Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13890/2018
CPV Kód:79341000-6
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen város közigazgatási területe;Debrecen város közigazgatási területe;Debrecen város közigazgatási területe;Debrecen város közigazgatási területe;Debrecen város közigazgatási területe;Debrecen város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477802018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000477802018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kötelező nyilvánosság biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000477802018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Kötelező nyilvánosság biztosítása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
„Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen” TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 projekt részeként a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint.
Feladatleírás
I. A projekt előkészítő szakasza Kommunikációs terv készítése
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
II. A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
A beruházás helyszínén „B" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
III. A projekt megvalósítását követő szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
A projekt 171.798.316 Ft. értékű.
Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kommunikációs tervben lefektetésre kerülnek a projekt kötelező kommunikációjának alapelvei, a stratégiai céljai és meghatározásra kerülnek a megvalósítandó, használandó kommunikációs eszközök, valamint azok időzítési és költségvetési terve. Ezt követően a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás ) a munkálatok kezdetekor kerül sor egy hivatalos sajtóközleményre a projekt indításáról, amely tömören tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó legfőbb információkat. A sajtóközlemény minden releváns településen és régióban elérhető médiának megküldésre kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megkezdődik a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése. A gyűjtés célja, hogy a későbbiekben, különböző felületeken megjelenő sajtóanyag/sajtóközlemény a korábbiak előnyeit átvegyék, de azok negatív tulajdonságait elhagyják. A rendezvények megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „B” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) kiküldésre kerül egy sajtóközlemény a projekt zárásáról , melyben tájékoztatásra kerülnek az érintett sajtóorgánumok a beruházás tényleges befejezésről, valamint a projekt megvalósításból elért indikátorok is bemutatásra kerülnek. A sajtóközlemény minden releváns a településen és régióban elérhető médiának megküldésre kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megvalósul a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése. Ezt követően kihelyezésre kerül a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „D” emlékeztető tábla. A kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. A feltöltéseket követően publikálási megjelölést kapnak a felsorolt dokumentumok, melyeket a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság kommunikációs szakemberei jóvá-hagyását követően a nagypublikum számára is elérhetőek lesznek a TÉRKÉPTÉR-en.
További info: Közbesz.dok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen” TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 A projekt részeként a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása is megvalósításra kerül a támogatott tevékenységeken belül az alábbiak szerint.
Feladatleírás
I. A projekt előkészítő szakasza A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
II. A projekt megvalósítási szakasza A beruházás helyszínén „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
III. A projekt megvalósítását követő szakasza TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A projekt 15.850.440 Ft. értékű.
Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás ) a munkálatok megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „C” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) a kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www-.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. A feltöltéseket követően publikálási megjelölést kapnak a felsorolt dokumentumok, melyeket a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság kommunikációs szakemberei jóváhagyását követően a nagypublikum számára is elérhetőek lesznek a TÉRKÉPTÉR-en.
A fenti feladatok ellátása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020” elnevezésű dokumentum előírásai szerint kell eljárni, amely az alábbi linken található:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen” TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 A projekt részeként a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása is megvalósításra kerül a támogatott tevékenységeken belül az alábbiak szerint.
Feladatleírás
I. A projekt előkészítő szakasza A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
II. A projekt megvalósítási szakasza A beruházás helyszínén „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
III. A projekt megvalósítását követő szakasza TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A projekt 16.054.962 Ft. értékű.
Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás ) a munkálatok megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „C” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) a kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www-.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. A feltöltéseket követően publikálási megjelölést kapnak a felsorolt dokumentumok, melyeket a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság kommunikációs szakemberei jóváhagyását követően a nagypublikum számára is elérhetőek lesznek a TÉRKÉPTÉR-en.
A fenti feladatok ellátása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020” elnevezésű dokumentum előírásai szerint kell eljárni, amely az alábbi linken található:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen” TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 projekt részeként a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása is megvalósításra kerül a támogatott tevékenységeken belül az alábbiak szerint.
Feladatleírás
I. A projekt előkészítő szakasza Kommunikációs terv készítése
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
II. A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
A beruházás helyszínén „B" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
III. A projekt megvalósítását követő szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásról
Sajtómegjelenések összegyűjtése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
A projekt 318.133.668 Ft. értékű.
Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kommunikációs tervben lefektetésre kerülnek a projekt kötelező kommunikációjának alapelvei, a stratégiai céljai és meghatározásra kerülnek a megvalósítandó, használandó kommunikációs eszközök, valamint azok időzítési és költségvetési terve. Ezt követően a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás ) a munkálatok kezdetekor kerül sor egy hivatalos sajtóközleményre a projekt indításáról, amely tömören tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó legfőbb információkat. A sajtóközlemény minden releváns településen és régióban elérhető médiának megküldésre kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megkezdődik a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése. A gyűjtés célja, hogy a későbbiekben, különböző felületeken megjelenő sajtóanyag/sajtóközlemény a korábbiak előnyeit átvegyék, de azok negatív tulajdonságait elhagyják. A rendezvények megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „B” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) kiküldésre kerül egy sajtóközlemény a projekt zárásáról , melyben tájékoztatásra kerülnek az érintett sajtóorgánumok a beruházás tényleges befejezésről, valamint a projekt megvalósításból elért indikátorok is bemutatásra kerülnek. A sajtóközlemény minden releváns a településen és régióban elérhető médiának megküldésre kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megvalósul a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése. Ezt követően kihelyezésre kerül a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „D” emlékeztető tábla. A kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. A feltöltéseket követően publikálási megjelölést kapnak a felsorolt dokumentumok, melyeket a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság kommunikációs szakemberei jóvá-hagyását követően a nagypublikum számára is elérhetőek lesznek a TÉRKÉPTÉR-en.
A fenti feladatok ellátása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculat
További info: Közbesz.dok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen”
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kommunikációs tervben lefektetésre kerülnek a projekt kötelező kommunikációjának alapelvei, a stratégiai céljai és meghatározásra kerülnek a megvalósítandó, használandó kommunikációs eszközök, valamint azok időzítési és költségvetési terve. Emellett elkészítésre kerül 100 db tájékoztató kiadvány a KTK 2020 előírásait alkalmazva. Ezt követően a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás) a munkálatok kezdetekor kerül sor egy több mint 50 fő részvételével megtartott sajtó nyilvános eseményre. A rendezvényen bemutatásra kerül a tervezett projekt. Az eseményre meghívásra kerülnek Debrecen Megyei Jogú Város képviselőtestülete, polgármesteri hivatal osztályvezetői, a projektben megvalósításban érintett vállalkozások valamint a közreműködő szervezet képviselői. A rendezvényt követően kiküldésre kerül egy hivatalos sajtóközlemény a projekt indításáról, amely tömören tartalmazza a beruházáshoz kapcsolódó legfőbb információkat. A sajtóközlemény minden releváns településen és régióban elérhető médiának megküldésre kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megkezdődik a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések összegyűjtése. A gyűjtés célja, hogy a későbbiekben, különböző felületeken megjelenő sajtóanyag/sajtóközlemény a korábbiak előnyeit átvegyék, de azok negatív tulajdonságait elhagyják. A munkálatok megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „B” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg. A projekt megvalósítási szakaszában két alkalommal kerül sor médiamegjelenés vásárlására, melynek keretében három alkalommal megjelenő PR cikk vagy hirdetés megjelenés fog megvalósulni helyi médiában. A hirdetésekben bemutatásra kerül a projekt aktuális állapota, a projekt főbb adatai.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) a tényleges fizikai befejezésesét követően megvalósításra kerül egy több mint 50 fő részvételével megtartott sajtó nyilvános esemény. A rendvényen bemutatásra kerül a megvalósított projekt szakmai tartalma, valamint megtörténik az épületrész ünnepélyes átadása. Az eseményre meghívásra kerülnek Debrecen Megyei Jogú Város képviselőtestülete, polgármesteri hivatal osztályvezetői, a projektben megvalósításban érintett vállalkozások valamint a közreműködő szervezet képviselői. A rendezvényt követően kerül kiküldésre egy sajtóközlemény a projekt zárásáról , melyben tájékoztatásra kerülnek az érintett sajtóorgánumok a beruházás tényleges befejezésről, valamint a projekt megvalósításból elért indikátorok is bemutatásra kerülnek. A sajtóközlemény minden releváns a településen és régióban elérhető médiának megküldés-re kerül. A sajtóközlemény kiküldését követően megvalósul a projekthez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó sajtómegjelenések össze-gyűjtése. A projekt záró szakászban elkészül egy eredmény-kommunikációs információs anyag, kiadvány, bemutatva a projektet, a projekt keretében megvalósuló eredményeket. Ezt követően kihelyezésre kerül a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „D” emlékeztető tábla. A kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. További info: Közbesz. dok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: „Helyi közösségfejlesztés Józsa városrészen”
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Debrecen város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
„Helyi közösségfejlesztés Józsa városrészen” TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 A projekt részeként a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása is megvalósításra kerül a támogatott tevékenységeken belül az alábbiak szerint.
Feladatleírás
I. A projekt előkészítő szakasza A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
II. A projekt megvalósítási szakasza A beruházás helyszínén „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
III. A projekt megvalósítását követő szakasza TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
A projekt 55.118.626 Ft. értékű.
Az 1. szakaszában (A projekt előkészítő) elsőként a kedvezményezett (Debrecen Megyei Jogú Város) működő honlapján (www.debrecen.hu-ról elérhető fejlesztéseket bemutató www.uft.hu oldalon) a projekthez kapcsolódó tájékoztató aloldal kerül kialakításra, mely oldalon elérhetőek lesznek a projekt főbb adatai, rövid összefoglaló projektről.
A 2. szakaszában (A projekt megvalósítás) a munkálatok megkezdését követően kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a „KTK 2020“ előírásainak megfelelően 1 db „C” tájékoztató tábla. A beruházás megvalósítása során a kivitelezés ideje alatt folyamatosan Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése valósul meg.
A 3. szakaszban (A projekt megvalósítását követő) a kötelező nyilvánosság biztosításának zárásaként a projekt megvalósulása alatt elkészült kommunikációs anyagok www-.palyazat.gov.hu weboldalon található Pályázó Tájékoztató Felületről elérhető TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal valósul meg. Ezen felületen feltöltésre kerülnek a kivitelezés során készített fotódokumentációk, az elkészült sajtóközlemények. A feltöltéseket követően publikálási megjelölést kapnak a felsorolt dokumentumok, melyeket a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányító Hatóság kommunikációs szakemberei jóváhagyását követően a nagypublikum számára is elérhetőek lesznek a TÉRKÉPTÉR-en.
A fenti feladatok ellátása során a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és Arculati Kézikönyv „KTK 2020” elnevezésű dokumentum előírásai szerint kell eljárni, amely az alábbi linken található:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempont / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1., 2., 3., 4., 5., 6. rész:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1., 2., 3., 4., 5., 6. rész:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része egységes európai közbeszerzési dokumentumot említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az 1, 2, 3, 4, 5, 6 részben nem kíván műszaki-szakmai alkalmassági követelményt előírni.
Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy egyrészt a szolgáltatás volumene nem jelentős, az így megkérhető maximális referenciakövetelményt Ajánlatkérő feltételezése szerint valamennyi potenciális ajánlattevő teljesíteni tudná, másrészt az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését a referenciaigazolásban Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint csak indokolt esetben követelheti meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az 1, 2, 3, 4, 5, 6 részben nem kíván műszaki-szakmai alkalmassági követelményt előírni.
Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy egyrészt a szolgáltatás volumene nem jelentős, az így megkérhető maximális referenciakövetelményt Ajánlatkérő feltételezése szerint valamennyi potenciális ajánlattevő teljesíteni tudná, másrészt az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését a referenciaigazolásban Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint csak indokolt esetben követelheti meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1-6. rész:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmes teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 0,5 %-a
Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozási díj 3 %-a / hibás teljesítés
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozási díj 20 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1-6. rész:
A beszerzés pénzügyi fedezete ajánlatkérő részére vissza nem térítendő támogatás formájában rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Az 1., 4., 5. rész tekintetében az alábbiak szerint nyújtható be számla:
- 1. részszámla: az I. A projekt előkészítő szakaszában jelölt feladatok elvégzését követően
- végszámla: : a III. A projekt megvalósítását követő szakaszában jelölt feladatok elvégzését követően
A 2., 3., 6. rész tekintetében az alábbiak szerint nyújtható be számla:
A meghatározott tevékenységek megvalósítása során egy darab számla nyújtható be a nyilvánossági feladatok teljes körű végrehajtását követően.
Az 1-6. részben a teljesítés akkor megfelelő, és igazolható, ha a Vállalkozó 100 %-os hatékonysággal határidőn belül teljesítette a munkát.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
IV. 1. 4. folytatása VI.3.4) További információk: -3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
20. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
23. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában Kezdés időpontjaként Ajánlatkérő becsült időpontot határoz meg amelynek dátuma a közbeszerzési eljárás időtartama függvényében változhat, de nem lehet későbbi mint a kezdésként megadott időpont. Befejezés véghatárideje alatt a mindenkor hatályos Támogatási szerződés szerinti projekt fizikai befejezését követő 30. napot érti, mely jelenleg 2021. október 31. napja.
1-6. rész II.2.13. pont folytatása Ajánlatkérő nem határoz meg műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményt, tekintettel arra, hogy egyrészt a szolgáltatás volumene nem jelentős, az így megkérhető maximális referenciakövetelményt Ajánlatkérő feltételezése szerint valamennyi potenciális ajánlattevő teljesíteni tudná, másrészt az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését a referenciaigazolásban Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 22. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint csak indokolt esetben követelheti meg.
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki tartalomban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: VI.3.4. pont folytatása 2. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
Folyt. III. 2. 2. pontban
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/08/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:30 (óó:pp)
Hely: -
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. .Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatásmegrendelés megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
Folyt. IV. 1. 4. pontban
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges