Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:13995/2018
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:SBTC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Salgótarján, Munkás út 11, szám alatti Öblös Sporttelep
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SBTC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43989395
Postai cím: Kassai Sor 54.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juharos Róbert
Telefon: +36 17838364
E-mail: juharos.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 17838364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sbtc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juharos.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445982018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000445982018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Öblös sporttelep rekonstrukció
Hivatkozási szám: EKR000445982018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Öblös sporttelep rekonstrukció – tervezés és kivitelezés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Öblös sporttelep rekonstrukció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Salgótarján, Munkás út 11, szám alatti Öblös Sporttelep
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg még magántulajdonban levő 4567/1 hrsz-ú, természetben 3100 Salgótarján, Munkás út 11. szám alatti Öblös Sporttelep területén a fejlesztés során új edzőközpontot kíván a beruházó megvalósítani. Jelenleg az ingatlanon működő focipálya és futópálya használatát az ott lévő leromlott állapotú épület nem látja el. A ~330 m2-es hagyományos falazott szerkezetű épület rendkívül rossz állapotú. A sportpálya ideális használatához szükséges feltételeket a jelenlegi infrastruktúra nem tudja kielégíteni, így a Beruházó a terület rekonstrukcióját tűzte ki célul. Ennek megfelelően el kívánja bontani a meglévő épületet és annak helyén egy új épületbe kívánja rendezni az üzemeltetéshez és a használathoz szükséges funkciókat. Az új épület építése mellett tervezett a teljes sporttelep korszerűsítése, mely magában foglalja a közművesítést, új parkolók, térvilágítás, új futópálya és labdarúgó pálya építését ill. a tereprendezést, teljes területen történő parkosítást
A tervezett beépítés adatai: A tervezett beépítés adatai: Telek területe: 18.834 m2 Övezeti besorolás: Kre/1 29354
Beépítési mód: szabadon álló Beépíthetőség 15% (2825,10 m2) Terepszint alatti beépíthetőség: Legnagyobb épületmagasság: 7,50 m Legkisebb zöldfelületi mutató: 40% (7533,60 m2) Beépített bruttó alapterület: 564,79 m2 (épület + lelátó)
Az építés kapcsán az MLSZ infrastruktúra szabályzata az irányadó. A tervezett épület 204 szurkolónak fog helyet adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között) 10
2 Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattevő által bemutatott referencia tartalmaz gumiborítású atlétikai pálya vagy futókör építésére vagy felújítására vonatkozó részfeladatot (igen/n 10
3 Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott MV-É szakember rendelkezik sportlétesítmény felújításban és/vagy építésében szerzett gyakorlattal (igen/nem)  5
4 Az M.2.4 alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott építészeti-műszaki tervező szakember rendelkezik labdarúgó célú sportlétesítmény tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerz. határidejének meghosszabbítása csak bizonyos, előre indokolt esetben a szüks., megfelelő Korm.hat. módosítások alapján lehetséges.
A 2019. május 30. napi határidő a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi elj. bef. napja. A kiv. tervdok. elk. határideje a szerződéskötést követő 30. naptári nap, mely kötbérterhes részhatáridő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja és kc) alpontja tekintetében az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével.
Az ajánlattevő a fentieken túl a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § szerint nyilatkozik a kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján nyilatkozik a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok (Kbt. 62. § (1)-(2)) hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik
● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás.
Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltételnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappa lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (sportlétesítmény kivitelezése és/vagy felújítása) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P.2.) Ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 675.000.000 Ft sportlétesítmény kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap megjelöléssel) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); - amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó, egy szerződés keretében szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési vagy rekonstrukciós referenciával, ahol a sportlétesítmény teljes beépített alapterülete elérte a 400 m2-et és a lelátók legalább 150 szurkolónak adnak helyet.
M/1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó, egy szerződés keretében szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési vagy rekonstrukciós referenciával, amely referencia az MLSZ Insfrastruktúra Szabályzatának megfelelő műfüves/élőfüves labdarugó nagypálya kivitelezésére/felújítására vonatkozott.
Az MLSZ infrastruktúra szabályzata elérhető az MLSZ honlapján.
A referenciák között az átfedés megengedett.
Jelen eljárásban ajánlatkérő sportlétesítmény alatt ajánlatkérő sportcsarnok, tornacsarnok, sportcentrum, labdarúgó pálya kifejezést ért azzal, hogy ide nem érti bele az uszodákat.
Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éve nbelül megkedzett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-V felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.4. legalább 1 fő építészeti-műszaki tervező szakemberrel, aki a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben szerepel és sportlétesítmény tervezési tapasztalattal rendelkezik.
A fentiekben megajánlott szakemberek között átfedés nem megengedett, tehát ugyanazon szakértő nem ajánlható meg kettő vagy több alkalmassági követelmény teljesítésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3), 32/B. bek. meghat. szerint történik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tartalékkeretet biztosít, amely a nettó ajánlati ár 2%-a. A tartalékkerettel való elszámolás módját a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárásban 6 számla benyújtására van lehetőség, - melyből egy előleg számla, 4 részszámla és egy végszámla – a szerződésben foglaltak szerint.
Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret elszámolására a végszámlában kerül sor.
Ajánlatkérő előleget biztosít a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 30%-a értékben, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó 3. részszámlában és a végszámlában számol el, egyenlő arányban.
Az előleg tekintetében az ajánlattevőknek előleg bekérőt kell benyújtania. Az előleg a Kbt. 135. (7) bekezdésében előírt kötelező mértéken felül előleg-visszafizetési biztosíték ellenében kerül nyújtásra. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák bármelyike szerint nyújtható.
Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 5%-a értékében. A jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), 4 valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000 HUF
A befizetés helye: Raiffeisen Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12001008-01627982-00100008
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján teljesíthető.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.részszempont: fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás, 3-5. értékelési szempont pontozás. folyt: VI.3.12.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszert ismertetése a dokumentációban foglaltak szerint történik. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.
Értékelési szempontok:1.)Nettó ajánlati ár (HUF) súlyszám: 70
2.)Kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-36 hónap között), súlyszám: 10
3.) Az M.1. alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlattevő által bemutatott referencia tartalmaz gumiborítású atlétikai pálya vagy futókör építésére vagy felújítására vonatkozó részfeladatot (igen/nem): súlyszám: 10
4.) Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott MV-É szakember rendelkezik sportlétesítmény felújításban és/vagy építésében szerzett gyakorlattal (igen/nem), súlyszám: 5
5.) Az M.2.4 alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott építészeti-műszaki tervező szakember rendelkezik labdarúgó célú sportlétesítmény tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között), súlyszám: 5

3. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Juharos Róbert, (lajstromszám: 00312)
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
5. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].
7. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben.
Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, a dokumentációban meghatározottak szerint.
12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban helyszíni bejárást tart, amelynek helyszíne és időpontja a következő: 2018. augusztus 22. napján 10,00 óra, helyszín: 3100 Salgótarján, Munkás út 11. szám alatti Öblös Sporttelep,
13. Ajánlatkérő a pénzügy és gazdasági, valamitn műszaki és szakmai alkalmassági feltételt és igazolást a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdése szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges