Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13634/2018
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU211, HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 947887300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211, HU212 A teljesítés fő helyszíne: Komárom-Esztergom megye Tarján, valamint Fejér megye Martonvásár, Tordas, Gyúró, Alcsútdoboz, Bicske és Csabdi települések közigazgatási területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
• Mederrendezés, összesen 9901 fm hosszban, az alábbi vízfolyás szakaszokon:
o Martonvásár: 16+404-17+278 km szelvények közötti szakasz
o Gyúró: 25+324-26+544 km szelvények közötti szakasz
o Bicske: 37+837-42+573 km szelvények közötti szakasz és
43+675-44+544 km szelvények közötti szakasz
o Csabdi: 46+781-48+983 km szelvények közötti szakasz
• Fenntartó sávok jókarba helyezése összesen 11006 fm hosszban.
• Műtárgy rekonstrukció, építés
o 1 db duzzasztómű felújítása:
• Martonvásár Arborétum betétpallós duzzasztó a 17+574 km szelvényben
o 1 db osztó-duzzasztómű bontása és új műtárgy építése:
• Bicske IV. osztó-duzzasztómű a 42+313 km szelvényben
o 1 db új áteresz építése: Martonvásár 300 cm átmérőjű áteresz a 16+791 km szelvényben
o Oldalműtárgyak rekonstrukciója: 31 db meglévő áteresz rekonstrukciója, 43 db új áteresz építése
o A hidak környezetében mederburkolatok javítása, kialakítása: 16 db
o A vízfolyás 44+544 km szelvényében a szükséges vízátvezető képesség biztosítása érdekében a Mányi úti közúti híd (1104. j. Bicske-Zsámbék összekötő út 0+611 km szelvényében ) átépítése.
• Bicske belterületének árvízvédelmi fejlesztése
Bicske belterületén árvízvédelmi mű építése a betorkolló árkokon új műtárgyak építésével, illetve a meglévő műtárgyak felújításával a régi szelvényezés szerinti 42+243-43+325 km szelvények között, mindkét parton. A fejlesztés Bicske Város Önkormányzata által az OVF részére átadott Tertainstall TT.06/2011. munkaszámú és a KJ-07/2014. munkaszámú terv műszaki tartalma alapján valósul meg.
A hivatkozott tervben tervezett árvízvédelmi fejlesztések:
V.b. árvédelmi fal (fm) Árvédelmi töltés (fm) Összesen(fm)
2,0 m magas 1,3 m magas
jobb part 93 946 1039
bal part 38 295 678 1011
töltés lezárások 20 20
151 295
Összesen (fm) 446 1624 2070
o Csőzsilip: 8 db
o Csappantyús zsilip: 10 db
• Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása
o 5 km hosszon a medret kísérő növényzet telepítése, a parti zonáció helyreállítása.
• Hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás telepítése és távjelzősítése. 1 db
Az új állomás kapcsolódik a „Váli-víz vízrendezési feladatai” című projekt keretében megvalósuló monitoring rendszerhez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 20
2 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 20
3 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00009
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 055 - 101119
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a „Szent László-patak rehabilitációja” KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 925039371
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 947887300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, engedélyeztetés, megvalósítási tervdokumentáció, szabályzatok, kézikönyvek elkészítése, előzetes régészeti dokumentáció készítése, árvízvédekezési terv készítése, vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése, vízgazdálkodási szakértői tevékenység, tervezői művezetés, bontási munkák, geodéziai munkák, anyagok stb. beszállítása, fuvarozása, töltésépítés,földmunkák,geotextilia,betonszállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Ajánlattevő
Név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Adószáma: 13748429-2-10
2. Ajánlattevő:
Név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Adószáma: 14300327-2-44
3. Ajánlattevő:
Név: KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.
Adószám: 11505561-2-16

4. Ajánlattevő:
Név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.
Adószám: 13445762-2-09

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- tervezés, engedélyeztetés, megvalósítási tervdokumentáció, szabályzatok, kézikönyvek elkészítése
- előzetes régészeti dokumentáció készítése
- árvízvédekezési terv készítése
- vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése
- vízgazdálkodási szakértői tevékenység
- tervezői művezetés
- bontási munkák
- geodéziai munkák
- anyagok stb. beszállítása, fuvarozása
- töltésépítés
- földmunkák
- geotextilia elhelyezés
- betonszállítás
- betonszerkezet építése
- szükséges szakfelügyelet ellátása
- minőségvizsgálatok (laboratórium és egyéb)
- őrzés
- hulladékszállítás, elhelyezés
- mobil illemhelyek bérlése, szállítása
- biztosítások kötése
- információs anyagok beszerzése
- tömörségvizsgálatok
- gépbérlés
- acélszerkezet szállítás, elhelyezés, beépítés
- lőszermentesítés
- szádfalazás
- irtás, parkosítás
- régészeti szakfelügyelet
- depónia építés, rendezés
- töltéstartozék elhelyezés
- víztelenítés
- áteresz építése
- kerítésépítés
- burkolatépítés
- hídépítés
- lakatosszerkezetek gyártása, beépítése, elhelyezése
- rézsű-és mederburkolatok építése
Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
• TERRASZER Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.
adószám: 11824851-2-41
• HULLÁMVONAL Mérnökszolgálati Kft.
9021 Győr, Árpád u. 28-32.
adószám: 11767183-2-08


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)