Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13583/2018
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Monostorpályi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Monostorpályi 0335/8 (Projekt fő helyszíne), 83/3; 016/2; 0317/28; 0333/2; 0333/1; 0336/2; 0337/10; 0317/20; 0163 helyrajzi számú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Monostorpályi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK09496
Postai cím: Bajcsy Zs. u. 1.
Város: Monostorpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó József Polgármester
Telefon: +36 52393014
E-mail: jegyzo@monostorpalyi.hu
Fax: +36 52599200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.monostorpalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00003 számú „Ipari terület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00003 számú „Ipari terület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00003 számú „Ipari terület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111290-7
További tárgyak:45233228-3
45112000-5
45232451-8
45231000-5
45232450-1
45232400-6
45310000-3
45231221-0
45315300-1
45317000-2
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Monostorpályi 0335/8 (Projekt fő helyszíne), 83/3; 016/2; 0317/28; 0333/2; 0333/1; 0336/2; 0337/10; 0317/20; 0163 helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
terület bekerítése 1362 m 1,5 m magas drótkerítéssel
Gázellátás kiépítése
Vízellátásszennyvízelvezetéscsapadékvíz elvezetés kiépítése
Villamosenergia ellátás kiépítése (1 db 1600 kVA-es 22/0,4 kV-os kompakt transzformátorállomás)
2 db út építése (1 db 7,00 m széles, 382 m hosszú és 1 db 7,00 m széles, 399 m hosszú)
Részletezés:
1. tengely
A tervezett útszakasz 0+000 km sz -ben csatlakozik a 4809 j. ök út 12+512,50km szelvényének jobb oldalában a közút útburkolathoz 12,0-12,0 méteres lekerekítő ívekkel. A tervezett vonalvezetés során - figyelembe véve az út számára rendelkezésre álló helyet, és a rendezési terv vonalát a kezdőszelvénynél a meglévő csatlakozás korrekcióját terveztük, a tervezett útburkolatot ráfordítva a közút burkolatára. A csatlakozás jelenleg a közút 12+497 km szelvényében található, mely csatlakozás burkolatát az építés során vissza kell bontani. A meglévő burkolatról feltárható ingatlanok csatlakozása a meglévővel azonos módon a tervezett 1. tengely burkolatáról biztosítható. A vonalvezetés során a 4809j. ök. út. csatlakozásánál egy 65 méter sugarú bal ívet alakítottunk ki, mely ívnek az átmeneti ív paraméterei, Pbe=35 és Pki=35 és a további szakaszon egymás után egy 25 méteres (Pbe=21 és Pki=21 ) 300 m és 300 m sugarú íveket alakítottunk ki ettől eltekintve a vonalvezetés egyenes. A tervezett útburkolatot 2x1 sávos 7,00 méter széles burkolattal szegély nélküli kialakítású a burkolat mentén mindkét oldalon 1,25-1,25 méter széles padkával terveztük kialakítani. A tervezett 65 méteres és 25 méteres kissugarú ívekben a burkolat ív belsőjében történő szélesítését terveztük forgalmi sávonként 0,50-0,50 (R65m) és 1,00-1,00 (R=25m) méterrel. Végszelvényében (0+759,68 km sz.) a burkolat csatlakozik a meglévő 016/2 hrsz. -ú burkolat út burkolatához 12,0-12,0 méter sugarú lekerekítő ívekkel. A tervezési szelvényezés szerinti 0+322,85 - 0+394,50 km szelvények jobb oldalában a környező területek közelesége miatt, a vízelvezetés biztosítása érdekében "K" szegély építését terveztük.
Vízellátás:
A kapott adatszolgáltatás szerint a várható dolgozói létszám max. 150 fő. 70 l/fő/nap szociális vízigénnyel és ennek megfelelő szennyvízelvezetéssel számolunk.
A becsült kommunális ivóvízigény:
Q = 150 fő x 70 l/fő/nap = 10,5 m3/nap
az órai csúcs a műszaki irányelv alapján a napi vízigény 10%-a,
qh = 1,05 m3/h = 0,3 l/s, azonban az egyidejűség ismerete hiányában a méretezéskor ennek a kétszeresével számoltunk.
A betelepülő üzemeknek, a létesítményeikhez szükséges oltóvizet megfelelő méretű tűzoltóvíz tározó építésével kell biztosítani, amennyiben a 4 bar nyugalmi nyomáson kivehető 430 l/perc = 7,1 l/s nem lesz elegendő a leendő létesítmény méretei miatt. Az adatok a szolgáltató által a Táncsics Mihály utca 25. szám előtti tűzcsapon végzett vízvételből származnak.
Az ivóvízellátást a Táncsics Mihály utcán üzemelő, KMPVC 80 gerincvezetékre történő csatlakozással terveztük. A csatlakozási pont a vezeték végpontja a 25. szám előtt, ahol egy altalaj tűzcsap található. A bekötővezeték átmérője a csatlakozási pont átmérőjével megegyező DN 80. Kiépítésekor a meglévő tűzcsap csatlakozást ki kell fordítani és föld feletti tűzcsappal helyettesíteni. A megszüntetett altalaj tűzcsap az iparterületen felhasználható.
Magassági elrendezés:
Az DN80-as méretű tűzcsap csak egyedi mérlegelés alapján, és csak DN80-as körvezetékre építhető be, melyet a Debreceni Vízmű Zrt.-vel egyeztettük.
A tűzcsap helyzetét az iparterületen belül is szabványos táblával jelölni kell.
Az összesen 14,75 m hosszú bekötővezetéket ágvezetékként a hrsz. 171 közterületen ( Táncsics M. u.), a hrsz. 170 közterületen, a hrsz. 0334 úton vezetjük a hrsz. 0335/8 iparterületig, ahol a telekhatáron belül egy méterre mérőaknát helyezünk el - ez lesz az átadási ( szolgáltatási) pont. Az iparterület vízellátásához 1 fő vízmérő -, a beépítésre szánt területen külön almérő óra létesítését terveztük vasbeton vízmérőaknákban elhelyezve. A két beépített terület - „A” és „B” - vízellátása egy-egy külön csatlakozással történik.
A tervezett bekötővezeték DN 90 PE100, SDR17 (10 bar) PE ivóvízcső. Az iparterületen belüli alapvezetékek DN 80 PE anyagú PE100, SDR17 (10 bar) típusú vízvezetékek, az elágazásait PE idomokkal, indukciós hegesztési eljárással kell kialakítani.
A fő vízmérőóra az Arad Hungária Kft. által forgalmazott Arad OCTAVE ultrahangos vízmérő. Ezt hitelesítve és üzembe helyezve kell beépíteni a gyártói, forgalmazói, jogszabályi követelmények érvényesülésével. A mérőnek meg kell felelni a hatályos jogszabályok szerinti mérésügyi követelményeknek, rendelkeznie kell a pontossági osztályt, műszaki paramétereket tartalmazó műbizonylattal illetve hitelesítési bizonyítvánnyal, melyet a forgalmazó garantál.
A vízmérőóra aknák 1,00 m x 1,50 m belméretű-, vízzáró felülettel ellátott vasbeton aknák. Az iparterület üzemeltetője a mérőolvasásokhoz bejutási lehetőséget kell, hogy biztosítson, mely az előzetes egyeztetések szerint a mérőóra helyén a kerítés vonalában létesített kapun keresztül lehetséges lesz.
A tervezett ivóvízvezeték vízszintes vonalvezetését, a vízmérőóra aknák helye szakági tervek szerint.
A tervezett alapvezeték végét az Iparterületen belül földalatti tűzcsappal terveztük lezárni, a vezeték tisztítása és tűzoltás céljából.
A tervezés során más közművekkel való keresztezések fordulnak elő.
Az MSZ 7487/2-80 szabvány vezetékek közötti legkisebb védőtávolságra vonatkozó előírásait betartottuk. Ezek:
- víz és csatorna között 1,5 m vízszintes távolság
- víz és gázvezeték között 0,7 m vízszintes távolság
- csatorna és gázvezeték között 1,0 m vízszintes távolság
- Épületeket nem közelítünk meg.
- Az épülő feltáró út alatt a vezetékeket védőcsőbe helyezzük.
- Elektromos kábel megközelítése és keresztezése vízvezetékkel, vagy csatornával az MSZ 13207:2000 szerint − külön védőintézkedés nélkül − legalább 0,5 m védőtávolság betartásával lehet. Ha ez a távolság nem tartható, akkor a kábelt a keresztezési vagy megközelítési szakaszon legalább 0,5-0,5 m távolságra túlnyúlva védőcsőbe kell fektetni. MSZ 13207:2000 26 Keresztezésnél − a kábel előírt fektetési mélységét megtartva − a kábelt a vízvezeték vagy a csatorna fölött kell vezetni. A csővezetéken a keresztezési szakaszon 1 m vízszintes távolságon belül csőkötés ne legyen.
Szennyvízelvezetés:
Az Iparterületről csak kommunális szennyvíz vezethető a község kiépített szennyvízcsatorna rendszerébe
Amennyiben a keletkezett szennyvíz szennyezőanyag komponensei meghaladják a közcsatornába bocsáthatóság határértékeit, az üzemeltetőnek gondoskodni kell a megfelelő előtisztításról.
Kapacitásigény: A várható dolgozói létszám maximálisan - lehet kevesebb is, akár véglegesen is - 150 fő és 70 l/fő/nap fajlagos szociális vízigénnyel és ennek megfelelő szennyvízelvezetés igényével kerestük meg a vízművet. A napi átlagos vízigény ennek megfelelően 150 fő x 70 l/fő/nap = 10,5 m3/nap, az órai csúcs a műszaki irányelv alapján a napi vízigény 10%-a, 1,05 m3/h = 0,3 l/s.
A Táncsics M. utcán a meglévő szennyvízcsatorna Ø 200 KGPVC csatornacsőből épült.
Vízszintes- és függőleges vonalvezetés:
A vízszintes vonalvezetésnél cél volt a legrövidebb úton eljuttatni a keletkező szennyvizet a legközelebbi lehetséges csatlakozási ponthoz, amely A Táncsics M. utcán a meglévő szennyvízcsatorna végaknája EOVY 856240,66 EOVX 230381,00.
További szempont volt a keresztezések elkerülése a fejlesztés keretében épülő feltáró úttal, valamint más betervezett közműcsatlakozások és alapvezetékek nyomvonalával: ivóvíz, gáz, elektromos közmű.
Három tisztító akna került betervezésre
1. (TA1) az ingatlan határában, mely egyben az ún. átadási pont és
mintavételi hely
a. EOVY 856246,81
b. EOVX 230367,86.
2. (TA2) a „B” terület becsatlakozása helyén
a. EOVY 856235,12
b. EOVX 230271,24.
3. (TA3) az „A” terület becsatlakozása helyén
EOVY 856243,59
EOVX 230219,77.
Az iparterület északi határán a csatlakozási ponthoz legközelebb, 14,5 m-re helyeztünk el egy tisztítóaknát, mely egyben a mintavételi-, ellenőrzőakna szerepét, valamint a csillapítóakna szerepét is betölti. A geodéziai felmérés szerint az Iparterületterülete mélyebben fekszik a Táncsics M. utca szintjénél és a közműnyilvántartás szerint végakna fenékszintje miatt gravitációsan nem köthető be a szennyvíz az Iparterületről. A gravitációs szakaszok az iparterületen belül 1% lejtéssel kerültek megtervezésre, a bekötő csatorna esése 1%. A nyomott szakasz 5‰ eséssel épül.
Az üzemeltetői előírásnak megfelelően Ø 63 PE ( DN 50 ) nyomóvezetéket alkalmazunk. Ehhez a FLYGT NX3069.160 SH270 típusú-, DN 50 kiömlési átmérővel rendelkező szivattyút terveztük be, mellyel egy óra alatt le lehet üríteni az átemelő aknát, de frekvenciaváltóról vezérelve kisebb kapacitással is működtethető. Így az ipari park jövőbeni, maximális kapacitásra történő kiépítésének időpontjára is biztosítható lesz a szükséges szennyvízelvezetési kapacitás, ugyanakkor a 2-es átemelő szükséges kapacitásbővítése is tervezhetővé válik a későbbiekben.
A csillapító aknába köt be az átemelő aknától induló, 92,41 m hosszú nyomott vezeték. Az átemelő aknában két FLYGT NX3069.160 SH270 típusú, 3 fázisról működtetett, a forgalmazó írásos ajánlatában foglaltak szerint frekvenciaváltóval is üzemeltethető szivattyút helyezünk el. Az akna hasznos térfogata 6,51 m3, mely a naponta keletkező szociális szennyvíz mennyiségének több, mint fele.
A szerelvények elhelyezésére, az átemelő mellett külön aknát kell kialakítani. A szerelvényakna előre gyártott monolit, vasbeton aknaelemből és a tetejét lezáró vasbeton lemezből készül.
Szennyvíz mérése:
Az üzemeltető DV ZRt. előírta a második egyeztetés során a szennyvíz mennyiségének mérését, melyet az átemelő után létesülő szerelőaknában a függőleges nyomott vezetékszakaszba lehet a telepítési útmutatónak megfelelően beépíteni.
Csapadékvízelvezetés:
Utak:
A vízi létesítmények tervei az úttervezéssel összehangoltan az infrastruktúrafejlesztéssel érintett Monostorpályi, 0335/8 hrsz. beépítésre szánt külterületi ingatlan megközelíthetőségét és az iparterületen belül a gépjárművekkel történő közlekedést biztosító utak felületéről lefolyó csapadékvizek elvezetését és elhelyezését szolgálják.
Az utakról lefolyó csapadékvíz összegyűjtésére és elszikkasztására szolgáló vízi létesítmény legfontosabb jellemzői:
• földmedrű
• füvesített,
• változó keresztszelvényű szikkasztó árokrendszer
• vízszintes fenék
• szakaszokra bontott
• szakaszonként a terepszinthez igazodó fenékszint
A csapadék intenzitást a megengedett kockázat figyelembevételével kell meghatározni, melyet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról közöl az alábbiak szerint:
Q5 = i5 * α * A
A csapadékintenzitások számítására vonatkozó VMS 201/1-77,78 jelű Vízügyi Műszaki Segédlet a t=10÷180 perc időtartamú, 5% valószínűséggel előforduló csapadékintenzitás számítását a
i5 = 158 * t - 0,73 képlettel írja elő, ahol
t= a csapadék időtartama 10 perces időegységekben, vagyis a tíz perces csapadék esetében t=1
i5 = 158 * 1 - 0,73 = 158 l/s * ha
Az utakról lefolyó csapadékvíz összegyűjtésére és elpárologtatására szolgáló földmedrű árok vízgyűjtő területe az utak felülete.
A helyszínrajzon látható, hogy mely szakaszokon folyik az oldalesés irányában szabadon az árokba a mechanikailag stabilizált padkán keresztül a víz és mely szakaszokon vezetjük a hosszanti esés irányában K-szegély mentén a legközelebbi surrantóig a lefolyó vizet. A surrantókat a hosszanti- és oldalesés eredőjének irányába fordítva helyeztük el.
A felületek számítása az útszakaszok hossza * az útpálya szélessége. Az ívek kivételével kétoldali lejtéssel épül az út, ezért az árkok méretezéséhez a pályafelület felével számolunk.
Az 1-es tengely Jobb oldal utolsó - 18 számú - árok szakasza szomszédos a szintén önkormányzati tulajdonban lévő iparterülettel. Az iparterület beépíthető részének egy részéről - 254,3 m2 - ebbe az árokszakaszba vezetjük az önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulásával a lefolyó csapadékvizet. Ennek a szakasznak a vízgyűjtő területe összesen 525 m2 .
A rendszer részletes leírása szakági műszaki leírás szerint.
Villamosenergia ellátás:
Az ipari-gazdasági terület energia-igénye 2000 kVA Az igényelt teljesítményt az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 22 kV-os feszültségszinten a Létavértes - Konyári 22 kV-os szabadvezeték hálózat 72 számú oszlopáról tudja biztosítani.
Az építendő 22 kV-os kábel, kompakt transzformátorállomás, közvilágítási hálózat a beruházó Monostorpályi Község Önkormányzata tulajdonába és üzemeltetésébe kerül. A csatlakozási pont (tulajdonjogi határ) a 72 sz. oszlopon van az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. csatlakozó berendezésénél létesített áramkötésnél.
Monostorpályi település külterületén a 0335/8 hrsz.-ú területen létesítendő iparterület részére 2000 kVA teljesítményt igényeltek. A létesítendő iparterület részére szilárd burkolatú utak létesülnek, melyekhez közvilágítás kiépítése szükséges. A villamosenergia-ellátás műszaki-gazdasági feltételeiről az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. előzetes tájékoztatót adott ki, mely figyelembe vételével az alábbi hálózatok létesítése szükséges:
A 0335/8 hrsz.-ú ingatlanon 2500 kVA teljesítményű 22/0,4 kV-os kompakt transzformátorállomás építendő 2500 kVA teljesítményű 22/0,4 kV-os transzformátorral. A kompakt transzformátorállomásban kerül elhelyezésre a 22 kV-os fogyasztásmérés. A 0257/0000 jelzőszámú 22 kV-os szabadvezeték (05 sz. „Konyári” elnevezésű vonal) 72 sz. B-12-400 típusú oszlopa és a kompakt transzformátorállomás között 3x1x95 mm2 NA2XS(F)2Y típusú 22 kV-os kábel építendő az iparterület belső útjának védőcsőben történő keresztezésével. A 22 kV-os kábelt a 72 sz. oszlopon az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. beruházásában létesülő csatlakozó berendezéshez kell csatlakoztatni.
Az iparterület belső útjának, ill. az iparterülethez vezető útnak a megvilágítása céljából földkábeles közvilágítási hálózatot kell létesíteni. Az útburkolatok szélétől 1,0 m-re építendők az 1-35 sz. L-9,8 típusú közvilágítási lámpaoszlopok A21 típusú lámpakarral, Strike-10/410 típusú LED lámpatesttel. Az oszlopok között 4x25 mm2 NAYY típusú 1 kV-os közvilágítási kábelek létesítendők. A közvilágítási hálózatot két különböző áramkörre bontva a létesítendő kompakt transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójában elhelyezett közvilágítási mezőből kell megtáplálni 2 db 4x25 mm2 NAYY típusú 1 kV-os közvilágítási kábellel. Az első közvilágítási kábelt a 6 sz. oszlopig kell kiépíteni, mely az iparterületen belül elhelyezkedő 1-11 sz. közvilágítási oszlopokat táplálja meg. A második közvilágítási kábelt a 16 sz. oszlopig kell kiépíteni, mely az iparterületen kívül elhelyezkedő 12-35 sz. közvilágítási oszlopokat táplálja meg. Az 1 kV-os közvilágítási kábeleket útkeresztezéseknél 63 mm átmérőjű KPE védőcsövekben kell vezetni. Az 5-6 sz. közvilágítási oszlopok között 2 db 160 mm átmérőjű védőcsövet kell elhelyezni az iparterület belső útja alatt a későbbiekben a kompakt transzformátorállomástól kiépítendő erőátviteli kábelek részére.
A kompakt transzformátorállomásban el kell helyezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 22 kV-os feszültség szintű mérését, továbbá az ipari-gazdasági terület fogyasztóinak 0,4 kV-os feszültségszintű belső elszámolású méréseit. A fogyasztók közvetlenül csatlakozhatnak a kompakt transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójának mért áramköréhez.
Gáz ellátás
1.,Előzmények:
Tárgyi ingatlanon ipari park kerül kiépítésre.
Az ingatlan részére a gázbekötő vezetéket a szolgáltató építi ki, közterületi földi gömbcsap beépítésével.
Jelen tervdokumentáció a telepi gázellátó rendszer terveit tartalmazza.
Az épületekben elhelyezésre kerülő gázkészülékek és belső hálózat terveit a későbbiekben kívánjuk engedélyeztetni.
Az ingatlan előkertjében kerül elhelyezésre a nyomásszabályzó és mérőállomás, lemezszekrényben.
Közterületi gázellátó rendszer üzemi nyomása 3,0 bar.
Az ingatlanon belül emelt kisnyomású, 100mBar.-os rendszert terveztünk.
A gázfelhasználására vonatkozó adatok a csatlakozási szerződésnek megfelelően:
A téli csúcsfogyasztása : Qtéli = 100,0 m3/ó
A nyári csúcsfogyasztása: Qnyári =50,0 m3/ó
Éves várható gázfelhasználás: 130.000e m3/év
A tervezett HEAT HUNGARY HHR-4-1XVF160-FG100-DN80 nyomásszabályzó és mérő állomás alkalmas a fenti gázmennyiség kiszolgálására.
2./ Nyomásszabályzó és gázmérés
2.1., Tervezett berendezés: HEAT HUNGARY HHR-4-1XVF160-FG100-DN80
Nyomásszabályzó VF 160 tip.
Pbe=3,0 Bar
Pki= 100 mBar
Qmax=120 m3/ó
Gázmérő FG100-DN80
Üzemi nyomás: 100 mBar
Qmin.=1,6 Nm3/ó
Qmax.=136 Nm3/ó
A nyomásszabályzó és mérő állomás részletrajza a GT-1sz tervlapon látható.
Az állomás robbanásveszélyes zóna rajza a H-4sz. tervlapon látható.
3./ Gázvezeték hálózat
3.1., Középnyomású vezeték szakasz
A telepi hálózat kiindulási pontja az ingatlanon belül kiépítésre kerülő középnyomású vezeték szakasz.
Élőrekötés telekhatáron belül Ø32 KPE fűtőszálas karmantyúval történik.
Tervezett vezeték PE 80G: SDR 11: Ø32x3,0 MSZ EN1555 szerinti, földárokban telepítve.
A vezeték üzemi nyomása, MOP 1,0-3,0 bar.
Középnyomású vezeték szakasz végpontja a nyomásszabályzó és mérő állomás belépő oldali elzáró szerelvénye.
3.2., Emelt kisnyomású vezeték szakasz
A nyomásszabályzó és mérő állomás után emelt kisnyomású (MOP 100 mbar) hálózat kerül kiépítésre.
Kiindulási pont a szekrény kilépő oldali elzáró szerelvénye 0+000.
A 0+001 szelvényben iránytörés csőhajlítással.
Leágazás épül a későbbiekben létesülő épülethez a 0+091 szelvényben.
A tervezett gerinc vezetékről a leállás földárokban épül PE 80G: SDR 11: Ø32 méretben, MSZ EN1555 szerinti műanyag csőből.
Közmű keresztezéseknél gázvezetéket burokcsőbe kell helyezni.
A gerinc vezeték a tervezett aszfalt burkolatú út padkájában kerül kiépítésre.
Először a közművek kerülnek megépítésre azután kerül sor az útépítésre.
0+251 szelvényben leágazás épül a későbbiekben létesülő épülethez.
Leágazás földárokban épül PE 80G: SDR 11: Ø63 méretben, MSZ EN1555 szerinti műanyag csőből.
0+252 szelvény a vezeték végpontja, csővéglezáró sapka+talpas szagló kerül beépítésre.
A vezeték nyomvonala a helyszínrajz, fektetési mélység a hossz-szelvény szerint kell meg épüljön.
A tervezett gázvezeték a szennyvíz csatornát és a vízvezetékeket felülről keresztezi, KG PVC. burokcsővel védelembe kell helyezni.
A csatlakozó és fogyasztói vezeték hálózatot a 11/2013(III.21.) NGM rendelet szerint méreteztük.
A tervezett gázellátórendszer műszaki-biztonságtechnikai szempontból megfelelő!
EPH és földelő hálózatba be kell kötni a berendezéseket.
A csatlakozó és fogyasztói vezeték hálózatot a 11/2013(III.21.) NGM rendelet szerint méreteztük.
A nyomásveszteség meghatározása a csatlakozó és fogyasztói vezetékre elhagyható és általános szerelési méretek tervezhetőek, mert a fenti feltételek mellett a készülék csatlakozási pontjánál az NOP- érték biztosított.
A munka részletes leírását, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott tervek tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M1 pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többletszakmai tapasztalatának mértéke 10
2 AFIII.1.3. Műszaki illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
3 III.1.3.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M3.pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00003 számú „Ipari terület fejlesztése” című pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00003 számú „Ipari terület fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési beruházás megvalósítása.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert a - Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 240.779.169.-
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

Hivatalos név: SOLAR-D Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sámsoni út 84.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10590313-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges