Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13755/2018
CPV Kód:34946110-4
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431952018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sínek beszerzése a GYSEV Zrt. részére
Hivatkozási szám: EKR000431952018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946110-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés “Sínek beszerzése a GYSEV Zrt. részére” tárgyban:
- Sínek (48 r. ,54 r.,60. r., sínek;54 r.,60. r., keményített fejű sínek) 1.612.755 EURÓ keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a teljes keretösszegből nettó 1.128.928,5- EURÓ alapösszegre vállal lehívási kötelezettséget.
A beszerzés részletes műszaki tartalmát, a beszerezni kívánt tervezett mennyiséget a közbeszerzési dokumentáció és szerződéstervezet részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Sínek beszerzése a GYSEV Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: - 9400 Sopron állomás
- 9300 Csorna állomás
- 9700 Szombathely állomás
- 9900 Körmend állomás
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés "Sínek beszerzése a GYSEV Zrt. részére" tárgyában nettó 1.612.755,-EURÓ keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1.128.928,5-EURÓ értékre vállal lehívási kötelezettséget. A termékek teljesítés helyszínére történő szállítása nyertes ajánlattevő feladata.
A keretszerződés keretében az alábbi különféle sínek kerülnek beszerzésre (sín megnevezése, mérete, teljes szerződéses időszak alatt, opciós mennyiséggel együttesen várható szállítási mennyiség):
1. 48 r. sín (24 m) - 109 db
2. 48 r. sín (120 m) - 116 db
3. 54 r. sín (24 m) - 69 db
4. 54 r. sín (120 m) - 56 db
5. 60 r. sín (24 m) - 18 db
6. 60 r. sín (120 m) - 10 db
7. Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (24 m) - 12 db
8. Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (24 m) - 10 db
9. Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (120 m) -10 db
10. Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (120 m) - 10 db
A termékek részletes műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban és a műszaki specifikációban a mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adta meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt várható mennyiség mértékétől eltérhet. Az eseti megrendelések gyakoriságát a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a megadott keretösszeg 70%-os mértékéig lehívási kötelezettséget vállal a 24 hónapos időtartam alatt.
II.2.5) ponthoz: Az ár értékelésénél ajánlatkérő a valamennyi termékre megajánlott, szerződés teljes időszaka alatt várható mennyiségre vonatkozó mindösszesen árat értékeli. Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentáció részét képező táblázatban szereplő tételeket beárazni úgy, hogy a megadott termékekre vonatkozó egységár mellett, az ajánlatkérő által feltüntetett, szerződéses teljes időszakban várható mindösszesen mennyiséggel szorozza be a termékek egységárát.
Ajánlatkérő a szerződéses teljes időszakban várható mennyiségek és egységárak szorzata alapján kiszámolt mindösszesen nettó, EURÓban megadott árat értékeli. (A táblázatban szereplő várható mennyiségek nem keletkeztetnek ajánlatkérő számára lehívási kötelezettséget.) Erre figyelemmel ajánlattevőknek kötelező kitölteni a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Excel táblázatot, és azt az ajánlathoz csatolnia Excel, valamint cégszerűen aláírt pdf. formátumban. (Eltérés esetén a pdf. formátum irányadó.) A táblázat valamely sorának üresen hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A Felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a táblázatban szereplő mindösszesen értékkel.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Az ár átalányár, a szerződés ideje alatt nem változtatható.

( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretszerződés hatályos a 24 hónapos időtartam lejártáig, vagy a keretösszeg kimerüléséig.A szerződés +12 hónappal (ajánlatkérő előzetes egyoldalú nyilatkozata alapján) meghosszabbítható, amennyiben a 24.hónap lejártáig a keret nem merült ki. A 70%-os lehívási kötelezettségnek ajánlatkérő (Vevő) a 24 hónap alatt eleget tesz. A szerződéshosszabbítás szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1.128.928,5-EURÓ értékre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó összegnek (keretösszeg 30%-ának) megfelelő mennyiség terhére Vevő jogosult bármilyen mennyiségben és összetételben megrendelést lehívni a szerződés hatálya alatt (opció). Az opciós mennyiség lehívása nem jár a szerződés módosításával. Az opciós mennyiség tekintetében is irányadóak ajánlattevő ajánlatában meghatározott egységárak. A lehívások részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Az opció tekintetében várható mennyiség az alábbi: (sín megnevezése, mérete, opció lehívásánál várható szállítási mennyiség):
1. 48 r. sín (24 m) - 20 db
2. 48 r. sín (120 m) - 17 db
3. 54 r. sín (24 m) - 12 db
4. 54 r. sín (120 m) - 11 db
5. 60 r. sín (24 m) - 10 db
6. 60 r. sín (120 m) - 0 db
7. Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (24 m) - 10 db
8. Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (24 m) - 10 db
9. Keményített fejű sín R 350 HT 54 r. (120 m) -10 db
10. Keményített fejű sín R 350 HT 60 r. (120 m) - 5 db
Ajánlatkérő felhívja t. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy jelen felhívásban az opcióra vonatkozó mennyiségi adatokat (darabszámokat) tájékoztató jelleggel adta meg. A Keretszerződés megkötését követően a ténylegesen megrendelésre kerülő termékek mennyisége a közölt várható mennyiség mértékétől az opció-lehívás esetén is eltérhet.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1 Ajánlatkérő a 307/2015.(X.27.)Korm.rend.5.§(1)bek. szerint kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában az áruk összértéke tekintetében 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ajánlattevő az ajánlatában a benyújtott áruk származásával kapcsolatban nyilatkozni köteles.
2 Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolni.
Igazolási mód 1. ELŐZETESEN az ajánlatban benyújtandó:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. 1.§(1),4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (kitöltésével) kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Az EEKD-t a Korm.r. 1. §(1),4.§ és 6-7.§-i, valamint a Kbt.69.§(11)alapján kell kitölteni. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésének elősegítése érdekében a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) Útmutatót bocsát ajánlattevők rendelkezésére.
A Korm.r.15.§(1) bek. szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állása igazolása tekintetében.
A Korm. r. 3. §(2) szerint amennyiben egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön Formanyomtatványokat (EEKD-t) is benyújtja. Az EEKD elektronikus űrlapként történő benyújtása tekintetében irányadó az e-Kr. 13.§(2) bekezdésben foglaltak, miszerint az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot – elektronikus űrlapként - köteles benyújtani /Korm. r.15.§ (2)/ A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be a Korm. rendelet 3.§(3)-(3a) bekezdése, valamint az e-Kr.13.§(2)-(3) bekezdése szerint.
2. Igazolási mód (ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) szerinti felhívásra, eljárás későbbi szakaszában benyújtandó):
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével a Kbt. 69. §(4)-(6) bekezdései szerint fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a Korm. r. III. fejezete szerinti igazolására.
Igazolás módja a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: a Korm.r. III.fejezet 8. §-a (kivéve ib) pont) szerint.
Igazolás módja a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: a Korm. r. III.Fejezet 10. §-a (kivéve gb) pont) szerint.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Korm.r. 1. §(7)bek.)
Folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás: Korm.r.13.§ szerint,elektronikus űrlappal teljesítendő.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1)Előzetes igazolási mód (ajánlatban):
Ajánlattevő az előírt gazd. és pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a Korm.r.1.§(1) és 5.§(1) bek.alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a Korm.r. 2.§(5)bek.alapján az alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α” (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
Közös AT.:65. § (6), Kapacitás bevonás:65. § (7)-(8)
2) Igazolási mód (ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásra benyújtandó):
P.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és (5) bek.alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha ajánlattevő a 321/2015.(X.30) Korm.r. 19 §(1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevételi adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében
- közbeszerzés tárgyából (vasúti sín gyártása és/vagy szállítása) származó árbevétele nem érte el a nettó 260.000.000,- forintot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a P.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.) Előzetes igazolási mód: (ajánlatban benyújtandó):
Ajánlattevő az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a Korm.r. 1. § (1) és 5. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a Korm.r. 2.§ (5) bek. alapján a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
Közös AT:Kbt. 65. § (6), Kapacitás bevonás: 65. § (7) irányadó.
2.) Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)-(6) szerinti felhívásra benyújtandó igazolás:
M.1.) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése és címe/székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége
- szállítás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal (termék feltüntetése, mérete megjelölése)
- szállítás mennyisége (darabszám)
- teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év,hó,nap pontossággal)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a szerződés mely részeit teljesítette, ill. teljesítésben milyen időtartammal és értékkel vett részt.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést több referenciával is lehet igazolni.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az igazolás módja tekintetében kérjük, vegyék figyelembe a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltakat.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia értéke) eredeti devizanemben kell megadni. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a referenciákra vonatkozó alkalmassági követelmények esetében a teljesítés időpontjában irányadó - Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) összességében, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melyben legalább 110 db különféle vasúti sín került szállításra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1. alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
A referenciaigazolásból ki kell derülnie, hogy az különféle sínek (la. 2 féle típusú és eltérő hosszúságú sínek) szállítását igazolja.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.
- Késedelmi:Eseti megrendelés késedelmes teljesítése esetén, a kötbér alapja a késedelemmel érintett eseti megrendelés mennyiségének nettó értéke, a kötbér mértéke:
- a késedelem első tíz napjára napi 0,50 %,
- ezt követően napi 1,00 %.
A késedelmi kötbér maximális mértéke (eseti megrendelésenként): 20 %.
- Hibás teljesítés esetén, a kötbér alapja az eseti megrendelés nettó értéke, a kötbér mértéke 20 %. Vevő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.
-Meghiúsulás:Az eseti megrendelés meghiúsulása esetén a kötbér alapja az eseti megrendelés mennyiségének nettó értéke. A kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó értékének 20%-a. Amennyiben a szerződés meghiúsul: a kötbér alapja a nettó keretösszeg, mértéke:20%.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Vevő előleget nem fizet.
A Vevő az adott szállítás (eseti megrendelés) ellenértékét az igazolt teljesítést követően az Eladó által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.
Eladónak a Vevő késedelmes fizetése esetén – kivéve, ha a fizetési késedelem Eladónak róható fel – jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:155 § bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme:EUR
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezetlétrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431952018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR r.) 15. § (4)-(7) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezései (továbbiakban:e-Kr.) alkalmazandóak. Az eljárásban a kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint gazdasági szereplőként regisztráltassa magát az EKR rendszerben.
2) Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok benyújtandók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (e-Kr. 10. § (1)-(3)).
3) A bírálati szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11.§(1) bekezdése szerint az ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.
4) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében ajánlatkérő nem kér olyan igazolás benyújtását, melyet ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban elektronikus úton ajánlatkérő részére már benyújtott az e-Kr. 12.§(2)bek. szerint.
5) Ajánlatkérő az e-Kr.13.§(1) bekezdése szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén irányadó az e-Kr.13.§(2).
6) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr. 13.§(3) bekezdése szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr. 13.§(4) bek. szerinti meghatalmazás.
7) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartami és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlást a Kbt.71.§ szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6)alapján előírja, hogy amennyiben az ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, abban az esetben ajánlatkérő egy alkalommal biztosít hiánypótlási lehetőséget.
9) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.
10) IV.2.6) pontban az 1 hónapos időtartam:30 napot jelent -Kbt.81.§(11)
11) Valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
12) Egyenértékűség: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
13) ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését
14) Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.Korm.r.,307/2015.Korm.r., 424/2017.(XII.19.) e-Kr.)szerint kell eljárni.
15) FAKSZ:dr.Korényi Sarolta(00193),skorenyi@gysev.hu,helyettes:Tóth Anita(927)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák