Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14189/2018
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.09.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490742018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000490742018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: M3 ap Hatvan Ipari p. közúti kapcs fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000490742018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: M3 autópálya és Hatvan Ipari Park közúti kapcsolatának fejlesztésének előkészítése, környezeti hatástanulmány, tanulmány terv, engedélyezési és kiviteli terv készítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: M3 ap Hatvan Ipari p. közúti kapcs fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:71356400-2
71322000-1
71322300-4
71322500-6
71323100-9
71313400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési szerződés M3 autópálya és Hatvan Ipari Park közúti kapcsolatának fejlesztésének előkészítésére PST kód: A003.25
Tervező feladat 1 db különszintű csomópont megtervezése. Tervezési szerződés keretében részletesen meg kell vizsgálni az ipari park és az M3 autópálya kapcsolatának lehetséges kialakítását új országos közúti (autópálya) csomópont létrehozásával, valamint a meglévő autópálya csomópontok (kerekharaszti, hatvani csomópont) felhasználásával. Továbbá a kiválasztott megoldás esetében az útépítési és kapcsolódó egyéb szakági engedélyezési tervek – benne az Előzetes Régészeti Dokumentáció I. - elkészítése, jogerős építési engedély megszerzése és kiviteli tervek elkészítése az Ajánlatkérő igényei szerint is a Tervező feladata.
A Tervező további feladata a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok és érvényben lévő műszaki előírások alapján környezeti dokumentáció elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése.
A tervezés során az idegen területek megszerzéséhez szükséges kisajátítási vázrajzok elkészítését, földhivatali és építésügyi hatósági záradékoltatását, területek művelésből való kivonását is el kell végezni.
A tervezőnek továbbá minden szükséges vizsgálatot (aszfaltvizsgálatok, geotechnikai vizsgálatok, teherbírás mérés stb.) el kell végeznie a hatályos Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételével.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
Jelen hirdetmény II.1.6.) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Indokolás: a projekt összefüggő létesítmény, mely műszaki tartalma, beszerzés jellege, szakaszon belüli részek közötti összhang megteremtése miatt a részajánlatra bontása nem lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felh.III.1.3) M.2.pont 2.1. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlet tap hóban megadva (min. 0 -max 36 hó)  30
2 A felh. III.1.3) M.2.pont 2.2. alpontja szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 24 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlet tap hóban (min 0 - max. 24 hó)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezői díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma: -
II.2.13) További információ II.2.7.) pont kieg: AT előtelj jog. II.2.7.) pont kieg: az eng tervvel és építési eng bezárólag elvégzendő fela tekintetében a telj határidő a szerz hatálybalép sz 12 hó, a kiviteli terv elkész kapcs fela esetén a kiviteli t. elkész kapcs fela forrását bizt tám szerz megköt szóló Megr tájék megküldtől és a (nem jogerős) építési eng rend állásától, mint együttes felt közül a később beköv sz 3 hó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás azzal, hogy nemleges válaszról is nyilatkozni szükséges. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. A változásbejegyzési eljárásról az Ajánlattevőnek az EKR felületen megjelenő elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell: G1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (országos közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) alapján, ha az ajánlattevő a felhívás G/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért (Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): G.1. a közbeszerzés tárgya (országos közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) szerinti - ÁFA nélkül számított - árbevétele az AF feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 24 millió Ft összeget.
A G.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a G.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell: M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- elvégzett szolgáltatások nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét;
- a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap pontossággal!);
- a referencia igazolás vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésre.
M.2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek/személynek a megjelölését, amellyel/akivel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is. Ajánlattevő élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r 12. § (2) bek biztosított lehetőséggel: a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Részletesen lsd Ajánlatkérési Dokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett szolgáltatásokra vonatkozó referenciával:
legalább 1 db gyorsforgalmi úti különszintű csomópontra vonatkozó eng. terv és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyában.
M.2. nem áll(nak) rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember(ek):
2.1. legalább 1 fő szakember közúti építmények tervezése projektvezető pozícióra, aki:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és
- országos közutak tervezésének vezetésében összesen legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal bír;
- továbbá részt vett legalább 1 db gyorsforgalmi úti csomópontra vonatkozó eng. terv és/vagy kiviteli terv elkészítésében projektvezetőként.
2.2. legalább 1 fő szakember környezetvédelmi szakértő pozícióra, aki:
- a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti SZKV 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges végzettséggel rendelkezik, és
- legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik közlekedési létesítmények környezetvédelmi munkarészeinek (környezeti hatástanulmányok vagy előzetes vizsgálati dokumentáció) tervezésével kapcsolatban.
A fenti pozíciókra külön-külön szakemberek bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül).
Ajánlatkérő gyorsforgalmi út és főút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. szerinti fogalmakat érti.
„Országos közút”: a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalom.
A végzettségek egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia.
Felsőfokú végzettség alatt ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályok értelmében legalább a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a korábban hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felsőfokú végzettségi szintet, vagy a korábban hatályos felsőoktatási tárgyú jogszabályok szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettséget érti.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a), jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a) a szerződéstervezetben foglaltak, illetőleg a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdés szerint.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor/Megrendelői tájékoztatás megküldésétől számított 15 napon belül szolgáltatja Megrendelő részére (lsd. részletesen a szerződéstervezetben), a jótállási biztosítékot pedig legkésőbb az egyes teljesítési határidőkhöz kötött teljesítésigazolás átvételét követő 15 napon belül köteles nyújtani a Megrendelőnek.
Ajánlatkérő előírja a teljesítési és jótállási biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérési Dokumentációban található minta alapján.
A Teljesítési biztosíték a szerződésben meghatározott átfutási időt követő 45. napig érvényes, melyet a végszámla kiállításáig a biztosíték lejárata előtt 30 nappal Tervező köteles mindig további 45 nappal meghosszabbítani.
A Jótállási biztosíték érvényességi ideje: a végszámlák benyújtásától számított 36 hónap+45 nap, azaz a Jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Szerződés Jótállási Időszakba lépett, és Vállalkozó a jótállási biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, Megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadítja.
Jótállási idő: 36 hónap (3 év).
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén Tervező a szerződés „Határidő” nevű fejezetében rögzített határidőn belül olyan okból, amelyért felelős, nem teljesített. Tervező a késedelem minden napjára a nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a. Ha Tervező késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint - a szerződést felmondhatja, és a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárát is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet. Amennyiben a Tervező az előírt póthatáridőben a hibák kijavítását, a hiányosságok pótlását elmulasztja, késedelembe esik, az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, a teljesítési határidőt követő első naptól, mint kezdő időponttól számítva. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a teljesítés nettó tervezői díja.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Tervező egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén a nettó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre: 2015. évi CXLIII. törvény,
• 2013. évi V. törvény,
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
A finanszírozás forrása: Hazai – KKP
Finanszírozás típusa: utófinanszírozás.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A 1996. évi LVIII. törvény, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet és a
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: - (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/09/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/09/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a
irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ár szempont kapcsán fordított arányosítás, a minőségi szempontok kapcsán egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Hp ,ill.felvil a Kbt.71.§szerint,a Kbt.71.§(6)bekre figyelemmel. Ajánlatkérési Dokumentáció(AD)rendelkezésre bocsátása:a Kbt.39.§(1)bek.re tekintettel az EKR-en,elektr úton hozzáférhetővé teszi. Az aj a 424/2017.(XII.19.)Korm.r.5.§(2)bek.alapján elektr pldban kell benyújtani. Az elektr pldnak a teljes aj elektr megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektr űrlap formájában köteles az aj részeként kitölteni (424/2017. Korm. r 11. § (1) bek.). AK nem írja elő a Kbt.66.§ (6)bek.sz inf ajban történő feltüntetését. A jelen elj hiv nyelve a magyar. Forintról devizára, ill devizáról forintra történő átváltás szabályait lsd ADban. Csatolni kell az AT,az alk. ig. szerv aláírási címpéldányának/aláírás-minta egyszerű elektr másolati pld. Nem cégform műk AT, az alk. ig. szerv esetén csatolni kell közjegyző által hit. aláírási minta egyszerű elektr másolati pl.Adott esetben telj biz erejű magánok.ba foglalt meghatalmazást. Közös ajtétel: együttműk-i megáll-t kell kötni ADban foglaltak szerint. AT nyil kell a Kbt. 66. § (2) bek valamint – adott esetben- a 134. § (5) bek foglaltak sz. Az ajhoz csatolni kell összefogl tábl a szakembről a minta szerint. AT nyil kell, hogy a szakemb az előírt jogosultsággal, kam. nyilv vétellel a szerz kötig ill a szerz telj időtart alatt rendelkezni fog. A szerzköt felt, hogy a nyertes AT által a jelen felh III.1.3) M.2. 2.1 és 2.2 alpontjában megjelölt szakemb. rend. a köv érvényes joggal, aktív tagi státusszal: 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti érvényes „KÉ-K” jog és MMK névjegyz. szerepeljen; 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet szerinti „SZKV” - 1.4. zaj- és rezgésvédelem és az MMK névjegyz. szerepeljen. Előbbi jog meglétét szerzköt időpontjában AK ellenőrzi a webhelyeken. Amennyiben a szakemb. nem szerepelnek a névjegyzékben, az szerzköttől való visszalépésnek minősül. AK a szerzkötést meghiúsultnak tekinti, így a 2. legkedvezőbb aj nyújtóval köti meg a szerz - részletesen az ADban. AT a felolvlap mellékletében meg kell bontania a nettó aj árat úgy, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerzterv SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is, a terv díjat pedig 45%-55%-os bontásban, a felolvlap B. sz. mell. szerint. Az aj. ár ettől eltérő meghat az aj érvénytelenségét okozza. AK az AT műsz alk.feltételeit a min.AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.1.3) M1 szigorúbban került meghatározásra;M2.a névjegyzékbe való felvételnek nem felt. A 2013. évi V. tv (Ptk.), 2015. évi CXLIII. tv (Kbt.), valamint annak végrehajtási r (321/2015. (X.30.) Korm. r) és 424/2017. (XII.19.) Korm. r. szerint kell eljárni. AK a kieg táj vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bek foglalt eltérésekkel. Üzleti titok a Kbt. 44. § előírásai szerint,a dok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni. Tervezői felbizt:min.5,5 m Ft/káresemény és 17,5 millióFt/év, részletesen az ADban. AK jelen elj a Kbt.41.§(3)bek.,ill.a424/2017.(XII.19.)Korm.r.szerint az EKRen kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektr úton,az EKRen lehetséges.AK nem írja elő aj biztosíték rendelkezésre bocsátását. AK a Kbt.117.§alapján saját besz szabályok kialakításával folytatja le jelen elj. AK a Kbt. Második R meghat szabályok szerint jár el a Kbt.113.(6),114.§(1)-(3)és(6)bek-ben foglalt eltérésekkel,ill.az alábbiak szerint: -elj.a KÉ-ben közzétett felhívással indul, egy szakaszból áll,nyílt, amelyben minden érd gazd.sz aj tehet.AK tárgyalást nem tart. - az aj értékelése egy lépcsőben történik,a Kbt.114.§(2)bek-től eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ATnek az aj benyújtásával egyidejűleg,az aj részeként rendelkezésre kell bocsátani.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját. Kbt. 53. § (6) bek sz felt közbesz elj. Lsd. ADban részletesen.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges