Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/153
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.09.
Iktatószám:14226/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kunadacs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1., 193 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kunadacs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18228
Postai cím: Rákóczi utca 2
Város: Kunadacs
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 76/558-131
E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu
Fax: 76/422-057
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kunadacs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80749586 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
45350000-5
45111100-9
45262660-5
45331100-7
44600000-6
44620000-2
39715210-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1., 193 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kunadacs Község Önkormányzata részére a „TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítási munkálatainak elvégzése, a következő közbeszerzési műszaki leírás szerinti paraméterekkel:Ajánlattevő feladata: Helyszín: 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1.A telek helyrajzi száma: 193Műszaki ismertetés: Az épület nagyobb részt 38 cm vastagságban blokktégla, kisebb részt 30 cm vastagságban B30 tégla falazattal épült. A falak vakoltak, kőporozott felülettel. A vakolat elöregedett, elszíneződött, helyenként levált a falról. A nyílászárók közül a külső ablakok egyesített szárnyú ill. kapcsolt gerébtokos fa szerkezetek, az ajtók fém szerkezetűek 2 rtg. hőszigetelt üvegezéssel. Az első ütemben épült rész felett köracél szaruzatos üres fedélszék épült, míg a többi magastető torokgerendás kialakítású. A héjazat rombuszpala, míg a tanári felett hullámpala fedés készült. A lapostetők bitumenes szigetelésűek. Az energetikai számításnál ez utóbbiak hőszigetelést nem feltételeztünk.A fekvő félkör keresztmetszetű acélvázas tornaterem falazata és héjazata két fémlemez között elhelyezett 4 cm ásványgyapot hőszigetelés. Ablakai és ajtajai fém szerkezetűek 2 rtg. hőszigetelt üvegezéssel.Átalakítás:Az épületek vizsgálata során megállapítottuk, hogy az önálló fűtéssel rendelkező tornaterem energetikai felújítása a teljes héjazat és falszerkezet elbontásával, nyílászárók kicserélésével oldható csak meg. A szerkezet jellege miatt (félköríves kialakítás) az új külső burok megépítése a pályázati lehetőségeken túlmutat. Mivel az épület egyedi gázfűtéssel rendelkezik és szerkezetileg is önálló, ezért jelen dokumentációban a tornaterem felújításával nem foglalkoztunk. Ezt később külön forrásból célszerű megoldani.Bontási munkák leírása:A nyeregtetős épületrészen lévő rombusz palafedés, valamint a kishajlású fél nyeregtetőn lévő hullámpa fedés elbontásra kerül - azbesztmentesítés fejezetben leírtak alapján.Valamennyi padlástéri tetőbevilágító elbontásra kerül.A használaton kívüli kéményeket vissza kell bontani a tetőhéjalás síkja alá.Valamennyi cseréplécezés, valamint a köracélos szaruzatoknál lévő fogadó lécezés is elbontásra kerül.Valamennyi csapadékvíz csatorna - eresz- és lefolyócsatorna - véglegesen elbontandó. A padlásfödémen lévő kisméretű tömör téglaburkolat elbontásra kerül. A padlásfödémeket meg kell tisztítani a törmeléktől. Az ereszdeszkázat a homlokzati falsíktól számítva, a tervezett homlokzati hőszigetelés vastagságának megfelelő szélességű sávban bontásra kerül - a tervezett hőszigetelések folytonossága érdekében. A sérült ereszdeszkákat is el kell távolítani, továbbá az eresznél a homlokdeszka is elbontandó, a tervezett, átszellőztetett tető rétegrend megfelelő felépítése miatt. A nyeregtetős oromfalaknál az oromdeszkázat elbontandó, a tetőkinyúlás növelése érdekében.Valamennyi (korszerűtlen, energetikailag nem megfelelő) homlokzati, konszignációs jellel ellátott nyílászáró - tok és szárnyszerkezeteivel együtt elbontásra kerül, az ablakpárkányokat, könyöklőket is ideértve. (Kávás falnyílásoknál a falkávák nem kerülnek bontásra)A Konszignációs jellel ellátott belső tantermi ajtó, valamint a tervezett belső nyílásbefalazások helyén lévő nyílászárók is elbontásra kerülnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása (igen/nem) 10
2 Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 10
3 Jótállás időtartama (hónapban) (minimum 36, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítása” című és TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt”
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola energetikai felújítási munkálatainak kivitelezésére”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64.390.713
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80.749.586
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási részmunkák; gépészeti részmunkák; kőműves részmunkák; burkolási részmunkák; festési részmunkák; lakatos részmunkák; szárazépítészeti részmunkák; asztalos részmunkák;ács és tetőfedő részmunkák; bádogos részmunkák; veszélyeshulladék szállítás; hulladékszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GOMÉP Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 219.
Város: Lajosmizse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6050
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660612-2-03

Hivatalos név: PMG ÉPÍTŐIPARI Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 2251 Tápiószecső, Sági út 8.
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2251
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549-2-13

Hivatalos név: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12974760-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges