Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14085/2018
CPV Kód:35120000-1
Ajánlatkérő:Debreceni Törvényszék
Teljesítés helye:Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.; Hrsz: 8318);Debreceni Törvényszék Cégbírósága és Gazdasági Kollégiuma (4025 Debrecen, Arany J. u. 30.; Hrsz: 9146)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.;Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:bíróság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86390532
Postai cím: Széchenyi Utca 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szittáné Bilanics Erzsébet
Telefon: +36 52526716
E-mail: szittanebe@debrecenit.birosag.hu
Fax: +36 52347139
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hbmbirosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: bíróság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DT Közigazgatási és Munkaügyi Bír. eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000069032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Debreceni Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság regionális illetékességének kialakításával összefüggően biztonságtechnikai rendszer ki-/átalakítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52113385 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Perényi u. 1.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35000000-4
További tárgyak:35120000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.; Hrsz: 8318)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének kialakításával összefüggően biztonságtechnikai
rendszer ki-/átalakítása Debreceni Törvényszék, 4026 Debrecen, Perényi u. 1. Biztonságtechnikai beléptető eszközök telepítése: 1 Heimann HI-SCAN 6030di vagy azzal egyenértékű csomagvizsgáló röntgen 1 db 2 Bemenő és kimenő görgősorok csomagvizsgálóhoz 2 db 3 X-ACT funkció a gyanúsnak ítélt vagy nagyobb elnyelési hányadú veszélyes anyagot/tárgyat automatikusan bekeretezi (külön színnel keretezi a robbanóanyagot, kábítószert, nagyobb elnyelő képességű tárgyakat). - IMS képtároló és kezelő rendszerrel, mellyel a röntgenképek archiválhatók a röntgenberendezés merevlemezén HIF formátumban (a gyártó speciális röntgenkép formátuma) és a berendezés monitorán bármikor megjeleníthetők, illetve a képkiértékelő funkciókkal újra elemezhetők. 1 db 4 Terelőoszlopok szalaggal 6 db 5 Egyéb szerelési anyagok 1 db 6 Beüzemelés, beállítás, oktatás, műszaki dokumentáció 1 db Gyengeáramú rendszer kialakítása: 1 Riasztó rendszer 2 Beléptető rendszer 3 Video figyelő rendszer 4 Behívó rendszer 5 Csövezés (gyengeáram)
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A beszerzésre kerülő műszaki tartalom jellegére, illetve a Debreceni Törvényszék tevékenységi területére tekintettel kizárólag minősített adatkezelők ajánlatai értékelhetőek.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi követelményekkel:
-ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott, biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésére vonatkozó, érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 jelzésű, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
-ha Ajánlattevő és a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem szerepel a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara nyilvántartásában.
-ha nem rendelkezik legalább:
- 4 fő vagyonvédelmi szerelővel (akik közül mind a négy fő rendelkezik biztonságtechnikai
szerelői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolvánnyal).
- 2 fő tűzjelző-és tűzoltó berendezések telepítésére, szerelésére jogosult szakemberrel
- 1 fő tűzjelző rendszereket üzembe helyező mérnökkel
- 1 fő felelős műszaki vezetővel
- 1 fő minőségbiztosítási vezetővel
- 2 fő minősített adatkezelésre jogosult alkalmazottal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítési napok száma (min 0, max 15) 20
2 Jótállási idő (min. 1 év, ezen felül vállalható 0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen, Arany J. út 30.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35120000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Törvényszék Cégbírósága és Gazdasági Kollégiuma (4025 Debrecen, Arany J. u. 30.; Hrsz: 9146)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága összetett védelmi berendezéseinek kialakítása a
regionális illetékességű Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kialakításával összefüggésben. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK, 4025 Debrecen, Arany János út 30.( Hrsz.:9146) Gazdasági Kollégium összetett védelmi berendezéseinek a kialakítása: 1 Video figyelő rendszer 2 Beléptető rendszer 3 Egyéb védelmi eszközök Heimann HI-SCAN 6030di vagy azzal egyenértékű csomagvizsgáló röntgen 1 db Bemenő és kimenő görgősorok csomagvizsgálóhoz 2 db X-ACT funkció a gyanúsnak ítélt vagy nagyobb elnyelési hányadú veszélyes anyagot/tárgyat automatikusan bekeretezi (külön színnel keretezi a robbanóanyagot, kábítószert, nagyobb elnyelő képességű tárgyakat). - IMS képtároló és kezelő rendszerrel, mellyel a röntgenképek archiválhatók a röntgenberendezés merevlemezén HIF formátumban (a gyártó speciális röntgenkép formátuma) és a berendezés monitorán bármikor megjeleníthetők, illetve a képkiértékelő funkciókkal újra elemezhetők. 1 db Ceia HI-PE Multi Zone Plus vagy azzal egyenértékű Beltéri fémdetektoros kapu 1 db PD140N vagy azzal egyenértékű kézi fémkereső 1 db Egyéb szerelési anyagok 1 db Beüzemelés, beállítás, oktatás, műszaki dokumentáció 1 db Bruxsafol 8011 vagy azzal egyenértékű víztiszta biztonsági fólia telepítése, MABISZ P1 vagy azzal egyenértékű átdobás elleni
védelemmel 78 m2 "I. A Debrecen Arany J. út 30. szám alatt lévő épület, és a Debreceni Járásbíróság épületével történő hálózati kapcsolat kiépítése /Beléptető rendszer/ II. A Debrecen Arany J. út 30. szám alatt lévő épület, és a Debreceni Járásbíróság épületével történő informatikai és telefon hálózati kapcsolat kiépítése/Informatika: LAN hálózat és telefon trönk kábel kapcsolat és NISZ. informatikai hálózat/ III, Egyéb biztonságot növelő rendszerek: a, Központi szünetmentes tápegység telepítése b, Zárható értéktároló és beléptetést elősegítő terelőkorlátok c, Tárgyalótermi tanúbeszólító berendezés kiépítése" Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
A beszerzésre kerülő műszaki tartalom jellegére, illetve a Debreceni Törvényszék tevékenységi területére tekintettel kizárólag minősített adatkezelők ajánlatai értékelhetőek.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az alábbi követelményekkel:
-ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott, biztonságtechnikai rendszerek kivitelezésére vonatkozó, érvényes MSZ EN ISO 9001:2001 jelzésű, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal.
-ha Ajánlattevő és a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozója nem szerepel a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara nyilvántartásában.
-ha nem rendelkezik legalább:
- 4 fő vagyonvédelmi szerelővel (akik közül mind a négy fő rendelkezik biztonságtechnikai
szerelői tevékenység végzésére jogosító érvényes hatósági igazolvánnyal).
- 2 fő tűzjelző-és tűzoltó berendezések telepítésére, szerelésére jogosult szakemberrel
- 1 fő tűzjelző rendszereket üzembe helyező mérnökkel
- 1 fő felelős műszaki vezetővel
- 1 fő minőségbiztosítási vezetővel
- 2 fő minősített adatkezelésre jogosult alkalmazottal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítési napok száma (min 0, max 15) 20
2 Jótállási idő (min. 1 év, ezen felül vállalható 0-24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debrecen, Perényi u. 1.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90770461
Postai cím: Rákóczi Út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu
Telefon: +3632317752
Internetcím(ek): (URL) www.nadasdielektro.hu
Fax: +3632422699
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11209904-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18989764
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18879095
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bihari Vállalkozás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86929813
Postai cím: István Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11551830209

Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90770461
Postai cím: Rákóczi Út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11209904212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Debrecen, Arany J. út 30.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90770461
Postai cím: Rákóczi Út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: kozpont@nadasdielektro.hu
Telefon: +3632317752
Internetcím(ek): (URL) www.nadasdielektro.hu
Fax: +3632422699
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11209904-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35165354
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33234290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bihari Vállalkozás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86929813
Postai cím: István Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11551830209

Hivatalos név: Nádasdi Elektro Biztonságtechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90770461
Postai cím: Rákóczi Út 1-9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11209904212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/05/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges