Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13487/2018
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, hrsz: 0737/80;8900 Zalaegerszeg, hrsz: 0737/80
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.;Fitotron-System Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rostásy Sára
Telefon: +36 92502100/426
E-mail: rostasy.sara@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási Szerződés a „Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál” tárgyú munkára.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási Szerződés a „Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál” tárgyú munkára.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87542918 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „A Boldogasszony kápolna megépítése a Gébárti-tónál”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212360-7
További tárgyak:45212361-4
39270000-5
45112700-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, hrsz: 0737/80
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az eljárás I. részében:
„A Boldogasszony kápolna megépítése a Gébárti-tónál” az alábbiak szerint:
Meglévő állapot bemutatása:
A tervezett kápolna Zalaegerszeg területén - az Andráshida, Ságod és Neszele városrészek közt elhelyezkedő mesterséges tó, a Gébárti-tó partján kerül megépítésre. A Gébárti-tó két patak /Ságod-patak és a Szent Márton-patak/ felduzzasztásával jött létre és az 1976-ban megkezdett munkálatokat követően, 1979. augusztus 20-án adták át a nagyközönségnek a városi összefogással épült tározót. A tó parkosított környezete kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál, ahol sétautak szelik át az út és a tó közötti területet. A tó mellett található park keleti részén, lombos fák övezte tisztáson, a terület közel legmagasabb pontján került kijelölésre az építendő kápolna helye.
A tervezett építmény bemutatása:
A közel 68 m2 nettó alapterületű, új épület szabadon álló tömege egy ovális alaprajzon nyugvó, dongaboltozatra emlékeztető forma, ami a két végén függőlegesen lemetszésre került. A főbejárat fölött egy erősen sudarasodó, nyújtott hatszög alaprajzú torony emelkedik 17,0 m magasságba.
A kápolnába a nyugati oldalon lévő kapun léphetünk be. A kápolna alaprajza egyterű, két végén egyenes záródású ovális forma. A torony alatt kissé összeszűkül a tér, majd újra fokozatosan tovább szélesedik, végül egy homokfúvott vagy savmart üvegfal zárja a hajó és a szentély közös terét. Az épület metszete mutatja a jelenés nagyszerűségét, a forma dinamikusan jeleníti meg a leírt alakzat körvonalát.
Alapozás:
Az épület külső kontúrvonalának megfelelően, továbbá a torony alatt, 50 cm széles sávalapozás készítendő, legalább a teherhordó talajig. A sávalap fölött vasalt talpgerenda fogja össze az épületet.
Tartófalak, pillérek:
Az épület tartóváza íves vonalvezetésű, rétegelt ragasztott fa tartókból készül, a taréjnál íves szelemenhez csatlakoztatva. A ragasztott tartókhoz mindkét oldalon rétegelt lemezből kiszabott rátét kerül a megadott forma szerint.
A rétegelt ragasztott faszerkezet:
A rétegragasztott tartókat és a falemezeket láng, gomba és rovarvédelemmel kell ellátni, kültéri alapozóval és fedőlazúrral kell kezelni. A merevítést a faszerkezetre készített, nútolt, zsalusan rakott deszkaborítás segíti. A deszkázatot szintén láng, gomba és rovarvédelemmel kell ellátni, majd rusztikus dió páccal és kültéri alapozóval, valamint fedőlazúrral kell kezelni.
Födémek:
Az egy légterű kápolnában nem készül födém.
Tetőszerkezet:
Az íves tartóváz egyúttal a tetőszerkezetet is jelenti.

Hőszigetelés:
A szarufák és a zsalusan rakott belső deszkázat felett 10 cm ásványgyapot hőszigetelés készül, a nyári hőlégállapot megfelelő biztosítására a hőszigetelés fölé méretezett, átszellőztetett légréteget terveztünk be. Az épület idényjellegű használata miatt más hőszigetelés nem készül.
Héjazat:
A tartószerkezet és a hőszigetelés fölött átszellőztetett légrést képező ellenlécekkel lefogatva, 1 réteg páraáteresztő alátéthéjazat készül, teljes felületen hézagmentesen ragasztva a szélzárás biztosítására. Az ellenlécen hézagokkal rakott teljes felületű deszkázat készül. A héjazat faanyagainak láng, rovar és gombavédelemmel ellátottnak kell lenniük. A deszkázatra természetes palafedés kerül, a palafedés taréjánál biztosítani kell az átszellőztetett légrés kiszellőzését. A palafedés alatti beszellőzőt és a kiszellőzést is rovar és rágcsálók elleni védőhálóval kell ellátni. A torony tetején vörösréz bádogozás készül, mely alatt a hézagokkal rakott deszkafelületre kócpaplan szellőző szőnyeg kerül.
Vízszigetelés:
A talajjal érintkező rétegrendben 1 réteg hegeszthető SBS modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés készül.
Aljzatok:
A vízszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt aljzatbeton készül, vasalva. A padlóburkolat 4,5 cm vastagságú klinker térburkoló téglaburkolat.
Falburkolatok:
A kápolna tartószerkezetét alkotó ragasztott fa tartókat borító rétegelt lemez jelenti a falburkolatot, illetve a közte látható zsalusan rakott deszkaburkolat.
Nyílászárók:
A bejárati kapu I. osztályú tölgyből készítendő, részben üvegezett kivitelben, színminta szerinti lazúrozással. Az oltár mögötti nyílásba savmaratott felületű, 4 rétegű biztonsági üvegezés kerül.
Lábazat:
A 40/30 cm-es vasbeton alapfej gerenda képezi a lábazatot, külső oldalon kent szigeteléssel ellátva.
Vízelvezetés:
A tetőről érkező csapadékvizet nem ereszcsatornával kerül elvezetésre, hanem az épület körüli Coullé kavics szivárgóval, mely a kertészeti tervek szerint diszkréten kerül kivezetésre a felszínre és elszikkasztásra.
Térkövezés:
Az épület körül 1,2 méter széles, akadálymentes használatra alkalmas járda épül, anyaga 10/10 cm bazalt kiskocka. A kápolna bejáratától induló, a környezet felé kiszélesedő lépcsőkar aljától az épületet megközelítő út felé 15x15 cm-es nagykockakő burkolatú gyalogút tervezett gyephézagosan, az út fele fokozatosan elfogyasztva.
Lépcső:
Az épület előtti lépcső az épülettől független szerkezetként kerül kialakításra. A lépcső vasbeton kialakítású felszínére a helyszínen készített 5 cm vastag (függőlegesen 3 cm vastag) szürkés színű műkő kerül. Mellvédjei zsalukőben rakott 25 cm vastagságú falak, a mellvéd tetejére a kiviteli terv műkő konszignációja szerinti korláttal egyesített záróelem kerül.
Elektromos energia hálózat:
A kiépítésre kerülő elektromos energia hálózat biztosítja a harangvezérlést, riasztórendszer- és a világítás (általános, kijáratmutató fények, homlokzat) működését. Az épület az OTSZ rendelet előírásainak megfelelő villámvédelmi berendezéssel kerül ellátásra, az MSZ EN 62305 szabvány alkalmazásával. A villámvédelmi rendszer tervezésénél szempont volt az épület esztétikai megjelenítése, a rendszer tervezésekor a tervezők törekedtek arra, hogy az esztétikai szint ne sérüljön.
Tűzjelző rendszer:
Az OTSZ előírásainak megfelelően automatikus tűzjelző rendszert nem szükséges tervezni, ennek megfelelően erre vonatkozó terv nem készült. A tűz jelzése mobiltelefonon keresztül lehetséges, illetve a tervezett riasztó rendszer optikai füstérzékelővel kerül felszerelésre. Az épületben épületgépészetet érintő megoldások nincsenek.
Az épületben égéstermék elvezetésére nincs szükség, ezért égéstermék elvezetőt nem is létesítünk.
Az épület időszakos használati jelleggel működik majd, ezért ivóvíz és fűtési igény nincs.
Csapadékvíz elvezetés:
A tervezett kápolna K-i homlokzatának magasabban fekvő, gyepes-fás környezete felől érkező csapadékvizet, az ide építendő rézsű körömvonalához illeszkedő ~1 m széles, gyeppel fedett, dréncsövezett, kavicsos drénszivárgó vezeti majd el a kápolna épületének közvetlen közeléből.
Zöldfelület kialakítása:
A kápolna épülete körüli fás-gyepes zöldfelület megmarad jelenlegi állapotában. Az építkezés során fakivágás nem történik, a gyepfelület kerül csupán megbontásra a beavatkozással érintett részeken. A tervezett növényesítés az épület körüli zöldfelületek gyepesítéséből és a K-i üveghomlokzat felőli, valamint a bejárat felőli rózsaültetésből áll majd. A hátsó növényfolt célja, hogy az üveghomlokzatot ne lehessen megközelíteni. A növényválasztás Boldogasszony növényszimbólumai szerint történt.
Tűzívíz ellátás:
A tervezett építmény oltóvíz-ellátása a Gébárti-tó délkeleti öblére, a kápolnától mintegy 150 méterre telepített vízkivételi mű - tűzoltóvíz szívócsővezeték - kiépítésével tervezett.
Figyelembe kell venni, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által ZA-05D/EU/1185-8/2016. ügyiratszámon kiadott építési engedély feltételeként megjelölt, az építkezésekkel összefüggő földmunkák (alapok kiásása, tereprendezési munkák) csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása (Szakmai ajánlat) 15
2 Ajánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó, forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „A Boldogasszony kápolnához vezető, tűzoltó felvonulásra is alkalmas megközelítő út megépítése.”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, hrsz: 0737/80
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata az eljárás II. részében:
„A Boldogasszony kápolnához vezető, tűzoltó felvonulásra is alkalmas megközelítő út megépítése.” az alábbiak szerint:
Meglévő állapot:
A tervezési területen jelenleg is használatban lévő, gyalogosok és gépjárművek által használt közlekedési útvonalak nem rendelkeznek pályaszerkezettel, egyszerű földutak. Nyertes Ajánlattevő feladata a meglévő nyomvonalak műszaki előírásokhoz igazodó vízszintes és magassági nyomvonalának korrekciója, szerkezetének stabilizációja.
Helyszínrajzi kialakítás:
A Gébárti tó és környezetének közúti feltárása a 7406. számú Zalaegerszeg - Andráshida összekötőútról történik. Az utat keresztezi a tó leeresztő csatornája, melynek mindkét oldalán található aszfalt felületű kiépített útcsatlakozás.
A K-i oldalon (2+683 km) kiépített útcsatlakozástól jelenleg földút vezet a tóig, amelynek kiszabályozása tervünk részét képezi. A 329 m hosszúságú U1 jelű út biztosítja a tervezett kápolna (0+202,44 km) és a végszelvényben a tervezett tüzivíz vételezés helyét.
A pályaszerkezet, keresztmetszet kialakítása:
Az U1 jelű gépjárművek által is használt útszakasz 4,00 m-es burkolatszélességgel és 6,5 m-es koronaszélességgel épül, 329 m hosszúságban.
Az út pályaszerkezete:
• 20 cm M50 mechanikai stabilizáció
• 20 cm Homokos kavics
• Földmű (E2 =40 MN/m2)
A Boldogasszony kápolnához vezető, tűzoltó felvonulásra is alkalmas megközelítő út a tervdokumentációban U1 jelű útként került megjelölésre és szabályozásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása (Szakmai ajánlat) 15
2 Ajánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (nettó, forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Boldogasszony kápolna építése a Gébárti-tónál”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyő u. 32/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773177-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 66479715
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 75334448
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - alapréteg készítése
- föld elszállítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fitotron-System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 60.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11355256-2-20

Hivatalos név: Scheiber-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa út 16.
Város: Nagylengyel
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8983
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23886971-2-20

Hivatalos név: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyő u. 32/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773177-2-20

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: „A Boldogasszony kápolnához vezető, tűzoltó felvonulásra is alkalmas megközelítő út megépítése.”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fitotron-System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 60.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11355256-2-20
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7421513
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12208470
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fitotron-System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 60.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11355256-2-20

Hivatalos név: Scheiber-Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa út 16.
Város: Nagylengyel
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8983
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23886971-2-20

Hivatalos név: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Besenyő u. 32/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773177-2-20

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II. rész szerződése aláírásra került a Felek által, azonban az nem lépett hatályba tekintettel az alábbiakra.
A Szerződés 4.6. pontja az alábbiakat rögíztette:
"Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés az aláírásától számított 30 napon belül nem lép hatályba (támogatás rendelkezésre bocsátása nem történik meg ez idő alatt), úgy e körülményt a Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést, létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - a Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés]." "
Tekintettel arra, hogy 30 napon belül a támogatást Ajánlatkérő nem kapta meg, ezért arról született konszenzusos döntés, hogy a szerződést nem léptetik hatályba.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges