Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13615/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14354813
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463012018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000463012018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyh.38sz főút és 100.sz vasútv.keresztez.elők
Hivatkozási szám: EKR000463012018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyíregyháza, Tokaji út (38. sz. főút) és a 100-as sz. vasútvonal különszintű keresztezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése és a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyh.38sz főút és 100.sz vasútv.keresztez.elők
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
További tárgyak:90700000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Nyíregyháza, Tokaji út (38. sz. főút) és a 100-as sz. vasútvonal különszintű keresztezéséhez szükséges engedélyeztetési tervek elkészítése
- továbbá a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése
- valamint a kiviteli tervek elkészítése
Beszerzés mennyisége:
• mintegy 1,5 km-es belterületi másodrendű főút 2x1 sávos szakasz 2x2 sávosra történő bővítésének tervezése
• 1 db 2x2 sávos közúti aluljáró kialakításának tervezése
• 1 db vízfolyás (Érpataki főfolyás) feletti átvezetés tervezése
• a tervezési szakaszon lévő útkereszteződések, útcsatlakozások, jelzőlámpás csomópontok kialakításának tervezése (várhatóan 2-3 db csomópont)
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:
Engedélyezési tervvel, KHT elkészítésével és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok tekintetében
1. számú - Szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap: Környezetvédelmi Hatástanulmány (KHT) és Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) elkészítése, valamint a Környezetvédelmi engedély megszerzése.
2. számú - Szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónap: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és leszállítása a Megrendelő részére, valamint a Hatóság felé történő benyújtás igazolása.
3. számú - Szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónap: Végrehajtható építési engedély megszerzése.
4. (utolsó) számú - Szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap: Földhivatal és Építésügyi Hatóság által záradékolt kisajátítási vázrajzok átadása Megrendelő részére.
Kiviteli tervek elkészítésével és az illetékes hatóság általi jóváhagyással kapcsolatos feladatok tekintetében:
1. számú - A kiviteli tervek megrendelésétől számított 6 hónap (az útépítési engedély megszerzésétől számítva 12 hónap áll rendelkezésre a kiviteli tervek megrendelésére): A kiviteli terv és minden dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.
2. (egyben utolsó) számú - A kiviteli tervek megrendelésétől számított 8 hónap: A kiviteli tervek Megrendelő általi elfogadása, valamint az érintett engedélyező Hatóságok jóváhagyásának igazolása.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. A felhívás III.1.3 M/2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  20
2 1.2. A felhívás III.1.3 M/2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  15
3 1.3. A felhívás III.1.3 M/2.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 24 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7-ben megadott időtartam az összes szerződéses fa.elkész.nek együttes időtartamát jelenti,az nem tartalmazza a 12hónapos időszakot,amely alatt Megrendelő a kiv.terv elkészítésére von-ó megrend-el élhet.Szerződés hatálybalépése:terv.i szerz.11. pontja. A műsz.i tartalom és a besz.jellege miatt részajánlattétel kizárt,a főút fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítése egy ütemben végezhető el

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A)Az elj-ban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm.igazolásában olyan gazd-i szereplő,aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek hatálya alá tartozik(figy a Kbt. 62. § (3) és (5) bek és 63. § (3) bek-re is).A Kbt. 74. § (1) bek értelmében az Ak-nek ki kell zárnia az elj-ból az AT-t,alvállalkozót v az alkalmasság igaz-ban részt vevő szervezetet,aki v amely részéről a kiz.ó ok az elj.során következett be
Előzetes igazolási mód:
Az AT-nek(közös AT-k esetében külön-külön)a Kbt. 67§(1)-(2)bek.valamint a 321/2015.(X.30.)Kr.1. § (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD)benyúj-val kell előzetesen igazolnia,h nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-k hatálya alá.A Kr. 15.§ (1)bek alapján az AT az alkalmasság igaz-ban részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatk-ban csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2)bek-ben foglalt kiz.ó okok hiányának igaz-a érd-ben.A Kr. 15. § (2) bek értelmében azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igaz-ban az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek-e szerinti nyilat-t kell benyújtania.A Kr.13.§-a alapján az AT vonatk-ban foly-ban lévő változásbej-i elj.esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbír-hoz benyújtott változásbej-i kérelmet és a kérelem beérkez-ről szóló elektr cégbírósági igazolást.Ha nincs foly-ban AT vonat-ban változásbej-i eljárás,az erre von-ó nemleges nyil. is csatolandó
Igazolási mód az ajánlatok elbír-hoz:
Az ajánlatkérő(AK)a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltak értelemszerű alkalm-val az elj-t lezáró döntés meghozatalát megelőzően,megf.ő határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb AT-t azon dokum-k benyújt-ra,amelyek igazolják,h AT nem tartozik az előírt kiz.ó okok hatálya alá
A Kr.8. és 10. §-a szerint kell AT-nek igazolnia ill az AK-nak ellenőriznie,h AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-nek hatálya alá(figy.Kr. 14. és 16. §-aira is)Az igaz-k nem kérhetők,ha AK a Kbt. 69. § (11)bek-ben foglaltaknak megf.en közvetlenül hozzáfér a Kr.III. fejezete szerinti,a kiz.ó okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,amelyek elérhetőségét a gazd-i szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban,azon adatbáz-k elérhetőségének kiv-vel,melyek ellenőrzését a kiz-ó okok igaz-a körében az AK számára a Kr. előírja.A kiz.ó okokra és az alkalm-i követelm-re vonatkozóan a közbesz.megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak)mindaddig,ameddig az igaz-ban foglalt tény ill adat tartalma valós.AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát az AT erre von-ó külön nyil-a nélkül vélelmezi.
B)Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyz-re von-ó előírások:
A Kbt.65. § (1)bek c) alapján AK előírja tervezési szolg.tárgya sz. illetékes orsz.szakmai kamara névjegyz-ben szereplés követelményét ill a nem Magyaro-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelep.sz.ország nyilvántartásában szereplés v a letelepedés sz.országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v szerv-i,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét,melyet az AK ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyz-ben
Igazolási mód:Az előz.igaz.során AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát.A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felh. alapján AT-nek a Kbt. 65.§ (1) bek.c) és a Kr. 26. §(3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását,hogy szerepel a tervezési szolg.tárgya sz.illetékes orsz.szakmai kamara(MMK)névjegyz-ben.A nem Magyaro-on letelepedett gazd-i szereplők esetén AK felhívja a figyelmet a 322/2015(X.30.)Kr. 8. §(1) bek.-re.Az igaz során irányadó a Kbt.65.§ (5),69. §(11)bek. 322/2015.(X. 30.)Kr 8. § (2)bek alapján az AK előírja,h nem Magyaro-on letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb szerződés megköt-nek időpontjában MMK névj-ben szerpelnie kell.A Kbt.65. § (1)bek c)köv. igaz-ra akkor vehető igénybe más szerv.kapacitása,ha az adott szerv.valósítja meg azt a feladatot,amelyre von-an a nyilv-ban szereplés,szerv-i tagság v eng-el rend.köt-e fennáll (csatolandó köt.váll alátám-ra)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az EEKD IV. Részének α: pontját kell kitöltenie.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közlekedési létesítmények tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. is irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a:
P/1. felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közlekedési létesítmények tervezése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – (nettó) árbevétele összesen nem érte el a 140.000.000.- Ft értéket.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének el kell érnie az előírt összeget.
Közúti létesítmény fogalma alatt a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. §. szerinti fogalom értendő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD IV. Részének  pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:
M/1. A Kr. 21.§ (3) bek a) pont szerint csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett tervezési szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:
- szolgáltatás tárgya, mennyisége,
- a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal) és helye,
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
- információ arra, hogy az igazolást/nyilatkozatot benyújtó a szolgáltatást közös ajánlattevők tagjaként teljesítette-e, és ha igen, akkor a teljesítés oszthatatlan volt-e (oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való részesülés arányának ismertetése),
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 22. § (1)-(2) bek. irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M/2. A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben összesen nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciákkal:
M/1.1.
- legalább 1000 m egybefüggő belterületi országos közút négynyomúsításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.
Országos közút: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti fogalom.
M/1.2.
- legalább 1 db jelzőlámpás csomópont engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítése.
M/1.3.
- legalább 1 db belterületi közúti aluljáró engedélyezési tervének és/vagy kiviteli tervének elkészítése.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.
Ajánlattevő, közös ajánlattevő fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést több referenciával is igazolhatja.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
1. legalább 1 fő útépítési szakági tervező szakember pozícióra, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és útépítési szakági tervezési szakterületen szerzett minimum 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik;
2. legalább 1 fő hídszerkezeti tervező pozícióra, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett minimum 36 hónapos felelős tervezői szakmai gyakorlattal rendelkezik;
3. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (környezeti hatástanulmányok vagy előzetes vizsgálati dokumentáció) tervezésével kapcsolatban;
A M/2.1.-M/2.3. pontban előírt pozícióra megajánlott szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét az adott szakember vonatkozásában előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6) bek.]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.)Kr.;297/2009.(XII.21.)Kr.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: 0,5%/nap, max. 15%,
hibás teljesítési kötbér: 15%
meghiúsulási kötbér: 20%
teljesítési biztosíték: 5%
jótállási biztosíték 5%
Vetítési alap a nettó tervezői díj
Tervező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186. §). A Ptk. 6:155.§-a is irányadó.
Az ajánlattétel devizaneme: Forint. A szerződés hazai forrásból (Modern Városok Program) kerül finanszírozásra. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. A szerződés utófinanszírozású.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti.
Ajánlatkérő Előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Dokumentumok rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
2. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)K.r.5.§(2)bek. alapján elektronikus pld.ban kell benyújtani - teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,v.jpeg, v .pdf)kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyet AT az EKR-ben rend.re bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni(424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
3. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 2.000.000,- Ft. Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbbak az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: III.1.2. P1), III.1.3 M1), M2).
7.Dokumentumok benyújtása a Kbt. 47.§ (2) bek., ill. a 424/2017.(XII.19.) K.r.10.§-a szerint.
8. A Kbt. 35. § (8) bek.: AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
9. Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
A felhívás III.1.3) M/2.2. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
A felhívás III.1.3) M/2.3. pont szerinti szakember rendelkezzen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „SZKV 1.4.” (vagy azzal egyenértékű) érvényes szakértői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
10. AT-nak nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (2) bek., ill. a 134.§(5) bek.ben foglaltak szerint.
11. Az ajánlattevőknek (adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatban EEKD-t (egységes európai közbeszerzési dokumentum) kell benyújtaniuk.
12. A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt legalább 100 millió forint éves valamint káreseményenként 50 millió forint kártérítési limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni.
13.EKR használatához regisztráció szükséges, gazd.szereplőnek 424/2017.(XII.19.) K.r. 6.§(7)-(8)bek.sz adatokat meg kell adnia
14. Az ajánlat érvénytelen a 424/2017.(XII.19.) Korm.r.20.§(5)bek.szerinti esetben is.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
16. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
17. A 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák