Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:19289/2018
CPV Kód:45261400-8
Ajánlatkérő:Felsőzsolca Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Felsőzsolca, Szent István utca 20. Polgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:K.T.K. DIAMANT ÉPÍTŐIPARI kERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőzsolca Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64155380
Postai cím: Szent István Utca 20
Város: Felsőzsolca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3561
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.felsozsolca.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.felsozsolca.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000703572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Felsőzsolca, Szent István utca 20. szám alatti Polgármesteri Hivatal falnedvesedéseinek és pincevizesedésének megszüntetése utólagos szigetelési munkálatokkal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45727136 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal szigetelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Felsőzsolca, Szent István utca 20. Polgármesteri Hivatal
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelentős mértékű pincevizesedést először a régi épületrész alatti pince kapcsán jelezték.
Itt az utca felőli pincerész külső fala és végfala a belmagasság alsó harmadában átnedvesedett. Rajta nagy vízfoltok láthatóak és a tapintás is nedves felületet bizonyít. A pincerész padlója is a nedvességtől elszíneződött.
Egyértelműen az állapítható meg, hogy a pincefalak az utca felől, az épület északi homlokzati oldaláról nedvesednek. A pince építésének idején még nem építettek medenceszigeteléssel dongaboltozatos pincéket, ezért is nyilvánvaló, hogy az utcáról leszivárgó felszíni víz nedvesíti a falat és jut be a belső térbe.
A régi épületrészen belüli falnedvesedés nem csupán az északi homlokzati fal belső felületén látható, hanem a belső teherhordó fal folyosó felőli felületén és a harántfalak padlószinthez közeli részeinél is. A látható falnedvesedés csak kis mértékű.
A falnedvesedés nyilvánvaló oka az, hogy nincs talajnedvesség elleni szigetelés sem a falak alatt, sem a padló alatt.
A falak alatt ez nem pótolható, a padlórétegek teljes cseréje viszont a Hivatal ezen területének kiköltöztetését, több hónapra történő leállását is igénylő jelentős mértékű építési munkával jár, hiszen a jelenlegi padlószerkezetet ki kell bontani és kb. 50 cm mélységig ki kell cserélni a rétegrendet.
A homlokzati falak nedvesedése a leszivárgó felszíni vizektől meggátolható a felületek utólagos szigetelésével, de az alapsík alól jövő nedvesedés nem zárható ki, csak magas költségigényű utólagos falszigetelési technológiákkal.
Ilyen pl. a kémiai-injektálásos és elektrolízises injektálásos megoldás.
Az épületrész falnedvesedésének megszüntetésére három ütemben megvalósítható javaslatot adunk.
A régi épületrész utólagos hőszigetelésű falainak lábazati része az utca felől kő burkolatot kapott. A fal alsó szakaszán a belső páralecsapódás is megakadályozható azzal, ha a lábazati rész és az alap is kap külső hőszigetelést a vízszigetelés alatt. Ehhez mindenekelőtt a kő lábazati burkolatot kell lebontani és dönteni a visszaépítéséről azzal a következménnyel, hogy a síkja ki fog állni a hőszigetelés síkja elé és ezért felső peremlezárás is szükséges.
Az új épületrész alatti pince az utcával párhuzamosan kialakított három szakaszból (belső térből) áll.
A pincefal átnedvesedése nagy mértékben tapasztalható az udvar felőli pinceszakasz keleti (udvar, ill. kert felőli) határoló falán. Amennyiben a pince valóban medenceszigeteléssel készült, akkor a falon csak úgy szivároghat át a víz, ha az a felszín felől bejut a vízszigetelés mögé. A vízszigetelést a lábazatra is célszerű felvinni, ami általában a korábbi építési időszakban elmaradt. A vízszigetelés meglétét a lábazaton a feltárást követően helyszíni tervezői művezetéssel lehet megállapítani és ekkor lehet dönteni a pótlásáról, ill. ennek szükségességéről.
Szemrevételezés alapján is megállapítható, hogy az épület keleti oldalánál a kertig tartó díszburkolat (beton térkő homokágyba rakva) nem a kert felé, hanem az épület felé lejt. Tehát a felszíni víz a díszburkolatról a lábazat felé folyik és itt leszivároghat a vízszigetelés mögé. Természetesen ezt a helyet is fel kell tárni, ami nyilvánvalóan megtörténik a díszburkolat felszedésekor, mivel a lejtést korrigálni kell.
A csapadékvíz-levezető ejtőcső a burkolat alatti csatornába vezeti le a csapadékvizet, mely típus perforált acél lemezzel van lefedve. Ez a csatorna a kertbe vezet, szemrevételezés alapján visszalejtéssel. A kivezetés is megoldatlan, eltömődött, a gyepfelületről a csatornavégről inkább befolyik a víz a csatornába a peremnél kiépítendő folyóka hiányában. A függőleges ejtőcső levezetésénél lehet vízzárási probléma a csatorna és a pincefal között, ugyanis itt falátázási helyek intenzíven jelentkeznek a belső térből látható módon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van szigetelési tevékenység irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 20
2 Késedelmi kötbér (százalék, min. 0,5%, maximum 1%/nap) 5
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal szigetelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K.T.K. DIAMANT ÉPÍTŐIPARI kERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58002991
Postai cím: BARTÓK BÉLA UTCA 63
Város: FELSŐZSOLCA
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3561
Ország: Magyarország
E-mail: ktkdiamant@t-online.hu
Telefon: +36 46/383822
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46/383822
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11582979205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46176707
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45727136
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: K.T.K. DIAMANT ÉPÍTŐIPARI kERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58002991
Postai cím: BARTÓK BÉLA UTCA 63
Város: FELSŐZSOLCA
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3561
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11582979205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges