Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13637/2018
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Teljesítés helye:Bábolna Nemzeti Ménesbirtok – gázfogadó állomások - Bábolna 8/3 gázfogadó állomás - Nagyigmánd (Csanak) 8/3 gázfogadó állomás - Túróerdő gázfogadó állomás - Kaszinó (Bábolna, Mészáros u.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Lótenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77548775
Postai cím: Mészáros Út 1.
Város: Bábolna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bősze László
Telefon: +36 204597997
E-mail: bosze.laszlo@babolnamenes.hu
Fax: +36 34569202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.babolnamenes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.babolnamenes.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452072018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452072018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Lótenyésztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése/2018
Hivatkozási szám: EKR000452072018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok részére földgáz beszerzése 2018.11.01. – 2019.11.01. időszakra
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok – gázfogadó állomások
- Bábolna 8/3 gázfogadó állomás
- Nagyigmánd (Csanak) 8/3 gázfogadó állomás
- Túróerdő gázfogadó állomás
- Kaszinó (Bábolna, Mészáros u.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiségi adatok: 1 407 354 Nm3 (alapmennyiség) + Szankciómentes toleranciasáv - megengedett mennyiségi eltérés – azalapmennyiségre vonatkoztatva: +50% (703677Nm3). Teljes mennyiség összesen legfeljebb: 2111031 Nm3 Szankciómentestoleranciasáv: Amennyiben a tényleges fogyasztás az alapmennyiséghez viszonyítvalegfeljebb +50%-kal eltér, akkor nyertes ajánlattevő nemérvényesít ajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése a)pontja alapján a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő szabványos minőségű "terméket"kíván beszerezni, ezért a legelőnyösebb ajánlat kiválasztását kizárólag a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Az Ajánlatkérőfenntartásában lévő teljesítési helyek esetleges változása a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás körébe tartozik.
Fizetési feltételek:
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő a számlát, a számlakiállításától számított 30 napon belül átutalás útján fizeti meg, amennyiben azt a fizetési határidő lejárta előtt legalább 15 nappalkézhez veszi. Amennyiben a számla késedelmesen kerül megküldésre Ajánlatkérő részére, úgy Ajánlatkérő a számlát a Ptk. 6:130. § (1)bekezdése alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tényleges fogyasztás a tervezett alapmennyiséghez viszonyítva +50%-kal eltérhet, ugyanakkorajánlatkérővel szemben kötbér, pótdíj és/vagy egyéb szankciót nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy a földgáz igénybevétele folyamatos, és a tényleges fogyasztás progonsztizálása nagy pontossággal nem határozható meg, ezért afelmerülő többlet energiaigény lehívása a földgáz felhasználáshoz igazodóan külön értesítés nélkül folyamatosan azalapmennyiség felhasználásával – havi elszámolás keretében – egyező módon és feltételekkel történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek: havonta, számla ellenében, utólag történik a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1) bek. szerint. A teljesítés során alkalmazandó a 2017. évi CL. törvény. Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az aközbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról kell nyilatkozniaa Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazásaesetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra aközbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokbanfoglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ábanfoglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). Akizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 12-16. §-ai is irányadók. Ajánlatkérő tájékoztatja azajánlattevőket, hogy a Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérőegyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni. Ha ajánlattevő,közös ajánlattevők bármelyike, cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban,csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Hailyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Kbt. 63.§ (3)és Kbt. 74.§ (1) bekezdései megfelelően alkalmazandók. Szakmai tevékenységre vonatkozó megfelelőség: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c)pontjára tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szükséges engedéllyel nem rendelkezik. Az engedély meglétét azajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész„α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazásaesetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belülteljesített közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz szállítása és/vagy értékesítése) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva. A referenciákismertetését az alábbi információk feltüntetésével szükséges megadni: - a szerződést kötő másik fél megnevezése,címe - a szerződéstárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésegyértelműen eldönthető), - a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban), - kapcsolattartószemély megnevezése, elérhetősége, továbbá - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelőentörtént-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolásátis, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha M.1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebbhat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, legalább 1 000 000Nm3 mennyiségű földgáz szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség tekintetében több szerződés (referencia) bemutatásával is igazolható. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségvállalására köteles.
Meghiúsulási kötbér: mértéke 10 %, alapja az adásvételi szerződés alapmennyiségére vetített ellenszolgáltatás. A szerződést megerősítő kötelmekre és a jótállásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:Ptk.) rendelkezései irányadóak. A részletes szabályokat és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtéssel kapcsolatos részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásrólAz ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019. július
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 2. §. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként benyújtandó: - Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalom eseténis; - Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat(elektronikus űrlap), - a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adottesetben nemleges nyilatkozat; - adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok, valamint az EKR rendelet 13.§ előírásai szerint; - a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint; - 321/2015.(X.30.) Korm. rend . 13.§-a szerinti dokumentumok, illetve nemleges nyilatkozat; - aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája;;
3. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó ésalkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
4. Az összegezésre a Kbt. 79.§, aszerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó.
5. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevőkjegyzékéhez képest szigorúbb.
6. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt.
7. Eljáró faksz: dr. Vancsura MagdolnaLajstromszám: 00637
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
9. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét azajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az ajánlat érvénytelen, amennyiben azajánlattevő, vagy a közös ajánlattevők bármelyike nem rendelkezik a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
10. Az ajánlati ár nem tartalmazzaa jövedéki adót, a biztonsági készletezési díjat, az általános forgalmi adót (ÁFA), és a jövőben várható egyéb adókat ésdíjtételeket. Az áfa mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.
11. Jelen ajánlati felhívásban,valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. előírásai irányadók.
12. Az EKRhasználatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
13. Az EKRműködtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatávalkapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
14. AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja mivel a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében AK a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Így bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból ésszerűtlen.
15. AK a felhívás IV.2.6 pontjában rögzített ajánlati kötöttség két hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésében foglaltakra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák