Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/151
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.07.
Iktatószám:14025/2018
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Bucsa Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Bucsai 971 hrsz. alatti ingatlan: 5527 Bucsa, Kossuth u. 43.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bucsa Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39776891
Postai cím: Kossuth Tér 6
Város: Bucsa
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +35 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bucsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.bucsa.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi termelői piac létesítése Bucsán
Hivatkozási szám: EKR000324182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A település önkormányzata helyi termelői piac létesítését határozta el a Bucsa, Kossuth u. 43. sz. alatti üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE: Földszintes, hagyományos anyagokból és szerkezetekből épülő, magastetős helyi termelői piac.
Az épület a hivatalos térképmásolaton 971 hrsz-szel jelölt földterületen oldalhatáron állóan lesz telepítve, az É-01 jelű helyszínrajzon bemutatott módon kerül elhelyezésre. Az előkert mérete a HÉSZ szerint a szomszédos ingatlanok előkertjei által meghatározott homlokvonalra illesztett.
A tervezett létesítmény közhasználatú, a közhasználatú helyiségek, terek teljes akadálymentesítése a beruházás során megvalósul.
A tervezés során olyan anyagok és szerkezetek kerültek betervezésre, amelyek rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal.
Az ingatlan előtti utca közművesített, így a tárgyi létesítmény elektromos, víz közműcsatlakozásai biztosíthatóak, a szennyvízcsonk kiépített.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38995316 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Helyi termelői piac létesítése Bucsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Bucsai 971 hrsz. alatti ingatlan: 5527 Bucsa, Kossuth u. 43.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett létesítmény közhasználatú, a közhasználatú helyiségek, terek teljes akadálymentesítése a beruházás során megvalósul.
A tervezés során olyan anyagok és szerkezetek kerültek betervezésre, amelyek rendelkeznek Építőipari Műszaki Engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal.
Az ingatlan előtti utca közművesített, így a tárgyi létesítmény elektromos, víz közműcsatlakozásai biztosíthatóak, a szennyvízcsonk kiépített.
Jellemzők:
Építési övezeti jel: Vt-o településközpont vegyesterület
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Megengedett legkisebb teleknagyság: 800 m2
Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%
Megengedett építménymagasság: min. 3,5 m, max. 6,5 m
Telek területe: 1073 m2
Beépített alapterület: 126,66 m2
Telek beépítettsége: (126,66/1073)*100=11,80%
Építménymagasság: 3,53 m
Földszinti padlóvonal: +0,10 m
Bejárati kapu járdaszintje: ± 0,00 m
Rendezett terepszint: -0,03 m
MAGASSÁGI ADATOK (± 0,00 = 85,50 m EOMA):
rendezett terepszint: -0,03 m
járdaszint: ± 0,00 m
padlószint: + 0,10 m
párkánymagasság: + 2,91 m
AZ ÉPÜLET SZERKEZETI LEÍRÁSA:
Alapozás:
A talajmechanikai szakvélemény hiányában a kiszolgáló épületrész főfalai alatt földpartok közötti csömöszölt beton sávalap, az árusító tér pillérei alatt pedig pontalapok készülnek. Az alapok szélességét a terhelés szabja meg. A terhet vb. talpgerenda rendszer osztja szét. Az alaptestek keresztmetszeti méreteit és anyagminőségeit a kiviteli tervdokumentáció tartószerkezeti része fogja meghatározni.
Lábazati talpgerenda:
Statikus terv szerinti hosszvasalással és kengyelezéssel helyszínen készített monolit vasbeton szerkezet C20/25-24/F3 min. betonból.
Felmenő szerkezet:
A körítő főfalak Porotherm 38 Klíma Profi kézi falazóblokk Pth Dryfix falazóhabba falazva készülnek. A pillérek részben falazottak, részben zsaluzott helyszíni vb. szerkezetűek. A válaszfalak Porotherm 10 N+F falazó blokkból hagyományos falazóhabarcsba falazva készülnek. A falazatok készítésénél szigorúan be kell tartani az alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.
Áthidalók:
Porotherm nyílásáthidalások készülnek elemmagas áthidalókból, ill. A10-es nyílásáthidalókból falazó cementhabarcsba rakott km tégla nyomott öv kialakításával. Ahol a födém terheléséből adódóan előregyártott áthidaló nem helyezhető el, ott statikus terv szerinti monolit vb. nyílásáthidalás készül méretezett vasalással
Födém:
Kerámia burkolatú előfeszített vasbeton gerendás Porotherm födém készül kerámia béléstestekkel, 4 cm vastagságú felbetonnal, hálós vasalással 21 cm vastagságban, tartószerkezeti terv szerinti geometriával, teljesítmény jellemzőkkel. A födémek koszorúinak felfekvésénél technológiai habarcskiegyenlítést és bitumenes lemezt kell elhelyezni!
Koszorú:
A főfalakon méretezett vb. koszorú készül statikus terv szerinti vasalással, 10 cm vastagságú hőszigeteléssel.
Tetőszerkezet:
Talp- közép és gerincszelemenes dőltszékes és feszített-függesztett jellegű fa fedélszerkezet készül Tondach natúr cserépfedéssel. I. o. tűlevelű puhafa felhasználásával hagyományos ács jellegű kötésekkel, faanyagvédelemmel. A szarufákat csavart ácskapcsokkal, vagy laposvassal kell a szelemenek belső függőleges oldalához lekötni. A faanyagokat beépítés előtt MIKETOX-B gombaölőszerrel kell kezelni. A tető lécezése 5/3-es, ellenlécezése 5/3 cm-es léccel történik. A tetőszerkezet eresz alatti átszellőzését biztosító légrést és annak rovarhálóval történő lezárását feltétlenül ki kell alakítani. Ehhez kapcsolódóan lényeges a beépítendő szellőzőcserepek előírás szerinti elhelyezése.
Bádogos szerkezetek:
Vápa és ereszszegély Lindab festett acéllemezből, míg a függőereszcsatorna, lefolyócsatorna horganyzott acéllemezből készül.
Nyílászárók:
A külső nyílászárók 6 kamrás REHAU SYNEGO-80 műanyag tokszerkezetűek 80 mm-es beépítési mélységgel. Minden szerkezeti vasalat GU (v. Roto NT), több ponton záródó, hibás működtetésgátlóval és részszellőző funkcióval, gombafejes záródarabbal, ajtóknál biztonsági zárbetéttel vezérkulcsos rendszerben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van kereskedelmi célú épületek létesítésében szerzett gyakorlata (igen/nem) 20
2 Késedelmi kötbér (százalék, min. 0,5%, maximum 1%/nap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Helyi termelői piac létesítése Bucsán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 70/2401056
Internetcím(ek): (URL) http://blaskoestarsabt.kozuleti.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578-2-04
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31858661
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38995316
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204

Hivatalos név: Blaskó György egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36311097
Postai cím: Hunyadi Utca 31/1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 44449731224

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges