Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13596/2018
CPV Kód:50222000-7
Ajánlatkérő:EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Mátravasút telephely (3200 Gyöngyös, Dobó u. 1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (3) bekezdés
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Erdőgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85183971
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jung László
Telefon: +36 136801501
E-mail: egererdo@egererdo.hu
Fax: +36 136801502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.egererdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464662018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (3) bekezdés
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Erdőgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mátravasút gördülőállomány felújítás
Hivatkozási szám: EKR000464662018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50222000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében Mátravasút gördülőállományának felújítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mátravasút gördülőállomány felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50222000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Mátravasút telephely (3200 Gyöngyös, Dobó u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya Mátravasút gördülőállomány felújítás az alábbiak szerint: 5 db Bax típusú kocsi, egy nosztalgia kocsi, két nagybatár és egy kisbatár kocsi, valamint egy gőzmozdony, 3 db MK48-as mozdony, összesen 13 kisvasúti kocsi és jármű felújítása, korszerűsítése a megadott műszaki tartalom alapján. A felújítással érintettek: a futóművek, vezérművek, hajtásrendszerek, mozdonyszekrények, motorterek, üzemanyagrendszerek, vezetőfülkék, forgóvázak, alvázak, vonókészülékek, kerékpárok, a pneumatikus alkatrészek, fékek, jármű szekrények kívül-belül, utasterek, lépcsők, gőzmozdony kazánja, gőzdinamója. A feladat tartalmazza a próbaüzemet és az oktatásokat, teljes dokumentáció elkészítését.
A munkák ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy legalább 2 mozdonnyal, 2 zárt és 1 nyitott kocsival folyamatos utasforgalmat kell biztosítani, a nyílt napokon 2 mozdonyt, 3 zárt és 1 nyitott kocsit kell biztosítani.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótállási időt meghaladó jótállási idő hossza hónapokban (ajánlatkérő 0-60 hónap közötti időszakot értékel) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 500
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: A szerződés időtartama mindkét fél általi aláírásától számított 500 nap, legkésőbb 2020.06.30.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás természete - sem a szakmai, sem az organizációs feladatokat tekintve - nem teszi lehetővé a szolgáltatás részekre részekre bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8. §, 10. §, 12-16. §-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.
Ajánlatkérő elfogadja, ha a gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az EKR-ben szereplő űrlap kitöltésével. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumok is benyújthatók. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ában meghatározottak szerint.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Öntisztázás Kbt. 64. § szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321-es Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát gazdasági szereplőnek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz csak az ESPD IV. részének alfa pontját kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített,
vasúti személyszállító járművek és/vagy kocsik felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, és a referenciát adó személy neve és elérhetősége;
- a szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a teljesített szolgáltatásért kapott nettó ellenszolgáltatás összege- nettó HUF (saját teljesítés összege a vizsgált időszak vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzon, és a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra essen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdésére.
A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben nem rendelkezik legalább az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) teljesített, vasúti személyszállító járművek és/vagy kocsik felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó, összesen legalább nettó 100.000.000 Ft értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
A minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratnak tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által tett, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az ajánlatkérő a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint a referenciaigazolásban/nyilatkozatban előírja az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére megfelelően alkalmazható lenne.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbéralap: a szerződésszegéssel érintett járműre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték összege.
Késedelem esetén: a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1 %-a.
Ajánlatkérő ellenőrzési joga gyakorlásának megakadályozása esetén: 50.000 Ft/alkalom
Meghiúsulás esetén a kötbér alap 30%-a
Jótállás: A nyertes ajánlatban megajánlottak és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Kötelező jótállás 12 hónap. A többlet jótállás értékelési szempont.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes vállalkozási díj 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő járművenként illetve kocsinként 1-1 részszámla lehetőségét biztosítja, így összesen az előlegszámla mellett 13 db részszámla nyújtható be, melyek közül időben az utolsó a végszámla.
Irányadó: Kbt. 135. § (1) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és 6:155. §-a.
Kifizetés pénzneme: Forint. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása EKR-ben történik az alábbi elérhetőségen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464662018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. Üzemzavar esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A 424/2017. (XII.19.) Kr. 15. § (3) bek szerint az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezésről az EKR visszaigazolást küld. A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben az I.3. pontban megjelölt útvonalon érhetőek el. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Kr. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatkérő amennyiben az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén a Kbt. 52. § (4)-(5) bek, illetve szükség esetén a 424/2017. (XII.19.) Kr. 16. § (2)-(3) bek szerint jár el.
3. Az ajánlathoz csatolnia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek-re vonatkozóan az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
4. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017. (XII.19.) Kr. 10. § rendelkezik. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
5. Kbt. 66. § (5) bek alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia. A felolvasólapot ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat esetén is csatolni szükséges.
7. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, közös ajánlattevők, illetőleg az alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
8. A közös ajánlattevők ajánlatának tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bek szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös ajánlattétel esetén a jelen bekezdés szerinti meghatalmazás az ajánlat kötelező tartalmi elemének minősül, benyújtásának elmaradása adott esetben a közös ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A Kbt. 35. § (2) bek szerinti meghatalmazást nem szükséges önálló okiratként benyújtani abban az esetben, ha a meghatalmazást a közös ajánlattevők által megkötött együttműködési megállapodás tartalmazza.
- A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
9. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
10. Eljárásban való részvétel ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
11. A Kbt. 76. (9) bek. c) pont: értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont. A pontszámok módszerének meghatározása valamennyi szempont esetében arányosítás. Részletek az útmutatóban.
12. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
13. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban feltüntetett időtartama tekintetében 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
15. A különböző devizák forintra történő átszámításakor a felhívás feladásának napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandóak, referencia esetén a referencia teljesítésének napján érvényes árfolyam az irányadó.
16. Eljárásba bevont FAKSZ: dr. Lánchidi Csaba, lajstromszám: 00605
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (2)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák