Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13945/2018
CPV Kód:50860000-1
Ajánlatkérő:Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Teljesítés helye:A nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye, a Jézus Szíve Jezsuita Templom (Budapest VIII. kerület, Mária utca 25.), illetve az Ajánlatkérő székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59082877
Postai cím: Horánszky Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartal Attila
Telefon: +36 13274057
E-mail: bartal.attila@jezsuita.hu
Fax: +36 13274056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jezsuita.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000408482018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000408482018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orgona helyreállítás és bővítés.
Hivatkozási szám: EKR000408482018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50860000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés alapján a Jézus Szíve Jezsuita Templom orgonájának helyreállítása és bővítése.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Orgona helyreállítás és bővítés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő székhelye és/vagy telephelye, a Jézus Szíve Jezsuita Templom (Budapest VIII. kerület, Mária utca 25.), illetve az Ajánlatkérő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés alapján a Jézus Szíve Jezsuita Templom orgonájának helyreállítása és bővítése.
Az újjáépítés során a cél
- az eredeti kétmanuálos 23 regiszteres Wegenstein-orgona helyreállítása, ám elektromos traktúrával,
- a hangszer hárommanuálos 36 regiszteresre bővítése Wegenstein-szellemben,
- az orgonaház restaurálása, eredeti magasságának visszaállítása, bővítése.
A feladatok:
- a Váradi-féle felsőmű megszüntetése a tartószerkezettel együtt;
- a Váradi-játszóasztal kiépítése;
- a pótládák megszüntetése (a Wegenstein-féle két nagyoktáv-láda kivételével);
- az orgonaház eredeti magasságába való visszaállítása, szükség szerinti megbővítése hátrafelé maximum 1,5–1,6 méter mélységben, lehetőség szerinti fedése;
- az 1909-es 23 regiszteres Wegenstein-orgona helyreállítása elektromos traktúrával (a meglévő egységek, elemek restaurálása, a hiányzók rekonstrukciója beleértve az ón homlokzati sípokat is);
- az orgona hárommanuálosra és összesen 36 regiszteresre bővítése Wegenstein szellemben (azonos hangszínvilágban, analóg szélládákkal, külsejében kópia-, ám
elektromos hárommanuálos játszóasztallal, hagyományos és korszerű kapcsolókkal),
- a szélládáknak az eredeti látvány érdekében a Dangl-orgona szintjére történő beállítása;
- az orgonaház restaurálása (faipari helyreállítása a hiányzó elemek rekonstruálásával, és felületi tisztítása).
Az újjáépített orgonában megfelelő járódeszkákkal biztosítani kell a javíthatóságot és a hangolhatóságot.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
A helyszíni bejárásra vonatkozó információk (EKR karakterkorlát okán a jelen pontban kerül kifejtésrea felhívás VI.3.4) pont 4) alpontjának részletes feltételei):
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára tekintettel, a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, mely keretében az érdeklődő gazdasági szereplők megtekinthetik a tárgyi közbeszerzési eljárással érintett műemléki értékeket az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a műemléki érték megtekintését 2018. augusztus 14. napján délelőtt 10:00 órától délután 16:00-ig biztosítja. A helyszíni bejárás keretében a műemléki értéket megtekinteni kívánő gazdasági szereplőknek a Bp., VIII. ker. Mária u. 25. sz. alatti portán kell jelentkezniük a bejárás napján a megadott idősávban.
A helyszíni bejárás során az érdeklődő gazdasági szereplőknek az alábbi szabályokat szükséges betartaniuk:
- a műemléki értékeket az érdeklődő gazdasági szereplők képviselői - a meghatározott kezdő és befejező időpont között - időbeli korlátozás nélkül tekinthetik meg;
- a műemléki értékekről az érdeklődő gazdasági szereplők képviselői korlátozás nélkül készíthetnek fotó-, illetve videofelvételt;
- a műemléki értékek állagát, állapotát befolyásoló vizsgálatot (pl. szétbontás; festékréteg lekaparása; mintavétel; bármely egyéb aktív fizikai behatás) az érdeklődő gazdasági szereplők képviselői nem végezhetnek.
Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a helyszíni bejárásokon történő részvételnek nincsen előzetes feltétele! Ennek megfelelően a helyszíni bejáráson történő részvétel biztosított bárminemű, az EKR-ben elvégzett előzetes regisztráció nélkül is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2.1. alkalmassági követelményre megajánlott szakember szakmai többlettapasztalata – naptári hónap 10
2 Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap 10
3 Teljesítési véghatáridő körében vállalt előteljesítés mértéke – naptári nap 5
4 Szakmai ajánlat tartalma  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozói díj – nettó Ft / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a II.2.7) pont szerinti kezdődátumot a szerződéskötés tervezett időpontjaként tüntette fel, a nyertes ajánlattevő későbbi (vagy korábbi) időpontban történő szerződéskötés esetén is a szolgáltatás teljes körű teljesítésére köteles a rögzített/megajánlott határidőkig, a rövidebb teljesítési időtartammal összefüggésben a nyertes ajánlattevő semminemű igényérvényesítésre nem jogosult.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy ajánlattevő csatolni köteles ajánlatában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás hiányában ajánlattevő e tényről nyilatkozni köteles az ajánlatában.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap),
- számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen, ennek mértéke (naptári napban megadva).
Az ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában becsatolt, nyilatkozatot kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél egyéb számlaszámon nem vezet pénzforgalmi számlát, illetve a vizsgált időszakban részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére nem került sor. Amennyiben a vizsgált időszakban sor került az ajánlattevő részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére, úgy a jelen pont szerinti igazolást az itt rögzített tartalommal a vizsgált időszakban megszüntetett számla vonatkozásában is be kell nyújtani.
[Kbt. 65. § (1) bek. a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pont]
Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény tekintetében alkalmazza a Kbt. 65. §-át.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorban állás volt. Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
A Kbt. 65. § (6) bek. értelmében a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-eire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel /diszpozíciók ismertetése és elvégzett főbb munkanemek ismertetése/),
- a teljesítés helye,
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szolgáltatás mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §]
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését,
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolatát (kizárólag az M/2.1. esetében), továbbá
- szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak.
[Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont]
Ajánlatkérő az M/1-M/2. alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza a Kbt. 65. §-át.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 72 hónapban teljesített, későromantikus diszpozíciójú orgona eredeti állapotának és hangzásképének helyreállítására (traktúra, sípmű, diszpozíció vonatkozásában) és stílushű bővítésére vonatkozó pozitív tartalmú (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával.
Az M/1. alk. köv. kizárólag egy referenciával igazolható. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 439/2013. Korm. rendelet 4. § (2) bek. fa) alpont szerinti tevékenység végzéséhez szükséges „műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterület” jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel a Korm. rendelet 7. § (6) bek. a) alpont és 8. § (7) bek. a) alpont alapján.
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki orgona intonáció területén rendelkezik legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal;
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki farestaurálás területén rendelkezik legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő az M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében a 439/2013. Korm. rendeletben rögzített végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is elfogad.
A megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe.
Az M/2. alkalmassági követelmények körében az átfedés nem megengedett, vagyis legalább 3 fő ismertetése szükséges az ajánlatban.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az érintett szakembereknek a szerződéskötés időpontjában rendelkezniük kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített, illetve – az alkalmassági követelményben előírt jogosultság hiányában – a szerződés teljesítéséhez érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, továbbá teljesítési és jóteljesítési biztosíték az alábbiak szerint:
a) Késedelmi kötbér mértéke 1%/naptári nap, alapja a nettó vállalkozói díj, maximuma a kötbéralap 30%-a.
b) Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
c) Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15%-a.
d) Jótállás időtartama: az időtartamát az ajánlattevő jogosult megajánlani.
e) A teljesítési biztosíték mértéke: a nettó vállalkozói díj 5%-a.
f) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt nettó vállalkozói díj 5%-a.
A részletes szabályokat a közb. dok. tartalmazzák.
Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési és jóteljesítési biztosítékokat az előírt határidő(k)ben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozására az EGYH-KCP-17-P-0164 számú projekt keretében kerül sor a Magyar Állam költségvetési támogatásával.
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő legfeljebb a vállalkozói díj 30%-ának megfelelő előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja. A nyertes ajánlattevő a (rész)számlá(ka)t /4 db részszámla és 1 db végszámla/ a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti feltételek alapján állíthatja ki és kerülnek megfizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás során a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, míg a pénzügyi teljesítés során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése szerint jár el.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
2) A felhívás II.1.6) pontjához kapcsolódó részletes indoklás: A szolgáltatás megrendelés jellegére tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, illetve költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. AK részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Jogszabályi különleges feltételek:
- a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/08/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000408482018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ár szempontnál fordított arányosítás, a szakmai ajánlat minőségi szempontnál közvetlen pontkiosztás, a további minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlattevőnek (AT) az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap(ok) útján kell benyújtania:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap;
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyíl.;
AT-nek be szükséges nyújtania továbbá
- szakmai ajánlatát;
- az M/2.1. alk. köv.-re megajánlott szakember önéletrajzát az ért. részszemponthoz kapcsolódóan;
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyíl.;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyíl.;
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyíl. a bizt.-ok rendelkezésre bocsátásáról;
- a felelősségbizt.-ról szóló nyíl.;
- az ajánlatban aláíró képviselők aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját vagy egyen.-ű dok.-át;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást;
- közös ajánlattétel esetén az erről szóló megállapodást.
2) Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok bírálatát a Kbt. 66. §, 67. § és 69. § rendelkezéseitől eltérően írja elő:
2.1) AT ajánlatában az ajánlattételi határidőig valamennyi a felhívásban és a közb. dok.-okban előírt dok.-ok benyújtására köteles.
2.2) AK az ajánlatok értékelését megelőzően az ért. részszemp.-ok szerinti dok.-ok (közb. dok. II.6. pont szerinti jegyzék 1-4. alpontjai) megfelelőségét valamennyi ajánlat tekintetében ellenőrzi, szükség esetén a Kbt. 71-72. §-ait alkalmazza. AK a további dok.-okat nem bírálja ebben a szakaszban.
2.3) AK a 2.2) szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az ért. részszemp.-ok alapján. AK a 2.2) szerint nem megfelelőnek talált ajánlatokról és indokairól az írásbeli összegezésben értesíti az AT-ket.
2.4) AK az ajánlatok értékelését követően csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot a további dok.-ok körében. AK a bírálat alá vont ajánlatok körében a Kbt. 71. §-t alkalmazza.
2.5) AK az összegezésben csak olyan AT-t nevezhet meg nyertes AT-ként – vagy a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó AT-ként –, aki az előírt dok.-okat a közb. dok.-ban előírt feltételeknek megfelelően benyújtotta.
2.6) AK a 2.1)-2.5) pontok nélkül dönthet az eljárás eredménytelenségéről, ha az eljárásban benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75. § (4) bek. szerint közölt anyagi fedezet összegét.
3) AK az ajánlatok érvénytelenségére és kizárására a Kbt. 73-74. §-ait, az eljárás eredménytelenségére a Kbt. 75. §-át alkalmazza. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
4) Nem konzultációs jellegű helyszíni bejárás: 2018.08.14. 10 és 16 óra között; részletes tájékoztatás a felhívás II.2.4) pontjában.
5) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontokban: III.1.2) és III.1.3).
6) AK a kieg. táj.-ok körében a Kbt. 56. §-ától az alábbiakban tér el:
- AK a kieg. táj.-t a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles megadni.
- AK azon kieg. táj. iránti kérelmek megválaszolására köteles, melyek az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal AK részére megküldenek.
- AK kieg. táj. formájában közli, hogy a közb. dok. valamely eleme semmis, ha a közb. dok.-okon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a közb. dok. valamely eleme eltér a felhívástól. A közb. dok. semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közb. elj.-ban és a közb. szerződésben nem alkalmazandó.
7) AK a felhívásban és a közb. dok.-okban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. Második Részében a nyílt közb. elj.-ra vonatkozó szabályok alapján a Kbt. 114. § (8) és (13) bek.-ben foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint jár el. AK a Kbt. 117. § (2) bek. alapján a felhívás alábbi pontjaiban rögzítette az önállóan kialakított eljárási szabályokat:
- VI.3.4) pont 2) alpont (a Kbt. 66. §, 67. § és 69. §-tól eltérő szabályok);
- VI.3.4) pont 6) alpont (a Kbt. 56. §-tól eltérő szabályok).
8) FAKSZ: dr. Kozma Róbert (00466).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges