Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13515/2018
CPV Kód:72300000-8
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest , Horvát utca 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464282018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464282018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000464282018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
További tárgyak:32500000-8
72317000-0
72318000-7
72319000-4
72320000-4
72322000-8
72700000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest , Horvát utca 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlatkérő számára informatikai rendszer kialakítása, bérbeadása és üzemeltetése (infrastruktúra, hálózatok, szerverek szolgáltatásként történő biztosítása és üzemeltetése) 36 hónapra vállalkozási szerződés keretében.
Ez részletesen az alábbiakat jelenti:
• fájlszerver (tárterület) szolgáltatás nyújtása,
• levelezőszerver szolgáltatás nyújtása,
• címtár szolgáltatás nyújtása,
• alkalmazásszerver szolgáltatás nyújtása,
• irodai hálózati szolgáltatás nyújtása,
• teljes körű ügyfélszolgálat üzemeltetése helyszíni és távoli támogatással,
• további kapcsolódó szolgáltatások szükség szerint a fentiekhez kapcsolódva: tűzfal, IPS/IDS, SMTP, FTP, DNS, DHCP, spam szűrés, antivírus és antimalware, szervervirtualizációs megoldás, clustering megoldás, menedzsment eszközök, mentési és archiválási rendszer.
Ajánlatkérő magyarországi, 100% állami tulajdonú, közepes méretű cég; szellemi, de nem informatikával kapcsolatos tevékenységet végez, amelynek ellátásához a szerveroldali informatikai infrastruktúrát és részben alkalmazásokat szolgáltatásként kívánja igénybe venni hozzávetőlegesen legalább 120-139 felhasználó kapcsán.
Ajánlatkérő kliensei (laptopok és asztali gépek) rendelkezésre bocsátását és üzemeltetését külső szolgáltató biztosítja.
Ajánlattevőnek helyszíni és távoli ügyfélszolgálatot kell működtetnie, a felmerült igények és problémák kezelése érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Személyi állomány tapasztalata 15
2 5. ISO27001 minősítés megléte  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
II.2.5.) pont ár alszempontjai és súlyszámai: E-mail, tárhely és címtárszolgáltatás, alkalmazásszerver üzemeltetés, kliensmenedzsment, informatikai működés helyszíni és távoli támogatása díja 120-139 felhasználóra – Súlyszám: 39; 2. Irodai hálózati szolgáltatás havidíja – Súlyszám: 39; 3. Rendszermérnöki óradíj – Súlyszám: 2.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: EEKD) szükséges nyilatkozniuk a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) KR. 12 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos tekintetében szükséges nyilatkozatot benyújtani az EKR rendszerben.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles - a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) KR.19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7) – (8), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Felhívjuk továbbá a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) KR. 12 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el a nettó 120 millió forintot, míg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai rendszerüzemeltetés) árbevétele nem éri el a nettó 100 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, informatikai rendszerüzemeltetés tárgyú referenciáit ismertetni, megadva:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal);
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
• a referencia tárgyát, műszaki jellemzőjét (olyan pontossággal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 22. § (1) bekezdésére tekintettel a referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Felhívjuk ajánlattevők szíves figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3a) bekezdésé-re és 21/A. §-ára.
M2) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott Ajánlattevő - a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 424/2017 (XII.19.) Korm. rend. 12. § (2) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább egy olyan informatikai rendszerüzemeltetés tárgyú referenciával, amely keretein belül legalább 75 felhasználót szolgált ki az Ajánlattevő.
M2) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) 1 fő desktop üzemeltetés támogató szakember, aki rendelkezik legalább 24 hónap MS Windows támogatási tapasztalattal.
M2.2) 1 fő szervertámogatási mérnök szakember, aki rendelkezik legalább 24 hónap Exchange Server támogatási tapasztalattal és legalább 24 hónap Active Directory üzemeltetési tapasztalattal.
M2.3) 1 fő hálózatüzemeltetési támogató szakember, aki rendelkezik legalább 24 hónap hálózatüzemeltetési tapasztalattal.

Desktop üzemeltetés támogató szakember alatt Ajánlatkérő olyan szakembert ért, akinek a feladata a desktopok és laptopok kapcsán napi felmerülő problémák és igények kezelése, hibaelhárítás, időszakos szoftveres karbantartások elvégzése, felhasználói munkavégzés támogatása.
Szervertámogatási mérnök szakember alatt Ajánlatkérő olyan szakembert ért, akinek a feladata az Exchange Server és az Active Directory kapcsán felmerülő napi problémák és igények kezelése, hibaelhárítás, problémakezelés, időszakos szoftveres és hardveres karbantartások elvégzése, biztonságot fokozó tevékenységek végzése.
Hálózatüzemeltetési támogató szakember alatt Ajánlatkérő olyan szakembert ért, akinek a feladata az aktív irodai hálózat kapcsán felmerülő napi problémák és igények kezelése, hibaelhárítás, problémakezelés, időszakos szoftveres és hardveres karbantartások elvégzése, biztonságot fokozó tevékenységek végzése.
Átfedés nem megengedett a szakemberek között, egy szakember csak egy követelmény teljesítésére jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő havonta utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását – teljesítésigazolás kiállítását – követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § valamint 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározottak szerint késedelmi és a hibás teljesítési kötbérre, valamint díjcsökkentésre jogosult.
- általános késedelmi, illetőleg a hibás teljesítési kötbér mértéke a havi nettó Vállalkozási díj 2 %-a/nap
- Szerződéstervezet 5.1. pont szerinti késedelmi kötbér mértéke a havi nettó Vállalkozási Díj 5 %-a/nap.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok felbontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt.68.§(4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.A bontási eljárás a Kbt.68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) KR szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 40. §- ára tekintettel a közbeszerzési eljárás az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevők részére biztosítja.
2) Az értékelés során a pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere az 1.-3. részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 4. részszempont esetében ugyanezen Útmutató 1. melléklet A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás és B. 1. pontja szerinti pontozás (pontkiosztás), az 5. részszempont esetében pedig B. 1. pontja szerinti pontozás (pontkiosztás).
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.
8) Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve ugyan lehetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok egymással való szerves kapcsolata és az egységesség, továbbá az esetleges felelősségi kérdések tisztázottságának igénye miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
9) A Kbt. 98. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható a jelen eljárás tárgyául szolgáló informatikai rendszer kialakítás, bérbeadás és üzemeltetés tárgyú munkákkal azonos körben nagyobb feladatmennyiség, több hálózati szolgáltatási terület kapcsán. Ajánlatkérő ezeket jelen eljárás szerinti szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés hatálya alatt rendelheti meg, a munkáknak az eredeti műszaki tartalomhoz igazodniuk kell, kizárólag abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó feladatok lehetnek.
10) A IV.2.6) pont alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
11) Helyszíni bejárás időpontja: 2018. augusztus 16. de. 10 óra. Helye: 1027 Bp., Horvát utca 12-26. CBC Irodaház A. porta.
12) FAKSZ: Kerekes Anita 00181 dr. Budai Zoltán 00783
13) Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat isAz EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák