Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.08.10.
Iktatószám:14361/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.; 11870;6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63-65. (Hrsz.: 9723-9724-9725);6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.; hrsz.: 6772
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.08.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sipos Georgina
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000444952018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000444952018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános iskolák energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000444952018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Részajánlattétel biztosított az alábbiak szerint:
1. r: A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése
2. r: A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai telepe épületének energetikai felújítása és átalakítása
3.r: A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telepe épületének energetikai felújítása és átalakítása
Az építési beruházás továbbiakban részenként kerül kifejtésre a II.2.) pontban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szent István Ált. Isk. Szent István utcai épülete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.; 11870
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
A Szent István utca 75. szám alatti (hrsz.: 11870) Általános Iskola energetikai korszerűsítése – hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyús rendszer- és napelemes rendszer telepítése – valamint akadálymentesítése 2128 m2-en.
- Homlokzati hőszigetelés 1496 m2
- Födém hőszigetelés 734 m2
- Hőszigetelt nyílászáró beépítés 113 m2
- Hasznos alapterület összesen: 2006 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 4. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevont és az M/2 a) alkalmasságot igazoló magasépítő szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
2 2. A teljesítésbe bevont és az M/2) b) alkalmasságot igazoló épületgépész szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) (1 fő)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10.
Módszer:1.részszempont fordított arányosítás, 2. és 3. résszempont egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Elnevezés: Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai telep
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 63-65. (Hrsz.: 9723-9724-9725)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
A Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai telepének (6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63-65. (Hrsz.: 9723-9724-9725) energetikai korszerűsítése – hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyús rendszer- és napelemes rendszer telepítése – valamint akadálymentesítése 2291 m2-en.
- Homlokzati hőszigetelés 1264 m2
- Födém hőszigetelés 843 m2
- Hőszigetelt nyílászáró beépítés 445 m2
- Hasznos alapterület: 2371 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 4. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevont és az M/2 a) alkalmasságot igazoló magasépítő szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  15
2 2. A teljesítésbe bevont és az M/2) b) alkalmasságot igazoló épületgépész szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10.
Módszer:1.részszempont fordított arányosítás, 2. és 3. résszempont egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) Elnevezés: Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telepe
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.; hrsz.: 6772
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
A Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telepének (6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. (Hrsz.: 6772) energetikai korszerűsítése – hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyús rendszer- és napelemes rendszer telepítése – valamint akadálymentesítése 1770 m2-en.
- Homlokzati hőszigetelés 728 m2
- Födém hőszigetelés 856 m2
- Hőszigetelt nyílászáró beépítés 155 m2
- Hasznos alapterület: 1866 m2
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok 4. kötete és a műszaki melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevont és az M/2 a) alkalmasságot igazoló magasépítő szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  15
2 2. A teljesítésbe bevont és az M/2) b) alkalmasságot igazoló épületgépész szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.13) További információ
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10.
Módszer:1.részszempont fordított arányosítás, 2. és 3. résszempont egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Részvételre jelentkező vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a részvételre jelentkező csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha a részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a részvételi jelentkezés részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. kb) pontja szerinti nyilatkozat mintáját, amelyet a részvételre jelentkező az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Részvételre jelentkező csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre/24 hónapra vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:
— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
— pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban előfordult-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek azadatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő kizárólag az eljárást megindító felhívás megküldésekor élő számlákat kívánja vizsgálja, a vizsgált időszakban megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P/1 előírásának megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett.
Az ajánlatkérő a P/1 pont tekintetében jelzi, hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1 alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Csatolandó dokumentumok:
Az eljárás jelen szakaszában részvételre jelentkezőknek a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a 114.§ (2) bek. alapján csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk a P/1 pontban előírtakra a részvételi jelentkezésben, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a részvételre jelentkezővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1) Részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző nyolc éven belül (96 hónapon belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az építési beruházás saját teljesítésű (azaz az M/1 alkalmasságat igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése által érintett) mennyiségét;
— a kivitelezés tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,
- a teljesítés helyét,
— a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpont legalább év, hónap és nap megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságat igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján a részvételre jelentkező alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes mennyiségét.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) és (4) bekezdésében rögzített előírásokra.
M/2. Részvételre jelentkező a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
— a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat kezdetét és befejezését év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia);
— végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
— a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Csatolandó dokumentumok:
AZ eljárás jelen szakaszában részvételre jelentkezőknek a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel, a 114.§ (2) bek. alapján csupán arról kell nyilatkozatot benyújtaniuk az M/1, M/2 pontokban előírtakra a részvételi jelentkezésben, hogy az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Teljes terjedelmében a Közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1)
1. rész:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és öt éven (60 hónapon) belül befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
a) legalább összesen 1100 m2 homlokzati hőszigetelést, összesen 550 m2 födém hőszigetelést és összesen 80 m2 hőszigetelt nyílászáró beépítést tartalmazó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult magasépítési referenciával. (az M/1) a) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 4 db szerződéssel igazolható),
b) legalább összesen 1500 m2 hasznos alapterületet érintő épületgépészeti kiépítés és/ vagy felújítás tárgyú sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával, mely referencia tartalmazza hőszivattyú telepítés, vagy fűtési rendszer kiépítését vagy korszerűsítését. (az M/1) b) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható)
2. rész:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és öt éven (60 hónapon) belül befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
a) legalább összesen 940 m2 homlokzati hőszigetelést, összesen 630 m2 födém hőszigetelést és összesen 330 m2 hőszigetelt nyílászáró beépítést tartalmazó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult magasépítési referenciával. (az M/1) a) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 4 db szerződéssel igazolható),
b) legalább összesen 1750 m2 hasznos alapterületet érintő épületgépészeti kiépítés és/vagy felújítás tárgyú sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával, mely referencia tartalmazza hőszivattyú telepítés, vagy fűtési rendszer kiépítését vagy korszerűsítését. (az M/1) b) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható)
3. rész:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és öt éven (60 hónapon) belül befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
a) legalább összesen 545 m2 homlokzati hőszigetelést, összesen 640 m2 födém hőszigetelést és összesen 115 m2 hőszigetelt nyílászáró beépítést tartalmazó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult magasépítési referenciával. (az M/1) a) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 4 db szerződéssel igazolható),
b) legalább összesen 1350 m2 hasznos alapterületet érintő épületgépészeti kiépítés és/vagy felújítás tárgyú sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával, mely referencia tartalmazza hőszivattyú telepítés, vagy fűtési rendszer kiépítését vagy korszerűsítését. (az M/1) b) alkalmassági minimumkövetelmény összesen legfeljebb 3 db szerződéssel igazolható)
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § -ában foglaltakra.
Az M/1 a) és M/1 b) referencia követelménynek ugyanazon referenciák is bemutathatók.
M/2
Valamennyi rész vonatkozásában:
Alkalmatlan a RJ, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik magasépítési szakképzettséget igazoló felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, és minimum 1 éves (12 hónap) építésvezetői szakmai tapasztalattal.
b) 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik épületgépészeti szakképzettséget igazoló felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel, és minimum 1 éves (12 hónap) építésvezetői szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra mutatható be, azaz a szakemberek között adott részen belül az átfedés nem megengedett.
Több részre történő jelentkezés esetén elegendő az alkalmassági követelménynek egyszer megfelelni.
Teljes terjedelmében a Közbeszerzési dokumentumokban.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Nyertes Ajánlattevőt, amennyiben a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/ attól elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25%-a.
Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a végműszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap jótállást köteles vállalni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész vonatkozásában:
A szerződés utófinanszírozással a TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében biztosított támogatásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134/B.1.pontja alapján a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól.
A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű előleg igénylés esetén a nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
Az előlegszámla összege a 3. részszámlában és a végszámlában arányosan számolható el.
A teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
• 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
• 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
• 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljesítés 75% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
• végszámla benyújtása: nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát), számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/08/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2018/09/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.részszempont fordított arányosítás, 2. és 3. résszempont egyenes arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi részvételre jelentkezőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.
2. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
3. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők erre vonatkozó megállapodását.
4. A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet a részvételre jelentkező az elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni.
5. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk részvételi jelentkezésben történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti a jelentkezési határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések a jelentkezési határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
8. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
9. Irányadó Jog: A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
10. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (magasépítés) felelősségbiztosítással, amelynek mértéke az 1. rész vonatkozásában nettó 12.000.000,-Ft/év, és nettó 6.000.000,-Ft/káresemény, a 2. rész vonatkozásában nettó 20.000.000,-Ft/év, és nettó 10.000.000,-Ft/káresemény, a 3. rész vonatkozásában nettó 15.000.000,-Ft/év, és nettó 7.500.000,-Ft/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
13. A felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett a szerződés kezdő időpontjával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja részvételi jelentkezők figyelmét, hogy az ott megjelölt időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében módosulhat.
14. FAKSZ: Pintér Kristóf (lajstromszáma: 00936)
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/08/21 13:30
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/08/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges