Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:19522/2018
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU120, HU322, HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00013) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00013) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jászkarajenő és Törökszentmiklós település közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása
érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1 .
(KKMO 1)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00013
A projekt megnevezése: Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1.
(KKMO 1)
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó Ft): 3 525 221 110
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jelleg ű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Jászkarajenő településen:
Bekötendő ingatlanok szám a: 1 206 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 1930 1 m
Nyomott vezeték hossza: 4 031 m
Átemelők: 3 db
Törökszentmiklós településen:
Házi bekötések száma: 530 db
Gravitációs gerincvezeték hossz a: 12 478 m
Nyomott vezeték hossza: 22 521 m
Átemelők: 7 db
Új szennyvíztisztító telep építése:
Jászkarajenő településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2707 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 220 m3/d
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
Törökszentmiklós településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 20 833 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 4000 m3/d
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi (építési számla kollaudálás), műszaki
felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint) ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező
tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat, műszaki ellenőr
szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási
javaslatokat
- szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka, közlekedési építmények)
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbá jóváhagyásra
felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükséges eng. beszerz. és
meglétének ellenőrzése
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz. eljárásban és az
azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányuló további vsz.
előkészítésében és megkötésében
- A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó avk. számlák ellenőrzése és írásos jelentés elkészítése Megbízó részére
valamennyi
kivitelezői szerz.-hez kapcsolódóan
- Mérnöki (nem mint FIDIC Mérnök ) tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az AK számára a Projekt zárásáig;
- A Megbízó által biztosított FIDIC Mérnök akadályoztatása esetén, annak helyetteseként ellátja a FIDIC Mérnök képviselője
teendőket a Mérnök előzetes írásos felhatalmazása alapján
- Együttműködés a Megbízóval, a FIDIC Mérnökkel, a PIU vezetővel/projekt menedzserrel, a Megbízó FAKSZ tanácsadójával.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 184 - 416733

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO1)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2015-00013) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 22380000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU322, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jászkarajenő és Törökszentmiklós település közigazgatási területe,
Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása
érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1 .
(KKMO 1)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00013
A projekt megnevezése: Közép- és Kelet- Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1.
(KKMO 1)
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó Ft): 3 525 221 110
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jelleg ű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Jászkarajenő településen:
Bekötendő ingatlanok szám a: 1 206 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 1930 1 m
Nyomott vezeték hossza: 4 031 m
Átemelők: 3 db
Törökszentmiklós településen:
Házi bekötések száma: 530 db
Gravitációs gerincvezeték hossz a: 12 478 m
Nyomott vezeték hossza: 22 521 m
Átemelők: 7 db
Új szennyvíztisztító telep építése:
Jászkarajenő településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2707 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 220 m3/d
Meglévő szennyvíztisztító telepek technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és
korszerűsítése:
Törökszentmiklós településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 20 833 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 4000 m3/d
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi (építési számla kollaudálás), műszaki
felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint) ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező
tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat, műszaki ellenőr
szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási
javaslatokat
- szakági műszaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka, közlekedési építmények)
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbá jóváhagyásra
felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükséges eng. beszerz. és
meglétének ellenőrzése
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz. eljárásban és az
azt követő folyamatokban a jótállási időszak alatt
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányuló további vsz.
előkészítésében és megkötésében
- A vállalkozói számlák és a hozzá kapcsolódó avk. számlák ellenőrzése és írásos jelentés elkészítése Megbízó részére
valamennyi
kivitelezői szerz.-hez kapcsolódóan
- Mérnöki (nem mint FIDIC Mérnök ) tanácsadás és műszaki felügyeleti támogatás az AK számára a Projekt zárásáig;
- A Megbízó által biztosított FIDIC Mérnök akadályoztatása esetén, annak helyetteseként ellátja a FIDIC Mérnök képviselője
teendőket a Mérnök előzetes írásos felhatalmazása alapján
- Együttműködés a Megbízóval, a FIDIC Mérnökkel, a PIU vezetővel/projekt menedzserrel, a Megbízó FAKSZ tanácsadójával.
Nyertes ajánlattevő részletes feladatait a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12664842
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): KSZF 5.1.
A megbízási díj: nettó 12.664.842 forint + ÁFA, azaz nettó tizenkétmillió-hatszázhatvannégyezer-nyolcszáznegyvenkét forint + általános forgalmi adó. A jelen szerződés fázis alapú szerződés. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően a kivitelezési munkák előrehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére.
ÁSZF 18.
Megbízott a szerződés hatálybalépését követően a V.1. pont szerinti nettó megbízási díj legfeljebb 30%-ának + ÁFÁ-nak megfelelő előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.
A szerződés módosításának dátuma: 2018. október 17.
Korábbi szerződésmódosítás: A KSZF. 5.1. pontja 22380000 forintról 14902842 forintra módosult 2018. szeptember 13. napján.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés KSZF V. megbízási díj, fizetési feltételek rész 5.3. pontja alapján: „Megbízott teljesítése előrehaladásának mértékét és értékét akként kell meghatározni, hogy az építési beruházás jelen szerződés hatályba lépésekor fennálló készültségi fokára tekintettel az építési beruházás teljesítéséhez még szükséges arányú készültségi fokot (100% - aktuális kivitelezési készültség %-ban kifejezve) kell Megbízott ajánlati ára korrekciós faktorának tekinteni és alapul venni, tehát az erre vetített előrehaladás mértéke tekintendő a Megbízott ajánlati árának korrekciós faktora 56,59%
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14902842 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12664842 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben