aláírva csatolnia szükséges a közbeszerzési dokumentáció 1. sz. mellékleteként kiadott, a 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6. szám alatti teljesítési hellyel kapcsolatos, albérletbe vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
7. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4))
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.
9. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan.
10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253).
12. Részajánlat tétel kizárásának részletes indoka: Az elvégzendő szolgáltatás részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá a szolgáltatás jellege nem engedi meg, hogy egyidejűleg több megbízott által történjen a feladat ellátása. Az Ajánlatkérő, mint egységes technológiával és országos telephely-hálózattal rendelkező gazdálkodó szervezet, igényt tart a foglalkozás-egészségügy egységes alapelvek szerinti működtetésére, melynek érdekében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató köteles együttműködni az Ajánlatkérővel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák