Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13573/2018
CPV Kód:45214220-8
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÁÉV Építőipari Zrt.;LATEREX Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: AK23081
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814122
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814123
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt).
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214220-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében (EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projekt).
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214220-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Veresegyház, Fő út 117-125., hrsz.: 58.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Veresegyház Fő út 117-125 sz. alatti 10 125 m² Hrsz. 58 telken 15 osztályos Katolikus Gimnázium épül zöldmezős beruházással. A gimnázium 5 128 m² összes hasznos alapterülettel alagsor földszint első és második emeleti tagozódású oktatási szárnyak és összekötő középső galériás épületrész kialakításával valósul meg. Ez utóbbi tér fesztávolsága 12 m az épületen belüli legnagyobb áthidalással. Az épület alagsorában helyezkedik elegy 250 adagos önkiszolgáló jellegű tálaló melegítő konyha és étkező.
Az épület vb pillérvázas szerkezetű. A pincefalak és a merevítő falak vb falszerkezetek. A kitöltő falak belül 25és 30 cm, kívül 38 cm N+F téglából falazottak. Az új válaszfalak 10 cm válaszfaltéglából készülnek. Az alapozás vasbeton és beton pontalapokkal és cölöp alapokkal készül. Az épület szerkezetileg öt dilatációs egység. Tetőfedés piros, körszeletvágású kettős cserépfedéssel történik.
A tető gerincmagassága 13,5 m a torony csúcsmagassága 24,8 m. A torony fedése is kettős hódfarkú cserép, hajlásszöge 65 fokot meghaladja.
A második emeleten a vizesblokkok felett, önálló padlástéri lehatárolással és födém kialakítással egy-egy,a két vizesblokkot külön-külön ellátó hővisszanyerő szellőző gép kerül elhelyezésre. Az épület hő ellátása a városi termál hálózatról, valamint 5 db kiegészítő hőtermelővel, földgáztüzelésű zárt égésterű kondenzációs kazánokkal történik.
Az épület külső környezetében egy 740 m² burkolt rendezvénytér létesül. Az épület 480+70 fő befogadóképességéhez igazodva 61+2 db parkoló valamint 52 db kerékpártároló kerül kialakításra. A közvilágítást 20 db oszlopon elhelyezett 35 db LED lámpatest biztosítja.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az
ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai:
A részajánlattétel lehetősége azért nem biztosított, mert az egymással műszakilag összefüggő, egymásra épülő feladatok elvégzése és az azonos, nem tagolható egybefüggő építési terület, továbbá a gazdasági ésszerűség kizárja több vállalkozó egyidejű teljesítését. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy vállalkozó esetében hatékonyabban megoldható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 050 - 109940

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL) http://www.zaev.hu/
Fax: +36 92504188
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) http://laterex.hu/
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 389 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. július 26.
A szerződésmódosítás indoka:
1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés V.4. pontjában a kivitelezés 1. üteme (a D-NY-i épület szárny elkészítése és az erre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása az alábbiak szerint: alagsor + Fszt + I. em. kivitelezése használatba vételre és az oktatási tevékenység folytatására alkalmas állapotra, az építési terület megfelelő lehatárolásával és biztonságos megközelítési útvonalak biztosításával. Az épületszárny második szintjének a kivitelezése legalább szerkezetkész állapotig.) határideje mint kötbérterhes részhatáridő 2018. július 31. napjában került meghatározásra.
2. A Vállalkozási Szerződés megkötését követően a Megrendelők által a Vállalkozási Szerződés megkötésekor kellő gondossággal előre nem látható, az alábbiakban meghatározott olyan körülmények merültek fel, amelyek a Vállalkozási Szerződés V.4. pontjában meghatározott 1. ütem Vállalkozási Szerződésben meghatározott 2018. július 31-i kötbérterhes részhatáridőben történő teljesítését nem teszik lehetővé.
A Vállalkozási Szerződés 1. ütemének kötbérterhes részhatárideje módosításának okai az alábbiak:
1. Talaj felső 50-60 cm ctg rétegének nem megfelelősége
A közbeszerzési dokumentáció részét képező, CPT szondás talajvizsgálatokra alapozott talajmechanikai szakvélemény nem tárt fel semmilyen anomáliát, mely érdemben befolyásolta volna a kivitelezési munkálatokat. A talajvizsgálatokra az építési terület több pontján került sor, de az építési terület rendkívüli méreteiből fakadóan nem fedhette a teljes területet.
A Vállalkozók feladata volt a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, melynek során az épület pontos helyét meghatározó kitűzési helyszínrajz is készült. Az épület pontos elhelyezkedésének meghatározását követően az épület statikailag kritikus pontjai esetén, a mélyépítési munkák megkezdése előtt kontrol mérések céljából CPT szondás vizsgálatokat végeztek. A mérések kiértékelését követően megállapítást nyert, hogy az épület egy része alatt cc. 50 cm vastagságban, mintegy 450 m2-en talajcserét kellett végezni az adott munkaterület megközelíthetősége, illetve a cölöpözési munkák elvégezhetősége érdekében.
A CPT szondás vizsgálatok készítése, kiértékelése és tervezése 18 munkanap többletidő igénnyel járt. A talajcsere és a teherbíró, stabilizált ágyazat elkészítése további 12 munkanapos többletidővel járt, melyek elvégzéséig a mélyépítési munkákat nem lehetett megkezdeni.
A talajcsere elvégzése miatt Vállalkozóknál felmerült többlet idő összesen 31 munkanap.
2. Talajban talált, ismeretlen eredetű és tartalmú hordó miatti leállás
2018. június 6-án ismeretlen eredetű fémhordó került elő az 1. ütem utcai, alápincézetlen szárnyának földmunkái során. Erről naplóbejegyzés született június 7-én, fényképekkel dokumentáltan. A fémhordó elszállításán túl a tartalma laborban került megvizsgálásra, mely megállapította, hogy háztartási tüzelőolajat tartalmaz. A hordón látható sérülés nem volt, de állapota arra engedett következtetni, hogy viszonylag hosszabb ideje lehet már a talajban, így elővigyázatosságból a hordó környezetében mintegy 20 m3 mennyiségben Kivitelezők talajcserét hajtottak végre.
A talajban talált hordó vizsgálata és a talajcsere elvégzése miatt Vállalkozóknál felmerült többlet idő összesen 9 munkanap.
3. Talajban talált, vélhetően korábbi lakó- és melléképületek alapozási maradványait tartalmazó betontömbök
A földmunkák során vélhetően a területen korábban álló lakóépületek és melléképületek maradványaira kerültek elő. A bontásukra feltételezhetően azért nem került sor, mert korábbi, a tulajdonosok által elbontott felszerkezetű épületekről lehet szó, melynek földben lévő részeit annak idején nem, vagy nem teljeskörűen bontották el.
A talajban talált betontömbök elbontása és elszállítása miatt Vállalkozóknál felmerült többlet idő összesen 6 munkanap.
Az indokolás a jelen hirdetmény VI.4.3) pontjában folytatódik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A VI.3) pontban foglalt módosítás indokolásának folytatása:
4. A munkaterület átadásától a kivitelezés ideje alatt 8 munkanap volt, amelyen az átlagost meghaladóan olyan mennyiségű csapadék hullott, hogy mind a napi munkát, illetve több esetben is az azt követő napi munkát megakadályozta. A csatolt melléklet tartalmazza ezen napokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó olyan napokat, amikor nem lehetett érdemleges munkát végezni a nedves talaj miatt.
Az esős időjárás miatt Vállalkozóknál felmerült többlet idő összesen 11 munkanap.
A négy, előre nem látható, és egyik Félnek sem felróható módosító körülmény nem egyidejűleg merültek fel, hanem átfedés nélkül, egymást követően, így a többletidő igény összeadódik, és összességében 57 munkanapot jelent.
3. A kivitelezési munkák alapját képező vonalas ütemterv technológia folyamatok alá- fölérendeltségi, illetve mellérendeltségi viszonyaiból épül fel, amelynek eredője az érintett épületrész/szakasz véghatárideje. Azoknak a folyamatoknak a láncolata, amelyeknek kezdése a megelőző technológia befejezésére épül, alkotják az ütemterv kritikus útját és egyben megmutatja, hogy mely munkafolyamatokat összesített átfutási ideje alapján számítható az adott szakasz véghatárideje. Amennyiben ezen tevékenységek bármelyike, mint jelen esetben az alapozási munkák, akadályoztatást szenvednek, még a munkafolyamatok esetleges átszervezése árán sem kerülhető el az érintett I. ütem véghatáridejének eltolódása, azaz ráépülő munkafolyamat az alapozás befejezése előtt nem kezdhető meg. Jellemzően a kivitelezés korai fázisában mellérendelt tevékenységként más munkafolyamat nem kapcsolódhat be. Ennek megfelelően a bekövetkezett, és előre nem látható események kritikus útra gyakorolt időbeli hatása megegyezik az eseménysor összesített átfutásával (természetesen az időbeli átfedések figyelembe vételével csökkentve).
4. Felek rögzítik, hogy a fenti körülményekre figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 1. üteme kötbérterhes részhatáridejének módosítása szükséges, akként, hogy a kötbérterhes részhatáridő 2018. október 18. napjára módosul.
5. Felek rögzítik, hogy a kötbérterhes részhatáridő módosítása alapjául szolgáló körülményeket Megrendelők a Vállalkozási Szerződés megkötésekor kellő gondossággal nem láthatták előre, a szerződés-módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és nem eredményezi a vállalkozói díj módosítását, így a felek kölcsönös álláspontja szerint a Vállalkozási Szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában rögzített feltételei fennállnak.
6. A kivitelezési munkák fentiek szerinti többlet munkaigénye miatt az eredetileg két ütemben tervezett kivitelezési munkák technológiailag és időben is átfedésbe kerültek, ezért a számlázás ütemezését a kivitelezési munkák új ütemével hozzák összhangba Felek.
7. A Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalkozó bankszámlaszáma megváltozott, így a Felek a szerződés részeként már az új számlaszámot rögzítik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214220-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Veresegyház, Fő út 117-125., hrsz.: 58.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veresegyház Fő út 117-125 sz. alatti 10 125 m² Hrsz. 58 telken 15 osztályos Katolikus Gimnázium épül zöldmezős beruházással. A gimnázium 5 128 m² összes hasznos alapterülettel alagsor földszint első és második emeleti tagozódású oktatási szárnyak és összekötő középső galériás épületrész kialakításával valósul meg. Ez utóbbi tér fesztávolsága 12 m az épületen belüli legnagyobb áthidalással. Az épület alagsorában helyezkedik elegy 250 adagos önkiszolgáló jellegű tálaló melegítő konyha és étkező.
Az épület vb pillérvázas szerkezetű. A pincefalak és a merevítő falak vb falszerkezetek. A kitöltő falak belül 25és 30 cm, kívül 38 cm N+F téglából falazottak. Az új válaszfalak 10 cm válaszfaltéglából készülnek. Az alapozás vasbeton és beton pontalapokkal és cölöp alapokkal készül. Az épület szerkezetileg öt dilatációs egység. Tetőfedés piros, körszeletvágású kettős cserépfedéssel történik.
A tető gerincmagassága 13,5 m a torony csúcsmagassága 24,8 m. A torony fedése is kettős hódfarkú cserép, hajlásszöge 65 fokot meghaladja.
A második emeleten a vizesblokkok felett, önálló padlástéri lehatárolással és födém kialakítással egy-egy,a két vizesblokkot külön-külön ellátó hővisszanyerő szellőző gép kerül elhelyezésre. Az épület hő ellátása a városi termál hálózatról, valamint 5 db kiegészítő hőtermelővel, földgáztüzelésű zárt égésterű kondenzációs kazánokkal történik.
Az épület külső környezetében egy 740 m² burkolt rendezvénytér létesül. Az épület 480+70 fő befogadóképességéhez igazodva 61+2 db parkoló valamint 52 db kerékpártároló kerül kialakításra. A közvilágítást 20 db oszlopon elhelyezett 35 db LED lámpatest biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 389 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz. 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504100
Internetcím(ek): (URL) http://www.zaev.hu/
Fax: +36 92504188
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hídépítő u. 1-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: iroda@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) http://laterex.hu/
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés V.4. pontjának a kivitelezés 1. ütemére vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Kötbérterhes teljesítési határidők:
1. ütem: a D-NY-i épület szárny elkészítése és az erre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása az alábbiak szerint: alagsor + Fszt + I. em. kivitelezése használatba vételre és az oktatási tevékenység folytatására alkalmas állapotra, az építési terület megfelelő lehatárolásával és biztonságos megközelítési útvonalak biztosításával. Az épületszárny második szintjének a kivitelezése legalább szerkezetkész állapotig. Részhatáridő: 2018. október 18. amely napra a műszaki átadás-átvételt eredményesen le kell zárnia a Vállalkozóknak.”
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés XIII. pont 1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. A Megrendelők által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ban és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
Részszámlázás ütemezése:
Megrendelő hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)
Előleg: 5%
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 15 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén) 15 %
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 15 %
6. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén): 20 % (előleg értékével csökkentve)
A részszámlák összege Megrendelők által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
3. A Laterex Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vállalkozó bankszámlaszáma helyett az alábbi számlaszám kerül rögzítésre a szerződésben:
számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
bankszámla szám: 11600006-00000000-81139224
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Terjedelmi okokból az indokolás a jelen hirdetmény VI.3) és VI.4.3) pontjaiban szerepel.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 389 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 389 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben