Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13773/2018
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Kolozsvári út 23;5000 Szolnok, Kolozsvári út 23.;5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt 5.;5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 4.;5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 4.;5000 Szolnok, Abonyi út 38, és Verseghy út 5.;5000 Szolnok, Széchenyi krt 6/a;5000 Szolnok, Fiumei út 5.;5000 Szolnok, Móra F. u. 9,;Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon;Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon;Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kerekes Ferenc
Telefon: +36 52502554
E-mail: kerekes.ferenc@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://info.szolnok.hu/#
A felhasználói oldal címe (URL): http://info.szolnok.hu/#
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472472018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472472018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VITALITÁS PRAXISKÖZÖSSÉG AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRT
Hivatkozási szám: EKR000472472018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú „VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében szolgáltatás az alábbiakban ismertetett részajánlatok szerint: 1. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 1. 2. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 2. 3. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 3. 4. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 4. 5. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 5. 6. rész: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 6.
7. rész: Praxisközösségi gyermekorvosi szolgáltatás
8. rész: Praxisközösségi iskolaorvosi szolgáltatás
9. rész Praxisközösségi fogorvosi szolgáltatás:
10. rész Praxisközösségi népegészségügyi koordinátor szolgáltatás
11. rész Praxisközösségi szakmai vezetői szolgáltatás
12. rész Praxisközösségi pszichoterapeuta orvos szolgáltatás
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 23
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: : 1. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.)
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott ütemterv alapján látja el prevenciós feladatait.. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i) Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok V. körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 2.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Kolozsvári út 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 2. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján látja el feladatait. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i)Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok I. körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 3.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 3. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv látja el teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i)Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok IV. körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 4.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 4. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján látja el teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i)Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok IX körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 5.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 5. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján látja el teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i)Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok VIII körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás 6.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Abonyi út 38, és Verseghy út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 6. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi háziorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 8 óra prevenciós rendelés biztosítása.
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján látja el teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Valamennyi kliens egészségi állapot felmérésének az adatait elemzi, dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i)Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
Ajánlattevő köteles, feladata:
A praxisközösség tagjait alkotó háziorvosi praxisok között a szakmai együttműködés a fenntartási időszakban is megvalósul a következő feladatokon keresztül:
- rendszeres, legalább kéthavonkénti megbeszélések a praxisközösségek tagjai között;
- együttműködések fenntartása a meghatározott partnerekkel.
Praxisközösségben alkalmazott módszertan szerinti működés fenntartása:
A praxisközösség tagjait alkotó szakemberek a fenntartási időszakban is biztosítják a népegészségügyi szemléletű gondozást, az életmódra vonatkozó tanácsadást, a szervezett szűrésekre való mozgósítást.
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok XXIV körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi gyermekorvosi szolgáltatás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt 6/a
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 7. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében gyerekorvosi szolgáltatás nyújtása
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása.
Feladat meghatározás:
- egyénre szabott egészségállapot felmérés
- egyénre szabott életmód tanácsadás
- prevenciós rendelés biztosítása a lakosság számára a praxisokban
- szervezett szűrésre való mozgósítás és felvilágosítás
- A projekt időtartama alatt szakemberenként legalább heti 2 óra prevenciós rendelés biztosítása.
- Köteles alkalmazni az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásokat és eljárásrendeket. Feladatait a szakmai vezető irányításával látja el.
- primer, szekunder és tercier prevenciós feladatok (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, népegészségügyi - szűréseken való részvételre rákérdezés, motiválás, gondozási feladatok.
- A népegészségügyi koordinátor által kidolgozott, és a szakmai vezető által jóváhagyott ütemterv alapján ellátja a praxisközösség gyermekorvosi teendőit. Ezen belül különösen az alábbi tevékenységek megvalósításában vállal aktív szerepet:
a) Tájékoztatja az ellátási területén élő lakosságot a többletszolgáltatások igénybe vételének a lehetőségéről;
b) Részt vesz a prevenciós szolgáltatások tervezésében és végrehajtásában;
c) Dönt a prevenciós rendelésre behívandók köréről;
d) A behívott kliensek esetében elvégzi az indokolt fizikális vizsgálatokat, ezt követően kockázatértékelést és célzott minimál intervenciót tart. Szükség esetén további ellátást és/ vagy szakellátást indikál;
e) Szükség esetén indikálja az életmód tanácsadás és közösségi egészségfejlesztés igénybevételét;
f) Ellátja a praxisa gyermekorvosi teendőit, szükség esetén konzultatív módon közreműködik a praxisközösség krónikus betegeinek gondozásában. Szükség esetén saját hatáskörben, vagy szakellátással történt konzultáció követően szakemberek bevonását indikálja a gondozási folyamatba;
g) Közreműködik a praxisközösséghez tartozó lakosság számára egészségtudatos magatartást kialakító egyéni és közösségi programok, szűrések, tervezésében, szervezésében és lebonyolításában;
h) Aktívan részt vesz az egészségkommunikáció szervezésében (pl. felhívások, tájékoztatások közzététele).
i) Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok. Széchenyi krt. 6/a. III. sz. gyermekorvosi körzet

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi iskolaorvosi szolgáltatás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Fiumei út 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 8. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi iskolaorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 19 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása.
Feladat meghatározás:
a) A praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, eredmények megbeszélése, gondozási feladatok).
b) Szakképzettségének megfelelően prevenciós feladatokat lát el a praxisközösség területén.
c) A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
d) Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
e) Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
f) Teljesíti a népegészségügyi koordinátor és a szakmai vezető által kidolgozott munkatervben számszerűsített vállalásokat a praxis vonatkozásában (egyéni egészségállapot felmérésen résztvevők aránya, tanácsadáson legalább háromszor résztvevők aránya, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevők száma).
A részletesebb feladat meghatározást, a karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében feladatellátási hely: Szolnok Fiumei Úti Általános Iskola

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi fogorvosi szolgáltatás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Móra F. u. 9,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 9.rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi fogorvosi szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 3 óra prevenciós szolgáltatás biztosítása.
Feladat meghatározás:
1. A praxisközösség többi tagjával együttműködve – kiemelt figyelmet fordít a fogorvosra háruló primer, szekunder és tercier prevenciós feladatokra. (Minden orvos-beteg találkozás során egészséges életmódra való rákérdezés, figyelemfelhívás, szűrések végzése, eredmények megbeszélése, gondozási feladatok.)
2. Szakképzettségének megfelelően célzott prevenciós feladatokat (különösen: fog- és szájbetegségek szűrése, szájüregi daganatok szűrése, szájhigiénével kapcsolatos tanácsadás egyéni és csoportos formában) lát el a praxisközösség területén.
3. A praxisközösség szakembereinek együttműködése keretében részt vesz a praxisközösség rendes és rendkívüli egyeztetésein, értekezletein.
4. Közreműködik a lakosság tájékoztatásában és a projekt keretében megrendezett rendezvények lebonyolításában, felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
5. Részt vesz a praxisközösség értekezletein.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Szolnok 7. sz gyermek-fogorvosi körzet.

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi népegészségügyi koordinátor szolg
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 10.rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi népegészségügyi koordinátor szolgáltatás nyújtására
A projekt időtartama alatt legalább havi 160 óra szolgáltatás nyújtása.
1. A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein.
2. Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, valamint az EFOP-1.8.2-17-2017 felhívás által kitűzött céloknak.
3. A szakmai vezető utasításai alapján elkészíti a praxisközösség szakembereinek feladataival kapcsolatos munkatervet.
4. A munkaterv elkészítése során számszerűsítve leosztja a praxisközösség egészére tett vállalásokat a praxisokra, és gondoskodik arról, hogy a praxisközösség szintjén az egyéni egészségállapot-felmérésen és tanácsadáson résztvevők aránya elérje a 25%-ot, a tanácsadáson legalább háromszor részt vett személyek aránya az 5%-ot, és az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma a 700 főt.
5. Javaslatot készít a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósításához.
6. Irányítja az egészségállapot-felmérések megszervezését, az egészség-állapot felmérésre való behívásra tervet készít.
7. Részt vesz a praxisközösségi többletszolgáltatások kivitelezésének a helyi irányelveinek a meghatározásában.
8. Rendszeresen egyeztet a szakmai vezetővel a praxisközösségben tervezett és folyamatban lévő tevékenységekről.
9. Szervezi és irányítja a többletszolgáltatások megvalósítását, felügyeli a szolgáltatások hatékony kivitelezését, a szabályszerű adatrögzítést, és a kockázatértékeléssel kapcsolatos kommunikációt. Szervezi és összehangolja az irányítása alá tartozó szakemberek munkáját.
10. Ellenőrzi a praxisközösségi dolgozók beszámolóinak elkészítését, szakmai és tartalmi megfelelőségét.
11. A szakmai vezetővel együttműködve megszervezi és lebonyolítja a praxisközösség értekezleteit - 48 db. értekezlet megszervezése, lebonyolítása.
12. A szakmai vezetővel együttműködve kapcsolatot tart a helyi partnerszervezetekkel (helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal) annak érdekében, hogy a praxisközösségi többletszolgáltatásokhoz a lakosság minél nagyobb arányban hozzájuthasson. Szükség esetén együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi a praxisközösségi koordinátornál.
13. Saját beszámolási kötelezettségének határidőben, megfelelő tartalommal, magas színvonalon tesz eleget. Havi jelentésében beszámol a praxisközösségi többletszolgáltatások lebonyolításával kapcsolatos eredményekről, fejleményekről.
14. A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon részt vesz.
15. Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatását, és gondoskodik arról, hogy a mentálhigiénés támogatásban részesült, praxisközösségben dolgozó szakemberek száma a praxisközösségben dolgozók számához viszonyítva elérje a 80%-ot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ Nettó ajánlati ár (HUF/hónap)

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi szakmai vezetői szolgáltatás
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 11. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi szakmai vezető szolgáltatás nyújtására
Havi minimum 80 óra szakmai vezetői tevékenység.
Szakmai vezetői feladatok:
1. A Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjaként részt vesz annak ülésein.
2. Részt vesz a praxisközösségi dolgozók kiválasztásában.
3. Részt vesz az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által a praxisközösségek számára szervezett megbeszéléseken, rendezvényeken.
4. Praxisközösségi koordinációs feladatok ellátása.
5. A népegészségügyi koordinátorral együttműködve a munkaterv elkészítése során számszerűsítve leosztja a praxisközösség egészére tett vállalásokat a praxisokra, és gondoskodik arról, hogy a praxisközösség szintjén az egyéni egészségállapot-felmérésen és tanácsadáson résztvevők aránya elérje a 25%-ot, a tanácsadáson legalább háromszor részt vett személyek aránya az 5%-ot, és az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő személyek száma a 700 főt.
6. Szakmai anyagok kidolgozása - a praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv elkészítése (szolgáltatási terv, kompetenciafejlesztési terv, tárgyi eszköz fejlesztési terv), tanulmányok, elemzések, szakvélemények elkészítése.
7. Szakmai konzultációk szervezése, lebonyolítása.
8. Szakmai dokumentációs rendszer kidolgozása.
9. Szakmai konferenciák és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó szakmai anyagok előkészítése és elkészítése.
10. Megszervezi a praxisközösségben dolgozó szakemberek képzésen való részvételét, és gondoskodik arról, hogy a praxisközösségben dolgozó szakemberek által elvégzett képzések száma elérje a 15 db-ot.
11. Kapcsolattartás a külső szakmai szervezetekkel, szakemberekkel, előadókkal, együttműködő partnerekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: bruttó megbízási díj (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: . : Vitalitas praxisközösség működési területe.

II.2.1)
Elnevezés: Praxisközösségi pszichoterapeuta orvos szolgáltatá
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322
A teljesítés helye: Vitalitas praxisközösség működési területe Szolnokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 12. rész Vállalkozási szerződés EFOP-1.8.2-17-2017-00012 számú ”VITALITAS praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon” projekt keretében Praxisközösségi pszichoterapeuta orvosi szolgáltatás nyújtására
Havi minimum 4 óra pszichoterapeuta orvosi szolgáltatás nyújtása.
1. Feladatai ellátása során megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, a szerződésében és az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” projekt által meghatározott módszertani útmutatásoknak és eljárásrendeknek, továbbá a jelen felhívás által kitűzött céloknak. Feladatait a népegészségügyi koordinátor irányításával látja el.
2. Mentálhigiénés támogatást nyújt a praxisközösségben dolgozók számára.
3. Szakképzettségének megfelelően egyéni és csoportos terápiás fogadóórákat tart a praxisközösségi dolgozóknak.
4. Felkérésre szakterületének megfelelő alkalmi csoportfoglalkozást, ismeretterjesztő, egészségnevelő előadást tart.
5. Felkérés esetén részt vesz a praxisközösség értekezletein.
6. Feladat ellátási hely: a Vitalitas praxisközösség működési területe.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MSZ1. pontjára bemutatásra kerülő szakember, az AF III.1.3) MSZ1. pontjában megjelölt szakmai tapasztalatának többlet tapasztalata (max. 24 hónap). 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF/hónap) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: pénzügyi fedezet forrása EFOP-1.8.2-17-2017-00012
II.2.13) További információ A fenti projekt keretében ellátandó terület: Vitalitas praxisközösség működési területe.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ1 részenként: Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bek. és a 114. § (2) bek. alapján – csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról,h megfelel az M/SZ1 pontban előírt alk.min.követelménynek.a gazdasági szereplőnek -Ajánlattevőnek és- amennyiben az ajánlattevő az alk.minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni -a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek- a Kbt. 67. § (2) bek, és 114. § (2) bek foglaltaknak megfelelően az alk. minkövetelményeknek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alk. min.követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.; MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására köteles benyújtani az alábbiak szerint: Részenként: MSZ1 a 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Kérjük, hogy amennyiben szakmai gyakorlatok folytatólagosak (nem marad köztük ki naptári nap), vagy oly módon folytatólagosak, hogy az átfedés miatt hosszabb időt lefednek, akkor eszerint egy időszaknak tekintsék napok számát. (pl. 2017. január 1- április 20., és 2017. március 18 – 2017. augusztus 7. közti időszakot, az átfedés miatt, 2017. január 1. – augusztus 7-ig egybefüggően számítsák). Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Részajánlatonként: Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább: 1. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 2. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 3. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 4. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 5. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 6. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal, 7. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a gyermek háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap gyermek háziorvosi szakmai gyakorlattal 8. rész vonatkozásában egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a gyermek háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap gyermek háziorvosi szakmai gyakorlattal 9. rész vonatkozásában: egy fő, felsőfokú okleveles fogorvos doktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és összesen 12 hónap fogorvosi szakmai gyakorlattal, 10. rész vonatkozásában: egy fő, mesterképzési szakon szerzett okleveles népegészségügyi szakember végzettséggel és szakképzettséggel vagy mesterképzési szakon szerzett okleveles ápolói végzettséggel és szakképzettséggel, és összesen 12 hónap ápolói és asszisztensi gyakorlattal 11. rész vonatkozásában: egy fő, felsőfokú okleveles orvosdoktor, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott, a háziorvosi tevékenység ellátásához szükséges végzettségek valamelyikével, és összesen 12 hónap háziorvosi szakmai gyakorlattal 12. rész vonatkozásában: egy fő pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező, klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus, vagy pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező orvos, összesen 12 hónap Bálint-csoport vezetői,vagy azzal egyenértékű gyakorlattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok részenként: Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett feladat nettó értéke 1 %-ának megfelelő összeg Meghiúsulási kötbér: szerződés nettó értékének 15%-a A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Részenként: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Az elszámolás, számlázás alapja: teljesített tanácsadás óra(=60 perc.) Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik, a 272/2014. (XI. 5.) Krszerint, utófinanszírozás keretében. Ajánlatkérő valamennyi részajánlat esetén résszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben részletesen meghatározott módon. Teljesítésigazolás: Kbt. 135. § (1) bek szerint. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: - 2015. évi CXLIII. tv, - 321/2015. (X.30.) Kr - 2013. évi V. tv - 272/2014. (XI. 5.) Kr A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
VI.4 folyt: Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat, nyilatkozat fordításról. Az ajánlatkérő a MSZ1 alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest. Az ajánlatok értékelési szempontja 1-12. rész: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm r. 46. § (3) bekezdését alkalmazza. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre. Kieg. tájékoztatás: Kbt 114.§ (6) bek szerint, EKR rendszerben Konzultáció:nincs. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata) Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg. Összegezés megküldés: Kbt. 79. §, szerződéskötés: Kbt. 131. §. FAKSZ: Dr Kerekes Ferenc lajstromszám 00140 elérhetőség: I.1. pont Az ajánlat benyújtásának módja: A gazdasági szereplőnek KD-ban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. § (1) bek)
Ahol az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az AK ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. (424/2017. (XII. 19.) Kr11. § (7) bek.)Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR – valamint ahol 424/2017. (XII. 19.) Kr lehetővé teszi, az alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.Az ajánlat beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.(424/2017. (XII. 19.) Kr 12. § (1) bek.) A Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. . (424/2017. (XII. 19.) Kr10. § (4) bek.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. (424/2017. (XII. 19.) Kr20. §) (6) bek. ) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) A 11 rész nyertes ajánlattevőjének praxisközösségi megállapodást kell kötnie az Ajánlatkérővel. Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 11. részajánlat tekintetében, a pályázati előírások figyelembe vételével, az a természetes személy tehet ajánlatot, aki bármely, 1-6 részajánlat tekintetében ajánlatot tevő gazdasági szereplő munkavállalója, és/vagy személyes közreműködésre kötelezett tagja.
VI.4. folytatásII: Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a Az EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás
fejlesztése c. pályázati felhívást,. Nyertes ajánlattevőnek az abban meghatározott célok teljesítésének érdekében kell a feladatait ellátni. A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kr , vmint a hatályos Ptk. előírásai az irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR rendszerben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek. )

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Módszer:1-12. rész 1. ész. fordított arányosítás , 2. ész. arányosítás (elegendő, ha ajánlattevő a maximális pontszámmal jelölt 24 hónapot adja meg a felolvasólapon!)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Tekintettel az EKR rendszer karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja az eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre! Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. II Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek.nek b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza. 2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. 3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. Az eljárás nem feltételes. Az eljárásban való részvétel nem kötött ajánlati biztosíték adásához. AK. el. úton az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja a KD-t, az EKR rendszerben. Ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást elrendel AK. Ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: — a Kbt. 66. § (5) felolvasólap űrlap, - űrlapokat: Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont; Kbt. 62. § (1) bek. k) kc); Kbt. 66. § (2) bek.; Kbt. 67. § (4) bek; Nyilatkozat kizáró okokról; Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, - szakmai önéletrajzot a 2. értékelési szempont ellenőrzéséhez — a következő nyilatkozatokat: Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (4) bek., a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt.114.§ (2) bek., Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek,; Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint, , Kbt. 73. § (5) bek. szerint;
Képviseleti jogosultság igazolása:
-azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják), Természetes személy, és egyéni vállalkozó esetében, amennyiben aláírási címpéldánnyal vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával nem rendelkezik, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát.
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű – a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
-Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát,vagy Egyéni vállalkozó esetében az Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására és feltüntetésre kerül benne az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, vagy az adószáma
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges