Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.08.
Iktatószám:14192/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó-Gothard Máté
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE TTK Sportcsarnok és laborok felújítása
Hivatkozási szám: EKR000082112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. ajánlati rész (Sportcsarnok): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6/A, Hrsz: 4903/1 szám alatti telephelyén található sportcsarnokkal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.
2. ajánlati rész (Laboratóriumok és tantermek): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6. „A” épület (hrsz: 4903/2); „B” épület (hrsz: 4899/1); „C” épület (hrsz: 4903/2); „F” épület (hrsz: 4907/3) alatti telephelyén laboratóriumokkal és tantermekkel kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.
3. ajánlati rész (Kémiai laborok): Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Ifjúság út 6/A, „C” épület, hrsz: 4903/2 alatti telephelyén kémiai laboratóriumokkal kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11842 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

12683 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő 2018. július 26. nap 11:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a PTE TTK (7624 Pécs, Pacsirta u. 2.) C épület porta előtt.
2. Csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.
5. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 10-13. §-ai vonatkoznak.
6. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.1) és III.1.3) pontok esetében.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3)-(4) bekezdései irányadók.
9. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles árazott költségvetést készíteni, és azokat az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a szakmai önéletrajz, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai ajánlat részét képzik. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést az ajánlatban be kell nyújtania. Amennyiben Ajánlattevő az árazott költségvetését az ajánlatban nem nyújtja be, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
10. Az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig rendelkezniük kell:
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
11. FAKSZ: dr. Csécsei Henrietta 00448; dr. Szabó-Gothard Máté 00952
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Limit: 1. rész: min. 40.000.000,- forint/év és min. 10.000.000,- forint/kár; 2. rész: min. 50.000.000,- forint/év és min.15.000.000,- forint/kár. 3. rész: min.100.000.000,- forint/év és min. 40.000.000,- forint/kár
Helyesen:
1. Ajánlatkérő 2018. augusztus 29. nap 14:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás a PTE TTK (7624 Pécs, Pacsirta u. 2.) C épület porta előtt.
2. Csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
4. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.
5. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 10-13. §-ai vonatkoznak.
6. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.
7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.1) és III.1.3) pontok esetében.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3)-(4) bekezdései irányadók.
9. Ajánlattevő a műszaki leírásban ismertetett feladatok figyelembe vételével köteles árazott költségvetést készíteni, és azokat az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevőknek az árazott költségvetést excel (.xls, .xlsx) formátumban is be kell nyújtaniuk. Az árazott költségvetés, a szakmai önéletrajz, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti minőségi értékelési szempontok a szakmai ajánlat részét képzik. Ajánlattevőnek az árazott költségvetést az ajánlatban be kell nyújtania. Amennyiben Ajánlattevő az árazott költségvetését az ajánlatban nem nyújtja be, Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
10. Az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig rendelkezniük kell:
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel;
– a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel.
A fentiekben rögzítettek szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül és Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján eljárni.
11. FAKSZ: dr. Csécsei Henrietta 00448; dr. Szabó-Gothard Máté 00952
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Limit: 1. rész: min. 40.000.000,- forint/év és min. 10.000.000,- forint/kár; 2. rész: min. 50.000.000,- forint/év és min.15.000.000,- forint/kár. 3. rész: min.100.000.000,- forint/év és min. 40.000.000,- forint/kár
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2018/08/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képző szerződéstervezetet módosította. A módosított szerződéstervezet az eljárást megindító felhívás I.3. pontjában megadott elérhetőségen hozzáférhető.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben