Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14115/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szomor Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Szomor, Szabadság tér, hrsz.: 4/1 Kossuth Lajos utca hrsz.: 127/1 Bem József utca, hrsz.: 278 Fényeskert utca, hrsz.: 127/8 Szent Mihály utca, hrsz.: 127/26
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szomor Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17512
Postai cím: Szabadság tér 8.
Város: Szomor
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2822
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Zsolt aljegyző
Telefon: +36 34580530
E-mail: hivatal@szomorkozseg.hu
Fax: +36 34370604
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szomorkozseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szomorkozseg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2017. júliusi esőzések miatti Vis maior károk helyreállítása Szomor településen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
2017. júliusi esőzések miatti Vis maior károk helyreállítása Szomor településen
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 24743800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2017. júliusi esőzések miatti Vis maior károk helyreállítása Szomor településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Szomor, Szabadság tér, hrsz.: 4/1
Kossuth Lajos utca hrsz.: 127/1
Bem József utca, hrsz.: 278
Fényeskert utca, hrsz.: 127/8
Szent Mihály utca, hrsz.: 127/26
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2017. júliusi esőzések miatti Vis maior károk helyreállítása Szomor településen
1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK
Szomor Község Önkormányzata 2017 szeptemberében a Szomor, Szabadság téren
(hrsz.: 4/1), Kossuth Lajos utcában (hrsz.: 127/1), Bem József utcában (hrsz.: 278) található,
előregyártott elemekkel burkolt árkok, valamint a Fényeskert utca (hrsz.: 127/8) és a Szent
Mihály utca (hrsz.: 127/26) helyreállítására pályázatot nyújtott be a 2017. évi vis-maior keret
terhére.
A pályázatot a Belügyminisztérium befogadta és a 2017. december 19.-én meghozott
miniszteri döntésnek megfelelően 90%-os mértékben támogatja.
Szomor Község Önkormányzatától megbízást kaptunk a csapadékvíz elvezető árkok és
utak helyreállítására vonatkozó, közbeszerzési pályázat részét képező helyreállítási műszaki
dokumentáció elkészítésére.
2. A KÁROSODOTT ÁRKOK, JÁRDÁK ÉS KÖZUTAK JELLEMZÉSE
Szomor község a Tatabányai járásban, a Közép-dunántúli régióban, Komárom-
Esztergom Megyében található, a Gerecse hegység és a Zsámbéki-medence között
fekvő település.
Szomor község területe a Duna vízgyűjtőterületéhez tartozik. A községet határoló
dombokról a területre folyó felszíni vizeket a községet átszelő patak gyűjti össze és
szállítja tovább. A patak jelentős szerepet játszik a település felszíni csapadékvízgyűjtő
rendszerének folyamatos működésének biztosításában is.
2.1. KÁROSODOTT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁRKOK, CSATORNÁK
JELLEMZÉSE
A 2017. július 24-én lezúduló hirtelen jött özönvíz szerű esőzés következtében a
Szomor, Szabadság téren (hrsz.: 4/1) található nyílt rendszerű, beton elemekkel burkolt
csapadékvíz elvezető árok 24 fm-en megrongálódott, a csatlakozó -út alatti- áteresz 8 m
hosszon eldugult. Az úttest másik oldalán található 30 fm földárok hordalékkal
telítődött.
A településen átfolyó patakba torkolló 15 fm beton lapokkal burkolt árok
széttöredezett, nagy részét a gyors lefolyású eső elmosta.
A Szabadságtéren található árokszakaszok feladatukat nem tudják ellátni, helyreállításuk
azonnali beavatkozást igényel.
A Kossuth Lajos utcai (hrsz.: 127/1) csapadékvíz elvezető árok felső szakasza
hordalékkal, kiszakadt növényzettel teljesen feltelítődött, a mederfal néhány helyen
megrongálódott. A mederből kilépő felszíni víz az árok és a kerítések közötti
járdaburkolatot 70 fm hosszon alámosta. A beton járdalapok beszakadtak,
széttöredeztek, balesetveszélyessé váltak. A járdaburkolat helyreállítása szükségszerű.
A Kossuth Lajos utca (hrsz.: 127/1) alsó szakaszán található csapadékvíz elvezető
árok erősen megrongálódott, feladatát már nem képes teljes mértékben ellátni. Az
előregyártott beton burkolati elemek bedőltek, összetörtek. A kizúduló víz az árok
mentén található járdaburkolatot is károsította, használata nem biztonságos.
Az erősen károsodott árok állandóan lakott területekhez vezető út mentén található,
ezért az felszínivíz-elevezető csatorna és a közvetlen közelében található járda 40 fm
hosszon történő helyreállítása szükségszerű.
A Bem József utcában (hrsz.: 278) a nagy sebességgel lezúduló esővíz a különböző
méretű és típusú beton elemekkel burkolt árok teljes hosszát (220 fm) tönkretette. A
beton elemeket az esővíz alámosta, bedőltek. A kocsibeállók alatt található átereszek
teljesen eltömődtek a dombokról lezúduló esővíz által hozott hordalékkal, kiszakadt
növényzettel. Az árok mihamarabbi helyreállítása elkerülhetetlen.
2.2 KÁROSODOTT KÖZUTAK JELLLEMZÉSE
A Fényeskert utca (hrsz.: 127/8) és a Szent Mihály utca ( hrsz.: 127/26) zúzottkő
útburkolata elmosódott, sárral terítődött. Az úttengellyel párhuzamosan 20 cm-es,
helyenként a 40 cm mélységet is meghaladó vízmosások keletkeztek, melyek az utat
járhatatlanná és egyben balesetveszélyessé tették.
A Fényeskert utca 260 fm-es szakasza és a Szent Mihály utca 360 fm-es szakasza
járhatatlanná, illetve balesetveszélyessé vált, a sárhordalék eltakarítása azonnali
beavatkozást igényelt.
3. ÁRKOK ÉS UTAK HELYREÁLLÍTÁSA
3.1. Szabadság téren található árkok, Kossuth Lajos utcai árok, Bem József utcai
árok
- A vizsgált szakaszokon az árokmedret alaposan ki kell takarítani, a lerakódott
homokot, iszapot, növényzetet el kell távolítani.
- Az árkok eredeti nyomvonalát a helyére vissza kell állítani, eredeti esését ki kell
alakítani.
- Az árkok tönkrement elemeit el kell bontani, a törmeléket el kell szállítani.
- Az árkok burkolását előregyártott beton árokelemekkel el kell végezni.
- A átereszeket helyre kell állítani.
- A víz akadálytalan lefolyását biztosítani kell.
- A Kossuth Lajos utcai árok mellett található sérült járda elemeket el kell bontani, a
törmeléket el kell szállítani lerakóhelyre.
- Az altalajt tömöríteni kell, a tükör képzést el kell végezni.
- Új kiselemes járdaburkolat építése javasolt a könnyebb javíthatóság érdekében.
3.2. Fényeskert utca, Szent Mihály utca
A zúzottkő burkolatú Fényeskert utca és Szent Mihály utca ismét közlekedésre
alkalmassá válása érdekében 30 cm vastag, 70-110 mm szemcsenagyságú majd végső
rétegként 15 cm vastag, 0-20 mm szemcsenagyságú zúzottkő ágyazat terítést kap. Az
útszelvényben leáramló víz eróziómentes levezetését meg kell oldani.
4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
- A dokumentáció tárgyát képező esővízelvezető árkok, járda szakaszok és közutak
károsodását a 2017. július 24-ei hatalmas esőzés okozta. A hatalmas sebességgel
hömpölygő csapadékvíz elmosta az út melletti árkokat, megrongálta a járdákat, az
utakat a felhalmozódott hordalékkal járhatatlanná tette.
- A felszíni vízelvezető árkokat helyre kell állítani, a patakmeder partfalait állékonnyá
kell tenni, a burkolt részeket javítani kell, a víz zavartalan lefolyását biztosítani kell.
- A járdák és utak helyreállítását meg kell oldani, a balesetmentes közlekedést
biztosítani szükséges.
5. ELŐÍRÁSOK
- A dokumentáció megállapításai az árkok, járdák és utak vizsgálatkori állapotára
vonatkoznak, s mindennemű körülményváltozás a dokumentáció felülvizsgálatát teszi
szükségessé.
- A kivitelezési munkákat csak felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni
a balesetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat betartva !
- Az árkok, járdák és utak helyreállítási munkáinak kivitelezése közben veszélyre
figyelmeztető lekerítéssel és táblázással kell kizárni a korábban használt területből.
Részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári évben megadva  15
2 Késedelmi kötbér mértéke  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj nettó Ft + ÁFA Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 2017. júliusi esőzések miatti Vis maior károk helyreállítása Szomor településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2. 3. em. 8.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13435787-2-11.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24940000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24743800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőipari munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: V. V. Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2. 3. em. 8.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13435787-2-11.

Hivatalos név: Varga Fuvarozási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2500 Esztergom, Kertész utca 13.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12873717-2-11.

Hivatalos név: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich utca 29.
Város: Esztergom-kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472928-2-11.

Hivatalos név: U.T.B. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2500 Esztergom, Vaskapui utca 25. A. ép.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13122148-2-11.

Hivatalos név: MOTOCORP Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál utca 75.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22148645-2-15.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges