Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13747/2018
CPV Kód:85110000-3
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 13618788
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.markusovszky.hu/hu/index
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000465212018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000465212018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ESWL egészségügyi szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000465212018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Közreműködői szerződés: Testen kívüli elektromágneses úton előállított lökéshullámokkal (ESWL) végzett vesekőzúzásra vonatkozó egészségügyi szolgáltatás nyújtása a szükséges berendezéssel, anyagokkal, kezelő és kiszolgáló személyzettel tárgyban
Az Ajánlatkérő székhelyén ESWL módszerrel történő vesekőzúzó szolgáltatás végzése, a szükséges technikai-és orvos szakmai kezelő és kiszolgáló személyzet, berendezés és anyagok biztosításával, a vesekőzúzó berendezés Ajánlatkérő székhelyére hetente 1 alkalommal történő leszállításával, tartalék készülék, biztosításával közreműködői szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ESWL egészségügyi szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85110000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222
A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevőnek évi 650 kezelést (urológiai kőzúzást) kell elvégeznie, heti egy alkalommal, tartalék készülék biztosításával. A tényleges mennyiség ettől +90 db kezeléssel eltérhet.
A berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szakma szabályainak és az érvényben lévő irányelveknek megfelelően végzi és ezért orvosi felelősséget vállal
Üzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a szolgáltató által biztosított, bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező technikus hajtja végre
A helyiség illetékes hatóságok (ÁNTSZ, OAH) általi engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedélyeket beszerzi
A szolgáltatás elvégéséhez szükséges berendezés folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotban történő leszállításáról gondoskodik
A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt szükségessé válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor, ez esetben előzetes igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítja a berendezést és annak kezelőszemélyzetét
Kezelőszemélyzet szállítási és üzembe helyezési feladata:
- a berendezés szállítása,
- a berendezésnek az intézmény helyiségeiben történő elhelyezése,
- a berendezés üzembe helyezése a Megrendelőnél,
- a berendezés leszerelése és elszállítása kezelést követően
Az ajánlattevő által megajánlható maximum kezelés érték: 100050 Ft/kezelés.
A 100 051 Ft, és a feletti kezelés összegének megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a teljesítés 11. hónapjának 15. napjáig nyilatkozik arról, hogy a szerződést meg kívánja-e hosszabbítani további 12 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mértéke: + 90 kezelés /12hónap
Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötéstől számított 11. hónap 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy az adott 12 hónapra vonatkozóan az alap kezelésen felül az opciós + 90 db urológiai kőzúzás kezelésből mennyit rendel még meg az adott 12 hónap teljesítésen felül.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő szolgáltatás tulajdonságait olyan pontosan meg tudja határozni (konkrétan meghatározott feladatok előírása); valamint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is olyan kötötten tudja meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése, és a szerződéses feltételek elfogadása esetén...

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. (Kbt. 63. § (3) bek)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alávalamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bek)
A Magyarországon és nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan: valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bek.)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. . (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania
321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.
Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyet
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatában 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint (Kbt. 117. § szerint kialakított önálló eljárási szabály szerint):
M1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetése és igazolása az alábbiak szerint:
321/2015. Korm. rendelet 23. § alapján, a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A fentiek szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (teljesítés kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás mennyiséget, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [321/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés].
Teljesítés igazolásaként Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg (Kr. 21/A)
M1.) alpont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése több szerződés bemutatásával igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább 400 kezelésre vonatkozó, és összesen legalább folyamatosan 1 éves időtartamban ellátott szolgáltatás tárgya szerinti (ESWL módszerrel történő vesekőzúzó szolgáltatás) referenciákkal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben az Ajánlattevő az előre egyeztetett időpontban nem biztosítja a komplex egészségügyi szolgáltatást (vis major eseteket kivéve), és ezt az egyeztetett időpont előtti napon 9.00 óráig írásban nem jelzi Ajánlatkérőnek, úgy késedelmi kötbért fizet Ajánlatkérő részére.
A késedelmi kötbér mértéke a berendelt betegek elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés 4%-a/naptári nap. Az elmaradt kezeléseket 1 héten (7 munkanap) belül el kell végeznie.
A kezelési napon esetleg bekövetkező, azonnal el nem hárítható műszaki hiba esetén Ajánlattevő köteles az elmaradt kezeléseket 1-24 órán belül Ajánlatkérő telephelyén elvégezni.
A késedelmi kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért
Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, 25 naptári nap késedelembe esik.
Meghiúsulási kötbér: Ha a Közreműködő az elmaradt kezeléseket 1 héten (7 munkanap) belül nem pótolja a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A meghiúsulási kötbér mértéke a berendelt betegek elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés 28%-a.
A szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén a tárgyév teljes nettó ellenszolgáltatás 2,5%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni:
- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.
A meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért
Fizetési késedelem esetén Közreműködő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt. 135. § (1) - a számla kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§. (1) és (5) (6) bek..
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
VI.3.4. folytI.
Az ajánlat benyújtásának módja:
A gazdasági szereplőnek KD-ban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. § (1) bek) Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. (424/2017. (XII. 19.) Kr11. § (7) bek.)Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol 424/2017. (XII. 19.) Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(424/2017. (XII. 19.) Kr 12. § (1) bek.)
3. A szerződéskötés feltételei:
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában
- - legalább 2 db ESWL vesekőzúzó készülékkel,
- - és legalább 1 db ESWL kezeléshez szoftverrel.
A megajánlott eszközöknek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentációban előírt szakmai paramétereknek. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumok 3.2 pontjában megjelölt eszközökre vonatkozó kitöltött táblázatát a teljesített paraméterekkel.
Amennyiben a bemutatott berendezések saját tulajdonban állnak, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek erről nyilatkoznia kell. Amennyiben a bemutatott eszköz nem saját tulajdonú (pl. lízingelt, bérelt), az ajánlathoz csatolni kell az eszköz rendelkezésre állásáról szóló szerződést (előszerződést) vagy a tulajdonos szándéknyilatkozatát arról, hogy az adott eszköz, a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában:
- 2 fő urológiai szakvizsgával rendelkező orvos szakemberrel,
- min. 2 fő technikussal, aki a 487/2015. Korm. rendeletben meghatározott, bővített sugárvédelmi tanfolyamot sikeresen elvégzett, és ezt végzettséget igazoló okirat másolatával tudja igazolni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik a szerződéskötés időpontjában a fent felsorolt szakemberekkel.
A szerződéskötés feltétele minimum 30.000.000 Ft/év és legalább 5.000.000 Ft/káresemény értékben egészségügyi szolgáltatói felelősségbiztosítás megléte. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősségbiztosítási kötvényét a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy korábbi felelősségbiztosítási szerződését az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszteni, és szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi).
4. további információk
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. (424/2017. (XII. 19.) Kr20. §) (6) bek. )
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdését
A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedi meg a projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért a Kbt. 35. § szabályai szerint. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást csatolni kell.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé önálló ajánlattevők tekintetében sem a projekttársaság alapítását.
VI.4.3. folyt II
A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: az árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, egyéb esetekben a különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza ajánlatkérő. Az ajánlatban nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés:
Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
Bontó feltétel:
. „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Továbbá a szerződés hatályát veszti abban az esetben, ha központilag, jogszabály útján árszabályozásra kerülne sor.”
A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az irányadók.
II.2.13 folytatása az egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb szolgáltatás kiválasztását. A tárgyi közbeszerzési eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek. )

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre!
1. Eljárási szabályok:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. II Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek.nek b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott M1 alkalmassági követelménynek, és nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
Részajánlattételre vonatkozó információ: „A részajánlat tételre bontás kizárásnak indoka, hogy a beszerzés tárgya nem bontható meg, tekintettel arra, hogy azonos jellegű szolgáltatás kerül megrendelésre, és a több szolgáltatóval történő szerződéskötés az adminisztrációs terheket aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének.”
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
Az eljárás nem feltételes.
AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben.
Ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást elrendel AK.
Az ajánlatkérő a MSZ1 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre. Kieg. tájékoztatás: Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata)
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.
Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §.
2. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
— a Kbt. 66. § (5) felolvasólap űrlap,
- űrlapokat: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont; Kbt. 62. § (1) bek. k) kc); Kbt. 66. § (2) bek.; Kbt. 67. § (4) bek; Nyilatkozat kizáró okokról; Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
— a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (4) bek., a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt.114.§ (2) bek., Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek,; Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint, , Kbt. 73. § (5) bek. szerint,;
-következő dokumentumokat másolatban: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát,vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67.§ (2) bek) Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat, nyilatkozat fordításról. Ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arra vonatkozóan, hogy szolgáltatás során igénybe vett gép-berendezés milyen káros anyagokkal rendelkezik, illetve energiával terheli a környezetet működése során (pl üzemszerű működéshez veszélyes anyagokat használ fel, vagy a használata veszélyes hulladékok keletkezését eredményezi).Az energia jellegű terhelés a fokozott zaj és rezgés hatáskeletkezését, radioaktív sugárzás kibocsátását jelenti
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges