Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:14052/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493352018/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493352018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493352018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Hivatkozási szám: EKR000493352018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest XIII. kerület Jász utca 72. szám alatti 26354 helyrajzi számú telken új 35 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211300-2
További tárgyak:45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Telek területe: 1258 m2
Beépített terület: 665 m2
Zöldfelület területe: 332 m2
Épület össz. szintterülete: 4308 m2
A homlokzati szigetelés 2860 m2, 16-24 cm vastagságban, amelynek több mint 60% 24 cm vastag.
Parkolók száma: 35 db
A térszint alatti teremgarázs területe 861 m2.
Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.
A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.
Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 14
2 Az MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) 6
3 Az MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban)  6
4 Jótállás (min. 12, max 48 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben ajánlattevő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az ajánlattevő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
P) a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből és/vagy épület felújítási tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység és/vagy épület felújítási tevékenység) származó - árbevétele nem éri el a nettó 700 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bek. és 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. a) pontja, illetőleg a 23. § által hivatkozott 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább:
- ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait,
- szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját,
- teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a felelős műszaki vezetői tevékenység időszakának pontos időtartama és helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
A 266/2013. (VII. 11.) Korm.r-ben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzék szerinti nyilvántartási számról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi)
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.3.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy a környezetirányítási rendszer bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatát vagy az ezzel a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentumot.
M.4.
a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (2) bek. h) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, valamint a rendelkezési jogot igazoló okiratok elektronikus másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciákkal, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt:
M1.1) 1 darab, legalább nettó 2800 m2 alapterületet meghaladó, új lakóépület kivitelezése;
M1.2) 1 darab, legalább 1500 m2 felületen és legalább 12 cm vastagságot meghaladóan elvégzett homlokzati szigetelés;
M1.3) 1 darab, legalább 600 m2 alapterületet meghaladó, térszint alatti teremgarázs építése.
Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik
1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó, az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-É), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős, a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉG), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős, az „elektromos” szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉV), aki minimum 36 hónap - az adott szakági - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MVÉp/A, MV-Ép/ÉG, MV-Ép/ÉV kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-É / MV-ÉG / MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési naplóban ellátja.
M.3.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 14001:2015 (vagy azzal egyenértékű) környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az ezzel a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
M.4.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább 1500 m2 állvánnyal, melyet jelen kivitelezési tevékenységhez használni tud.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért és jótállási biztosítékot köt ki.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a késedelem időtartama az 50 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a, melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell a kötelezettnek (nyertes ajánlattevő) megfizetnie.
Megvalósítási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötése után 15 naptári napon belül „Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, mely egyúttal „Előleg Visszafizetési Biztosítékként” is alkalmazandó. A Megvalósítási Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati biztosíték elvesztését, illetve a szerződés nyertes ajánlattevő miatti meghiúsulását vonja maga után.
A Megvalósítási Biztosíték részletes szabályozása a szerződéstervezetben szerepel.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási kötelezettség lejártát követő 10. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított legalább 12 hónap, de legfeljebb 48 hónap időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára és beépített anyagra teljes körű jótállást köteles vállalni (a 4. minőségi értékelési szempont szerint). Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján előleg kifizetését igényelheti (a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg).
Számla benyújtására az építési beruházások, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-a alapján, az alábbiak szerint kerülhet sor:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára is figyelemmel havi rész-számlázást tesz lehetővé a 75 %-ot elérő igazolt teljesítés mértékéig. Egy-egy részszámla összegének minimum a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 6 %-át el kell érje (és ezzel összhangban az adott rész-számlához igazolt teljesítés mértéke is a min. 6 %-ot el kell érje).
A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén nyújtható be, min. a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 25 %-át kitevő összegre (figyelemmel a garanciális visszatartásra).
Ajánlattevő választása szerint egyes részszámlákat elhagyhat. A számlák kiállításánál az előzőleg már kiállított részszámlák ellenértékét figyelembe kell venni. Az esetlegesen igényelt előleggel a végszámlában kell elszámolni.
Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2018. január 1-től hatályos 32/B. §-a szerint kell eljárni.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az értékelési szempontok tekintetében a Passzívház definíciója: az épület éves fűtési energiaigénye nem haladja meg a 15 kWh/(m2év) értéket; átlátszatlan felületek U értéke 0,15 W/(m2K) alatt legyen; ablakok, és már átlátszó felületek U értéke 0,8 W/(m2K) alatt legyen; a nyugat, kelet irányú, valamint a vízszinteshez 75 fok alatt hajló átlátszó felület a mögöttük lévő hasznos felület 15%-ánál nem lehet nagyobb, vagy 75% csökkentő tényezőjű napvédelemmel kell ellátni, déli felületeknél a határ a hasznos felület 25%-a; a frisslevegő hőmérséklete a belépésnél 17 °C felett legyen; minden helyiségben legalább egy nyitható ablak kell (nyári éjszakai szellőzésre); az összes primerenergia fajlagos igénye nem nagyobb mint 120 kWh/(m2/év); az épület légtömörsége legfeljebb n(50)<0,6 1/h.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 HUF
A befizetés helye: Banki átutalás esetén az alábbi számlaszám
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15513003-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: banki átutalás visszaigazolása, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba történő csatolása. További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a „passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat” és a jótállás esetén egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített, a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000493352018.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén, 2018. augusztus 16-án 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.
7. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M1 és M2 alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
9. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló 200.000.000,- Ft/év és 40.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
10. A szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő részéről pénzügyi ütemterv és organizációs terv benyújtása.
11. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
12. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
13. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
14. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges