Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13554/2018
CPV Kód:38300000-8
Ajánlatkérő:Neumann János Egyetem
Teljesítés helye:Neumann János Egyetem Járműtechnológia Tanszék (6000 Kecskemét, Izsáki út 10);Neumann János Egyetem Járműtechnológia Tanszék (6000 Kecskemét, Izsáki út 10)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Neumann János Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38535697
Postai cím: Izsáki Út 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bári Gergely
Telefon: +36 76517661
E-mail: bari.gergely@gamf.uni-neumann.hu
Fax: +36 76517732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-neumann.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-neumann.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426372018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000426372018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-3.6.2 Autonóm kutatóplatform
Hivatkozási szám: EKR000426372018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Autonóm kutatásokat támogató mérőrendszer és ehhez kapcsolódó szoftver és egyéb alapanyagok beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 azonosító számú projekt keretében”
A tervezett autonóm kutatásokat támogató beszerzés célja, hogy a Járműtechnológia Tanszék már meglévő eszközparkjába, egy olyan autonóm járműves kutatásokat támogató mérőrendszer alakulhasson ki, mellyel olyan mérések végezhetők melyekkel a járműmérnöki képzésben résztvevő hallgatók és kutatók számára az egyes autonóm funkciók működése megismerhető, fejleszthető, és vizsgálható.
A beszerzés 2 részből áll:
1. rész: 1 db alapjármű és a hozzá kapcsolódó, elektronikai alrendszerek összeköttetéseihez szükséges alapanyagok (95 tétel) és mechanikai, gépészeti szerkezetek kötőelemei, alapanyagai (52 tétel)
2. rész: Járműszimulációs szoftverlicensz (IPG CarMaker/TruckMaker) bővítése – 1 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Alapjármű + alapanyagok + kötőelemek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Neumann János Egyetem Járműtechnológia Tanszék (6000 Kecskemét, Izsáki út 10)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiegészítés az AF II.1.4. pontjához:
Az autonóm kutatóplatform e négy elem integrálásával áll elő, és így kiválóan alkalmas lesz a kutatási feladatok során elkészítendő vezetőmodellek, illetve autóm vezetést támogató szenzorok modelljeinek identifikációjához is. A Járműtechnológia Tanszék már meglévő szimulációs szoftverei, a beszerezni kívánt rendszerrel kiegészítve, az országos szinten egyedülálló helyzetbe hoznák a tanszéket tehát nem csak az oktatás, hanem az autonóm járműfunkciók vizsgálata és a szimulációk területén is.
A részletes műszaki paraméterek a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás részében találhatók.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

„Autonóm kutatásokat támogató mérőrendszer és ehhez kapcsolódó szoftver és egyéb alapanyagok beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 azonosító számú projekt keretében” – 1. rész: alapjármű és a hozzá kapcsolódó alapanyagok, kötőelemek
Ajánlattevő feladatát képezi az alábbi eszközök/termékek Ajánlatkérő részére történő leszállítása:
- 1 darab speciális alapjármű, és az azon elhelyezett speciális autonóm szenzorrendszerből valamint feldolgozó elektronikák. Ezek olyan szenzorok, aktuátorok és feldolgozó elektronikák, melyekkel az autonóm jármű funkciók megvalósíthatók. Annak érdekében, hogy az autonóm funkciók vizsgálatára képes rendszert kapjunk, az alapjárműnek helyet kell biztosítania legalább egy fő emberi vezető (operátor) szállítására, valamint olyan teljesítmény és tömeg adatokkal kell rendelkeznie, melyek lehetővé teszik a tapadási határon történő járműmozgás megvalósítását és vizsgálatok elvégzését. A járműre installált autonóm szenzorrendszernek lehetőséget kell adnia, nem csak az említett alapjármű, de bármely más hagyományos járműre való felszerelésére is, valamint integrálható kell legyen a Járműtechnológia Tanszéken korábbi években beszerzett, ún. Járműdinamikai mérőrendszer elemeivel is.
- Elektronikai alrendszerek összeköttetéseihez szükséges alapanyagok. Ezek akkor szükségesek, amikor a rendszert használat során más és más járművekre kell installálni. Az ilyenkor szükségessé váló új kábelkorbács, vezetékek, elektronikai csatlakozók kialakítását segítik. – 95 tétel
- Mechanikai, gépészeti szerkezetek kötőelemei, alapanyagai. Ezek akkor szükségesek, amikor a rendszert használat során más és más járművekre kell installálni. Az ilyenkor szükségessé váló, szenzorok, aktutorok illesztését segítő új mechanikai felfogatások, adapterek kialakítását segítik. – 52 tétel
A részletes műszaki paraméterek a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás részében találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00016
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont: időtartam naptári napokban értendő.
AK a Kbt. 76. § (5) bek alapján legalacsonyabb ár ért. szemp. alapján értékeli az ajánlatokat, tekintettel arra, hogy AK igényeinek kizárólag a műsz. leírásban rögzítetteknek megfelelő minőségű és műsz. paraméterekkel rendelkező áruk felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják

II.2.1)
Elnevezés: Járműszimulációs szoftverlicensz bővítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48100000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Neumann János Egyetem Járműtechnológia Tanszék (6000 Kecskemét, Izsáki út 10)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Autonóm kutatásokat támogató mérőrendszer és ehhez kapcsolódó szoftver és egyéb alapanyagok beszerzése az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 azonosító számú projekt keretében” – 2. rész: járműszimulációs szoftverlicensz bővítése
Ajánlattevő feladatát képezi az alábbi szoftver Ajánlatkérő részére történő leszállítása:
- 1 db járműszimulációs szoftverlicensz (IPG CarMaker/TruckMaker) bővítése. A járműtechnológia tanszék eszközparkjában már megtalálható, járműdinamikai szimulációk elvégzését lehetővé tevő szoftver olyan funkciókkal való bővítése, melyek a járműdinamikai szabályzások, és szimulációk elvégzésén kívül, az új autonóm funkciók szimulációs környezetben történő tesztelését is lehetővé teszik. A meglévő szoftver műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza.
A részletes műszaki paraméterek a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás részében találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00016
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont: időtartam naptári napokban értendő.
AK a Kbt. 76. § (5) bek alapján legalacsonyabb ár ért. szemp. alapján értékeli az ajánlatokat, tekintettel arra, hogy AK igényeinek kizárólag a műsz. leírásban rögzítetteknek megfelelő minőségű és műsz. paraméterekkel rendelkező áruk felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás egyik részében sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l) és p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
Az 1. rész vonatkozásában:
M/1.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő jármű leírását, amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
- menetkész tömeg
- maximális sebesség
- hajtásrendszer
- futómű
- akkumulátor paraméterei
- elektromos rendszer paraméterei
- az eszközzel egyidejűleg mérhető paraméterek
A 2. rész vonatkozásában:
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését.
A referencia igazoláson/nyilatkozaton szerepeljen legalább a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, teljesítés ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak a fentieken túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amelyből az alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 22. § bekezdése, a 21/A. §, szerint szíveskedjen eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az 1. rész vonatkozásában:
M/1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlani kívánt jármű megfelel az alábbi előírásoknak:
- menetkész tömeg: autonóm rendszer feldolgozó egységei és érzékelői, beavatkozói, valamint az operátor (vezető) nélkül maximum 260 kg
- maximális sebesség: minimum 110 km/h
- hajtásrendszer: 4 kerék hajtás, kerekenként független 4 villanymotorral
- futómű: minimum 30 mm be és minimum 30 mm kirugózás mind a 4 kerékre egymástól függetlenül
- akkumulátor paraméterei: jármű hajtásához minimum 80 kW csúcsteljesítmény
- elektromos rendszer paraméterei: elvárt IP65 védelmi osztály
- az eszközzel egyidejűleg mérhető paraméterek legalább az alábbiak: gyorsulás (hosszirányú, oldalirányú és függőleges), sebesség (hosszirányú, oldalirányú és függőleges), légköri nyomás mérése külső szenzor nélkül
A 2. rész vonatkozásában:
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett járműszimulációs vagy jármű alrendszer szimulációjára alkalmas szoftver adásvételére és/vagy bővítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
AK hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz. AT köteles a leszállított eszközre/szoftverre 24 hónap jótállást vállalni. A jótállás kezdő időpontja az eszköz/szoftver AK részére történő leszállítása.
A közbeszerzés az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra.
Támogatás mértéke: 100%
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában az adott szerződés tárgyának hiánytalan teljesítését (teljes mennyiség leszállítását) követően 1 db végszámla benyújtására jogosult. Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult.

A szerz. ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1), és (6) és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. További részletek: mellékletként feltöltött KD és szerz.terv.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: AT az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
EKRr. 15. § (3), 16. § (1)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
EKRr. 15. § (4)-(5)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), és (5), (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével.
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, a 2 hónap 60 napnak felel meg.
FAKSZ: dr. Fodor Péter, lajstromszám: 00907
Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában köteles ajánlatához csatolni a megajánlott jármű, szoftver, és egyéb termékek leírását, termékismertetőjét, olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az elvárt műszaki tartalomnak, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség. Javasoljuk a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás részében található táblázatok megfelelő kitöltését.
AK az eljárás egyik részében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
További info: feltöltött mellékletek
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák