Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13622/2018
CPV Kód:42955000-5
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Külterület
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269562018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK06068
Postai cím:
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csűrös Dénes
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269562018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000269562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42955000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Co-60 eltávolító utószűrő betét beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42955000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A folyékony radioaktívhulladék-kezelő technológia Co-60 eltávolító, komplex-bontó alrendszerének üzemeltetése során a berendezésekből kikerülő kezelt folyadék jelentős mennyiségű lebegőanyagot (vas-hidroxid, mangán-hidroxid csapadékot) tartalmaz. Ezek kiszűrése a technológiai folyamat további lépései szempontjából elengedhetetlen. A közbeszerzés célja folyékony radioaktív hulladékok szilárdanyag tartalmának szűrésére alkalmas szűrőbetétek beszerzése 2018-2020 évekre.
Szűrőbetét típusa: PP AT-1200
Szűrési finomság: 0,5-1 mikron között
Üzemi nyomás: 6 bar, pillanatszerűen előfordulhat 10 bar csúcsnyomás
Térfogatáram: 10 m3/h
Egyéb közegparaméterek: pH-értéke>12, 100 oC
Az első réteg szűrési finomsága kb. 30 µm.
A második réteg szűrési finomsága 0,1 µm.
A szűrök külső palástja: 2 mm
A szűrő nyitott és zárt vége: 20 mm polipropilén lemez
A szűrőbetétek szállításakor az ISO 9001:2015 szerinti szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű tanúsítvány csatolása szükséges.
Fix terjedelem:
Évek szűrő betét mennyiség (db)
2018. 719
2019. 797
2020. 780
MINDÖSSZESEN 2.296
Opcionális terjedelem:
évek szűrő betét mennyiség (db)
2018. -
2019. 203
2020. 220
MINDÖSSZESEN 423
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (KD) részét képező Közbeszerzési Műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/12/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
423 db szűrőbetét, amely megfelel a II.2.4) pontban meghatározott követelményeknek.
évek szűrő betét mennyiség (db)
2018. -
2019. 203
2020. 220
MINDÖSSZESEN 423
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
 A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
 A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (a továbbiakban: formanyomtatvány, ESPD,EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
 A formanyomtatványban (EEKD) a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
 Ha a (közös) részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében a formanyomtatványban. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
 Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
 A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
 A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő tűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a nukleáris létesítménybe történő folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetét szállításából és/vagy gyártásából származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A (közös) részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A (közös) részvételre jelentkező az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A részvételre jelentkező a követelményeknek a kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet. Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.1.2. pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során más személy/szervezet kapacitásaira támaszkodik, a részvételi jelentkezésnek az EKR rendelet 13. § (4) bekezdésére tekintettel tartalmaznia kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által tett, a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételre jelentkezők, de legalább a részvételre jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező) részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a közös részvételre jelentkezők, de legalább a részvételre jelentkezést az EKR-ben benyújtó részvételre jelentkező) a kapacitást rendelkezésre bocsátó személy/szervezet képviseletében eljárhat.
Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.
A fentiekre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy nukleáris létesítménybe* történő folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetét szállításából és/vagy gyártásából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább az 50.000.000 HUF** értéket.
*Nukleáris létesítmény fogalmát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
**A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
Közös részvételi jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésnek megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EKR rendelet 13. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön-külön EEKD-t nyújt be.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)bek. a)pontja (1)bek. e)pontja, (1a) a) pont, 22.§ (1) és (2) pontjaira is. Ajánlattevő az EKR 12. § (2) bekezdése szerint is eljárhat.
A fentiekre vonatkozó további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem szállított és/vagy gyártott legalább 1.000 db a megajánlani kívánt szűrőbetéttel azonos vagy finomabb szűrési finomságú, legalább 6 bar üzemi nyomáson működőképes, legalább 10 m3/h térfogatáramú folyékony közegek szűrésére alkalmas szűrőbetétet nukleáris létesítménybe* továbbá, ha ezeknek a szállításoknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
*Nukleáris létesítmény fogalmát a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A kötbér típusa és mértéke:
a) Késedelmi kötbér:
Késedelem esetén, beleértve a hibás teljesítés esetén a javításra rendelkezésre álló határidő be nem tartását, minden megkezdett naptári nap után a késedelemmel érintett Lehívásban meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 0,3%-a, amely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes,
b) Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Lehívásban meghatározott vonatkozó Ellenszolgáltatás nettó összegének 10 %-a,
c) A nem-teljesítés esetén a nem teljesítéssel érintett Lehívásban meghatározott Ellenszolgáltatás nettó összegének 20 %-a.
Jótállási kötelezettség: A teljesítés időpontjától számított 12 hónap (illetve az ajánlatban vállalt időtartam). A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlákat az ajánlatkérő a teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződéskötési feltétel:
A szerződés tárgya szerinti szűrőbetétek beszerzése, beépítése és felhasználása nem sértheti harmadik fél, így különösen a PP AT-1200 szűrőbetéteket eredetileg tervező és gyártó cég, az Autotrib Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Fentiek igazolására az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés részeként a részvételi jelentkezőtől nyilatkozatot kér. A nyilatkozatban foglaltak be nem tartása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt a szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A fenti követelmény teljesítését az ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt ellenőrzi.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/09/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2020.01.15.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentum ajánlatkérőtől történő átvétele a (közös) részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele. EKR elérhetőség: lásd I.3) Kommunikáció pontban.
2. Rendelkezések:
 kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,
 verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.,
 üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR 11. § (4)
 dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,
 tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
 hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
 Kkv: Kbt. 66. § (4) bek.,
 Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
 Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§, EKR 13. § (3) bekezdés.
3. A Kbt. 66. § (6) bek. alapján a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Minősített ajánlattevők:
Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a (közös) részvételre jelentkező nem tesz jognyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlata nem fogja sérteni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben felhasznált PP AT-1200 szűrőbetétek gyártmányterveinek szellemi tulajdonjogait, valamint a PP AT-1200 szűrőbetétek gyártása során, és az ezzel összefüggésben létrejött és felhasznált szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni és felhasználói jogokat (lásd Közbeszerzési dokumentum I. Fejezet 12. Dokumentációkkal kapcsolatos kizárólagos jogok).
6. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Ideje: 2018.09.03. 11:00 óra
Helye: EKR felület
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
9. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
10. Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát – a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva – benyújtani. [Kbt. 67. § (1) bekezdése]
11. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár opcióval együtt Ft-ban 95
2. A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap) 5
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-100.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/09/03 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a szerint.
III.2.2 folytatása:
Szerződéses feltétel:
A teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő(k)nek rendelkezniük kell érvényes ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal. A munka megkezdésének feltétele az okirat megléte.
VI.3. folytatása:
Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására:
Nettó ajánlati ár opcióval együtt Ft-ban résszempont értékelése
súlyszám: 95, az értékelési módszer: fordított arányosítás
A vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 12 hónap)
súlyszám: 5, az értékelési módszer: hasznossági függvény
A módszerek részletes ismertetését a pontszámok kiszámítására a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
13. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
14. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018.09.21.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018.12.13.
16. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk. rendelkezései, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet irányadóak.
17. A kötbérekre és a jótállásra vonatkozó információkat a Szerződéstervezet 13. és 14. pontjai tartalmazzák.
18. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
A felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák