Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14137/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Budaörs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01207
Postai cím: Szabadság út 134.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt - Csatornázás VIII 3 tender” tárgyú projekt (továbbiakban Projekt) megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 5574000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátása
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, építési műszaki ellenőri, továbbá a FIDIC „Piros Könyv” Építési munkák szerződéses feltételei, Megbízó által megtervezett magas és mélyépítési munkákhoz második átdolgozott magyar nyelvű kiadása (2005. január) szerinti Mérnöki feladatok ellátása.
A Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete és bonyolítása érdekében a FIDIC szerinti Mérnöki, illetve műszaki ellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályokban [191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, 24/2013. (V.29.) NFM rendelet és 147/1992. (XI.6,) Korm. rendelet] meghatározottak.
A nyertes ajánlattevő feladatai a projekt egyes szakaszaiban
a) Felel a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatásáért;
b) Elvégzi az építési munkaterület átadását;
c) Felel az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért;
d) Az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján;
e) Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
f) Az (elektronikus) építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése;
g) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban;
h) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére;
i) A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;
j) Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel;
k) Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
l) A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése;
m) Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban;
n) Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése;
o) Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);
p) Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;
q) Teljesítésigazolás kiállítása és - a jelen eljárás alapjául szolgáló építési beruházás nyertes ajánlattevője (kivitelező) által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a jelen eljárás alapjául szolgáló építési beruházás nyertes ajánlattevője (kivitelező), valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése;
r) A jelen eljárás alapjául szolgáló építési beruházás közbeszerzési eljárása eredményeként megkötött szerződésében meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása;
s) Annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése;
t) Összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak;
u) Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni;
v) Annak ellenőrzése, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválása megtörténjen;
w) Annak ellenőrzése, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg
Nyertes ajánlattevőnek - a projektelem támogatási dokumentumokban lefektetett tartalmának megvalósítását, mint elsődleges célt maga előtt tartva - kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználására. Nyertes ajánlattevő köteles a projektelemek fizikai megvalósulásának, pénzügyi és időbeli előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon elvégezni.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni műszaki ellenőrének/ellenőreinek állandó helyszíni jelenlétéről, a projektelemek megvalósítása folyamán.
Nyertes ajánlattevő a projektelem megvalósítása során köteles heti, vagy szükség szerinti rendszerességgel és szükség esetén rendkívüli építéshelyszíni értekezletek - Ajánlatkérő egyidejű meghívásával - összehívására, tartására is, és ezek vezetésére. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles teljes körű és megfelelő jegyzőkönyv vezetésére a vállalkozók által vagy részvételével lebonyolított valamennyi értekezletről és megbeszélésről, és a jegyzőkönyveket tájékoztatásul és/vagy ellenőrzés céljából köteles haladéktalanul a Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelező vállalkozó által benyújtott dokumentumok és tervek (biztosítások, garanciák, irányítási és környezetvédelmi tervek, ütemtervek, MMT-k TU-k, kiviteli tervek, stb.) felülvizsgálata, véleményezése valamennyi vállalkozási, szállítási és egyéb szerződésben. Nyertes ajánlattevő ezen dokumentumok és tervek jóváhagyásához Ajánlatkérő előzetes hozzájárulását köteles kérni.
Nyertes ajánlattevő feladata az alapul szolgáló építési beruházás egy éves jótállási időszaka alatt (a teljes jótállási időszak meghaladja az egy évet) és annak végén a közbeszerzési dokumentumokban előírt időn belüli ún. utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a feltárt illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása.
Fentiekben foglaltakon túl Nyertes ajánlattevő köteles ellátni minden a jogszabályok, illetve szakmai szabályok szerint FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr tevékenységéhez tartozó feladatokat, kötelezettségeket.
Egyéb műszaki ellenőri feladatok:
Általános műszaki ellenőri feladatok
- a szerződés kötés alapjául szolgáló teljes Projekt megvalósításával kapcsolatos építési feladat irányítása-koordinálása, összefogása különös tekintettel a szállító teljesítésének műszaki szakmai koordinációja, teljesítések átvétele, a Projekt lezárhatósága érdekében a teljesítésigazolás kiadás feltételeinek megvalósulásáról nyilatkozattétel Ajánlatkérő felé, átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, teljesítésigazolás kiadására szakmai javaslattétel és dokumentáció teljes körű előkészítése
- az ütemtervek betartatása, szükség esetén aktualizálása,
- minimum kéthetes időközönként projekt-kooperációk szervezése Ajánlatkérő kérése szerinti helyszínen,
- a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat ellátó személyek ill. szervezetek közötti információáramlás megszervezése, minél hatékonyabb működtetése, koordinációk levezénylése, jegyzőkönyv készítése,
- a Projekt építési feladatai szakszerű megvalósításának a felügyelete, a szakszerűtlen teljesítések és események, körülmények jelzése Ajánlatkérő felé,
- kapcsolattartás a Projekt résztvevőivel azzal, hogy jognyilatkozat tételre nem jogosult,
- Intézkedések előkészítése a szükséges beavatkozásokra,
- minden egyéb olyan feladat, amelyet a Támogató és a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett számára e körben előír.
Pénzügyi tanácsadói jellegű feladatok:
- kapcsolattartás Ajánlatkérő képviselőjével, a kifizetéseket végző pénzügyi munkatárssal, az Önkormányzattal,
- a Támogatási Szerződés szerinti teljesítésigazolások előkészítése,
Műszaki szakértői jellegű feladatok:
- a lehetséges műszaki kockázatok felmérése a megvalósítási tervezési és kivitelezési folyamatban,
- az Önkormányzat képviselete a lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon műszaki kérdésekben igény esetén,
- kommunikációs terv műszaki szempontú véleményezése,
- részvétel a projektmenedzsment egység koordinációs egyeztetésein,
- előrehaladási jelentések műszaki szempontú véleményezése,
# közreműködés tanácsadással az önkormányzati döntések műszaki, mérnöki előkészítésében,
# építési munka műszaki átadás-átvétele Ajánlatkérő képviseletében, az aktiváláshoz szükséges dokumentumok és adatszolgáltatás előkészítése (a szennyvízvagyon változás kimutatás elvégzése),
# PR anyagok műszaki, mérnöki véleményezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevont M/1 alkalmassági feltétel teljesítésére bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelező 36 hónapon felül 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionálisan megvalósuló program az alábbi beruházásokkal összefüggő mérnöki és műszaki ellenőrzési szolgáltatás
Budaörs, Hold utca (Tárogató utca - Hold utca 11154 hrsz. ingatlan) csatornázás kivitelezés
Budaörs, 4529 hrsz-ú közterület alatt vízvezeték kiváltás kivitelezés
Budaörs, Alsóhatár utcai szennyvízcsatorna kiváltása kivitelezés
Budaörs, Őszibarack utcai Ml-M7 autópályát keresztező szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezés
Ajánlatkérő az opció lehívásáról aszerint dönt, hogy az érintett építési beruházás a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel megvalósul-e.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt szerződéses feltételekkel köteles az adott tételre tett árajánlata szerint.
Az opcióként kért feladatokra is kötelező ajánlatot tenni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő az alapprogramra és az opcionális tételekre vonatkozó árajánlatot együttesen értékeli
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenységek ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: info@mecsekmernokiroda.com
Telefon: +36 72410046
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72780670
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5574000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Barázda köz 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438-2-02

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959-2-41

Hivatalos név: FŐBER Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037984-2-41

Hivatalos név: OVIBER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 188.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10832972-2-41

Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotmány u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166-2-41

Hivatalos név: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Utas u. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10278604-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges