Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13512/2018
CPV Kód:79211000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:állam által alapított egyszemélyes zrt
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59440695
Postai cím: Városmajor Utca 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vajon Edit Andrea
Telefon: +36 17955121
E-mail: vajon.edit@netzrt.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.netzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.netzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122072018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122072018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: állam által alapított egyszemélyes zrt
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számvitel, kontrolling,bérszámfejtési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000122072018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79211000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Számvitel, kontrolling, bérszámfejtési szolgáltatás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számvitel, kontrolling,bérszámfejtési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79211110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.1. A havi jövedelem-elszámolási,társadalombiztosítási számfejtéssel,szociális szabályzat szerinti személyi juttatások elszámolásával kapcsolatos tevékenység ellátása,mely az alábbiakat foglalja magában:
a) Havi bérszámfejtés (a tevékenységek részletezését a Műszaki leírás tartalmazza)
b) Kapcsolattartás, bevallások készítése és továbbítása a NAV, a NEA, az ONYF részére
c) A szerződés érvényességi idején belül az átadott, illetve számfejtett adatok, írott és elektronikus dokumentációk jogszabályban előírt ideig történő megőrzése
d) Bizonylati album biztosítása - nyomtatványok, amelyeket Megrendelő az adatszolgáltatásnál használ
e) Munkaügyi központ, KSH részére statisztikák elkészítése
f) Minisztérium, bíróság vagy egyéb hatóságok részére történő - munkavállalókhoz vagy a foglalkoztatáshoz kapcsolódó - adatszolgáltatás: statisztikák pontos elkészítése és elküldése a megfelelő szervek, hatóságok részére
g) Tanácsadás, információszolgáltatás a bérszámfejtést érintő jogszabályi változásokról. A Megrendelő részéről felmerült és a bérelszámoláshoz kapcsolódó kérdések írásban történő megválaszolása, tanácsadás, illetve tájékoztatás. Távoli asztali elérés biztosítása a Megrendelő kapcsolattartója számára
h) Egyéb eseti szolgáltatások, melyek a Megrendelő írásbeli kérése alapján külön díjazás ellenében kerülnek elvégzésre
1.2. A számviteli szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
a) Kontírozási lappal ellátott szállítói számlák és egyéb kötelezettséget generáló bizonylatok könyvelése
b) A Megrendelő vagyonkezelésében lévő ingatlanok, 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: Net tv.) szerinti bérleti szerződéseivel kapcsolatos kimenő számlák előállítását külső szolgáltató végzi. A Szolgáltató feladata ezen számlák adatállományának saját számviteli programjába történő átvétele a Megrendelő igényeinek megfelelő bontásban és gyakorisággal.
c) A Szolgáltató feladata a fenti bérleti szerződésekhez nem kapcsolódó egyéb kimenő számlák (pl. dolgozói továbbszámlázások) elkészítése és könyvelése.
d) Banki kivonatok könyvelése, Pénztárak könyvelése
e) Immateriális jószág, tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése a Megrendelő által átadott aktiválási-ráaktiválási jegyzőkönyvek alapján. A kapcsolódó értékcsökkenés havonta történő elszámolása.
f) Egyéb vegyes könyvelési feladatok
g) Havi számviteli zárások elvégzése a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig
h) Éves, eseti beszámolók készítéséhez adatszolgáltatás a Megrendelő számviteli politikájában meghatározott határidőig
i) Bevallások benyújtása (ÁFA, egyéb adók stb.)
j) Adatbejelentési kötelezettségek teljesítése a NAV, a KSH, az önkormányzatok és egyéb hatóságok felé
k) az MNV felé a kezelt ingatlanportfolióról szóló rendszeres adatszolgáltatás, jelentési kötelezettségek teljesítése (a szerződéskötés időpontjában a 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet alapján a Kincstári Vagyonkataszterben)
l) Üzletmenettel kapcsolatos tanácsadás, a jogszabályi változások nyomon követése és azokról írásbeli tájékoztatás megküldése a Megrendelő felé
m) Hatóságok előtti képviselet
n) Számviteli bizonylatok tárgyévben történő tárolása a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallások elkészítésének időpontjáig
1.3. A kontrolling szolgáltatás az alábbiakat foglalja magában:
a) Eseti jelleggel az MNV Zrt. mint tulajdonos által előírt – jellemzően rövid teljesítési határidejű – jelentések elkészítése a NET Zrt. külön megrendelése alapján
b) Egyedi kontrolling kimutatások, prezentációk készítése a NET Zrt. eseti, külön megrendelése alapján.
Ajánlatkérő aktív munkavállalóinak létszáma 2018. június 28. napján 206 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Külön megrendelés alapján végzett kontrolling szolgáltatásokhoz kapcsolódó napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap) minden késedelemmel eltelt naptári nap után (min.0,10%/naptári nap,max.1%/naptári nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) pontban megjelölt ár szemponton belüli értékelési részszempontok:
Név: 1.1 Számviteli szolgáltatások havi díja (Ft+ ÁFA/hó) / Súlyszám: 55
Név: 1.2. Bérszámfejtés havi díja (Ft+ÁFA/fő/hó) (bérszámfejtés munkavállalóknak és megbízási jogviszonnyal rendelkezőknek) / Súlyszám: 35
2. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § (kivéve a 8. § ib és 10. § gb) pontok) rendelkezései szerint kell igazolni. A kizáró okok igazolására irányadó továbbá a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Részvételi szakasz
A részvételi jelentkezésben benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Részvételre jelentkező, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés) - elektronikus űrlap
• Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni - elektronikus űrlap
• Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik - elektronikus űrlap
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bek.) hatálya alá eső alvállalkozót - elektronikus űrlap
• Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt - elektronikus űrlap. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• Ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8.§-16.§ (kivéve a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával történik. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, az alkalmassági követelmények tekintetében nem kell az EEKD IV. részét kitölteni.
P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (bérszámfejtési szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás nyújtásából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására irányadó továbbá a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 45.000.000,- HUF összeget, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (bérszámfejtési szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás nyújtásából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele szolgáltatásonként külön–külön (bérszámfejtési szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás) nem érte el nettó 9.000.000,- HUF összeget.
Alkalmatlan az újonnan piacra lépő (három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel nem rendelkező) ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a tevékenységének megkezdésétől számítottan bérszámfejtési szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás nyújtásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – szolgáltatásonként külön–külön (bérszámfejtési szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás) nettó 8.000.000,- HUF összegű árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A műszaki-szakmai alkalmassági előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával történik. Ajánlatkérő 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, az alkalmassági követelmények tekintetében nem kell az EEKD IV. részét kitölteni.
M1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített/részteljesített (de legfeljebb 6 éven - 72 hónapon - belül megkezdett) legjelentősebb, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére nyújtott számviteli szolgáltatás, bérszámfejtési szolgáltatás, kontrolling szolgáltatás tárgyú szerződéseiről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára, legalább az alábbi tartalommal:
• ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,
• a szerződést kötő másik fél (Megbízó) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
• a szerződés tárgya,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap részletezettséggel),
• a szerződést kötő másik fél munkavállalóinak átlagos statisztikai létszáma a teljesítéssel érintett időszakban,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés/részteljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban) lezárult.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolására irányadó továbbá a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik szolgáltatásonként külön-külön legalább 3 db, olyan teljesített (részteljesített) referencia szerződéssel, mely(ek) szerint részvételre jelentkező a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább hat hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) nyújtott olyan többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére számviteli szolgáltatást, bérszámfejtési szolgáltatást, kontrolling szolgáltatást, amelynek munkavállalói létszáma az érintett időszakban átlagosan legalább 150 fő volt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő bérszámfejtési és kontrolling szolgáltatás tekintetében a tárgyidőszakot követő első munkanapon jogosult a hatályos Áfa tv. 58. § alapján a tárgy időszakra vonatkozó, 30 napos fizetési határidővel számla kiállítására. Kontrolling szolgáltatás esetén a szolgáltatás ellenértékének megfizetése az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 2017. évi CL. törvény.
Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult,melynek mértéke:
- Számviteli szolgáltatás esetében a bruttó havi szolgáltatási díj 20%-a,valamint minden késedelemmel érintett napra a bruttó havi szolgáltatási díj 1 %-a.
- A külön megrendelés alapján végzett kontrolling szolgáltatások esetében ajánlattevő ajánlata szerint (minimum a megrendelésben meghatározott bruttó szolgáltatási díj 0,10 %-a,maximum 1%-a)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/09/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.Ha a hiánypótlással az ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás,ajánlatkérő (AK) egy alkalommal lehetőséget biztosít újabb hiánypótlásra.
2) A részvételi felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35.§ (2) szerinti nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) A gazdasági,műszaki és minőségi szempontokra, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos, szorosan összefüggő és egymásra épülő feladatokra tekintettel AK megállapította, hogy a részekre történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.
6) AK előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.[Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b)]
7) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozóan.A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
8) Ha AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza,akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
9) AK a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást.Ahol AK elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az AT köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
10) Az eljárás,a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.A részvételi jelentkezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a részvételre jelentkezőt terheli.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Értékelési részszempontonként adható pontszám: 1-100 pont. Értékelés módszere: Az 1. értékelési részszempont alszempontjai (ár szempontok) esetében AK a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat, a 2. értékelési részszempont esetében pedig az egyenes arányosítás módszerével. Az értékelési módszerek részletes leírása a közbeszerzési dokumentumban található.
13) AK tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) FAKSZ: dr. Kiss László, lajstromszám: 00172.
15) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1) és (2) bek, szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a részvételi felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
16) AK tárgyalásos eljárást alkalmaz a Kbt. 85. § (2) bek. c) pontja alapján.
A II.2.5) pontban megadott szempont teljes szövege: Külön megrendelés alapján végzett kontrolling szolgáltatásokhoz kapcsolódó napi késedelmi kötbér mértéke (%/nap) minden késedelemmel eltelt naptári nap után (két tizedes jegyig megadva; min. a megrendelésben meghatározott bruttó szolgáltatási díj 0,10 %-a/naptári nap, max. a megrendelésben meghatározott bruttó szolgáltatási díj 1 %-a/naptári nap) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/09/03 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák