Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14004/2018
CPV Kód:34300000-0
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000491462018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000491462018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészei
Hivatkozási szám: EKR000491462018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészeinek beszerzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Járműalkatrészek és munkagépek alkatrészei
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne az ajánlatkérő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Jelen Kbt. 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodás megkötésére irányul.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 25.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Személygépjárművek és speciális célgépek alkatrészeinek beszerzése, különböző típusú gépjárművekhez és célgépekhez 2931 db mennyiségi egység/12 hónap. A mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek . A szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Ajánlatkérő a személy-, kisteher- és tehergépjárművek, valamint a speciális célgépek és munkagépek alkatrészigényeit az ajánlattételi dokumentáció III. kötetének mellékleteiben határozza meg.
Ajánlatkérő valamennyi alkatrész tekintetében közvetlen megrendelések alapján ténylegesen megrendelésre kerülő alkatrészeket (kopó alkatrészek) a nyertes ajánlattevő által az ajánlatához csatolt árazott költségvetésben megadott fix – vagy a közvetlen megrendelés során a nyertes ajánlattevő által megajánlott kedvezőbb - áron rendeli a nyertes ajánlattevőtől.
Ajánlatkérő (tekintettel későbbi járműbeszerzéseire) a teljes mennyiség körében fel nem sorolt alkatrészeket is meg kíván rendelni. Ajánlatkérő gépparkja szerteágazó, betartva a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdéseit, a korábbi évek közbeszerzéseiből kifolyólag különböző típusú és márkájú gépek és személygépjárművek kerültek beszerzésre. A teljeskörű alkatrészigény felmérése végtelen számú mennyiségi egységre bontható. A fel nem sorolt alkatrészek maximálisan a rendelkezésre álló keretösszeg 40%-ának erejéig kerülhetnek megrendelésre. Az egyéb, pontos megnevezésre nem került alkatrészek tekintetében, Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megajánlott százalékos kedvezmény igénybevételével rendeli meg az alkatrészeket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Megrendeléstől számított szállítási határidő (min. 1 munkanap – max. 6 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 114. § (1) és (2) bekezdése alapján az
eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nemtartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát szükséges megnevezni; Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; A Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, igazolásukr a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a alapján, ha a közbeszerzés tárgyából, azaz – járműalkatrészek és munkagépek alkatrészeinek értékesítéséből – származó árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 18.750.000,- forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A Kr. 23. §-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. alapján tartalmaznia kell: - a szerződés teljesítésének (kezdő és befejező) időpontját, - a szerződést kötő másik fél megnevezését, referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét, - a szerződés tárgyát - az ellenszolgáltatás mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg. Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három évben a közbeszerzés tárgyából, azaz
járműalkatrészek és munkagépek alkatrészeinek értékesítéséből származó szerződésszerűen teljesített referencia(ák) értéke nem érte el legalább a nettó 18.750.000,- forintot.
A referencia akkor tekinthető a felhívás feladását megelőző 3 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de azt legfeljebb hat éven belül kezdték meg.
Hivatkozva a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amely nem okozná a tárgyi beszerzési eljárásnál a verseny korlátozását.
Társaságunk tulajdonában lévő személy-, kisteher- és tehergépjárművek, valamint célgépek egyedisége, típus különbsége (gyártmány, típus, évjárat, alkatrészigény, stb.) nem teszi lehetővé a közbeszerzés tárgyának mennyiségi meghatározását.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződéses biztosítékok (késedelmi-, egyéb szerződésszegési- és meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére tételes elszámolással, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/09/20 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A pontszámítás módszere mindkettő bírálati szempont esetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti fordított arányosítás. (részletes leírást a Segédlet tartalmaz)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Az ajánlatot a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§(2) bekezdésére. A gazdasági szereplőknek a Kbt.66.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.
3.AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§(6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a)a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4.AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
5.AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal az eltéréssel, hogy az AK nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a Segédlet tartamaz.
6.AT az ajánlati árat úgy köteles megadni, hogy az AK által az ajánlattételi dokumentáció részeként kiküldött árazatlan költségvetéseket kell beáraznia és az egyes költségvetések nettó összesen sorában szereplő árakat összeadva kell a felolvasólapot kitölteni. Az ajánlati árakat az árazatlan költségvetésekben egy darab alkatrészre levetítve kell megajánlani. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 77.§(1) bekezdése alapján a 2. értékelési szempont tekintetében a 6 munkanapnál hosszabb szállítási határidő megadása esetén, az ajánlat érvénytelennek minősül.
7.A KH által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági szempontok: P.1., M.1.
8.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt.81.§(4)(5) bekezdésében foglaltakat.
9.AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10.A Kbt 117.§ szerinti eljárási szabályok ismertetése:
A Kbt. 113.§(1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazott.
Az ajánlattételi határidő min. 10 nap.
AK kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett KD-k valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett KD-kon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett KD-k valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett KD-k semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD-k módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
AK a közbeszerzés tárgyára, ill. arra tekintettel, hogy a közbeszerzés tárgyát a termékeknek a Kbt 105.§(1)a) és c) pont szerint egy AT-vel megkötött keretmegállapodás keretében történő beszerzése képezi- nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges