Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14247/2018
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ceglédi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2700 Cegléd, Buzogány utca 23. szám HRSZ: 384
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ceglédi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993190
Postai cím: Malom Tér 3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: gabor.fodor@kk.gov.hu
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/cegled
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/cegled
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Losontzi Kollégium energetikai fejl.
Hivatkozási szám: EKR000410452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
JELENLEGI ÉPÜLET ISMERTETÉSE:
Az épület két szárnyból áll egy átkötő felülvilágítóval megvilágított nyaktaggal összekötve. Az iskola rész kétszintes, illetve a kollégiumi épületrész 3 szinten helyezkedik el.
Jelen energetikai felújítás tárgya csak a kollégium szárny korszerűsítését képezi.
Az épületrész kb a 80-as években épült UNIVÁZ vb váz pillér előregyártott teherhordó szerkezettel, beton falpanellel.
A homlokzati nyílászárók faszerkezetűek, melyek UW értéke 4,2.
Az épület zárófödéme előregyártott vasbeton szerkezetű salakfeltöltés + lejt adó beton rétegekkel készült. Az épület szigetelése kb 2 éve felújításra került jó állapotú. A szigetelés anyaga PVC. A tető hőszigetelését a salakfeltöltés adja mely rendkívül alacsony hatásfokú.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EKR
rendszerben lévő karakterkorlátra, Ajánlatkérő a felhívás II.1.4. pontjának tartalmát egy külön dokumentumban foglalja össze
és csatolja az EKR-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 141599965 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Losontzi Kollégium energetikai fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2700 Cegléd, Buzogány utca 23. szám HRSZ: 384
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
JELENLEGI ÉPÜLET ISMERTETÉSE:
Az épület két szárnyból áll egy átkötő felülvilágítóval megvilágított nyaktaggal összekötve. Az iskola rész kétszintes, illetve a kollégiumi épületrész 3 szinten helyezkedik el.
Jelen energetikai felújítás tárgya csak a kollégium szárny korszerűsítését képezi.
Az épületrész kb a 80-as években épült UNIVÁZ vb váz pillér előregyártott teherhordó szerkezettel, beton falpanellel.
A homlokzati nyílászárók faszerkezetűek, melyek UW értéke 4,2.
Az épület zárófödéme előregyártott vasbeton szerkezetű salakfeltöltés + lejt adó beton rétegekkel készült. Az épület szigetelése kb 2 éve felújításra került jó állapotú. A szigetelés anyaga PVC. A tető hőszigetelését a salakfeltöltés adja mely rendkívül alacsony hatásfokú.
A zárófödém statikai terhelhetősége maximálisan ki van használva, ezért azt további súlyos rtg-kel terhelni nem lehet.
tervezett energetikai fejlesztés ismertetése:
ablak csere:
A mellékelt homlokzati terv szerint a jelenlegi nyílászárók teljes mértékben cserélendők. Az aula felöli oldalon lévő két lépcsőházi KOPOLIT üveg homlokzati szakasz megszüntetendő, befalazandó, és helyette a homlokzathoz illő szalag ablak megvilágítás tervezett.
Az eredeti nyílászárók (fa szerkezetű UW= 4,2) lecserélendők a jelenleg előírt minimális UW értékű nyílásra, mely a következő:
1,15 UW W/m2k 3 rtg üvegezésű fehér műanyag ablak
A jelenlegi ablakkiosztás átgondolásával (KESKENY ABLAKOK) egy új kiosztást terveztem meg a homlokzati terv szerint. Figyelemmel kisérve az épület jellegét a meglévő nyílásokba csak más kiosztással terveztem meg az ablakokat, ezzel biztosítva a biztonságos szellőztetést is.
-homlokzat hőszigetelése:
A meglévő homlokzat javítása után a külső falak 10 cm DALMATINER grafitos hőszigeteléssel tervezettek szilikátos vékony vakolattal fehér színben lábazaton csíkos strukturált felülettel ablak közökben amazon zöld betéttel
járulékos munkák:
Az épület homlokzatával érintkező épületrészek a hőhídmentesség elérése az alábbiakban módosulnak
A főbejárat felöli, HŐHIDAS teraszok elválasztófallal együtt elbontandók és hóhídmentesen kialakítva lépcső kialakítása történik.
A főbejárat feletti előtető, mely hőhidas, illetve szabálytalan kiképzésű, a meglévő vasszerkezeten átépítendő.
a főbejárat felöli rézsű felső 20 cm-re visszaszedendő és a megfelelő vízelvezetés ÉS HŐHÍDMENTESSÉG érdekében járda + hőszigetelés készül 60 cm szélességben
- tető felújítása
A tetőszerkezet minimális terhelhetősége miatt a legkönnyebb utólagos hőszigetelés kerül alkalmazásra, . A függőleges szerkezetek hőszigetelése után a vízszintes felületek 12 cm purzárt cellás fújt hőszigetelést kapnak, fényvédő UW álló bevonattal.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.10
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EKR
rendszerben lévő karakterkorlátra, Ajánlatkérő a felhívás II.2.1).pontjának tartalmát egy külön dokumentumban foglalja össze
és csatolja az EKR-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP-5.2.10 Losontzi Kollégium energetikai fejl.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37452535
Postai cím: Jurisics Miklós Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
E-mail: oldmegmakft@gmail.com
Telefon: 0620338-0004
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698487-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 141500000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 141599965
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tető szigetelés, nyílászáró csere.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tradíció Manufaktúra Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20580087
Postai cím: Határ Ut 70
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22744502243

Hivatalos név: Kritik Web Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74316997
Postai cím: Széchenyi Tér 17.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23093799213

Hivatalos név: Flob Invest Ipari-Gyártó Kereskedelmi és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63757635
Postai cím: Villányi Út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14846348243

Hivatalos név: Old Megma Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37452535
Postai cím: Jurisics Miklós Utca 9
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22698487202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/07/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció szerves részét képező „További információk ajánlattevők részére” elnevezésű dokumentum V.2. pont 9. alpontja alapján előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.
A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta:
• Tradíció Manufaktúra Kft., 1205 Budapest, Határ út 70
• FLOB INVEST Kft., 1113 Budapest, Villányi út 56.
• Kritik Web Kft., 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 17. III. em. 11.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges