Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:13972/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 6725 Szeged, Kálvária tér 22. szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Invest ’91 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Levéltár
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: AK16112
Postai cím: Bécsi kapu tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis Norbert
Telefon: +36 306314014
E-mail: tamis.norbert@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnl.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Levéltár
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása” tárgyban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteiként szereplő tervekben és az árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 524456456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása” tárgyban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223200-8
További tárgyak:45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 6725 Szeged, Kálvária tér 22. szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteiként szereplő tervekben és az árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
A volt MTVA telephely (6725 Szeged, Kálvária tér 22. szám) átalakítása során döntően irattárolásra szolgáló helyiségek kialakítása a cél.
A cél elérése érdekében az épület két hossz-szárnyában szinte minden belső válaszfal elbontásra kerül. A földszinti részeken tömör raktárak kialakítása a cél, az első és második emeleten elegendő a könnyűraktáras irattárolás elhelyezése.
Az irattároláson túl szükséges még kialakítani a fölszinten, a főbejárat közelében egy kisebb kutató helyiséget, az azt kiszolgáló háttérirodával, fénymásolóval, az első emeleti részen, szintén ebben az épületszárnyban, irodákat, és vendégszobát, a második emeleten, szintén ebben az épületrészben három vendégszobát, ill. a könnyűraktárak mellett egy tárgyalót, egy restaurátori műhelyt és egy iratrendező helyiséget is.
Az épület akadálymentes megközelítése vonatkozásában az Ajánlatkérői igények:
A földszinti kutatóterem legyen akadálymentesen megközelíthető, és a földszinten készüljön akadálymentes wc. Az épület emeleti szintjeinek akadálymentes megközelítése nem igény.
A földszinti kutató akadálymentes megközelítése érdekében a Kálvária téri főbejárat elé, egy akadálymentes rámpa került betervezésre. A földszinti belső folyosóról nyílóan egy akadálymentes és női wc kerül kialakításra.
A hátsó, irattárolási raktárak akadálymentes megközelítése érdekében a hátsó épületszárnyba 1000 kg-os lift beépítése.
A volt MTVA telephely hasznos alapterülete összesen: 3 277,18 nm, melyből a földszint 1 243,51 nm, I. emelet 1 118,60, II. emelet 882,79 nm, Tetőkijárat: 32,28 nm.
A telek valamennyi közmű csatlakozással rendelkezik, új csatlakozás kialakítása nem szükséges.
Az irattárolási raktárak kialakításához Ajánlatkérő elvárása 5 825 iratfolyó méter tárolására alkalmas DEXION Compactus típusú gördíthető irattári állványok és fix állványok beépítése és 8 050 iratfolyóméter tárolására alkalmas Double - Decker gördíthető állványrendszer, 2 blokk állványrendszer beépítése.
Az illetékes kerületi Építéshatóság által megküldött írásbeli állásfoglalása szerint a munka nem építési engedély köteles!
A részletes mennyiségeket és feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 havi kötelező jótállás felett biztosított többlet jótállás időtartama (hónapban meghatározva, a Kbt. 77. § (1) bek. nyomán max. 48 hónap) 45
2 Az M/2b. alkalmassági minimumkövetelményben előírt 1 fő okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány és/vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány és/vagy okleveles létesítmény mérnök é 17
3 Az M/2a. alkalmassági minimumkövetelményben előírt 1 fő okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező  18
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Csongrád Megyei Levéltár új épületének kialakítása, volt MTVA telephely felújítása és levéltári célú átalakítása” tárgyban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Invest ’91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ősz u. 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
E-mail: tinvest@invitel.hu
Telefon: +36 62468945
Internetcím(ek): (URL) www.tinvest.hu
Fax: +36 62468945
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234-2-06
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 528295133
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 524456456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri-szakipari munkák, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: T-Invest ’91 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ősz u. 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234-2-06

Hivatalos név: Dél-Konstrukt Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cserzy Mihály uca 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284801-2-06

Hivatalos név: FERROÉP Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária sgt. 87/B
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11391069-2-06

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentumot 2018. július 4-én küldte meg az ajánlattevőknek, a javított írásbeli összegezést pedig 2018. július 5-én küldte meg az ajánlattevőknek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges