Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13774/2018
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, XXI. kerület, A Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő képzés esetében a gyakorlati képzés helyszínéről nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő a szerződéskötést követően fog megállapodni Budapest közigazgatási határian belül (lehetőleg szomszédos kerület).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23328
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 14276100
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15622
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Borbély Lénárd
Telefon: +36703758644
E-mail: titkarsag@varosfejlesztes21.eu
Fax: +3612782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OKJ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatás megrendelés az „OKJ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása” tárgyában
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az OKJ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XXI. kerület, A Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő képzés esetében a gyakorlati képzés helyszínéről nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő a szerződéskötést követően fog megállapodni Budapest közigazgatási határian belül (lehetőleg szomszédos kerület).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Gépi forgácsoló”, valamint a „CNC gépkezelő” képzéseket egymásra építve kell megvalósítani, hogy a résztvevők mindkét tanfolyam elvégzésével, értékesebb tudásra tegyenek szert.
Általános követelmények:
- a képzések megtartása az alábbiak időpontok között kell, hogy megvalósuljon:
- „Gépi forgácsoló” és „CNC gépkezelő” képzés (I. kör): 2018.09.01. - 2019.08.31.;
- „Élelmiszer-, vegyi áru eladó” képzés: 2018.10.01. - 2019.07.31.;
- „Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető)” képzés: 2018.09.01. -.2019.07.31.;
- „Gépi forgácsoló” és „CNC gépkezelő” képzés (II. kör): 2019.09.01. - 2020.08.31.;
- „Építő- és anyagmozgató gép kezelője (emelőgépkezelő (kivéve targonca))” képzés: 2019.10.01. - 2020.07.31.;
- „Óvodai dajka” képzés: 2019.10.01. - 2020.07.31.
A megadott időpontok a tanfolyamok megkezdésének legkorábbi, és befejezésének legkésőbbi időpontját jelentik, a két időpont között ajánlattevő dönt a képzések ütemezéséről. Ajánlattevő köteles előzetesen egyeztetni Ajánlatkérővel és/vagy az általa megjelölt, a városrehabilitációs programban részt vevő partnerrel a tanfolyamok megszervezését, lebonyolítását.
- A tanfolyamokat Budapest Főváros XXI. kerületének közigazgatási területén belül kell megtartani. A Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő képzés esetében a gyakorlati képzés helyszínéről nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő a szerződéskötést követően fog megállapodni.
- A tanfolyamok és a vizsgák lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi (pl. oktatási anyagok, eszközök, gépek, berendezések, stb.) feltételek biztosítása ajánlattevő feladata.
- A Nyertes ajánlattevő köteles a hatályos felnőttképzési és szakképzési jogszabályoknak megfelelően ellátni tevékenységét.
- A nyertes ajánlattevő köteles egy fő heti 40 órában foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel és 3 év oktatásszervezői tapasztalattal rendelkező oktatásszervező kapcsolattartót alkalmazni.
- Nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell párhuzamosan egyidejűleg 4 képzés megtartását.
- Az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell a felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vételi számmal, illetve a szerződés teljes időtartamára vállalnia kell annak meglétét.
- Nyertes ajánlattevőnek az ajánlatban szereplő képzések közül legalább négy engedélyezett képzéssel rendelkeznie kell, szerződéskötés előtt az engedélyt be kell mutatnia.
- A nyertes ajánlattevőnek azon képzésekről, melyben nem rendelkezik engedéllyel, az engedélyezési eljárás kezdeményezését igazoló dokumentumot szerződéskötés előtt be kell mutatnia, vagy amennyiben rendelkezik az adott képzésre engedéllyel, az engedélyt be kell mutatnia.
- A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelően engedéllyel.
- A Nyertes ajánlattevő köteles a képzéshez kapcsolódó vizsgákat a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, illetve a hatályos felnőttképzési jogszabályok alapján megszervezni és lebonyolítani, a képzés elvégzéséről szóló igazolást (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) a sikeresen vizsgázók számára kiállítani és kiosztani.
- Az építő- és anyagmozgató gép kezelője OKJ-s képzéshez kapcsolódó hatósági jogosítvány megszerzésének feltételeit a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról 4-8. §-a határozza meg. Nyertes ajánlattevő a hatósági vizsga lebonyolítását a rendelet alapján végezze el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Képzések költsége ÖSSZESEN Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés az OKJ tanfolyamok szervezése és lebonyolítása tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály utca 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10647233-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23622047
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táncsics Mihály utca 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10647233-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges