Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13558/2018
CPV Kód:42924720-2
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HKW Klíma Kft.;REDO WATER SYSTEMS Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kórházak használati melegvíz-rendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése, üzembehelyezése és a kacsolódó szerviz tevékenység biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42924720-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
98 db egészségügyi intézmény, 136 db fekvőbeteg ellátó telephelyén, 488 db „beadagoló pont” (ahol a melegvízhálózatra csatlakozni, a fertőtlenítőszert „beadagolni” lehet) melegvízhálózatának csíramentesítésére szolgáló berendezés beszerzése, amely magában foglalja a szállítást, üzembe helyezést, továbbá a berendezéshez kapcsolódóan az üzembe helyezést követő naptól kezdődő 24 hónap jótállási idő alatti karbantartási és jótállás körébe nem tartozó hibajavítási szolgáltatást. A beszerzés tárgya továbbá a jótállást követő 36 hónap üzemeltetéséhez szükséges a tervszerű megelőző karbantartás elvégzése, meghibásodások javítása, összességében a berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának szerviz oldali biztosítása. Feladata a kórházak műszaki szakmai felmérése, melynek eredményeként összeállítja a technológia országos telepítési és üzemeltetési tervét a kórházankénti lehetséges üzembe helyezések ütemezését a szerződés hatálybalépését követő 45 nap belül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2586386712 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kórházak használati melegvíz-rendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése, üzembehelyezése és a kacsolódó szerviz tevékenység biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42924720-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: agyarország teljes területe, a fekvőbeteg ellátó intézmények épületei. Teljesítési helyeket a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban KD) tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevőnek vállalnia kell a 49/2015 (XI.6.) EMMI rendeletnek megfelelően a legionella fertőzések megelőzésétre és megszüntetésétre - határérték alatt tartását - biztosító technológia leszállítását, és helyszíni üzembe helyezését, kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a technológia rendeltetésszerű használata mellett a legionella fertőzöttség megszűnik - a legionella előfordulás 100TKE/liter előírt határérték alatt marad -, illetve a fertőzés megelőzhető és ezt mérésekkel folyamatosan ellenőrizni és alátámasztani kell.
A legionella telepszám hatósági mérése minden fekvőbeteg intézményben rendszeres és biztosított. Nyertes ajánlattevőnek garantálnia kell, a minimum 50 °C a puffer tartályban, 46 °C a csapból, közötti melegvíz hőmérsékleten, a rendeltetésszerű használat (a szerződés mellékletét képező használati kézikönyv, útmutató, leírás stb. szerinti üzemeltetési feltételek és folyamatos, megszakítás nélküli anyagellátás) mellett, a legionella telepszámok folyamatos határérték alatti biztosítását (határérték feletti mérés esetén a kontrollmérésre határérték alatti eredményt kell biztosítani)
A kórházak, kazánüzemeltetők biztosítják a rendeltetésszerű használathoz szükséges folyamatos, pontos melegvíz-hőmérsékletet (minimum 50 °C a puffer tartályban, 46 °C a csapból), továbbá biztosítanak a beszereléshez a működéshez fagymentes helyet, ahol lehet vizet és áramot vételezni és az elfolyás is megoldott.
A rendszernek képesnek kell lennie a használati melegvíz (Továbbiakban: HMV) rendszerben lévő tartós, folyamatos és hatékony (az előírt határértékek figyelembe vételével a folyamatosan megfelelő) működésre.
Az alkalmazandó technológiára vonatkozóan olyan megoldás felel meg, amely egyidejűleg biztosítja az azonnali fertőtlenítés eredményét és fenntartja a folyamatos csíramentességet. Olyan rendszer beszerzése szükséges, ami a két feltétel egyidejű teljesítését biztosítja.
A "fertőtlenítés" tényleges elvégzése nem okozhat leállást a melegvíz-ellátásban, vagy a kórház üzemvitelében.
Az adalékanyag a vízhálózatban, a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeit nem lépheti túl, sem időszakosan, sem folyamatosan.
A tömbszerűen működő kórházi telephelyeken központi adalék előállító berendezés az épület HMV rendszerének csíramentesítésére legyen alkalmas.
A berendezés igény szerint központi ellátást biztosító helyre áttelepíthető legyen.
A berendezés legyen alkalmas épületenként maximum 10 m3/ó HMV csúcsfogyasztás mellett a fertőtlenítő hatását kifejteni.
A berendezés által kezelt HMV hálózatban tartós üzem mellett maximum 100TKE/liter határérték alatti értéket biztosítson.
Energia igénye ne haladja meg az 1,5 kWh teljesítmény felvételt.
Karbantartási időszükséglete alkalmanként nem lehet több, mint 1 munkanap és évente legalább 2 alkalommal történjen.
A telepített berendezésre a garancia ideje 24 hónap, mely időszakban a karbantartást is elvégzi. A rendszerbe épített egyéb alkatrészekre, részegységekre 12 hónap a garancia.
A karbantartási tevékenység minimum a következőkre terjedjen ki adott esetben: a rendeltetésszerű működéshez szükséges, a műszaki dokumentációban részletesen leírt módon elvégzendő tisztítások, cserék, műszerek beállítása, szabályozás szükség szerinti beállításai, vegyszerek szükségszerű pótlása, cseréje, a szükséges alapanyagok, segédanyagok pótlása, készletek feltöltése. A karbantartás része továbbá az alkalmankénti redox potenciálmérés, elektródák ellenőrzése.
A berendezés garanciális időszaka alatt folyamatos térítésmentes szerviz ellátás biztosított kell lennie. A javítást a bejelentés visszaigazolásától számított 24 órán belül meg kell kezdeni.
A rendszer teljesen automatikus üzemre alkalmas és internetes felületen távfelügyeleti rendszerbe köthető legyen.
A teljes körű leszállításra rendelkezésre álló idő, a megrendeléstől számított 8 hónap (amelyből 2 hónap (60 naptári nap) gyártás, majd a készletre vételt követően 6 hónap (180 naptári nap) üzembe helyezés). LÁSD KD
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az előállított, ill. alkalmazott fertőtlenítőszerben található oxidáló szerek száma (db) [előny a több min. 2 max 6]  10
2 3.Az alkalmazott technológia, fertőtlenítés leépíti a biofilmet (igen/nem; előny az „igen”) 5
3 4.A fertőtlenítőszer előállításához kell-e veszélyes anyagot, alapanyagot, vegyszert alkalmazni - 1272/2008./EK rendelet (CLP) alapján (igen/nem; előny a „nem”)  15
4 5.A berendezés által előállított fertőtlenítőszer szállítható, a telepítés helyétől eltérő épületben is beadagolható az épület HMV hálózatába (igen/nem, előny az „igen”) 5
5 6.A szállítható fertőtlenítőszer veszélyes anyagnak nem minősül (igen/nem előny: ha igen: nem minősül veszélyes anyagnak) - 1272/2008./EK rendelet (CLP) alapján nem minősül veszélyes keveréknek 10
6 7.Az alkalmazott alapanyag, ill. előállított fertőtlenítőszer korrozív-e (igen/nem - előny, ha nem korrozív) 5
x Költség kritérium – 1 1 1.Beszerzés teljes nettó költsége a szerződés hatálya alatt ( nettó HUF) 50
  Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000265
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kórházak használati melegvíz-rendszerének mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló rendszer beszerzése, üzembehelyezése és a kacsolódó szerviz tevékenység biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HKW Klíma Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncos utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: REDO WATER SYSTEMS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bolt utca 18
Város: Sziksó
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2586386712
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Közös ajánlattevők:
Név: HKW Klíma Kft. - REDO WATER SYSTEMS Kft. Konzorcium
Székhely: 1112 Budapest, Táncos utca 10.
Tagok adatai: HKW Klíma Kft., 1112 Budapest, Táncos utca 10., 26251873-2-43
Tagok adatai: REDO Water Systems Kft., 3800 Szikszó, Bolt utca 18., 24653705-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)