Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13519/2018
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában és vagyonkezelésében álló, Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanok.;A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mindenkori székhelye/telephelye.;A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mindenkori székhelye/telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Állam által alapított egyszemélyes zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Eszközkezelő Zártkörően Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59440695
Postai cím: Városmajor Utca 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vajon Edit
Telefon: +36 17955121
E-mail: vajon.edit@netzrt.hu
Fax: +36 17950355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.netzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455132018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000455132018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állam által alapított egyszemélyes zrt.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlan üzemeltetés, ingatlan adás-vétel

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szolgáltatások a NET Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000455132018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Biztosítási szolgáltatások a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZZZ A teljesítés fő helyszíne: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonában és vagyonkezelésében álló, Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére
Az Ajánlatkérő által feladni kívánt összes vagyontárgy 2018. március 31-i szumma értéke: 116.491.000.000 Ft, amelytől Ajánlatkérő a mennyiségi változás mértékében szükségszerűen eltérhet.
A feladni kívánt lakott ingatlanok vonatkozásában all-risks típusú fedezet igényelt, míg a lakatlan ingatlanok esetében a műszaki specifikációban megnevezett kockázatú fedezet.
A műszaki specifikáció érvényessége és hatálya kiterjed az Ajánlatkérő adatközlő táblázatában feltüntetett ingatlanokra. Az ingatlanok területi megoszlása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező táblázatban található.
Biztosított vagyontárgyak ismertetése: Magyarország területén elhelyezkedő, az Ajánlatkérő által a Magyar Állam nevében megvásárolt és vagyonkezelésébe került, eltérő alapterületű és állagú ingatlanok, az Ócsai Szociális Családiház építési program keretében kivitelezett ingatlanok, a Magyar Állam képviselőjétől vagyonkezelési szerződéssel vagyonkezelésbe vett ingatlanok, továbbá egyéb módon az Ajánlatkérő vagyonkezelésbe került ingatlanok épületei, és a hozzá kapcsolódó építmények az alábbiak szerint:
A vagyonbiztosítás tárgya a lakóingatlan szerkezeti elemei (a vízszintes és függőleges tartószerkezeti elemek, a válaszfalak, továbbá a tetőzet), központi berendezései és berendezési tárgyai (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A.§ 17. pontjaiban adott meghatározás, valamint a Szerződő/Biztosított hatályos ÁSZF-e szerint). Nem tárgya a biztosításnak a telek, társasházi albetét esetében az osztatlan közös tulajdonból szerzett tulajdonrész és a társasház osztatlan közös tulajdonát képező berendezések.
A további információkat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kárszemle megkezdésének határideje (a kárbejelentést követően, amennyiben szemleköteles káreseményről van szó, minimum 5, maximum 10 munkanap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés hatályát a határozott idő lejártával változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal 1 + 1 évvel meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megjelölt ár szempont meghatározása: bruttó vagyonbiztosítási díj (HUF)
vagyonbiztosítási díj = (biztosítási összeg * díjtétel) – alkalmazott és alkalmazható kedvezmények
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

II.2.1)
Elnevezés: D&O felelősségbiztosítási szolgáltatás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515000-3
További tárgyak:66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mindenkori székhelye/telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
D & O felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére
A beszerezni kívánt biztosítás a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mindenkori vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és felügyelő bizottsági tagjai felelősségbiztosítása, mely az említett személyek hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatók be. A megvásárolni kívánt fedezet szakmai felelősségbiztosítás, amely fedezetet nyújt különösen az abban biztosított vezetőkkel szemben érvényesített kártérítési kötelezettség összegére valamint a jogi védekezés költségeire.
Ajánlatkérő vezető tisztségviselőinek létszáma a jelen felhívás feladásának időpontjában: 8 fő (1 fő vezérigazgató, 2 fő vezérigagató-helyettes, 2 fő igazgató, 3 fő felügyelőbizottsági tag).
A további információkat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kárnyilvántartás vezetése (ajánlattevő vállalja (igen), vagy nem vállalja (nem) a bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetését, amit Szerződő kérésére rendelkezésre bocsát) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés hatályát a határozott idő lejártával változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal 1 + 1 évvel meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megjelölt ár szempont meghatározása: bruttó biztosítási díj (HUF)
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

II.2.1)
Elnevezés: Bérlői felelősségbiztosítási szolgáltatás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. mindenkori székhelye/telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bérlői felelősségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére
A beszerezni kívánt felelősségbiztosítás a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által bérelt ingatlanban, gépekben, berendezésekben okozott károk megtérítésére vonatkozik, melyeket a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint szerződésszegéssel okozott.
Ajánlatkérő a jelen felhívás feladásának időpontjában a 1122 Budapest, Városmajor u. 12-14. szám alatti ingatlanban 2968 m2 irodát/irattári helyiséget és 12 db garázst bérel.
A további információkat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kárnyilvántartás vezetése (ajánlattevő vállalja (igen), vagy nem vállalja (nem) a bejelentett, függő és lezárt károk nyilvántartásának vezetését, amit Szerződő kérésére rendelkezésre bocsát) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés hatályát a határozott idő lejártával változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal 1 + 1 évvel meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban megjelölt ár szempont meghatározása: bruttó biztosítási díj (HUF)
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 1–16. § (kivéve a 8. § ib és 10. § gb) pontok) rendelkezései szerint kell igazolni
A 321/2015. Korm. rendelet 15. §-a alapján részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Részvételi szakasz
A részvételi jelentkezésben benyújtandó iratok (321/2015 Korm. rendelet 1. § és 3. § -a alapján):
• Részvételre jelentkező, valamint az alkalmasság igazolásában részvevő más szervezet a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés)
• Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni - elektronikus űrlap
• Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében be kell nyújtania nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik - elektronikus űrlap
• A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2) bek.) hatálya alá eső alvállalkozót - elektronikus űrlap
• Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt - elektronikus űrlap. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69.§ (4) bekezdés) benyújtandó iratok:
• Ajánlattevőnek 321/2015. Korm. rendelet 8.§-16.§ (kivéve a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A műszaki-szakmai alkalmassági előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával történik. Ajánlatkérő 321/2015. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, az alkalmassági követelmények tekintetében nem kell az EEKD IV. részét kitölteni.
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített/részteljesített (de legfeljebb 6 éven - 72 hónapon - belül megkezdett) legjelentősebb, biztosítási szolgáltatás tárgyú szerződéseiről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára, legalább az alábbi tartalommal:
• ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,
• a szerződést kötő másik fél (Megbízó) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
• a szerződés tárgya,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap részletezettséggel),
• biztosítási összeg (1. ajánlati rész esetében), illetve limit összege (2. és 3. ajánlati rész esetében),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés/részteljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban) lezárult.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő az 1. ajánlati rész esetében alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db teljesített (részteljesített), legalább 30.000.000.000 Ft biztosítási összegű referencia szerződéssel, amely a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) nyújtott vagyonbiztosítási szolgáltatást igazol.
Ajánlattevő a 2. ajánlati rész esetében alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db teljesített (részteljesített), legalább 60.000.000 Ft limitű referencia szerződéssel, amely a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) nyújtott D&O szolgáltatást igazol.
Ajánlattevő a 3. ajánlati rész esetében alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 db teljesített (részteljesített), legalább 60.000.000 Ft limitű referencia szerződéssel, amely a jelen felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) nyújtott felelősségbiztosítási szolgáltatást igazol.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenértéket az 1. ajánlati rész esetében negyedéves díjfizetés mellett, a 2. és 3. ajánlati rész esetében éves díjfizetés mellett, a tartalmilag és alakilag helyes számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint. A Biztosító az 1. ajánlati rész esetében a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napjáig, a 2. és 3. ajánlati rész esetében a tárgyévet megelőző hónap 15. napjáig köteles a tárgyidőszak első napjára rögzített számla kiállítására és megküldésére a műszaki specifikációban rögzített kommunikációs út betartásával.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 2017. évi CL. törvény.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít újabb hiánypótlásra.
2) A részvételi felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) szerinti nyilatkozatot, valamint egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4) Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pont)
5) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.
6) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ahol Ajánlatkérő elektronikus űrlapot bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, ott az Ajánlattevő köteles nyilatkozatát az elektronikus űrlap felhasználásával megtenni.
8) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
A részvételi jelentkezéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a részvételre jelentkezőt terheli.
9) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
10) Értékelési részszempontonként adható pontszám mindhárom ajánlati rész esetében: 1-10 pont. Értékelés módszere az 1. ajánlati rész esetében: az 1. és a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat. Értékelés módszere a 2. és a 3. ajánlati rész esetében: az 1. értékelési részszempont (ár) esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat, a 2. értékelési részszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerével (igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont). Az értékelési módszerek részletes leírása a közbeszerzési dokumentumban található.
11) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László, lajstromszám: 00172.
13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a részvételi felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) alapján tárgyalásos eljárást alkalmaz, tekintettel arra, hogy a szerződés jellegével, összetettségével kapcsolatos sajátos körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockáztatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/09/03 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák