Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:13964/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Hrsz.: 6323/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424552018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000424552018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000424552018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Corvin Mátyás Ált. Isk. energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. Hrsz.: 6323/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira”
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
A korszerűsítendő meglévő iskolaépület két épületrészből áll: földszint + 2 emeletes lapostetős tanulmányi épület („A” épületrész) és földszintes lapostetős tornatermi épület („B” épületrész).
A két épületrészt fedett átjáró köti össze. Az „A” épületrész fűtött alapterülete összesen 2.773 m2, a „B” épületrész fűtött alapterülete összesen 1665,1 m2. Az iskola fűtött alapterülete mindösszesen tehát 4.438,1 m2.
Építési beruházás ismertetése
Az épület funkciója szerint komplex oktatási épület, melyben oktatási funkciók, konyha és étkező, tornaterem és öltözők, valamint egyéb kiszolgáló funkciók kaptak helyet.
Szerkezeti munkákat a jelen beruházás nem érint. A felújítás során sem alapterületi, sem funkcionális változás nem történik, a fejlesztés az épület energetikai korszerűsítésére irányul.
A fejlesztés során megvalósul
- az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje (összesen 211 db, 926 m2);
- a homlokzati falak utólagos külső oldali hőszigetelése a teljes felületen (2.005 m2);
- a lapostetők egyenes rétegrendű integrált hő– és csapadékvíz elleni szigetelése a teljes tetőfelületen (3.310 m2);
- levegő-víz hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása;
- meglévő radiátoros fűtési rendszer felújítása;
- tantermekben légbevezetők beépítése;
- napelemes rendszer telepítése (50 kW);
- villámhárító rendszer helyreállítása;
- projektarányos akadálymentesítés.
Az előzetes számítások alapján az „A” épületrész energetikai minőség szerinti besorolása EE-ről (Átlagosnál jobb) BB-re (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő); a „B” épületrész energetikai minőség szerinti besorolása DD-ről (Korszerűt megközelítő) BB-re (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) módosul. A számítások a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint készültek, a költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.
Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 10
2 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 10 fő) 5
3 4. részszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többlet vállalás, hónap,– max. 24)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
AK a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát - az EEKDban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlattevőnek
az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére, amely alapján a kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4)
bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett
kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. Az ajánlattevőknek az
alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4.
§, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11)
bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. §
rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan
igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II.
Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt
. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19
. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az
ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti
az adott pénzforgalmi számláját, - a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorban állás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont)
az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban. A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt
számlákra is ki kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is igazolhatóak P/
2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért
nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
meghatározott értéket. P/3. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (épületek építése és/
vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak
megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését. Ha az ajánlattevő a P/2. vagy P/3. pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy
valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó
sorban állás fordult elő. P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően
elkészített saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületek
építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen
nem éri el a nettó 150.000.000,- HUF összeget. P/3. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó
200.000.000,- HUF összeget, - a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása)
szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 150.000.000.- HUF összeget. Az alkalmassági
követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni. A gazdasági
szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben
az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a
figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésére
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel
Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának
benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja
a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az
egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére
történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére
vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1
) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5
éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy
korszerűsítése és/vagy átalakítása) építési beruházásainak ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább az építési
beruházás tárgya, mennyisége, teljesítés helye és ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal),
továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő visszafelé számított
5 év alatt befejezett – de legfeljebb 8 éven belül megkezdett – teljesítések igazolását/referenciáit veszi figyelembe, figyelemmel a Kr.
21. § (2a) bek. a) pontjára. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a Kr. 22. § (3) és (5) bekezdése,
valamint a 21/A. §, szerint szíveskedjen eljárni. M/2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. §
(2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A végzettség az
iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával
igazolandó. A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának
egyértelműen ki kell derülnie – csatolnia kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati
idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. Amennyiben a szakember a
kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges. Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt
jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) alatt befejezett épületek építésére és/vagy felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átalakítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely rendelkezik:
a) legalább 3.300 m2 fűtött alapterületű épület energiahatékonyságának javítására irányuló felújítására és/vagy korszerűsítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia;
b) legalább 1.500 m2 homlokzatfelület külső oldali hőszigetelésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia;
c) legalább 650 m2 felületű homlokzati nyílászáró cserére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia;
d) legalább 2.400 m2 alapterületű egyenes rétegrendű lapostető szigetelési munkáira vonatkozó szerződésszerűen teljesített referencia (hőszigetelés és csapadékvíz szigetelés);
Ajánlatkérő az M/1. alkalmassági minimumkövetelményeiben meghatározott a), b), c) ésd) alpontok esetén előírt referenciának igazolását maximálisan három szerződésből teszi lehetővé.

M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat) ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő) rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel
VAGY
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.
Ajánlatkérő az M/2. a), b) és c) pont szerinti szakember esetén elfogadja a rögzített végzettségekkel egyenértékűnek tekintett végzettséget is.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember több pozícióra is bemutatható. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény esetében a tört hónapot a gyakorlat számítása során nem veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint és jótállási biztosítékot alkalmaz.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú projektből kerül finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint. A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. Az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, és a 32/B. § rendelkezései alkalmazandók. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKRr 15 § 16 §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező
dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni.
Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel
az EKRr 5. § (2) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági
szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra
létrehozott blokkokban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott
követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére és 13. §
rendelkezéseire. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4
) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1)
bekezdés). Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi
határidő lejártáig. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában
köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. Az ajánlat
összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján
az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Az ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni szükséges. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.
§ (5) bekezdésére. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem
az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben
foglaltak szerint jár el. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6.
pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, amely alapján az ajánlati kötöttség 60 napnak felel
meg. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907. Nyertes ajánlattevő köteles – a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára 30.000.000.-Ft/kár, illetve 100.000.000.-Ft/év összegű, építési-szerelés munkákra vonatkozó
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni. Ajánlattevő köteles
ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva,
cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő
mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást
kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148 szerint
Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítást nyújtott be, amelynek el nem fogadását Kbt. 53. § (5) - (6) bekezdésének rendelkezései alapján olyan körülménynek tekintheti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Megrendelő a támogatási szerződés fentiekben leírt módosítását a szerződés hatályba lépésének feltételeként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.
SZ. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdése
alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti,
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az
építőipari kivitelezési tevékenységeget végzők névjegyzékének adatai alapján ellenőrzi. A nem Mo.-i. gazdasági szereplő esetén a 2014
/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani. Alkalmatlan
az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. §
(1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. §
(4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni. Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági
követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65.
§ és 69. § rendelkezéseire.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák