Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13827/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonvilágos Község Önkrományzata
Teljesítés helye:Balatonvilágos közigazgatási területe Balatonvilágos 1180,1417,1251 1321, hrsz-ok, Siófok 333/2,336 hrsz-ok . Cím: Balatonvilágos Rákóczi és Zrínyi utca.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:2. sz. Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonvilágos Község Önkrományzata
Nemzeti azonosítószám: AK22898
Postai cím: Csók István sétány 38
Város: Balatonvilágos
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Barnabás
Telefon: 88/480-845
E-mail: bvilagos.polg@invitel.hu
Fax: 88/480-005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonvilagos.hu
A felhasználói oldal címe (URL): balatonvilágos.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87994530 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonvilágos közigazgatási területe
Balatonvilágos 1180,1417,1251 1321, hrsz-ok, Siófok 333/2,336 hrsz-ok . Cím: Balatonvilágos Rákóczi és Zrínyi utca.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer részletes ismertetése
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer vízszintes vonalvezetését a vonatkozó helyszínrajzok tartalmazzák. Általánosságban elmondható, hogy a tervezett zárt csapadékcsatornát a meglévő, föld medrű árkok nyomvonalát követve terveztük kialakítani.
A tervezett burkolt folyókákat a meglévő útburkolathoz igazítva terveztük. A tervezett folyókák víznyelő aknákba vezetik a csapadékvizet, melyek fedlapszintje megegyezik a tervezett burkolt folyókák folyásfenékszintjével.
CS-R-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Rákóczi utca)
A tervezett CS-R-1 jelű csatorna a Rákóczi utca dél-nyugati végén épül. A befogadóba tervezett betorkolási ponttól (Siófok 336 hrsz. Ingatlanon lévő meglévő burkolt árok) zárt csapadék csatornát terveztünk. A csatorna fölé burkolt folyókát terveztünk, melynek vízelvezetését a zárt csatorna, mint befogadó biztosítja.
A befogadóba való csatlakozás előtti aknát hordalékfogyós kivitelben kell megépíteni, valamint minden második víznyelő akna iszapfogós kivitelben készül, melyek a csapadékvízzel érkező hordalék befogadóba jutását megakadályozzák.
CS-R-2 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Rákóczi utca)
Az úttest dél-keleti oldalára zárt csapadékcsatornát terveztünk, melynek befogadója a 1219 hrsz. ingatlanon átvezetett üzemelő NÁ400 KG-PVC csapadékcsatorna. A csatorna fölé burkolt folyókát terveztünk.
CS-Z-1-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca)
A befogadóba tervezett betorkolási ponttól a 1253/2 hrsz. strand területén keresztül zárt csapadékcsatornát terveztünk a Zrínyi utcai úttest túlodaláig. Az utca vasút felöli oldalára zárt csapadékcsatornát terveztünk, mely fölött a Zrínyi u. 38 házszámig a meglévő burkolt folyóka átépítendő, majd a csatorna végéig szintén burkolt folyókát terveztünk.
A csatorna végétől 10,0 m hosszon a meglévő földmedrű árok burkolattal kell ellátni.
CS-Z-1-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca)
A csatorna befogadója a CS-Z-1-0 jelű tervezett csatorna. A csatorna fölött a meglévő burkolt folyóka helyén új burkolt folyóka építendő.
CS-Z-2-0 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca)
A befogadóba tervezett betorkolási ponttól a 1321 hrsz. csatorna műv. ágú ingatlanon keresztül zárt csapadékcsatornát terveztünk a Zrínyi utcai úttest túlodaláig. Az utca vasút felöli oldalára zárt csapadékcsatornát terveztünk, mely fölött a Zrínyi u. 105 házszámig burkolt folyókát terveztünk.
CS-Z-2-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca)
A csatorna befogadója a CS-Z-2-0 jelű tervezett csatorna. A csatorna fölé burkolt folyóka építendő.
CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka (Zrínyi utca)
A tervezett CS-Z-3-0 jelű burkolt folyóka a Zrínyi utca 111 - 122 házszámú ingatlanok között épül. A befogadó meglévő hordalékfogó aknába való csatlakozási ponttól 1,5 m széles burkolt folyókát terveztünk..
CS-Z-3-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna (Zrínyi utca)
A csatorna befogadója a Zrínyi utca 110 és 111 házszám között lévő meglévő hordalékfogó akna. A csatorna fölé burkolt folyóka építendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal ren 20
2 Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) a minimum kötelező 6 fő felett. A legkedvezőbb érték a plusz 2 fő , amelyet elérő vagy meghaladó létszám vállalás esetén a maximális pontszámot adja ajá 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. I./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
E-mail: melyep2.kft@gmail.com
Telefon: +36 84 310557
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 84 310557
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106453600
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87994530
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közműépítés
Térkő fektetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SYCONS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ötház puszta 1. A. ép.
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2461
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10335712-2-13

Hivatalos név: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tanácsház u. 24. I./16.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930-2-14

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges