Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13652/2018
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000200222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000200222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vagyonvédelmi szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére:
- objektumőrzés (monitorfigyelés és szolgálatvezetés járőrszolgálat, portaszolgálat)
- személyszállító vonatok kísérése
- rendezvénybiztosítás
- fegyveres őrzés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyonvédelmi szolgáltatások a GYSEV Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. székhelye, telephelyei, állomásai, szolgálati helyei, tulajdonában és üzemeltetésében álló vasútvonalai, ajánlatkérő meghatározott egyéb helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vagyonvédelmi szolgáltatás a GYSEV Zrt. részére.
Szolgáltatás éves mennyisége:
- objektumőrzés (monitorfigyelés és szolgálatvezetés, járőrszolgálat, portaszolgálat) 146 816 óra
- rendezvénybiztosítás 600 óra
- személyszállító vonatok kísérése 1040 óra
Opció (az éves alapmennyiség az alábbiak szerint, pozitív irányban változhat):
- objektumőrzés (monitorfigyelés és szolgálatvezetés, járőrszolgálat, portaszolgálat) 48 416 óra
- kivonulás km teljesítés 1500 km
- rendezvénybiztosítás 555 óra
- személyszállító vonatok kísérése 240 óra
- fegyveres őrzés 250 óra
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Részajánlattételt ajánlatkérő az alábbi indokok alapján nem biztosítja:
A részajánlattétel kizárását indokolja különösen az egységes irányítás és a feladat komplexitása, mivel így biztosítható a szolgáltatás megfelelő színvonalú ellátása és a közpénzek ésszerű felhasználása.
-
Alkalmassági feltételek:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ.1./ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 5. § szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel.
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:
P.1./ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vagyonvédelmi szolgáltatás) származó árbevétele összesen nem éri el a nettó 600 millió Ft-ot.
Műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:
M.1./ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 40 000 órában teljesített, közcélnak átadott és fizikai illetve elektronikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával. A minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható, azonban legalább 1 referenciának legalább 20 000 óra teljesítést magába kell foglalnia. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
-
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen pontban meghatározott feltételek és igazolási módok szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.
Az ajánlattételi szakaszban többváltozatú, alternatív ajánlat nem tehető.
-
Ajánlatkérő a Kbt. 82. § (4) bekezdése alapján keretszámot határoz meg. Ajánlatkérő eljárás második szakaszában legfeljebb 5 alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.
A keretszám felső határát meghaladó alkalmas jelentkezők esetén a rangsorolás módja: Ajánlatkérő a rangsorolást a részvételi felhívásban előírt M.1.) alkalmassági követelményben előírtaknak megfelelő referenciák alapján végzi el oly módon, hogy Ajánlatkérő a bemutatott referenciák közül a 3 legmagasabb óraszámban teljesített szolgáltatás mennyiségét, azaz óraszámait összesíti. Ajánlatkérő azon részvételre jelentkezőknek küld ajánlattételi felhívást, amelyek az e módon számított, legmagasabb óraszámban teljesített referenciákat mutatják be.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) és (2) bekezdéses alapján az ajánlat benyújtását az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 Ft.
2) Megrendelő jogosult a szerződés hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 naptári nappal a Vállalkozónak megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a szerződést további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§(1)-(2) bek. szerinti foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. AK a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró ok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:A Kbt. 114.§(2) bek. és a 321/2015.(X.30.) Korm.r (tov.: Kr.) 17.§(1) bek. alapján részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Alkalmasság igazolási módja és a minimumkövetelmények a VI.4.3) és II.2.4) pontban előírtak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. tv.;22/2006. (IV. 25.) BM rend.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1)Fizetési feltételek:Ajánlatkérő előleget nem fizet.Kifizetés Ptk.6:130.§(1)-(2) bekezdései alapján,a Kbt.135.§(3)bek-ben foglalt eltérésekkel. Részletes fizetési feltételek a KKD részét képező szerződéstervezetben.
2)Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:meghiúsulási,hibás teljesítési,késedelmi kötbér.Részletek a KKD részét képező szerződéstervezetben.
3)Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a szerződés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti,érvényes,legalább 200 mFt/év és 100 mFt/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással, valamint minőségirányítási rendszerére vonatkozó, az ISO27001 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, a Kr.24.§(3)bek.szerinti dokumentummal. A felelősségbiztosítás és a tanúsítvány meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. A felelősségbiztosítás és tanúsítvány bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépést jelenti, és AK a Kbt.131.§(4)bek-t alkalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) bekezdés alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint történik. Az értékelési szempontokat és súlyszámokat lsd. VI.4.3) pontban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
2) Részvételi jelentkező a részvételi jelentkezésben (RJ) nem tehet ajánlatot.A RJ-ben csatolni kell a Kbt.68.§(5)bek. szerinti adatokat tartalmazó, felolvasólapot (elektronikus űrlapként).
3) A RJ-ben nyilatkozni kell a Kbt.65.§(7)bek.szerint(nemleges nyilatkozat is)!
4) A RJ-ben meg kell adni a Kbt.66.§(6)bek.szerinti adatokat (nemleges tartalommal is).
5) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.)Kr.17.§(2)bek. alapján az részvételre jelentkező köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn jelen eljárásban meghatározott kizáró okok.
6) Részvételre jelentkező,közös részvételre jelentkező Kbt. 62.§(1)bek. k)pont kb alpontja tekintetében nyilatkozni köteles a 2017. évi LIII.tv.(a továbbiakban:Pmtv.) 3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Amennyiben részvételre jelentkezőnek nincs Pmtv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.
7) Részvételre jelentkező változásbejegyzési eljárásról nyilatkozzon RJ-ben (nemleges tartalommal is). Változásbejegyzési eljárás esetében RJ-ben köteles benyújtani a K.r.13. §-ban meghatározott iratokat.
8) Részvételre jelentkező,közös részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja a RJ-hez bármely nyilatkozatot aláíró,vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V. tv.9. §(1)bek. szerinti aláírási mintáját.
9) A jelentkezések bontását az EKR végzi a 424/2017.Kr.15. § (2)-(4) bek.szerint.Bontás időpontja:2018/09/03 11:00 óra
10) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja:2018/10/10
11) FAKSZ:Tóth Anita (lajstromszáma:00927),helyettes FAKSZ:Görög Tibor (lajstromszám:00303)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

Az alkalmassági követelmények igazolási módjai:
Előzetes igazolási mód: Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, jelen felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a jelen felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra köteles benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (8) bekezdésben foglaltakra, azaz amennyiben az ajánlatkérő által a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők tekintetében meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés érkezik, az ajánlatkérő már a részvételi jelentkezések bírálata során be fogja kérni a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
Utalás az alkalmassági követelmények részletes igazolási módjaira:
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedély másolata.
P.1./ A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről.
M.1./ A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 23. § alapján referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás.
Az alkalmassági követelmények igazolási módjainak részletes leírása a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban.
Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár – Súlyszám:70
2. Szakmai ajánlat – Súlyszám: 30
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden részszempont esetében: 0-200
Az értékelés módszere:
Ajánlatkérő az ajánlati ár szempont tekintetében ajánlatok értékelése során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ. 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
A szakmai ajánlatok értékelését Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának [KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.] (továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklet B.1. pontja szerinti pontozás (közvetlen pontkiosztás) módszere alapján végzi el.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)