Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13461/2018
CPV Kód:79315000-5
Ajánlatkérő:IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Equinox Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16725
Postai cím: Andrássy út 100
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Terézia
Telefon: (+36-1) 312-2213
E-mail: fazekas@ifka.hu
Fax: (+36-1) 332-0787
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ifka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ifka.hu/kozbeszerzes

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakértői és képzési szolgáltatások beszerzése 4 részben a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79410000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási keretszerződés HGC vállalkozások felmérésére és vállalkozásfejlesztési koncepció készítésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72221000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen rész tárgya a HGC vállalkozások felmérése és vállalkozásfejlesztési koncepció készítése. A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. támogatott projekt keretében kívánja megvalósítani, melynek legfőbb célja a magas működési potenciállal rendelkező, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek (High Growth Companies: HGC) azonosítása és növekedésük, külföldi piacra jutásuk vállalkozásfejlesztési és képzési eszközökkel történő elősegítése. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:
1. Hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztésre vonatkozó kutatási eredmények feldolgozása, előzetes kutatási hipotézisek megfogalmazása
2. Részletes HGC adatbázis létrehozása céginformációs szolgáltatások és NAV mérlegadatok együttes felhasználásával
3. Legalább 2.000, potenciális HGC vállalkozás azonosítása, a működésükre vonatkozó főbb információk (pl. mérleg- és létszámadatok, tulajdonosi szerkezet stb.) összegyűjtése és nemzetgazdasági szintű hatásokat is vizsgáló elemzése, továbbá vállalkozásfejlesztési eszközeik vizsgálata és értékelése, továbbá nemzetgazdasági hatásokat értékelő ökonometriai modellvizsgálat elvégzése (makroökonómiai modellezés), online felmérés készítése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal. A vállalkozások kiválasztása során külön figyelmet köteles fordítani a nyertes ajánlattevő az Irinyi Terv által meghatározott alábbi kulcságazatokra:
• járműgyártás,
• specializált, egyedi gépgyártás,
• egészségipar,
• élelmiszeripar,
• zöldgazdaság,
• infokommunikációs és szolgáltatóközpont-szektor,
• védelmi ipar
4. A 2000 azonosított vállalkozás közül legalább 100 cég esetében személyes interjúkon alapuló részletes empirikus felmérés elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal (többek között: kis- és közepes vállalkozások finanszírozása, növekedése, innovációs tevékenysége), 2000 cég felmérése online kutatás keretében
5. A magyar gazdaság növekedési térképének elkészítése, gazdasági növekedési pályabecslés készítése
6. A megalapozó kutatás eredményei alapján vállalkozásfejlesztési koncepció, vállalatfinanszírozási koncepció (2020-ig illetve hosszútávra) készítése a Kormányzati Stratégiaalkotás Követelményrendszerének megfelelő módszertannal.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 185.000.000 Ft. Ajánlatkérő ezen összegen felül opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.11. pontjának megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.4-16-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 330463

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási keretszerződés HGC vállalkozások felmérésére és vállalkozásfejlesztési koncepció készítésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Equinox Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Damjanich u. 6. II. lépcsőház 3/2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 240000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés többi pontja változatlanul hatályban marad. Nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy elfogadja a szerződés módosítását, és a hirdetmény tartalmával egyetért.
folytatás a VII.2.2. pontból:
c) Az online kérdőív (4. részfeladat) tartalmának összeállítása is több időt igényelt a tervezettnél, mert a vállalkozások felé feltett kérdések kibővítésre kerültek a „Szakértői és képzési szolgáltatások beszerzése 4 részben a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. projekt keretében” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás 3. részének feladatait támogató kérdéscsoporttal, s ez megalapozottan indokolja a véghatáridő módosítását.
d) A 4. részfeladat részét képező személyes interjúk során kiderült, hogy a cégek bevonhatósága és részvételi hajlandósága rendkívül alacsony, így Megbízó az eredetileg tervezett 10.000 cégből álló alapsokaságot megközelítőleg 13.000 cégre emelte. Ennek ellenére a Megbízott által megkeresett 13.000 cégből kizárólag 31 db válaszolt, így a válaszadási hajlandóság a tervezettnél is alacsonyabb volt. Mivel a támogatási szerződésben a Megbízó számára előírt indikátorszá1m (támogatás szerződés szerint 1000 rekord) teljesülését Megbíz nem látta reálisnak, így szükség volt a lekérdezési módszertan változtatására, amely a jóval időigényesebb, a cégek személyes megkeresését is magában foglalta. Ezen körülmény (a 31 cégre vonatkozó elérési eredmény) 2018. május 28-án jutott Megbízó tudomására, Megbízott ezen időpontig várta a beérkező online felméréseket.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek az alábbiak szerint:
• A fentiekben megjelölt körülmények a szerződéskötést követően jutottak Megbízó tudomására, melyet Megbízó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
• a szerződés értékének növekedése nem éri el az 50 %-ot (sem a szerződéses egységár, sem a keretösszeg nem módosul);
• kizárólag a teljesítési véghatáridő módosul, így a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződésmódosítás megkötését az Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség jóváhagyta ex-ante ellenőrzés keretében.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828593
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79315000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1062 Budapest, Andrássy út 100.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész tárgya a HGC vállalkozások felmérése és vállalkozásfejlesztési koncepció készítése. A beszerzést Ajánlatkérő a GINOP-1.1.4-16-2017-00001 sz. támogatott projekt keretében kívánja megvalósítani, melynek legfőbb célja a magas működési potenciállal rendelkező, kis- és középvállalkozásnak minősülő cégek (High Growth Companies: HGC) azonosítása és növekedésük, külföldi piacra jutásuk vállalkozásfejlesztési és képzési eszközökkel történő elősegítése. Ennek érdekében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok az alábbiak:
1. Hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztésre vonatkozó kutatási eredmények feldolgozása, előzetes kutatási hipotézisek megfogalmazása
2. Részletes HGC adatbázis létrehozása céginformációs szolgáltatások és NAV mérlegadatok együttes felhasználásával
3. Legalább 2.000, potenciális HGC vállalkozás azonosítása, a működésükre vonatkozó főbb információk (pl. mérleg- és létszámadatok, tulajdonosi szerkezet stb.) összegyűjtése és nemzetgazdasági szintű hatásokat is vizsgáló elemzése, továbbá vállalkozásfejlesztési eszközeik vizsgálata és értékelése, továbbá nemzetgazdasági hatásokat értékelő ökonometriai modellvizsgálat elvégzése (makroökonómiai modellezés), online felmérés készítése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal. A vállalkozások kiválasztása során külön figyelmet köteles fordítani a nyertes ajánlattevő az Irinyi Terv által meghatározott alábbi kulcságazatokra:
• járműgyártás,
• specializált, egyedi gépgyártás,
• egészségipar,
• élelmiszeripar,
• zöldgazdaság,
• infokommunikációs és szolgáltatóközpont-szektor,
• védelmi ipar
4. A 2000 azonosított vállalkozás közül legalább 100 cég esetében személyes interjúkon alapuló részletes empirikus felmérés elvégzése az Ajánlatkérő által meghatározott szakmai fókusszal (többek között: kis- és közepes vállalkozások finanszírozása, növekedése, innovációs tevékenysége), 2.000 azonosított HGC körében on-line felmérés lefolytatása, szükség esetén az adatbázis kibővítésével és személyes megkeresésekkel támogatva. Megbízott köteles legalább 1000 kitöltés (rekord) teljesítésének biztosítására.
5. A magyar gazdaság növekedési térképének elkészítése, gazdasági növekedési pályabecslés készítése
6. A megalapozó kutatás eredményei alapján vállalkozásfejlesztési koncepció, vállalatfinanszírozási koncepció (2020-ig illetve hosszútávra) készítése a Kormányzati Stratégiaalkotás Követelményrendszerének megfelelő módszertannal.
A fentiekben megjelölt feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 185.000.000 Ft. Ajánlatkérő ezen összegen felül opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.11. pontjának megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 240000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Equinox Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Damjanich u. 6. II. lépcsőház 3/2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A szerződés 3.3. pontjának helyébe az alábbi szövegezés lép:
A Szerződő Felek a szerződés aláírását követő 15 napon belül közösen kötelesek elkészíteni a Szerződéses Feladatok elvégzésének ütemtervét (a továbbiakban: Ütemterv) a Szerződés 2.3. pontjában foglalt keretösszeggel összhangban. A Felek az Ütemterv elkészítése során az alábbi részhatáridőket kötelesek figyelembe venni:
• 2.1.1. pont szerinti feladatok: a szerződés megkötésétől számított 35 nap
• 2.1.2. és 2.1.3 pont szerinti feladatok: az 2.1.1. feladat szerződésszerű teljesítésétől számított 60 nap
• 2.1.4. pont szerinti feladatok: a 2.1.2. és 2.1.3 feladat szerződésszerű teljesítésétől számított 180 nap
• 2.1.5. pont szerinti feladatok: a 2.1.4. feladat szerződésszerű teljesítésétől számított 30 nap
• 2.1.6. pont szerinti feladatok: az 2.1.4. feladat szerződésszerű teljesítésétől számított 30 nap
A fenti határidők kötbérterhes részhatáridőknek minősülnek. Megbízott a fenti határidőket a 2.5. pont szerinti opciós rész megrendelése is köteles betartani.
2. Az eredeti szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás helyébe a szerződésmódosítás 1. sz melléklete lép. A módosított szövegrészlet a hirdetmény VII.1.4. pontjával összhangban, a 4. részfeladat tekintetében:
"A megvalósítandó megalapozó kutatás során a következő tervezett feladatok ellátása szükséges:
(...)
Részletes HGC adatbázis felállítása céginformációs szolgáltatások és NAV mérlegadatok együttes felhasználásával, az alábbi elvárásoknak megfelelően
o 2.000 azonosított HGC közül minimum 100 esetben személyes interjúk megvalósítása
o 2.000 azonosított HGC körében on-line felmérés lefolytatása, szükség esetén az adatbázis kibővítésével és személyes megkeresésekkel támogatva. Megbízott köteles legalább 1000 kitöltés (rekord) teljesítésének biztosítására."
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A keretszerződés módosításának indoka, hogy az alábbi körülményeknek megfelelően szükségessé vált egyes teljesítési rész/és véghatáridők módosítása:
a) A HGC vállalkozások személyes interjúkba (4. pont) történő bevonása az előzetes elvárásokhoz képest lassabban kivitelezhető, ezért a megfelelő elemezhetőség biztosításához szükséges számú interjú lefolytatásához több idő szükséges, amely az eredeti véghatáridőn belül nem valósítható meg.
b) Az online kérdőíves felméréshez (4. pont) szükséges informatikai keretrendszer és webes felület Megbízó általi kialakításának szoftverfejlesztési munkáinak előre nem kalkulálható többlet feladat- és időigényt generáltak, amely miatt a Megbízó a tervezettnél később tudja azt a Megbízott számára biztosítani a feladat elvégzéséhez, s így egyrészt ez, másrészt a megfelelő elemezhetőség biztosításához szükséges időtöbblet igény megalapozottan indokolja a véghatáridő módosítását.
Folytatás a hirdetmény VI.3. pontjában.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 240000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben