Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:13741/2018
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337942018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337942018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Steril eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000337942018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítás és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan sterilizáló berendezések beszerzése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sterilizáló berendezések beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191100-6
További tárgyak:33191110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sterilizáló berendezések
3 db gőzsterilizáló autoklávok 8 STE
1 db gőz-, gőz formaldehid sterilizáló, min. 4 - max. 6 STE
1 db sterilizáló konténerek
1 db UH tisztító
3 db mosogatógép min. 12 DIN 1/1 kapacitású
1 db mosogatógép 8 DIN 1/1 kapacitású
2 db fóliahegesztő berendezés (fóliázó, dátumozó)
1 db fóliatekercs tartó, beépített vágószerkezettel
2 db mosó-átfuvató pisztoly
3 db rozsdamentes, gördíthető sterilanyag szállító konténer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Gőzsterilizáló autoklávok 8 STE Rövid programidő (134°C standard műszerprogram) Előny a rövidebb programidő! Max 45 perc vagy kevesebb=max. 10 pont, min.60 perc=min.0 pont 5
2 Gőz-, gőz-formaldehid sterilizáló, min. 4, max. 6 STE Rövid programidő (134°C standard műszerprogram) Előny a rövidebb programidő! Max 45 perc vagy kevesebb =max. 10 pontot, min.60 perc=min. 0 pont 5
3 Mosogatógép minimum 12 DIN 1/1 kapacitású Automata rakományfelismerő rendszer Előny a megléte! Igen=10 pont, Nem=0 pont  5
4 Mosogatógép minimum 12 DIN 1/1 kapacitású Programidő (előmosás, mosás, termikus fertőtlenítés, szárítás) percben.Max.40 perc és kevesebb = max 10 pont, min. 60 perc=min. 0 pont 5
5 Mosogatógép 8 DIN 1/1 kapacitású Programidő (előmosás, mosás, termikus fertőtlenítés, szárítás) percben. Max.40 perc és kevesebb = max 10 pont, min. 60 perc=min. 0 pont 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) szerinti indoklás: Tekintettel arra, hogy steril eszközök beszerzéséről, amelyek műszaki-funkcionális egységet képeznek, részajánlat tétel nem biztosított.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az ajánlattétel részeként elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban, tehát nem kéri az az EEKD IV. részében a részletes adatok megadását.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§ (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma és megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás (A sorban állás szóhasználat is elfogadott).
A vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében nem szükséges nyilatkozatot benyújtani.
P.2/ A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) és (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére. Karakterkorlát miatt folytatás a minimumkövetelményeknél:(köv. pont)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
P.2/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából sterilizáló berendezések szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 90 millió Ft-ot.
P.3/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 90 millió Ft-ot.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Karakterkorlát miatt folytatás:
P.3/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, a 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (sterilizáló berendezések szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalva -, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésév
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm.rend.(továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M1 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) befejezett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább az alábbiakat: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük!
Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a bemutatott referenciák mely alkalmassági követelmény igazolására vonatkoznak (jelen felhívás vonatkozó pontjának megadásával).
A Kr. 22. § (1) bekezdése alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
— ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (1a) bekezdésének a) pontjára.
M/2 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a termék olyan magyar nyelvű leírását, amelyből az előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. AKa bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M/3 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja, a 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia kell valamennyi megajánlott termék tekintetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat(ok)at, és – ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány(oka)t. Folyt köv pontban
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónapban):
min. 2 db gőzsterilizáló autoklávok min. 8 STE,
min. 1 db Mosogatógép min. 12 DIN 1/1 kapacitású
min. 1. db fóliahegesztő berendezés
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek vonatkozásában olyan magyar nyelvű leírással, amelyből a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható.
M/3 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely megajánlott termék nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (DC), és – az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján – bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
M/4 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
sterilizáló eszközök és berendezései vonatkozásában legalább 1 fő szervizmérnökkel, aki legalább 2 év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként orvosi gép-műszerek szervizelésében
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Igazolási mód folytatás:
M/4 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, és a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.
Az M.1., M.2., M.3., M.4. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozási mód: utófinanszírozás, A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú projekt részére a 1582/2016. (X.25.) Korm. határozatban megítélt forrás. A forrás ÁEEK részére átutalásra került, rendelkezésre áll. Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
- Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:
-2015. évi CXLIII. törvény
-2013. évi V. törvény
-2003. évi XCII. törvény
Az ajánlattevő által vállalt jótállás időtartama alatt az ajánlattevő feladata a gyártó által előírt kötelező karbantartások elvégzése a szerződésben részletezettek szerint.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. AK előleget nem fizet.
Kbt. 135. § (1) bek érvényesül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás az elektronikus kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján kerül megindításra.
2. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el.
3. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek szabályait (alapjuk, mértékük, feltételeik) részletesen a szerződés tervezete tartalmazza:
Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes, vagy nem szerződésszerű teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, illetve az ajánlattételi kötelezettség olyan okból történő megszegése esetén, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen leszállított termék nettó értékének a 0,5 %-a/nap, maximum 20 nap. Hibás teljesítési kötbér: Alapja az adott részteljesítés nettó összege, mértéke a kötbér alapjának 10 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés maximális nettó értékének 10 %-a.
4. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.A módszerek ismertetése, mellyel AK megadja a pontszámokat: Az 1. részszempontnál a Közbeszerzési Hatóság 2016. 12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. Mell .A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont (műszaki-szakmai ajánlat) vonatkozásában közvetlen pontkiosztás módszere, illetve egyenes vagy fordított arányosítás (részletesen lsd. értékelő lap). A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.
5. A III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M.2, M.3., M.4. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. A Kbt. 35.§ (8)-(9) bek. alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. Ajánlati kötöttség: 2 hónap=60 nap
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az eszközök beépítésének szükségessége miatt. Helyszíni bejárás időpontja: Felhívás megjelenésétől számított 10. munkanap, 10:00 óra.Helyszín: Zala Megyei Szent Rafael Kórház, „A” épület (főépület), 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1..
10. Értékelő lap, műszaki adatlap, ajánlati ár adatlap kitöltése az érvényes ajánlat feltétele. Ajánlatkérő csatolja azon helyiség fedvénytervét, ahova a steril berendezések kerülnek.
11. Teljesítési biztosíték a Szerződés szerinti teljes nettó szerződéses ár 5%-a; A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani. A biztosítéknak a jelen Szerződés hatálybalépési időpontjára szükséges rendelkezésre állnia. A Teljesítési Biztosítéknak a szerződéses feladatok teljesítéséig kell érvényesnek és hatályosnak lennie. Eladó a Teljesítési Biztosíték hatályának lejártával egyidejűleg köteles a teljes nettó szerződéses ár 5%-ának megfelelő Jóteljesítési biztosítékot szolgáltatni a Kbt. 134§(6) bek. a.) pont alapján. További részletinformációk a szerződéstervezetben.
12. FAKSZT: dr. Gyurcsik Nóra (lajstromszám:00847)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák