Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/150
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.06.
Iktatószám:13979/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Egyek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4069 Egyek, Óvoda u. 4. (hrsz.: 1662)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61139804
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000489492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000489492018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Egyeken
Hivatkozási szám: EKR000489492018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A tervezett 30,08 m x 28,02 m befoglaló méretű új bölcsőde rendeltetésű épület a
meglévő két óvoda épület között - a még meglévő lakóépület elbontását követően -
kerül elhelyezésre. Az épületek fedett közlekedővel történnek összeépítésre.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Egyeken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4069 Egyek, Óvoda u. 4. (hrsz.: 1662)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő új bölcsőde épület építését valósítja meg. A tervezett munkák rövid leírása: A tervezett 30,08 m x 28,02 m befoglaló méretű új bölcsőde rendeltetésű épület a meglévő két óvoda épület között - a még meglévő lakóépület elbontását követően -kerül elhelyezésre. Az épületek fedett közlekedővel történnek összeépítésre. Építési mód: Hagyományos Tervezett építőanyagok és szerkezetek: Alapozás: Rövid, mélyített körpillér alapozás statikai műleírás szerint. Felmenő szerkezetek: A felmenő falazatok 44 cm-es Porotherm Klíma profi tégla, a belső teherhordó falak hasonló rendszerben 30 és 25 cm-es vastagságban. Válaszfalak 10 cm vastag falazottak. Tetőszerkezet: Egyszerű kontyolt tetőfedés készül. Tetőhéjazat: Hornyolt hódfarkú cserépfedés. Tervezett helyiségek: előtér 5,03 m2, előtér 24,86 m2, öltöző 13,7 m2, öltöző 13,89 m2, fürösztő 24,24 m2, gyermekszoba 52,41 m2, gyermekszoba 52,05 m2, játék-heverő-textil 17,83 m játék 6,39 m2, fogyóeszköz 6,39 m2, vezetői 12,09 m2, nevelői 12,09 m2, közlekedő 14,32 m2, mosdó¬előtér 2,16 m2, öltöző 10,12 m2, zuhanyzó 1,94 m2, wc 1,62 m2, elektromos helyiség 1,62 m2,selejt és irattároló 12,18 m2, gépészet 9,24 m2, tak.szer tároló 4,87 m2 étkező 12,75 m2, tálaló konyha 16,25 m2, ak.ment. wc. 4,79 m2, gazdasági bejárat 3,46 m2, hulladék 2,94 m2, mosdó 6,2 m2, előtér-tároló 6,63 m2, játék 7,07 m2, terasz 103,08 m2
Bölcsőde hasznos alapterülete összesen: 359,13 m2 Nettó alapterület összesen: 359,13 m2 - terasz alapterülete: 103,08 m2 -tervezett bölcsőde bruttó alapterülete: 385,17 m2 Bruttó alapterület: - tervezett Bölcsőde (terasszal): 488,25 m2, - meglévő óvodák összes bruttó alapterülete: 1536,16 m2 Telek területe: 7964 m2 Telek beépítettsége: 2024,41 m2 Beépítettség: 25,4 % A nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés során keletkezett hulladék elszállítása is. A kivitelezés építési engedélyhez kötött: - a jogerős építési engedély száma: HB-05/ÉPO/00341-12/2016, - módosító engedély száma: HB-05/ÉPO/00558-4/2017 A felhívásban , a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A teljes műszaki adatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében bevont építésvezető szakember magasépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00016
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bekezdés)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési munkáinak ismertetésével. (A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlattevő alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás olyan részletezettségű legyen, hogy a dokumentumból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolásához az ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 65. § (7) bekezdés) Az ajánlattétel során a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. (Kbt. 114. § (2) bekezdés) A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő felkéri az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatában benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év során
rendelkezik legalább egy olyan sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, új épület építésére irányuló magasépítési referenciával,
amelyben az épület alapterülete elérte a 250 nm-et. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Előleg-visszafizetési biztosíték kerül előírásra: A nyertes ajánlattevő - választása szerint - a) biztosítékot nyújt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2) bekezdés szerinti szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Az ajánlatban kötelező nyilatkozat csatolása az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásáról. Teljesítési biztosíték: A szerződés
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosíték kerül előírásra, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a nyertes ajánlattevőnek ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania, és a szerződés teljesítésének elismeréséig hatályban kell maradnia. Az ajánlatban kötelező nyilatkozat csatolása a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, a teljesítési biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő nyújtásáról. A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia. Az ajánlatban kötelező nyilatkozat csatolása a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, a jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő nyújtásáról. A jólteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a, mértéke pedig az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap. A szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérőmeghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilleti a szerződés felmondásának joga. Jótállás: A teljes körű jótállás
időtartama 36 hónap. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a biztosítékok részletes szabályait az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Benyújtható 3 db részszámla és 1 db végszámla (ide nem értve az előleg számlát). A szerződésben rögzített feltételek teljesítése
igazolását követően benyújtott számlát – szállítói finanszírozás útján – a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet –
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül fizeti meg. Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat ; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – harminc napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit,
vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − harminc napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; Az ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki. A kivitelezési tevékenység a fordított áfa hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összegű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes feltételeket egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/08/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. Rend. 15. § (2) bek. alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak 424/2017.Korm. Rend. 15. § (4) bek

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont: a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2. részszempont: a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el. Részletes szabályok a dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (2) bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok: Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. Az ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 2.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni . 3.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. 4.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 5.Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 6.Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten megjelölte. 7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 8.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9.Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára érvényes legalább 50.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles. 10.Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően. 11.A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az EKR-ben ajánlattételi határidő lejártáig. 12.Az ajánlatkérő előírja, hogy a minőségi értékelési szempontok tekintetében a felolvasólappal összhangban lévő – az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal - szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 24. §-ának (1) bekezdésére. 13.Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 14.Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László (nyilv. sz.: 00342) 15. A beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma miatt részekre osztás által fennáll annak a kockázata, hogy a szerződés teljesítése technikailag túlságosan bonyolult vagy túlságosan drága lesz. 16. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.1.3) M.1. 17.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajt
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges